Graafinen suunnittelu

Osaamistavoitteet

Sisältötavoitteet
  • Opiskelijalla on kokonaisnäkemys graafisesta muotoilusta ja sen merkityksestä viestinnässä
  • Opiskelija osaa luoda visuaalisia konsepteja ja arvioida muotoiluprosesseja
  • Graafiseksi suunnittelijaksi valmistunut pystyy kohdistamaan viestintää vastaanottajan huomioiden, hallitsee suunnittelun keskeiset käsitteet ja kykenee soveltamaan niitä eri medioissa
Taitotavoitteet
  • Opiskelija hallitsee visuaalisen viestinnän muotoilun perustaidot
  • Opiskelija kykenee luomaan laadukasta viestintää oman ilmaisunsa pohjalta
  • Opiskelijan oma visuaalinen käsiala ja suunnittelijaidentiteetti on muotoutunut ja vahvistunut
  • Graafiseksi suunnittelijaksi valmistunut hallitsee visuaalisen suunnittelun keskeiset välineet ja kykenee soveltamaan niitä eri medioissa
Akateemiset taidot
  • Opiskelija on hankkinut analyyttisiä ja tutkimuksellisia valmiuksia maisterin tutkintoa ja jatko-opiskelua varten
  • Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja osaa tekstissään käyttää tietolähteitä
  • Opiskelijalle on kehittynyt valmiudet jatkuvaan oppimiseen ja akateemiseen jatko-opiskeluun

Koulutuksen sisältö

Tutkinto (180 op) muodostuu korkeakoulun kaikille taiteen kandidaateille yhteisistä opinnoista (40 op), graafisen suunnittelun pääaineen pakollisista ja valinnaisista opinnoista (100–110 op), sivuaineopinnoista (15–25 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (15 op). Opintoihin sisältyy taiteellisen ilmaisun ja media-alan opintoja ja kieliopintoja. Graafisen suunnittelun opintoihin kuuluu muun muassa graafisen ja sähköisen viestinnän, kuvallisen ilmaisun, typografian, visuaalisen ja yhteiskunnallisen viestinnän opintoja. Tutkintoon voi sisältyä myös Aalto-yliopiston eri laitosten sekä soveltuvin osin muiden korkeakoulujen tarjoamia opintoja.

Graafisen suunnittelun pääaineopinnoissa tutkitaan kuvallisen viestinnän eri sovellutuksia, muun muassa graafisen ilmaisun, typografian ja yhteiskunnallisen viestinnän muotoja. Opintoihin sisältyy kursseja muun muassa kirjagrafiikan, julkaisusuunnittelun, kuvituksen, kampanjasuunnittelun, digitaalisen julkaisusuunnittelun ja liikkuvan kuvan alueilta.

Opinnoissa pyritään korostamaan suunnittelun vastuullisuuden merkitystä.

Jos graafisen suunnittelun pääaineopiskelija haluaa syventyä myös sivuaineessa ja vapaasti valittavissa opinnoissa muihin visuaalisen viestinnän opintoihin, hän voi opiskella sivuaineenaan esimerkiksi pakkaussuunnittelun sivuaineen tai sisällyttää näiden kokonaisuuksien kursseja vapaasti valittaviin opintoihin. Pääaineopintojen kiintiöön mahtuvia opintoja laajemmista valinnaisista opinnoista (esimerkiksi työharjoittelu tai projektiopinnot) yli menevän osuuden voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Sivuaineopintojen sisällöt on kuvattu opinto-oppaan kohdassa Sivuaineopinnot.

Kolmannen opintovuoden päätteeksi opiskelija tekee kandidaatin opinnäytteen, jolla hän osoittaa valmiuttaan graafisena suunnittelijana.

Pääaineopinnot 100–110 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Orientoivat opinnot

5

Kaikki orientoivat opinnot ovat pakollisia pääaineopiskelijoille.

 

DOM-C1000 

Intro

2

DOM-C1001 

ComBA I

1

DOM-C1002 

ComBA II

1

DOM-C1003 

ComBA III

1

Graafisen suunnittelun teoriaopinnot

11

Kaikki graafisen suunnittelun teoriaopinnot ovat pakollisia pääaineopiskelijoille.

 

DOM-C1004 

Graafisen viestinnän historia I

3

DOM-C1005 

Graafisen viestinnän historia II

2

DOM-C1006 

Graafisen suunnittelun kritiikki

3

DOM-C1007 

Ammatti- ja oikeuskäytäntö

3

Graafinen suunnittelu

72

Kaikki graafinen suunnittelu  -kokonaisuuden opinnot ovat pakollisia pääaineopiskelijoille.

 

DOM-C1008 

Graafisen suunnittelun perusteet

3

DOM-C1009 

Graafinen suunnittelu I

8 (4 + 4)

DOM-C1010 

Graafinen suunnittelu II

10 (5 + 5)

DOM-C1011 

Graafinen suunnittelu III

8 (4 + 4)

DOM-C1012 

Digitaaliset mediat I

3

DOM-C1013 

Digitaaliset mediat II

5

DOM-C1014 

Digitaaliset mediat III

4

DOM-C1015 

Typografinen muotoilu I

4

DOM-C1016 

Typografinen muotoilu II

3

DOM-C1017 

Typografinen muotoilu III

3

DOM-C1018 

Kirjasuunnittelu I

3

DOM-C1019 

Kampanjasuunnittelu

5

ARTS3013.kand 

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

DOM-C1020 

Tutkimukselliset valmiudet

3

Ilmaisutekniikat

 

12

Kaikki ilmaisutekniikat -kokonaisuuden opinnot ovat pakollisia pääaineopiskelijoille.

 

DOM-C1021 

Kuvituksen perusteet

4

DOM-C1022 

Käsivarapiirustus

3

DOM-C1023 

Kirjansidonta

1

DOM-C1024 

Valokuvauksen perusteet

4

Valinnaiset kurssit

0–10

Opiskelija valitsee näistä kursseista pakollisten pääaineopintojen lisäksi 0–10 opintopistettä riippuen siitä, kuinka laajan sivuaineen (15–25 op) hän suorittaa. Lisäksi opiskelija voi halutessaan sisällyttää valinnaisia kursseja myös vapaasti valittaviin opintoihin.

DOM-C1025 

Kirjasuunnittelu II

6

DOM-C1026 

Julkaisusuunnittelu

6

DOM-C1027 

Näyttelysuunnittelu

3

DOM-C1028 

Kirjainmuotoilu

3

DOM.harj 

Työharjoittelu

5–15 *

DOM-C1029 

Projektiopinnot

2–15 *

DOM-C1030 

Oma ilmaisu

2–15 *

DOM-C1031 

Valinnainen graafisen suunnittelun työpaja

2–15 *

DOM-C1032 

Valinnainen teoriajakso

2–15 *

DOM-C1033 

Valinnainen tutorointi/ assistenttina toimiminen

2–15 *

* ) Opiskelijalla on oikeus saada yli 12 opintopisteen laajuisesta kurssista suorituksia osissa.

Powered by jms multisite for joomla