Muoti

Osaamistavoitteet

Muodin pääaineessa opiskelija perehtyy kolmivuotisen, taiteen kandidaatin tutkintoon johtavan opiskelunsa aikana muodin, vaatteiden, vaatetusmateriaalien ja mallistojen suunnitteluun. Opintojen lopussa hän on sisäistänyt muotiajattelun, muodin mekanismit ja muodilliset lähtökohdat, tuntee alan menetelmät, prosessit ja materiaalit sekä hallitsee vaatetussuunnittelun ja/tai muodillisista lähtökohdista tapahtuvan tekstiilisuunnittelun perusteet.

Muodin pääaineesta valmistuva taiteen kandidaatti pystyy taiteellisesti korkeatasoiseen ja luovaan työskentelyyn. Opiskelija oppii alan edellyttämät tiedonhankinta-, ongelmanratkaisu- ja analyysimenetelmät, erilaisten mallistojen ja konseptoinnin perusteet sekä hallitsee henkilökohtaisen suunnitteluprosessinsa. Hän tuntee tekstiilimateriaalien ja funktionaalisen suunnittelun perusteet, vaatteiden kaavoitusmenetelmät sekä vaatteiden ja tekstiilien valmistus- ja viimeistelymenetelmät. Hän oppii perustelemaan valintansa sekä kommunikoimaan visuaalisesti ja sanallisesti ja pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä. Hän ymmärtää vaatetus- ja tekstiiliteollisuuden kestävän kehityksen maailmanlaajuisen merkityksen. Hänellä on tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatkaa ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin maisteriopintoihin.

Muodin pääaine kannustaa taiteellisen ja tutkimuksellisen ajattelun yhdistämiseen. Opiskelija ymmärtää muodin sosiaalisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä. Hän osaa dokumentoida työskentelyprosessinsa ja sen tulokset. Hän osaa käyttää tietolähteitä, ilmaista ajatuksiaan kirjallisesti sekä soveltaa tietoa luovasti ja ennakkoluulottomasti.

Koulutuksen sisältö

Muodin opinnot rakentuvat kaikkien Muotoilun laitoksen kandidaattitason pääaineiden yhteisistä opinnoista, muodin pääaineen pakollisista ja vaihtoehtoisista opinnoista, Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman yhteisistä opinnoista (taide-, kieli- ja viestintäopinnoista), sivuaineopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Ensimmäisen vuoden keväällä opiskelija suunnittelee muodin pääaineen vaihtoehtoiset opintonsa ja laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Opiskelija voi painottaa opintonsa joko vaatetus- tai tekstiilisuunnitteluun tai niiden yhdistelmään. Yhteistyöprojektit ovat olennainen osa opiskelua.

Opinnoissa keskitytään erilaisten mallistojen, vaatteiden ja materiaalien sekä kuosien suunnitteluun ja toteutukseen, funktionaaliseen ja konseptuaaliseen suunnitteluun sekä luovaan yrittäjähenkisyyteen. Opiskelijat perehtyvät ajankohtaisiin kulttuurillisiin ilmiöihin, muodin mekanismeihin ja alan kansainväliseen toimintakenttään. Kestävän kehityksen näkökulma ja ihminen suunnittelun lähtökohtana on huomioitu kaikessa opetuksessa. Kolmantena opiskeluvuonna opiskelija tekee kandidaatin opinnäytteen alueelta, johon on syventynyt opintojensa aikana.

Uramahdollisuudet

Muodin pääaineesta valmistuneella taiteen kandidaatilla on valmiudet toimia vaatetus-, tekstiili- ja muotisuunnittelun sekä konseptisuunnittelun avustavissa tehtävissä. Hänellä on mahdollisuus jatkaa maisteriopintoihin Muotoilun laitoksen maisteriohjelmissa.

Kansainvälistyminen

Pääaineen opiskelijoita kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon, kansainväliseen työharjoitteluun sekä osallistumaan Muotoilun laitoksella järjestettävään kansainväliseen näyttelyyn tai näytökseen. Opiskelu antaa hyvät valmiudet jatkaa opintoja myös muissa kansainvälisissä maisteriohjelmissa.

Pääaineopinnot 100–110 op

Pääaineen pakolliset opinnot koostuvat Muotoilun laitoksen yhteisistä opinnoista 10 op, kaikille pakollisista opinnoista 74 op sekä joko vaatetuspainotteisista tai tekstiili- ja materiaalipainotteisista opinnoista 16 op. Painotus valitaan HOPS-keskustelun yhteydessä. Mikäli opiskelija suorittaa alle 25 op:n laajuisen sivuaineen, hän voi täydentää pääaineensa 110 opintopisteen laajuiseksi valitsemalla lisää opintoja pääaineen vapaasti valittavien kurssien tarjonnasta.

