Näyttämölavastus

Osaamistavoitteet

Näyttämölavastuksen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet vastata elävän esityksen visuaalisesta, tilallisesta ja toiminnallisesta suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä ohjaajan sekä muun taiteellisen ja teknisen työryhmän kanssa. Perinteisen ammatillisen osaamisen ohessa tuetaan opiskelijoiden kiinnostusta kokeilevaan ja tutkivaan lavastustaiteeseen sekä uusien työmuotojen kehittämiseen.

Koulutuksen keskeinen tavoite on kehittää opiskelijan lahjakkuutta ja yksilöllistä taiteellista ilmaisua, antaa teknisiä ja taiteellisia valmiuksia ja perustietoutta alasta ja sen historiasta, kehittää ryhmätyö- ja johtamistaitoja sekä valmiuksia tutkimukselliseen työskentelyyn.

Näyttämölavastuksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman taiteenalueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan.

Keskeiset opittavat valmiudet ovat dramaturgisen tekstin lukutaito, tilan hahmottamiskyky, visuaalinen ilmaisutaito, näyttämöllisten tilanteiden ja toiminnan ymmärtäminen, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, teknisen toteutusprosessin hallinta, yleisen taide- ja teatterihistorian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Näyttämölavastuksen pääaineesta valmistunut kykenee:

  • toimimaan lavastussuunnittelijana pienimuotoisissa teatteri- ja muissa esittävän taiteen alueen produktioissa
  • tunnistamaan henkilökohtaiset vahvuutensa ja oman taiteellisen näkemyksensä ja kehittämään niitä tietoisesti
  • toimimaan rakentavasti taiteellisen työryhmän jäsenenä ja ymmärtämään oman vastuualueensa suhteessa muihin työryhmän jäsenten vastuualueisiin
  • tunnistamaan ja hyödyntämään oman alansa käytäntöjä, käsitteistöä, tutkimustietoa ja taiteellisia ilmaisukeinoja
  • hankkimaan tarvitsemaansa tietoa ja täydentämään osaamistaan
  • välittämään toteutuskelpoiset suunnitelmat toteuttavalle työryhmälle ja toimimaan yhteistyössä heidän kanssaan
  • jatkamaan opintojaan taiteen maisterin tutkintoon johtavissa opinnoissa

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu Aalto ARTSin yhteisistä, pääaineen, sivuaineen sekä valinnaisista opinnoista. Merkittävä osa opinnoista järjestetään yhdessä elokuva- ja tv-lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden sekä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun eri koulutusohjelmien kanssa.

Näyttämölavastajan työhön perehdytään erilaisissa harjoitus- ja suunnittelutehtävissä sekä käytännön produktiotyöskentelyssä. Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen.

Opintojen jatkaminen maisterin tutkinnossa

Taiteen kandidaatin (TaK) opinnot suoritettuaan näyttämölavastuksen opiskelija voi jatkaa opintojaan Lavastustaiteen maisteriohjelmassa, näyttämölavastuksen pääaineessa. Opiskelijalla on myös mahdollisuus vaihtaa maisteriopinnoissa pääaineekseen elokuva- ja televisiolavastus tai pukusuunnittelu, jos hän on suorittanut kandidaatin opintojensa aikana kyseisessä pääaineessa laajan sivuaineen (25 op).

Pääaineopinnot 100–110 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Taiteellinen suunnittelu ja visualisointi

13

ELO-C5000 

Johdatus lavastukseen ja pukusuunnitteluun

1

ELO-C5001 

Luonnos ilmaisuvälineenä

5

ELO-C5002 

Presentaatiotaidot

2

ELO-C5003 

Käsitteellinen ajattelu

3

ELO-C5014 

Keho ja tila

2

Taiteellinen suunnittelu ja toteutus

17

ELO-C5004 

Työpajat ja työturvallisuus

1

ELO-C5005 

Ammattipiirustus

3

ELO-C5006 

Rakennesuunnittelu ja -tekniikka

3

ELO-C5007 

Lavastuksen materiaalioppi

4

ELO-C5008 

3D-mallinnuksen perusteet

3

ELO-C6000 

Pienoismalli

3

Lavastustaide

23

ELO-C6001 

Näkökulmia esityksen rakentamiseen

2

ELO-C5200 

Tila esityksen lähtökohtana I

2

ELO-C6002 

Tekstistä tilaksi

5

ELO-C6003 

Tila esityksen lähtökohtana II

5

ELO-C5201 

Pinta ja valo

3

ELO-C6004 

Valosuunnittelu, tila ja muoto

3

ELO-C6005 

3D-mallinnus skenografisessa suunnittelussa

3

Teatteritaide

21

ELO-C5202 

Johdatus teatterityöhön

1

ELO-C5203 

Taiteellinen ennakkosuunnittelu

4

ELO-C5204 

Devising

8

ELO-C5205 

Klassikko

8

Teatteritaiteen valinnaiset opinnot

2–12

Opiskelija valitsee 2–12 opintopistettä, riippuen siitä, miten laajan sivuaineen hän suorittaa.

ELO-C5206 

BA-produktio

12

ELO-C5013 

Itsenäinen projekti

2–6

ELO-C6006 

Teatterimatka

2

ELO-C5207 

Taiteellisen ryhmätyön perusteet

1

ELO-C6007

Esitysanalyysi ja kv-matka

3

ELO.harj 

Työharjoittelu

6

Historia- ja teoriaopinnot

14

ELO-C5015 

Skenografian historia

3

ELO-C5208 

Teatterihistoria I

2

ELO-C5209 

Teatterihistoria II

3

ELO-C5210 

Dramaturgian perusteet

2

ELO-C5211 

Aristotelinen dramaturgia

2

ELO-C5212 

Dramaturgia II

2

Taiteen kandidaatin opinnäyte

10

 

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Kaikkiin Aalto ARTSin kandidaatin tutkintoihin kuuluu vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus (15 op). Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina esimerkiksi kursseja Aalto-yliopiston tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja. Myös muotoilun pääaine tarjoaa opintoja joita opiskelija voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

Näyttämölavastuksen pääaineen vapaasti valittavien kurssien tarjonta

Koodi

Nimi

Opintopisteet

ELO-C5010 

Lavastustaiteen erityisalueet (BA) 1–20

ELO-C5012 

Videokuvauksen ja editoinnin perusteet

3

ELO-C5011 

Valokuvauksen perusteet

2

ELO-C5009 

Kirjallisuus (BA)

1–8

Powered by jms multisite for joomla