Kuvataidekasvatus

Osaamistavoitteet

Kuvataidekasvatuksen kandidaatintutkinnossa perehdytään kuvallisiin, audiovisuaalisiin ja moniaistisiin ilmaisumuotoihin ja niiden ohjaamiseen. Tutkinto antaa opiskelijalle taiteelliset ja pedagogiset perustiedot ja -taidot sekä tutkimuksen teon perusvalmiudet. Opiskelija oppii tarkastelemaan kriittisesti kuvataiteen ja muun visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ilmiöitä ja niiden kasvatuksellisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä tunnistamaan erilaisia taidepedagogisia traditioita ja niiden taustalla vaikuttavia taide- ja oppimiskäsityksiä. Opiskelija harjaantuu suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kouluympäristössä tapahtuvaa taidekasvatustoimintaa.

Kandidaatintutkinnon suorittanut opiskelija voi jatkaa suoraan kuvataidekasvatuksen maisteriohjemaan, joka antaa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden ja peruskoulun ja lukion kuvataiteen aineenopettajan kelpoisuuden.  Kuvataidekasvatuksen pääaineessa suoritettu taiteen kandidaatin tutkinto ei anna opettajankelpoisuutta.

Koulutuksen sisältö

Kuvataidekasvatuksen pääaineessa visuaalista kulttuuria, taidetta ja kuvallisuutta lähestytään pedagogisesta näkökulmasta. Pääaineen tavoitteena on kouluttaa kriittisen ajattelun, monipuolisen visuaalisen alan osaamisen ja taiteellisen sivistyksen sekä monipuoliset vuorovaikutustaidot omaavia kuvataideopettajia, jotka kykenevät toimimaan erilaisten oppilasryhmien ohjaajina, uudenlaisten pedagogisten menetelmien ja oppimisympäristöjen kehittäjinä ja aktiivisina yhteiskunnallisina vaikuttajina sekä osallistumaan tiedonalansa kansainväliseen keskusteluun. Opetus perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon ja sille on luonteenomaista poikkitieteellisten näkökulmien yhdistäminen taiteellisten ja pedagogisen käytäntöjen kautta syntyvään kokemustietoon.

Kuvataidekasvatuksen kandidaatin tutkintoon johtavat opinnot (180 op) koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista (40 op), kuvataidekasvatuksen aineopinnoista (75-85 op), joista kandidaatin opinnäyte on 10 op, sivuaineopinnoista (15-25 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op) sekä opettajan pedagogisista opinnoista (25 op). Opettajan pedagogiset opinnot sisältävät yleispedagogisia ja ainedidaktisia opintoja sekä eri kouluasteilla suoritettavia opetusharjoittelujaksoja ja ne järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Taideyliopiston kanssa. Ruotsinkielisten opiskelijoiden opettajan pedagogiset opinnot järjestetään yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Muussa yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot voidaan lukea hyväksi tutkintoon. Pääaineopintoja toteutetaan yhteistyössä muiden suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen, koulujen, taidelaitosten sekä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.

Henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta riippuen opiskelijan on mahdollista hakeutua toisen opetettavan aineen tai luokanopettajan kelpoisuuden antaviin 60 op:n laajuisiin sivuaineopintoihin toiseen yliopistoon. Mikäli opiskelija suorittaa kaksoiskelpoisuuden antavan 60 op:n sivuainekokonaisuuden, suorittaa hän tällöin kuvataidekasvatuksen aineopintoja 55 op:n verran eikä lainkaan muita sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja.

Taiteen kandidaatin tutkinnon rakenne kuvataidekasvatuksen pääaineessa

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Yhteiset opinnot

40

Taide- ja teoriaopinnot 

 

25

Kieli- ja viestintäopinnot 

 

15

Kuvataidekasvatuksen pääaineen aineopinnot

(55–)75–85

Kuvataidekasvatuksen pääaineen aineopinnoista Taidekasvatusseminaari ja taiteen kandidaatin opinnäyte sekä Visuaalisen kulttuurikasvatuksen perusteet -kokonaisuus ovat kaikille pakollisia opintoja. Lisäksi opiskelija valitsee yhteensä 50 op:n verran kursseja moduuliopinnoista. Jokaisesta moduulista tulee suorittaa 5–15 op.

