Pukusuunnittelu

Osaamistavoitteet

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman pukusuunnittelun pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettiset, taiteelliset ja tekniset valmiudet sekä ilmaisukeinot toimia pukusuunnittelijana esittävän taiteen, elokuvan ja television alueilla. Opinnot perustuvat taiteellisiin ja ammatillisiin käytäntöihin, ja niissä hyödynnetään alan uusinta tutkimusta.

Pukusuunnittelun pääaineesta valmistunut kykenee

  • tunnistamaan oman oppimisprosessinsa ja hankkimaan tietoa itsenäisesti
  • tunnistamaan henkilökohtaiset kiinnostuksenkohteensa ja vahvuutensa  ja kehittämään omaa taiteellista näkemystään pukusuunnittelijana
  • ymmärtämään pukusuunnittelun roolia osana lavastustaiteen ja elokuvataiteen historiaa, käytäntöjä, prosesseja ja traditioita
  • etsimään vaihtoehtoisia menetelmiä ja prosesseja pukusuunnittelun uudenlaisten konseptien ja projektien toteuttamista varten
  • ymmärtämään pukusuunnittelijan potentiaalin taiteellisen työryhmän luovassa prosessissa
  • esittämään ideoita luovassa yhteistyössä, osallistumaan aktiivisesti ryhmätyöhön ja ottamaan vastuuta ryhmän yhtenä taiteellisena jäsenenä
  • toteuttamaan käsitteelliset ajatuksensa käytännössä joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa
  • jatkamaan opintojaan taiteen maisterin tutkintoon johtavissa opinnoissa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteisistä opinnoista, pääaine- ja sivuaineopinnoista sekä valinnaisista opinnoista. Merkittävä osa opinnoista järjestetään yhteistyössä elokuva- ja televisiolavastuksen ja näyttämölavastuksen pääaineiden kanssa. Lisäksi kursseja, projekteja ja tuotantoja toteutetaan yhteistyössä elokuvataiteen pääaineiden ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmien kanssa. Yhteinen opetus ja yhteistuotannot harjaannuttavat opiskelijoita luovaan yhteistyöhön ja tarjoavat mahdollisuuksia tutustua sekä samoilla alueilla työskenteleviin taiteilijoihin että erilaisiin taiteen tekemisen traditioihin, kulttuureihin ja työn prosesseihin.

Pukusuunnittelun keskeisiä osaamisalueita ovat dramaturginen ja käsitteellinen ajattelu; visuaalinen ilmaisu; kriittinen ja analyyttinen ajattelu; draaman tilanteiden ja toiminnan ymmärtäminen; elokuvan, median ja esittävän taiteen historian perinteiden ja nykysuuntausten tuntemus; ideoiden tuottaminen, visualisointi ja viestintä sekä kokeellisen ja tutkivan asenteen kehittäminen. Pukusuunnittelun keskiössä on erityisesti kehittää tarinankerrontaa karaktäärien ja pukujen kautta; merkitysten tuottaminen puvun ja esittäjän kehon välityksellä sekä karaktäärien luominen. Osaamisalueeseen kuuluu myös pukujen suunnittelu, ideoiden kehittely ja toteuttaminen sekä ajanhallinta, aktiivinen monipuolisiin luoviin prosesseihin osallistuminen, uusien työtapojen sekä viestintä- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen.

Oppiminen perustuu luentoihin ja käytäntölähtöisiin projekteihin. Projekteja tehdään itsenäisesti tai ryhmätyönä henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskusteluun pohjautuvan vuorovaikutuksen avulla. Opiskelijat perehdytetään pukusuunnitteluun harjoitusten, käsitteellistä suunnittelua koskevien projektien ja todellisten tuotantojen avulla. Lisäksi opiskelijat tutustuvat pukusuunnittelijan ammatilliseen asemaan vierailujen ja harjoittelujen avulla.

