Muotoilu

Osaamistavoitteet

Muotoilun pääaineessa opiskellaan muotoilun prosesseja ja teknologioita, visuaalista ilmaisua, käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä, perehdytään materiaaleihin sekä opitaan ymmärtämään muotoilu osana kulttuuria ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on kouluttaa luova ja yhteistyökykyinen tuotesuunnittelun ammattilainen, joka kykenee käsittelemään laajoja muotoilualan tehtäväkokonaisuuksia ennakkoluulottomasti, kriittisesti ja vastuullisesti.

Muotoilun pääaineesta valmistuva taiteen kandidaatti hallitsee alan edellyttämät perustiedot ja -taidot sekä tiedonhankinta-, analyysi- ja ongelmaratkaisumenetelmät. Hän on ideointikykyinen, hallitsee henkilökohtaisen suunnitteluprosessin ja osaa esitellä sen tulokset. Hän osaa toimia tiimin jäsenenä ja tuntee muotoiluun liittyvät kestävän kehityksen periaatteet. Hänellä on perusvalmiudet toimia erilaisissa muotoilutehtävissä kokeellisen muotoilun, sarjatuotannon tai palvelumuotoilun alueilla, perustuen siihen miten hän suuntaa opintonsa.

Muotoilun pääaine kannustaa opiskelijaa taiteellisen ajattelun ja tutkimuksen yhdistämiseen. Opiskelija ymmärtää muotoilun sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä sekä hallitsee siihen liittyvät tietolähteet. Hän tuntee alan terminologian ja pystyy ilmaisemaan itseään suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti.

Koulutuksen sisältö

Muotoilun opinnot rakentuvat kaikkien Muotoilun laitoksen kandidaattitason pääaineiden yhteisistä opinnoista, muotoilun pääaineen pakollisista ja vaihtoehtoisista opinnoista, Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman yhteisistä opinnoista (taide-, kieli- ja viestintäopinnot), sivuaineopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Ensimmäisen vuoden keväällä opiskelija suunnittelee muotoilun pääaineen valinnaiset opintonsa ja laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä ohjaavan opettajan kanssa.

Pääaineopinnoissa opiskelija voi painottaa osaamistaan esimerkiksi teolliseen muotoiluun, palvelumuotoiluun tai eri materiaalien, kuten esimerkiksi keramiikan, lasin tai tekstiilin tuotemuotoiluun. Sivuaineen ja muiden vapaasti valittavien opintojen avulla opiskelija voi laajentaa osaamistaan haluamaansa suuntaan. Kolmantena opintovuonna opiskelija tekee opinnäytteen aiheesta, johon on syventynyt opintojensa aikana.

Uramahdollisuudet

Muotoilun pääaineesta valmistuneella taiteen kandidaatilla on perusvalmiudet toimia teollisen muotoilun, palvelumuotoilun, studiotuotannon tai kokeellisen muotoilun tehtävissä. Hän voi jatkaa Muotoilun laitoksen maisteriohjelmiin.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys on olennainen osa muotoilijan ammattia. Opiskelijaa kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun. Myös osallistuminen kansainvälisiin muotoilukilpailuihin ja näyttelyihin antaa pohjaa kansainvälistymiselle.

Pääaineopinnot 100–110 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Muotoilun laitoksen yhteiset opinnot

10

MUO-C0000

Mitä teemme kun muotoilemme?

3

MUO-C0001

Muotoilun rooli ja merkitys

2

MUO-C0002

Tutkiva muotoilija

3

MUO-C0003

Muotoilija ammatissa

2

Muotoilun pääaineen opinnot

90–100

MUO-C3000

Johdatus muotoiluun

7

MUO-C3001

Muotoilun mediataidot

3

MUO-C3002

Muotoilun työkalut

10

MUO-C3003

Muotoilun työprosessit

10

MUO-C3004

Materiaali- ja valmistusteknologiat

10

MUO-C3005

Ongelmalähtöinen tuotesuunnittelu

5

MUO-C3015

Miten muotoilemme toisillemme?

5

MUO-C3006

Palvelumuotoilun perusteet

2

MUO-C3007

Muotoilun traditiot

3

MUO-C3008

Näyttely

5

ARTS3015.kand 

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari                               

10

Muotoilun pääaineen vaihtoehtoiset kurssit

20

Opiskelija valitsee yhden seuraavista kursseista:

MUO-C3009

Muodonanto

5

MUO-C3010

Taiteellinen ilmaisu

5

Opiskelija valitsee yhden seuraavista kursseista:

MUO-C3011

Palvelumuotoilu

7

MUO-C3012

Materiaalitutkimus

7

Opiskelija valitsee yhden seuraavista kursseista:

MUO-C3013

Muotoiluprojekti

8

MUO-C3014

Kokeellisen muotoilun projekti

8

MUO-C1024

Tekstiili ja ihminen

8

Pääaineen valinnaiset kurssit

0–10

Mikäli opiskelija suorittaa alle 25 op:n laajuisen sivuaineen, hän voi täydentää pääaineopintojaan valitsemalla lisää opintoja pääaineen vapaasti valittavien kurssien tarjonnasta.

 

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Kaikkiin Aalto ARTSin kandidaatin tutkintoihin kuuluu vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus (15 op). Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina esimerkiksi kursseja Aalto-yliopiston tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja. Myös muotoilun pääaine tarjoaa opintoja joita opiskelija voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

Muotoilun vapaasti valittavien kurssien tarjonta

Koodi

Nimi

Opintopisteet

MUO-C0100

Vaihtuvasisältöiset projektit

2–10

MUO-C0101

Vaihtuvasisältöiset workshopit

2–10

MUO-C0102

Kilpailut

2–10

MUO.harj

Harjoittelu

2–10

MUO-C0103

Kirjallisuussuoritus

2–6

MUO-C0004

Katutila ja katujen kulttuurit

4

Powered by jms multisite for joomla