Mikäli opiskelija suorittaa 60 op:n laajuiset kaksoiskelpoisuuden antavat sivuaineopinnot, suorittaa hän aineopintoja 55 op:n verran. Opiskelijan tulee suorittaa kandidaatin opinnäyte sekä Visuaalisen kulttuurikasvatuksen perusteet -kokonaisuus ja lisäksi moduuliopintoja 30 op. Jokaisesta moduulista tulee suorittaa vähintään 5 op.

ARTS3017.kand

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

Visuaalisen kulttuurikasvatuksen perusteet

15

TAI-C1101 

Nykytaidekasvatus

5

TAI-C1102 

Visuaalisen kulttuurin monilukutaito

5

TAI-C1103 

Taidekasvatuksen traditio ja paradigmat

5

Moduuliopinnot

50

Taidepedagogiikka

5–15

TAI-C1104 

Kulttuurinen moninaisuus

5

TAI-C1105 

Intercultural seminar

5

TAI-C1106 

Johdanto taideterapiaan

5

TAI-C1107 

Taide ja leikki

5

TAI-C1108 

Sarjakuvapedagogiikka

5

TAI-C1109 

Kokonaisilmaisu

5

TAI-C1134 

Moduuliprojekti (Taidepedagogiikka)

5

Taiteellinen ajattelu

5–15

TAI-C1110 

Valokuvailmaisu II

5

TAI-C1111 

Taidegrafiikan perusteet

5

TAI-C1112 

Goethen värioppi

5

TAI-C1113 

Keramiikan perusteet

5

TAI-C1114 

Deskriptiivinen geometria

5

TAI-C1115 

Pehmeät materiaalit nykytaiteessa

5

TAI-C1116 

Maalauksen työpaja: maalausmateriaalit ja –tekniikat

5

TAI-C1117 

Kokeellinen painokangastyöpaja

5

TAI-C1135 

Moduuliprojekti (Taiteellinen ajattelu)

5

Taiteisuus ja kritiikki

5–15

TAI-C1118 

Avantgardetaide

5

TAI-C1119 

Nykytaiteen toimintatavat

5

TAI-C1120 

Suomen taidehistoria

5

TAI-C1121 

Museum Pedagogical Course

5

TAI-C1122 

Taiteen puhetavat

5

TAI-C1123 

Nykykulttuurin kuvia – traumat taiteessa ja terapiassa

5

TAI-C1136 

Moduuliprojekti (Taiteisuus ja kritiikki)

5

Mediakulttuuri

5–15

TAI-C1124 

Johdatus valokuvaukseen

5

TAI-C1125 

Digitaalinen kuvailmaisu

5

TAI-C1126 

Elävä kuva

10

TAI-C1127 

Animaatiotyöpaja

5

TAI-C1128 

Medialukutaito

5

TAI-C1129 

Mediapedagogiikka

5

TAI-C1130 

Graafisen suunnittelun työpaja

5

TAI-C1137 

Moduuliprojekti (Mediakulttuuri)

5

Ympäristökulttuuri

5–15

TAI-C1131 

Ympäristöpedagogiikka

5

TAI-C1132 

Arkkitehtuuri- ja muotoilupedagogiikka

5

TAI-C1133 

Ulos luokkahuoneesta!

5

TAI-C1138 

Moduuliprojekti (Ympäristökulttuuri)

5

Opettajan pedagogiset opinnot

25

TAI-C1000 

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet

4

TAI-C1001 

Kasvatus, kehitys ja oppiminen

4

TAI-C1002 

Kuvataideopetuksen didaktiikka I

3

TAI-C1003 

Orientoiva harjoittelu

3

TAI-C1004 

Kuvataideopetuksen didaktiikka II

3

TAI-C1005 

Perusharjoittelu

5

TAI-C1006

Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät

3

Sivuaineopinnot

15–25

Opiskelija suorittaa 15–25 op:n laajuisen sivuaineen Aalto-yliopiston sivuainetarjonnasta.

Mikäli opiskelija suorittaa 60 op:n laajuiset kaksoiskelpoisuuden antavat sivuaineopinnot, ei hän suorita muuta sivuainekokonaisuutta.

Vapaasti valittavat opinnot

15

Opiskelija suorittaa 15 op:n verran valinnaisia opintoja, jotka voivat koostua esimerkiksi Yhteisen opetuksen yksikön opinnoista (YoYo), Aalto-yliopiston sisäisen liikkuvuuden opinnoista, JOO-opinnoista, vaihto-opinnoista.

Mikäli opiskelija suorittaa 60 op:n laajuiset kaksoiskelpoisuuden antavat sivuaineopinnot, ei hän suorita muita vapaasti valittavia opintoja.

Powered by jms multisite for joomla