Elokuva- ja televisiokäsikirjoitus

Osaamistavoitteet

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset valmiudet käsikirjoittajan tehtäviin erilaisissa elokuva- ja tv-produktioissa sekä luoda luontevia yhteyksiä myös muille soveltuville visuaalisen median alueille, kuten pelien ja muun uusmedian sisällöntuotantoon.

Kandidaattiopintojen aikana opiskelija perehtyy kaikkiin elokuva- ja tv-tuotannon vaiheisiin ja taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön elokuvataiteen muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelija saa valmiudet ideoida ja konseptoida sekä kehitellä oman taiteellisen näkemyksensä käsikirjoitukseksi. Hän ymmärtää sisällön ja käsikirjoituksen merkityksen elokuva- ja tv-tuotannon kokonaisuudessa ja oppii arvioimaan tarinallisen suunnitelman käytännöllistä toteutettavuutta. Opiskelijalla on kyky tarinalliseen ajatteluun ja dramaturgiset valmiudet toteuttaa taiteellinen näkemys visuaalisen esityksen suunnitelmaksi.

Elokuva- ja tv-käsikirjoittajan pääaineopinnoissa opiskelija harjaantuu tuntemaan oman alansa käytäntöjä, taiteellisia ilmaisukeinoja, teknisiä välineitä ja teoreettista käsitteistöä. Koulutuksen keskeinen tavoite on kehittää opiskelijan lahjakkuutta ja persoonallisuutta, antaa teknisiä ja taiteellisia valmiuksia ja perustietoutta alasta ja sen historiasta, kehittää ryhmätyö- ja johtamistaitoja sekä antaa perustavan ymmärryksen tekijälähtöisestä tutkimuksesta ja sen merkityksestä käsikirjoittamistaidon ja oman alan kehittämisessä.

Keskeiset opetettavat valmiudet ovat tarinallinen, sisällöllinen ja visuaalinen ajattelu, dramaturgiset taidot, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, ymmärrys tuotannollisista vaatimuksista sisällön suunnittelussa, elokuva- ja tv-historian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus, ymmärrys tekijälähtöisestä tutkimuksesta sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Koulutuksen sisältö

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen ja dramaturgisen kokonaisuuden hallintaan, sekä ymmärtää käsikirjoituksen merkityksen elokuvan tai tv-draaman ytimenä. Käsikirjoittajan työhön perehdytään pienimuotoisissa harjoitteissa sekä koulun elokuva- ja tv-tuotannoissa, joissa opiskellaan elokuvataiteen muiden opiskelijoiden kanssa. Harjoitustuotannoissa opiskellaan käsikirjoituksen kehittelyyn liittyviä käytäntöjä ja taitoja sekä ryhmätyötaitoja. Koulutus perustuu sekä teoriaan että käytännön kirjoitusharjoituksiin, pienryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja yhteisölliseen oppimiseen. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisia vahvuuksia ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä.

Pääaineopinnot 100–110 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvataiteen perusteet

35

Elokuvataiteen perusteet 35 op ovat kaikille elokuvataiteen pääaineissa opiskeleville pakollisia opintoja, jotka suoritetaan ensimmäinen opiskeluvuoden aikana.

ELO-C1000 

Elokuvailmaisu 1

5

ELO-C1001 

Elokuvailmaisu 2

8

ELO-C1002 

Elokuvailmaisu 3

3

ELO-C1003 

Elokuvailmaisu 4

6

ELO-C1004 

Elokuvatuotannon prosessi

5

ELO-C1005 

Elokuvan analyysi

2

ELO-C1006 

Elokuvan historia 1

1

ELO-C1007 

Elokuvan historia 2

1

ELO-C1008 

Elokuvan historia 3

1

ELO-C1009 

Elokuvan historia 4

3

 

Elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen Aineopinnot

65–75

Elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen pääaineopiskelijoille pakollisia aineopintoja on 65 opintopistettä. Sivuaineen laajuudesta riippuen voi valita lisäksi 10 opintopistettä tv-käsikirjoittamista aineopintoihin.

Elokuvakäsikirjoittaminen

25

ELO-C2000

Käsikirjoitusharjoitukset

4

ELO-C2001

Konsepti

3

ELO-C2002

Shock Treatment

9

ELO-C2003

Rewriting

4

ELO-C2004

Kohtausharjoituksia käsikirjoittajille

2

ELO-C2005

Elokuvakäsikirjoitusteoria

3

Tv-käsikirjoittaminen

0–10

Opiskelija voi ottaa 0-10 op tv-käsikirjoittamisen opintoja riippuen hänen sivuaineensa laajuudesta.

ELO-C2006

TV-draaman lajityypit, historia

2

ELO-C2007

TV-käsikirjoitus

8

Käsikirjoittaminen ja kirjallisuus

15

ELO-C2008

Tarina

3

ELO-C2009

Konkreettinen kuva

3

ELO-C2010

Kohtaus/dialogi

9

BA-elokuva

15

ELO-C1015

BA-elokuva

15 *

TAiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

ARTS3004.kand

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

* ) Opiskelijalla on oikeus saada yli 12 opintopisteen laajuisesta kurssista suorituksia osissa.

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Kaikkiin Aalto ARTSin kandidaatin tutkintoihin kuuluu vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus (15 op). Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina esimerkiksi kursseja Aalto-yliopiston tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja. Myös elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen pääaine tarjoaa opintoja, joita opiskelija voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

Elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen vapaasti valittavat kurssit

Koodi

Nimi

Opintopisteet

ELO-C3508

Ohjauksen vaihtuvasisältöiset opinnot

3

ELO-C4006

Tekstistä kuviksi 1

2

ELO-C2011

Käsikirjoituksen lukukurssi

2–5

ELO-C2012

Sopimus- ja neuvottelutaidon perusteet, alan käytännöt

2–4

ELO-C2013

Käsikirjoittajan toimeentulo ja yrittäjyys

2-4

ELO-C2014

Kuunnelma

2–4

ELO-C2015

Pelit, tosi-tv

2–4

ELO-C2016

Ooppera, musiikkiteokset

2–4

Powered by jms multisite for joomla