Koodi

Nimi

Opintopisteet 

Muotoilun laitoksen yhteiset opinnot

10

MUO-C0000

Mitä teemme kun muotoilemme?

3

MUO-C0001

Muotoilun rooli ja merkitys

2

MUO-C0002

Tutkiva muotoilija

3

MUO-C0003

Muotoilija ammatissa

2

Muodin pääaineen pakolliset opinnot

74

MUO-C1000

Vaatetus- ja tekstiilisuunnittelun perusteet

4

MUO-C1001

Vaatetus- ja tekstiilisuunnittelu I

4

MUO-C1002

Vaatetus- ja tekstiilisuunnittelu II

5

MUO-C1003

Mallisto I

5

MUO-C1004

Mallisto II

5

MUO-C1005

Vaatetuksen ja tekstiilin historia

2

MUO-C1006

Muodin historia

2

MUO-C1007

Vaatetusteknologia ja materiaalioppi

2   

MUO-C1008

Tekstiili- ja värjäysteknologia

4

MUO-C1009

Kaavoitus ja kaavamuotoilu I

6                                                

MUO-C1010

Esitystekniikka I

2

MUO-C1011

Muodin pintasuunnittelu

4

MUO-C1012

Kudotut kankaat

4

MUO-C1013

Neuleet ja neulokset

4

MUO-C1014

Painokangas

4

MUO-C1015

Muodin visuaalinen taustatutkimus

2

MUO-C1016

Muodin mekanismit

2

MUO-C1017

Portfolio

3

ARTS3014.kand 

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

Opiskelijan Hopsin mukaan määräytyvät vaihtoehtoiset pakolliset opinnot

16

Vaatetuspainotus

16

HOPS-keskusteluissa vaatetuspainotuksen valinneiden pakolliset opinnot.

MUO-C1018

Naistenvaatekaavoitus I

4

MUO-C1019

Naistenvaatekaavoitus II

4

MUO-C1020

Miestenvaatekaavoitus I

4

MUO-C1021

Miestenvaatekaavoitus II

4

Tekstiili- ja materiaalipainotus

16

HOPS-keskusteluissa tekstiili- ja materiaalipainotuksen valinneiden pakolliset opinnot

MUO-C1022

Kudottujen kankaiden suunnittelu

4

MUO-C1023

Neulesuunnittelu

4

MUO-C1024

Tekstiili ja ihminen

8

Pääaineen valinnaiset kurssit

0–10

Mikäli opiskelija suorittaa alle 25 op:n laajuisen sivuaineen, hän voi täydentää pääaineopintojaan valitsemalla lisää opintoja pääaineen vapaasti valittavien kurssien tarjonnasta.

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Kaikkiin Aalto ARTSin kandidaatin tutkintoihin kuuluu vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus (15 op). Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina esimerkiksi kursseja Aalto-yliopiston tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja. Muodin pääaine tarjoaa opintoja joita opiskelija voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

Muodin vapaasti valittavien kurssien tarjonta

Koodi

Nimi

Opintopisteet 

HOPS-keskusteluissa vaatetussuunnittelun valinneet voivat halutessaan sisällyttää opintoihinsa funktionaalisen vaatetussuunnittelun kokonaisuuden. Vastaavasti HOPS-keskusteluissa materiaalipainotteisen vaatetussuunnittelun valinneet opiskelijat voivat halutessaan sisällyttää opintoihinsa tekstiilisuunnittelun  kokonaisuuden. Kokonaisuudet suunnitellaan HOPS-keskustelun yhteydessä.

Funktionaalinen vaatetussuunnittelu

MUO-C1025

Funktionaalisen vaate- ja tekstiilisuunnittelun historia

2

MUO-C1026

Urheiluvaatesuunnittelu

4

MUO-C1027

Materiaali- ja tuoteinnovaatiot

5

Tekstiilisuunnittelu

MUO-C1022

Kudottujen kankaiden suunnittelu

4

MUO-C1023

Neulesuunnittelu

4

MUO-C1024

Tekstiili ja ihminen

8

MUO-C0101

Vaihtuvasisältöiset workshopit

2–10

Muodin pääaineen muu tarjonta vapaasti valittaviin opintoihin

MUO-C1028

Muotikuvitus

3

MUO-C1030

Sisustustekstiilit

5

MUO-C0101 

Vaihtuvasisältöiset workshopit                             

2–10

MUO-C0103

Kirjallisuussuoritus

2–6

MUO-C0102

Kilpailut

2–10

MUO.harj

Harjoittelu

2–10

MUO-C0100

Vaihtuvasisältöiset projektit

2–10

Powered by jms multisite for joomla