Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

Osaamistavoitteet

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun kandidaattitutkinnon pääaine kouluttaa taiteili­joita ja ammattilaisia toimimaan ääni­suunnittelijoina ja äänittäjinä lyhyen elokuvan ja televisiotuotannon eri alueilla. Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisten vahvuuksien ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä.

Kandidaattitason opinnot suoritettuaan elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen opiskelija tuntee oman alansa käytäntöjä, taiteellisia ilmaisukeinoja, teknisiä välineitä ja osin teoreettista käsitteistöä. Koulutuksen keskeinen tavoite on kehittää opiskelijan lahjakkuutta ja persoonallisuutta, antaa teknisiä ja taiteellisia valmiuksia ja perustietoutta alasta ja sen historiasta, kehittää ryhmätyötaitoja sekä valmiuksia tutkimukselliseen työskentelyyn.

Keskeiset opetettavat valmiudet ovat elokuvailmaisun audiovisuaalinen dramaturginen ja sisällöllinen ajattelu, äänellinen ja tilallinen hahmottamiskyky, ryhmätyö-, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, elokuvan lyhyen muodon äänisuunnittelun, dramaturgisen kokonaisuuden sekä teknisen toteutusprosessin hallinta, yleisen taidehistorian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Kandidaattiopinnoista valmistuttuaan elokuvaäänisuunnittelija hallitsee lyhyen elokuvan äänisuunnittelun kokonaisprosessin äänen ennakkosuunnittelusta valmiiseen elokuvaan. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy kaikkiin lyhyen elokuvan äänityksen, äänitöiden ja äänisuunnittelun vaiheisiin sekä pienimuotoisten elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön.

Kandidaattiopinnoista valmistuessaan äänisuunnittelijaopiskelijan osaamisalueet ovat:

  • äänittäjän ja äänisuunnittelijan taidot elokuva- ja televisiotuotannon eri alueilla
  • kuvan ja äänen yhteistoiminnan hah­mottaminen ja hallinta
  • äänikokonaisuuksien hallinta
  • oman alan teknisen perusvälineistön hallin­ta
  • oman erityisosaamisen suhteuttami­nen alan muihin ammattikuviin
  • muiden taiteenalueiden ja yhteiskun­nallisen ajattelun tuntemus ja suh­teuttaminen omaan erikoistumisalueeseen
  • aktiivinen toiminta kulttuurin alueella

Koulutus tuottaa edellytykset ylempään korkeakoulututkin­toon (TaM) johtavaan koulutukseen ja jat­kuvaan oppimiseen.

Koulutuksen sisältö

Taiteen kandidaatin tutkinnon opetus jakautuu elokuvaäänityksen ja -ää­nisuunnittelun pääaineessa kahteen osaan: äänitykseen ja ääni­suunnitteluun. Nämä osat sivuavat ja tu­kevat toisiaan ja ovat osittain päällekkäisiä koko opiskeluajan.

Äänisuunnittelua opetetaan antamal­la valmiuksia välineistön hallintaan niin il­maisullisessa kuin teknisessäkin mieles­sä. Jokainen elokuvatuotanto on äänisuunnit­telijalle tutkimusmatka projektin yksilöl­liseen problematiikkaan alkaen käsikirjoi­tuksen lukemisesta ja päättyen elokuvan ensiesitykseen. Opetuksessa asetetaan erityistä pai­noa sille, että ammattiinsa valmistuva ääni­suunnittelija on oman taiteellisen panoksensa elokuvaan an­tava elokuvantekijä, joka ymmärtää syvällisesti elokuvan ominaispiirteitä. 

Elokuvaäänittäjän ja -äänisuunnittelijan työhön perehdytään pienimuotoisten harjoitteiden, äänisuunnittelun metodien opiskelun sekä harjoituselokuvien tekemisen kautta. Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Koulutus sisältää elokuvataiteen ja lavastustaiteen yhteisiä opintoja sekä opintoja muiden taidealojen opiskelijoiden kanssa. Harjoitustuotannoissa opiskellaan äänisuunnittelun ja äänittämisen käytäntöjä sekä syvennetään ryhmätyötaitoja.

Pääaine toimii yhteistyös­sä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian osaston ja Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelun laitoksen (VÄS) sekä Metro­polia ammattikorkeakoulun kanssa.

Pääaineopinnot 100–110 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvataiteen perusteet

35

Elokuvataiteen perusteet 35 op ovat kaikille elokuvataiteen pääaineissa opiskeleville pakollisia opintoja, jotka suoritetaan ensimmäinen opiskeluvuoden aikana.

ELO-C1000 

Elokuvailmaisu 1

5

ELO-C1001 

Elokuvailmaisu 2

8

ELO-C1002 

Elokuvailmaisu 3

3

ELO-C1003 

Elokuvailmaisu 4

6

ELO-C1004 

Elokuvatuotannon prosessi

5

ELO-C1005 

Elokuvan analyysi

2

ELO-C1006 

Elokuvan historia 1

1

ELO-C1007 

Elokuvan historia 2

1

ELO-C1008 

Elokuvan historia 3

1

ELO-C1009 

Elokuvan historia 4

3

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun aineopinnot

65–75

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineopiskelijoille pakollisia aineopintoja on 65–75 opintopistettä riippuen sivuaineen laajuudesta. Kursseista suoritetaan pakollisena vähintään minimipistemäärä, jotta kokonaisuuden minimivaatimus 65 op täyttyy.

ELO-C4500 

Ääni elokuvan tarinankerronnan välineenä 1

3

ELO-C4501 

Studioäänitys

3

ELO-C4502 

Elokuvaäänen kenttä-äänitys 1

3–6

ELO-C4503 

Pro Tools äänileikkaus 1

3

ELO-C4504 

Tehosteäänitys kentällä

3

ELO-C5507

Location Scouting

1–3

ELO-C4505 

Musiikin äänitys 1

3–6

ELO-C4506 

Henkilöohjaus jälkiäänityksessä (yhdessä ohjauksen kanssa)

2

ELO-C4507 

Foley-äänitys

2

ELO-C4508 

Musiikki ja tehosteet ohjaajan työvälineinä

2

ELO-C4509 

Dialogileikkaus

3

ELO-C3504

Tv-ilmaisu 1

6

ELO-C4510 

School of Sound

3

ELO-C1015

BA-elokuva – fiktiivinen

9–15

ELO-C1015 

BA-elokuva – dokumentaarinen

9–15

ARTS3009.kand 

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Kaikkiin Aalto ARTSin kandidaatin tutkintoihin kuuluu vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus (15 op). Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina esimerkiksi kursseja Aalto-yliopiston tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja. Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaine tarjoaa myös opintoja joita opiskelija voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

Pääaineen tarjoamat vapaasti valittavat kurssit järjestetään pääaineopiskelijoille HOPS-keskustelussa sovitun opintosuunnitelman perusteella. Opiskelija voi halutessaan opiskella näitä opintoja myös maisteritutkintonsa vapaasti valittavissa opinnoissa.

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun vapaasti valittavat kurssit

Koodi

Nimi

Opintopisteet

ELO-C1024 

Työskentely ulkopuolisissa tuotannoissa (BA)

2–10

ELO-C4511 

Elokuvamusiikin työpaja

3–6

ELO-C4512 

Seminaarimatka (useita)

4–10

ELO-C4513 

Case-seminaarit 1

3–9

Powered by jms multisite for joomla