Opintojen jatkaminen maisterin tutkinnossa

Taiteen kandidaatin (TaK) opinnot suoritettuaan näyttämölavastuksen opiskelija voi jatkaa opintojaan Lavastustaiteen maisteriohjelmassa, näyttämölavastuksen pääaineessa. Opiskelijalla on myös mahdollisuus vaihtaa maisteriopinnoissa pääaineekseen elokuva- ja televisiolavastus tai pukusuunnittelu, jos hän on suorittanut kandidaatin opintojensa aikana kyseisessä pääaineessa laajan sivuaineen (25 op).

Pääaineopinnot 100–110 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Taiteellinen suunnittelu ja visualisointi

15

ELO-C5000 

Johdatus lavastukseen ja pukusuunnitteluun

1

ELO-C5001 

Luonnos ilmaisuvälineenä

5

ELO-C5002 

Presentaatiotaidot

2

ELO-C5003 

Käsitteellinen ajattelu

3

ELO-C5014 

Keho ja tila

2

ELO-C6500 

Digitaalinen karaktäärin suunnittelu

2

Taiteellinen suunnittelu ja toteutus

15

ELO-C5004 

Työpajat ja työturvallisuus

1

ELO-C6501 

Pehmeät materiaalit

2

ELO-C6502 

Kokeelliset materiaalit

2

ELO-C6503 

Kaava ja muotoilu

4

ELO-C6504 

Puvun pintakäsittelymenetelmät

3

ELO-C6505 

Pukusuunnittelun esittämistekniikat

3

Pukusuunnittelu

20

ELO-C6506 

Johdatus pukusuunnitteluun

3

ELO-C6507 

Karaktäärin luominen esitykseen

3

ELO-C6508 

Maski ja kampaus

2

ELO-C6509 

Esittävän taiteen pukusuunnittelu

5

ELO-C6510 

Elokuvan pukusuunnittelu

5

ELO-C6511 

Vaatteen historia

2

Teatteritaiteen yhteiset opinnot

15

ELO-C5202 

Johdatus teatterityöhön

1

ELO-C5203 

Taiteellinen ennakkosuunnittelu

4

ELO-C5210 

Dramaturgian perusteet

2

ELO-C5205 

Klassikko (tai vastaava esittävien taiteiden produktio)

8

Elokuvataiteen yhteiset opinnot

15

ELO-C1005 

Elokuvan analyysi

2

ELO-C1000 

Elokuvailmaisu 1

5

ELO-C1015 

BA-elokuva

8

Valinnaiset teatteritaiteen ja elokuvataiteen opinnot

0–10

Opiskelija valitsee 0-10 opintopistettä riippuen siitä, miten laajan sivuaineen hän suorittaa.

ELO-C5211 

Aristotelinen dramaturgia

2

ELO-C5212 

Dramaturgia II

2

ELO-C5204 

Devising

8

ELO-C1001 

Elokuvailmaisu 2

3

ELO-C1002

Elokuvailmaisu 3

3

ELO-C1003 

Elokuvailmaisu 4

4

ELO-C5013 

Itsenäinen projekti

1–10

Historia- ja teoriaopinnot

10

ELO-C5015 

Skenografian historia

3

ELO-C5208 

Teatterihistoria I

2

ELO-C5209 

Teatterihistoria II

3

ELO-C1006 

Elokuvan historia 1

1

ELO-C1007 

Elokuvan historia 2

1

Taiteen kandidaatin opinnäyte

10

 

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Kaikkiin Aalto ARTSin kandidaatin tutkintoihin kuuluu vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus (15 op). Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina esimerkiksi kursseja Aalto-yliopiston tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja. Myös muotoilun pääaine tarjoaa opintoja joita opiskelija voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

Pukusuunnittelun pääaineen vapaasti valittavien kurssien tarjonta

Koodi

Nimi

Opintopisteet

ELO-C6513 

Pukusuunnittelun erityisalueet (BA)

1–12

ELO-C6514 

Vertaistuutorointi opiskelijatuotannossa BA-opinnoissa

1–8

ELO-C6512 

Assisteeraus BA-opinnoissa

1–10

ELO-C6006 

Teatterimatka

2

ELO-C5012 

Videokuvauksen ja editoinnin perusteet

3

ELO-C5011 

Valokuvauksen perusteet

2

ELO-C5009 

Kirjallisuus (BA)

1–8

Powered by jms multisite for joomla