Elokuvaohjaus

Osaamistavoitteet

Elokuvaohjauksen pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset valmiudet toimia ohjaajana lyhytelokuvassa ja tv-produktioissa. Opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan.

Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisten vahvuuksien ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä. Opiskelija oppii hahmottamaan elokuva- ja tv-tuotannon kokonaisuuden sekä eri elokuvan osa-alueiden perusteet, suunnittelemaan ja johtamaan käsikirjoituksen pohjalta tehtävää taiteellista suunnittelua ja toteuttamaan sen persoonallisella elokuvallisella näkemyksellä yhdessä elokuvan taiteellisesti vastaavien kanssa.

Elokuvaohjauksen opiskelijalta edellytetään aloitekykyä, ryhmätyötaitoja, pitkäjänteisyyttä sekä innovatiivisuutta ja kykyä ohjata näyttelijäntyötä eri elokuvan tyylilajeissa. Keskeiset opetettavat valmiudet ovat havaintolähtöisen idean kehittäminen (käsikirjoitukseksi yhdessä käsikirjoittajan ja tuottajan kanssa), dramaturginen ajattelu ja tarinanrakentamis- ja kerrontataidot, audiovisuaalinen hahmotus, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, teknisen toteutusprosessin hallinta, yleisen taidehistorian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan lahjakkuutta ja persoonallisuutta ja auttaa löytämään omaääninen persoonallinen elokuvallinen kieli ja muoto. Elokuvaohjaajan koulutus antaa valmiuksia ja perustietoutta alasta ja sen historiasta, kehittää ryhmätyö- ja johtamistaitoja sekä valmiuksia tutkimukselliseen työskentelyyn.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää elokuvataiteen yhteisiä elokuvanteon kokonaisprosesseja sekä ohjauksen ammattialueen erityisosaamista avaavia opintoja.

Elokuvaohjaajan työhön perehdytään opettelemalla hallitsemaan kohtauksen rakenne ja dramaturgisten käänteiden näkyväksi tekeminen elokuvakerronnallisin ja näyttelijäntyöllisin keinoin. Opintojen edetessä muutaman kohtauksen mittaisten harjoituksien kautta opitaan hallitsemaan pidempiä kerronnallisia kokonaisuuksia. Elokuvaohjaajan tulee tuntea taiteellisia ilmaisukeinoja, elokuvallisia tehokeinoja, tuotannollisia käytäntöjä, teknisiä välineitä sekä teoreettista käsitteistöä.

Koulutus perustuu käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, erikokoisissa ryhmissä työskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Elokuvaohjauksen opintoihin sisältyy yhteisiä opintokokonaisuuksia Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön koulutusohjelman kanssa sekä kurssi- ja työpajatyöskentelyä ammattinäyttelijöiden kanssa.

Elokuvaohjaajan tulee hallita lyhytelokuvan kokonaissuunnittelun prosessi ennakkosuunnittelusta ja tuotannon toteutukseen sekä jälkitöiden valvontaan ja ohjaamiseen.  Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy elokuvaohjauksen prosessin kaikkiin vaiheisiin ja elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön. Harjoitustuotannoissa opiskellaan elokuvaohjaamisen kokonaisprosessia ja käytäntöjä sekä syvennetään ryhmätyötaitoja elokuvatuotannon eri vaiheissa.

Pääaineopinnot 100–110 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvataiteen perusteet

35

Elokuvataiteen perusteet 35 op ovat kaikille elokuvataiteen pääaineissa opiskeleville pakollisia opintoja, jotka suoritetaan ensimmäinen opiskeluvuoden aikana.

ELO-C1000 

Elokuvailmaisu 1

5

ELO-C1001 

Elokuvailmaisu 2

8

ELO-C1002 

Elokuvailmaisu 3

3

ELO-C1003 

Elokuvailmaisu 4

6

ELO-C1004 

Elokuvatuotannon prosessi

5

ELO-C1005 

Elokuvan analyysi

2

ELO-C1006 

Elokuvan historia 1

1

ELO-C1007 

Elokuvan historia 2

1

ELO-C1008 

Elokuvan historia 3

1

ELO-C1009 

Elokuvan historia 4

3

Elokuvaohjauksen aineopinnot

65

Elokuvaohjauksen pääaineopiskelijoille pakollisia aineopintoja on 65 opintopistettä.

ELO-C3500

Henkilöohjauksen perusteet

2

ELO-C3501

Ohjauksen perusteet

1

ELO-C3502

Näyttelijä ja kamera 1

3

ELO-C3503

Näyttelijä ja kamera 2

5

ELO-C3504

Tv-ilmaisu 1

6

ELO-C3505

Tv-ilmaisu 2

4

ELO-C3506

Kuvasuunnittelu

2

ELO-C4002

Henkilövalaisu

2

ELO-C3507

Äänisuunnittelu

4

ELO-C5507

Location Scouting

2

ELO-C1015

BA-elokuva

24 *

ARTS3007.kand 

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

Elokuvaohjauksen valinnaiset kurssit

0–10

Elokuvaohjauksen pääaineopiskelijat voivat valita pääaineeseensa 0–10 opintopistettä pääaineeseen kuuluvia valinnaisia kursseja riippuen siitä, miten laajan sivuaineen suorittaa. Lisäksi opiskelija voi halutessaan sijoittaa pääaineen tarjoamia opintoja myös tutkinnon vapaasti valittavien opintojen kokonaisuuteen. Kurssit järjestetään pääaineopiskelijoille HOPS-keskustelussa sovitun opintosuunnitelman perusteella.

ELO-C3508

Ohjauksen vaihtuvasisältöiset opintojaksot

2–6

ELO-C3509

Elokuvaharjoitus

2–3

ELO-C4511

Elokuvamusiikin työpaja

2–3

ELO-C1016

Kansainväliset opinnot (BA)

2–5

ELO-C3510

Ohjauksen metodit

2–3

ELO-C3511

Ohjaussuunnittelu

2–3

ELO-C1023

Case Studyt (BA)

1–2

* ) Opiskelijalla on oikeus saada yli 12 opintopisteen laajuisesta kurssista suorituksia osissa.

Powered by jms multisite for joomla