Arkkitehtuuri

Osaamistavoitteet

Pääaineen tarkoitus on varmistaa, että opiskelija tuntee arkkitehtonisen suunnittelun perusteet. Kandidaatin tutkinto ei tuota arkkitehdin ammattipätevyyttä, mutta se antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia avustavissa ammatillisissa tehtävissä esim. arkkitehtitoimistoissa tai julkisissa suunnitteluvirastoissa. Tässä ominaisuudessa opiskelija pystyy sekä tuottamaan että ratkaisemaan itsenäisesti pienen suunnittelutehtävän. Se edellyttää, että hän osaa arvioida erilaisten suunnitteluratkaisujen vaikutusta ja laatua. Hän osaa myös etsiä ja soveltaa suunnittelutietoa kriittisesti ja hahmottaa ratkaisumalleja ja mahdollisuuksia erilaisiksi suunnittelukonsepteiksi.

Rakennettu ympäristö muodostaa maassamme kansallisvarallisuuden perustan. Siksi on tärkeää, että opiskelija oppii jo kandidaattivaiheessa hahmottamaan kokonaisvaltaisesti rakentamisen tehtäväkentän ja ihmisläheisen toimintaympäristön sekä ymmärtää arkkitehdin ammatin ja tehtävät osana alojen välistä yhteistyötä ja yhteiskuntaa. Henkilökohtaisella tasolla se tarkoittaa myös, että opiskelija pystyy näkemään oman kandidaattivaiheensa päämäärätietoisesti osana opintokokonaisuutta, urasuunnittelua ja elinikäistä oppimista.

Sisältötavoitteet

Tavoite on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on:

 • perustiedot arkkitehtonisesta suunnittelusta osana taiteiden traditiota ja kehitystä
 • tuntemus arkkitehtuurin historian ja teorian perusteista muiden tieteen- ja taiteenalojen kontekstissa
 • perustiedot rakennusten toiminnallisista ja tilallisista tekijöistä sekä perustiedot niiden rakenteellisista ja teknisistä järjestelmistä.
 • perustiedot rakennusmateriaaleista ja rakennusfysiikasta
 • perustiedot koko rakennetun ympäristön, kaupunkien ja yhdyskuntien suunnittelusta
 • perustiedot suunnitteluratkaisujen kustannusvaikutuksista sekä ymmärrys alakohtaisten lakien ja määräysten ohjausvaikutuksesta
 • ymmärrys ekologisesti kestävän kehityksen perusteista

Taitotavoitteet

Tavoite on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee keskeiset suunnittelutyövälineet ja -menetelmät (esim. IT-osaaminen)
 • on yhteistyö- ja ryhmätyökykyinen
 • omaa luovan ongelmanratkaisukyvyn
 • osaa ilmaista itseään sekä visuaalisesti että verbaalisesti argumentoiden
 • pystyy ottamaan vastaan palautetta ja reflektoida omaa oppimistaan
 • omaa riittävän viestintä- ja kielitaidon

Akateemiset taidot

Tavoite on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet
 • osaa käyttää tietolähteitä

Koulutuksen sisältö

Kandidaattiopinnot koostuvat pääaineesta, sivuaineesta, yhteisistä opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Opintojen alussa opetellaan arkkitehdin ammattiin kuuluvien perusasioiden haltuunottoa. Niitä ovat erilaiset suunnittelumenetelmät, esitystekniikat ja -välineet (esim. IT), rakennusmateriaalit ja -teknologiat sekä arkkitehtuurin perusteet toiminnallisine ja taiteellisine näkökulmineen. Pääaineen opinnot jatkuvat mm. arkkitehtuurin historian, rakennussuunnittelun ja kaupunkisuunnittelun perusteiden parissa, huipentuen kandidaatintyöhön ja seminaariin. Opiskelu on vahvasti konkreettista; huomattava osa siitä on harjoitustöitä, itse tekemistä joko piirustussaleissa tai arkkitehtuurin pajatiloissa.

