Maisema-arkkitehtuuri

Osaamistavoitteet

Maisema-arkkitehtuurin opetuksen tavoitteena on valmistaa opiskelijat ammattiin ja sen osaavaan harjoittamiseen. Pääaineen tarkoitus on varmistaa, että opiskelija tuntee maisema-arkkitehtonisen suunnittelun perusteet. Kandidaatin tutkinto ei tuota maisema-arkkitehdin ammattipätevyyttä, mutta se antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia avustavissa ammatillisissa tehtävissä esim. yksityisissä suunnittelutoimistoissa tai julkisissa suunnitteluvirastoissa. Tässä ominaisuudessa opiskelija pystyy ratkaisemaan itsenäisesti pienen suunnittelutehtävän. Se edellyttää, että hän osaa arvioida erilaisten suunnitteluratkaisujen vaikutusta ja laatua. Hän osaa myös etsiä ja soveltaa suunnittelutietoa kriittisesti ja hahmottaa ratkaisumalleja ja mahdollisuuksia erilaisiksi suunnittelukonsepteiksi.

Maisema-arkkitehdin työ vaatii suunnitteluun vaikuttavien ekologisten, kulttuuristen, taloudellisten ja maankäytöllisten seikkojen ymmärtämistä. On tärkeää, että opiskelija jo kandidaattivaiheessa oppii hahmottamaan kokonaisvaltaisesti maiseman suunnittelun, rakentamisen ja hoidon tehtäväkentän ja ihmisläheisen toimintaympäristön. Hän oppii ymmärtämään maisema-arkkitehdin ammatin ja tehtävät osana alojen välistä yhteistyötä ja yhteiskuntaa. Henkilökohtaisella tasolla se tarkoittaa myös, että opiskelija pystyy näkemään oman kandidaattivaiheensa päämäärätietoisesti osana opintokokonaisuutta, urasuunnittelua ja elinikäistä oppimista.

Sisältötavoitteet

Tavoite on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on:

 • perustiedot maisema-arkkitehtonisesta suunnittelusta osana taiteiden traditiota ja kehitystä
 • tuntemus maisema-arkkitehtuurin historian ja teorian perusteista muiden tieteen- ja taiteenalojen kontekstissa
 • tuntemus maiseman luonnontekijöistä ja -prosesseista, kulttuurihistoriasta sekä kyky analysoida niitä
 • perustiedot maiseman toiminnallisista ja tilallisista tekijöistä sekä perustiedot sen rakenteellisista ja teknisistä järjestelmistä
 • perustiedot maisemarakentamisen materiaaleista ja menetelmistä
 • perustiedot suunnitteluratkaisujen kustannusvaikutuksista sekä ymmärrys alakohtaisten lakien ja määräysten ohjausvaikutuksesta
 • perustiedot rakennetun ympäristön, kaupunkien ja yhdyskuntien suunnittelusta sekä perustiedot luonnon- ja ympäristönsuojelusta
 • ymmärrys ekologisesti kestävän kehityksen perusteista

Taitotavoitteet

Tavoite on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee keskeiset suunnittelutyövälineet ja työmenetelmät
 • on yhteistyö- ja ryhmätyökykyinen
 • omaa luovan ongelmanratkaisukyvyn
 • osaa ilmaista itseään sekä visuaalisesti että verbaalisesti argumentoiden
 • pystyy ottamaan vastaan palautetta ja reflektoimaan omaa oppimistaan
 • omaa riittävän viestintä- ja kielitaidon

Akateemiset taidot

Tavoite on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet
 • osaa käyttää tietolähteitä

Koulutuksen sisältö

Kandidaattiopinnot koostuvat pääaineesta, sivuaineesta, yhteisistä opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Maisema-arkkitehtuuri on monitieteellinen ala, jossa suunnitellaan ulkotiloja, niiden rakentamista ja hoitoa kaikissa mittakaavoissa. Maisema-arkkitehtuuri yhdistää taiteen, luonnontieteiden ja tekniikan osaamista. Esteettisyys, ekologisuus ja toiminnallisuus ovat maisema-arkkitehtuurin perusarvoja. Tavoitteena on tuottaa hyvää ja kestävää ympäristöä ja yhdyskuntia. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi asuinympäristöjen, julkisten puistojen, viheralueiden, virkistys- ja työpaikka-alueiden ulkotilojen suunnittelua, kaavoitukseen liittyvää alueiden käytön suunnittelua, maiseman ja historiallisten ympäristöjen suojelun ja hoidon sekä ympäristön kunnostamisen suunnittelua tai maisemaan ja ympäristöön liittyviä tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä.

