Dokumentaarinen elokuva

Osaamistavoitteet

Dokumentaarisen elokuvan kandidaatin opintojen tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia.

Opiskelijat oppivat hallitsemaan ohjaajan roolissa dokumentaarisen elokuvan eri työvaiheet. Opiskelijat perehtyvät elokuvan ja erityisesti dokumentaarisen lajin historiaan sekä laajasti nykydokumentaarin uusiin muotoihin. Harjoitteiden ja harjoituselokuvien (BA-elokuva) tuotannossa he oppivat ohjaamis- ja elokuvatuotannon prosessin hallintaa ja yhteistyötä elokuvan muiden ammattialueiden osaajien kanssa.

Ohjaajana kehittymisen ohessa elokuvanteon eri vaiheiden sekä elokuvan teknisten ja tuotannollisten ulottuvuuksien hallinta on keskeistä. Tutkintoon kuuluu lyhyt dokumentaarinen lopputyöelokuva, jonka käsikirjoittamisesta ja ohjaamisesta opiskelija vastaa. Elokuva toteutetaan yhteisyössä muiden suuntautumisvaihtoehtojen kanssa.

Dokumentaarisen elokuvan pääaineesta valmistunut kykenee:

  • toimimaan itsenäisesti dokumentaarisen elokuvan ohjaajan tehtävissä sekä soveltavissa ohjaajan tehtävissä, kuten dokumentaaristen tilaustöiden ohjaajana.
  • tunnistamaan omat vahvuutensa dokumentaarisen elokuvan tekijänä.
  • tunnistamaan ja hyödyntämään oman alansa käytäntöjä, käsitteistöä, tutkimustietoa ja taiteellisia ilmaisukeinoja.
  • hankkimaan tarvitsemaansa tietoa ja täydentämään osaamistaan.
  • jatkamaan opintojaan taiteen maisterin tutkintoon johtavissa opinnoissa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu Aalto ARTSin kaikille yhteisistä, pääaineen, sivuaineen sekä valinnaisista opinnoista.

Opetusta tarjotaan työpajamuotoisena sekä luentokursseina. Opiskelijat perehtyvät elokuvan ja erityisesti dokumentaarisen lajin historiaan, sekä laajasti nykydokumentaarin uusiin muotoihin. Elokuvien analysointi, oman välineen ehtojen pohtiminen, kirjoittaminen ja ajattelu ovat tärkeitä opetusmuotoja käytännön tekemisen tukena. Muiden taiteiden, kokeellisen ja fiktiivisen elokuvan tuntemus sekä perehtyminen uuden median, kuvataiteen ja muun median kentällä tapahtuvaan dokumentaariseen ilmaisuun on tärkeää. Opiskelijoiden kykyä havainnoida ja tulkita todellisuutta, valmiutta ihmisten kohtaamiseen, kriittistä ajattelukykyä, kokeilunhalua sekä kykyä ryhmätyöskentelyyn kehitetään kurssien, työpajojen, harjoitustehtävien sekä harjoituselokuvatuotantojen puitteissa.

Pääaineopinnot 100–110 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvataiteen perusteet

35

Elokuvataiteen perusteet 35 op ovat kaikille elokuvataiteen pääaineissa opiskeleville pakollisia opintoja, jotka suoritetaan ensimmäinen opiskeluvuoden aikana.

ELO-C1000 

Elokuvailmaisu 1

5

ELO-C1001 

Elokuvailmaisu 2

8

ELO-C1002 

Elokuvailmaisu 3

3

ELO-C1003 

Elokuvailmaisu 4

6

ELO-C1004 

Elokuvatuotannon prosessi

5

ELO-C1005 

Elokuvan analyysi

2

ELO-C1006 

Elokuvan historia 1

1

ELO-C1007 

Elokuvan historia 2

1

ELO-C1008 

Elokuvan historia 3

1

ELO-C1009 

Elokuvan historia 4

3

Dokumentaarisen elokuvan aineopinnot

65

Dokumentaarisen elokuvan pääaineopiskelijoille pakollisia aineopintoja on 65 opintopistettä.

ELO-C1500 

Dokumentaarisen elokuvan historia 1

2

ELO-C1501 

Tekijän teoria: essee ja luova kirjoittaminen

4

ELO-C1502 

Dokumentaarisen elokuvan teorian ja estetiikan perusteet

2

ELO-C1503 

Käsikirjoitus ja suunnittelu

4

ELO-C3018

Dokumentaarisen elokuvan leikkausanalyysi

4

ELO-C1504 

Kuvaaminen

3

ELO-C1505 

Henkilökuvakurssi

2

ELO-C1506 

Ohjauskurssi

3

ELO-C1507 

Äänittäminen ja äänisuunnittelu

3

ELO-C1508 

Havainnoiva ja vuorovaikutteinen dokumentaari

4

ELO-C1015 

BA-elokuva

24 *

ARTS3003.kand 

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

Dokumentaarisen elokuvan valinnaiset kurssit

0–10

Dokumentaarisen elokuvan pääaineopiskelijat voivat valita kandidaatin tutkinnon pääaineopintoihin 0–10 opintopistettä valinnaisia kursseja riippuen siitä, miten laajan sivuaineen opiskelija suorittaa. Pääaineeseen kuuluvat valinnaiset opinnot voivat vuosittaisesta tarjonnasta riippuen koostua joistakin seuraavista kursseista. Lisäksi opiskelija voi halutessaan sijoittaa pääaineen tarjoamia opintoja myös tutkinnon vapaasti valittavien opintojen kokonaisuuteen.

ELO-C1509 

Essee-elokuva  

2 op

ELO-C1510 

Autobiografinen dokumentaari

3 op

ELO-C1511 

Uusi dokumentaarinen ilmaisu

4 op

ELO-E1508

Poliittinen ja yhteiskunnallinen dokumentaari

4 op

ELO-C3010 

Historia ja muisti 1

6 op

ELO-E1505

Ohjaaja-ateljee

6 op

ELO-E1518

Tilauselokuva

2–10 op

ELO-C1016 

Kansainväliset opinnot (BA)

2–6 op

* ) Opiskelijalla on oikeus saada yli 12 opintopisteen laajuisesta kurssista suorituksia osissa.

Powered by jms multisite for joomla