Kandidaattiohjelman rakenne

Yhteiset opinnot muodostuvat taide- ja teoriaopinnoista sekä kieli- ja viestintäopinnoista Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Niiden laajuus on 34 – 40 op tutkinnon alasta riippuen. Arkkitehtuurissa ja maisema-arkkitehtuurissa yhteisten opintojen määrä on 34 op. Yhteiset opinnot ovat pakollisia kaikille Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaattiopiskelijoille.

Pääaineen opinnot muodostuvat arkkitehtuurin perus- ja aineopinnoista. Pääaine muodostaa tutkinnon keskeisen ja laajimman elementin, ja siihen sisältyy 10 op laajuinen kandidaatintyö ja seminaari.

Sivuaineen laajuus on vähintään 15 op. Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa myös 25 op laajuinen sivuaine.

Vapaasti valittavat opinnot ovat erillisiä yhteisiä, perus- tai aineopintoja, jotka eivät välttämättä muodosta sivuainekokonaisuutta. Vapaasti valittavien opintojen laajuus on kaikilla opiskelijoilla 15 op.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaattiohjelman ohjelmamalli tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op) osalta

Tekniikan kandidaatin tutkinto

180

Opiskelijalla on oikeus sisällyttää opintoihinsa 25 op laajuinen sivuaine niin halutessaan. Tämä tulee huomioida pääaineen suunnittelussa siten, ettei tutkinnon laajuus 180 op ylity.

Yhteiset opinnot

34

Pääaine

106 - 116

Sivuaine

15 - 25

Vapaasti valittavat opinnot

15

 

Pääaineopinnot 106–116 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Pääaineen pakolliset kurssit 1.vsk.

30

ARK-A1500

Arkkitehtuurin perusteet 1A

2

ARK-A1501

Arkkitehtuurin perusteet 1B

4

ARK-A1000

Johdatus arkkitehtuurin historiaan

2

 

DA alkeet (IT erit. arkkitehdeille)

4

ARK-A3500

Rakennusopin perusteet 1A

4

ARK-A3501

Rakennusopin perusteet 1B

5

ARK-A3000

Rakennetekniikka

4

 

ARTS-ENG-Projekti

5

Pääaineen pakolliset kurssit 2.vsk.

35

ARK-A1502

Arkkitehtuurin perusteet 2A

4

ARK-A1503

Arkkitehtuurin perusteet 2B

4

ARK-A1002

Arkkitehtuurin historian harjoitustyö

3

ARK-A1001

Arkkitehtuurin historian perusteet

4

ARK-A3502

Rakennusoppi 2A

4

ARK-A3503

Rakennusoppi 2B

4

ARK-A3504

Arkkitehdin rakennusfysiikka

2

ARK-C5001

Kaupunki ja yhdyskunta

5

ARK-C5500

Kaupunki ja asuminen

5

Pääaineen pakolliset kurssit 3.vsk.

41

ARK-C1000

Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 1

3

ARK-C1001

Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 2

3

ARK-C2001

Rakennussuunnittelu 1

6

 

Rakennussuunnittelu, luennot

5

ARK-C4500 

Asuinympäristö

6

ARK-C5003

Kaupunki ja liike

5

ARK-C5002

Kaupunkiluennot

3

 

Kandidaatintyö ja seminaari

10

Pääaineen valinnaiset kurssit 1-3.vsk.

 

Mikäli opiskelija tekee ns. lyhyen sivuaineen (15 op), voi pääaineen täydentää laitoksen hyväksymillä arkkitehtuurin opinnoilla. Sopivia ovat mm. arkkitehtuurin erikoistyöt sekä vaihtuvasisältöiset ja muut valinnaiset kurssit.

ARK-C2002

Rakennussuunnittelun rajapinnat

4

 

Arkkitehtuurin historian ja teorian erikoistyö

1-10

 

Arkkitehtuurin historian ja teorian vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E2004 

Rakennussuunnittelun erikoistyö

1-10

ARK-E2005 

Rakennussuunnittelun vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E5003 

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun erikoistyö

1-10

ARK-E5004 

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

Powered by jms multisite for joomla