Maisema-arkkitehtuurin pääaineen keskeisiä sisältöjä ovat maiseman suunnittelu, rakentaminen, hoito ja suojelu sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Kandidaattiohjelman opinnot sisältävät edellä mainittujen maisema-arkkitehtuurin aihealueiden perusteita.

Kandidaattiohjelman rakenne

Yhteiset opinnot muodostuvat taide- ja teoriaopinnoista sekä kieli- ja viestintäopinnoista Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Niiden laajuus on 34 – 40 op tutkinnon alasta riippuen. Arkkitehtuurissa ja maisema-arkkitehtuurissa yhteisten opintojen määrä on 34 op. Yhteiset opinnot ovat pakollisia kaikille Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaattiopiskelijoille.

Pääaineen opinnot muodostuvat maisema-arkkitehtuurin perus- ja aineopinnoista. Pääaine muodostaa tutkinnon keskeisen ja laajimman elementin, ja siihen sisältyy 10 op laajuinen kandidaatintyö ja seminaari.

Sivuaineen laajuus on vähintään 15 op. Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa myös 25 op laajuinen sivuaine.

Vapaasti valittavat opinnot ovat erillisiä yhteisiä, perus- tai aineopintoja, jotka eivät välttämättä muodosta sivuainekokonaisuutta. Vapaasti valittavien opintojen laajuus on kaikilla opiskelijoilla 15 op.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaattiohjelman ohjelmamalli tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op) osalta

Opintokokonaisuudet

Laajuus opintopisteinä

Tekniikan kandidaatin tutkinto

180

Opiskelijalla on oikeus sisällyttää opintoihinsa 25 op laajuinen sivuaine niin halutessaan. Tämä tulee huomioida pääaineen suunnittelussa esimerkiksi valinnaisuuksia luomalla siten, ettei tutkinnon laajuus 180 op ylity.

Yhteiset opinnot

34

Pääaine

106–116

Sivuaine

15–25

Vapaasti valittavat opinnot

15

 

Pääaineopinnot 106–116 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Pääaineen pakolliset kurssit 1.vsk. 

33

Huom. Tutkinto-opiskelijat suorittavat opintopisteiltään vaihtuvat kurssit maksimilaajuisina. Pienemmät pistemäärät on tarkoitettu mahdollisille ulkopuolisille opiskelijoille.

ARK-A1500 

Arkkitehtuurin perusteet 1A

2

ARK-A1501 

Arkkitehtuurin perusteet 1B

4

ARK-A1000 

Johdatus arkkitehtuurin historiaan

2

ARK-A3505 

Rakennusopin perusteet 1C (erit. maisema-arkkitehdeille)

5

 

DA alkeet (IT erit. maisema-arkkitehdeille)

4

MAR-A1000 

Maisema-arkkitehtuurin perusteet 1A

1-5

MAR-A1001 

Maisema-arkkitehtuurin perusteet 1B

1-4

MAR-A1002 

Maisema-arkkitehtuurin kenttäkurssi 1

2

 

ARTS-ENG-Projekti

5

Pääaineen pakolliset kurssit 2.vsk.

44

ARK-C5001 

Kaupunki ja yhdyskunta

5

ARK-C5500 

Kaupunki ja asuminen

5

MAR-C1001 

Maisema-arkkitehtuurin perusteet 2A

2-10

MAR-C1004 

Maisema-arkkitehtuurin perusteet 2B

5

MAR-C1007 

Maisema-arkkitehtuurin historia

3-7

MAR-C1003 

Maisemarakentamisen tekniikka ja materiaalit

2-10

MAR-C1000 

Maisema-arkkitehtuurin kenttäkurssi 2

2

Pääaineen pakolliset kurssit 3.vsk.

29

ARK-C5003 

Kaupunki ja liike

5

ARK-C5002 

Kaupunkiluennot

3

MAR-C1005 

Maisema ja alueiden käyttö

1-5

MAR-C1006 

Maisema ja kaupunki

1-6

MAR.kand 

Kandidaatintyö ja seminaari

10

Pääaineen valinnaiset kurssit 1-3.vsk.

 

Mikäli opiskelija tekee ns. lyhyen sivuaineen (15 op), voi pääaineen täydentää laitoksen hyväksymillä maisema-arkkitehtuurin opinnoilla. Sopivia ovat mm. maisema-arkkitehtuurin erikoistyöt sekä vaihtuvasisältöiset ja muut valinnaiset kurssit. Koulutusohjelma määrittää vuosittain luettelon suositeltavista valinnaisista kursseista

MAR-E1017 

Maisema-arkkitehtuurin erikoistyö

1-10

MAR-E1018 

Maisema-arkkitehtuurin vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

MAR-E5003 

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun erikoistyö

1-10

MAR-E5004 

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

Powered by jms multisite for joomla