Sisustusarkkitehtuuri

Osaamistavoitteet

Lähtökohtana on rakennettu lähiympäristö. Taiteen kandidaatin tutkintoon johtavissa kolmivuotisissa opinnoissa elinympäristö ymmärretään elämäntapojen, asumisen ja kulttuurin viitekehyksessä. Opintojen lopussa opiskelija hallitsee tilan ja kalusteiden vuorovaikutteisen suhteen, pystyy arvioimaan analyyttisesti tilojen luonnetta ja tuntee rakennussuunnittelun lainalaisuuksia.

Sisustusarkkitehtuurin pääaineesta kandidaatiksi valmistuttuaan opiskelija osaa suunnitella taiteellisesti korkeatasoisia, ekologisesti ja esteettisesti kestäviä tila- ja kalustekonsepteja ja ratkaisuja. Koulutus tukee opiskelijan luovaa ajattelua, visuaalista ja kolmiulotteista ilmaisua sekä toimintojen ja rakenteiden hahmotusta. Hän hallitsee persoonallisen suunnitteluprosessinsa.

Opiskelija oppii ymmärtämään sisustusarkkitehtuurin ajankohtaisena ja omat juurensa tunnistavana ilmiönä. Hän hallitsee muotoilu- ja rakennusalan käsitteet ja osaa käyttää monipuolisesti erilaisia tietolähteitä. Hän pystyy ilmaisemaan itseään visuaalisesti, suullisesti ja kirjallisesti. Tutkinto antaa valmiudet jatkaa maisteriopintoihin.

Koulutuksen sisältö

Sisustusarkkitehtuurin opinnot rakentuvat kaikkien Muotoilun laitoksen kandidaattitason pääaineiden yhteisistä opinnoista, pääaineen pakollisista ja valinnaisista opinnoista, Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman yhteisistä opinnoista (taide-, kieli- ja viestintäopinnot), sivuaineopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista . Ensimmäisen vuoden keväällä opiskelija suunnittelee valinnaiset opintonsa ja laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä ohjaavan opettajan kanssa.

Pääaineessa hän oppii alan suunnitteluprosessit sekä tekniikat. Vapaasti valittavien opintojen ja sivuaineiden avulla opiskelija voi suunnata profiloitumistaan. Kolmantena opintovuonna opiskelija tekee opinnäytteen aiheesta, johon on syventynyt opintojensa aikana.

Pääaineopinnot 100–110 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Muotoilun laitoksen yhteiset opinnot

10

MUO-C0000

Mitä teemme kun muotoilemme?

3

MUO-C0001

Muotoilun rooli ja merkitys

2

MUO-C0002

Tutkiva muotoilija

3

MUO-C0003

Muotoilija ammatissa

2

Sisustusarkkitehtuurin pääaineen pakolliset ja valinnaiset opinnot                                                                 

90–100

Sommittelun ja muodonannon perusteet sisustusarkkitehtuurissa

20

MUO-C5000

Kalustesuunnittelu I A

5

MUO-C5001

Kalustesuunnittelu I B

5

MUO-C5002

Tilasuunnittelu I A

5

MUO-C5003

Tilasuunnittelu I B

5

Kontekstin, mitoituksen ja toiminnallisuuden vaikutus sommitteluun ja muodonantoon sisustusarkkitehtuurissa

20

MUO-C5004

Kalustesuunnittelu II A

5

MUO-C5005

Kalustesuunnittelu II B

5

MUO-C5006

Tilasuunnittelu II A

5

MUO-C5007

Tilasuunnittelu II B

5

Oman tilallisen ja muotoilullisen ilmaisun syventäminen ja idean tekeminen muille merkitykselliseksi

20

MUO-C5008

Kalustesuunnittelu III A

5

MUO-C5009

Kalustesuunnittelu III B

5

MUO-C5010

Tilasuunnittelu III A

5

MUO-C5011

Tilasuunnittelu III B

5

Historiaopinnot

 

8

MUO-C5012

Arkkitehtuurin historia

4

MUO-C5013

Sisustusarkkitehtuurin historia

4

Sisustusarkkitehdin visuaalinen viestintä ja digitaaliset työvälineet 

12

MUO-C5014

CAD A

3

MUO-C5015

CAD B

3

MUO-C5016

CAD D

3

MUO-C5017

CAD E

3

Pääaineen valinnaiset kurssit

0–10

Lyhyen sivuaineen (15 op) valinnut opiskelija suorittaa sisustusarkkitehtuurin vaihtuvasisältöiset projektikurssit. Hän voi myös valita pääaineen valinnaisiin kursseihin opintoja pääaineen vapaavalintaisten kurssien tarjonnasta.

MUO-C5018

Suunnitteluprojekti

5

MUO-C5019

Digitaalisen esittämisen projekti

5

Opinnäyte

 

10

ARTS3016.kand 

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Kaikkiin Aalto ARTSin kandidaatin tutkintoihin kuuluu vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus (15 op). Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina esimerkiksi kursseja Aalto-yliopiston tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja. Myös sisustusarkkitehtuurin pääaine tarjoaa opintoja joita opiskelija voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

Sisustusarkkitehtuurin vapaasti valittavien kurssien tarjonta

Koodi

Nimi

Opintopisteet

MUO-C0101

Vaihtuvasisältöiset projektit

2-10

MUO-C0102

Kilpailut

2-10

MUO.harj

Harjoittelu

2-10

MUO-C0103

Kirjallisuussuoritus

2-6

MUO-C0004

Katutila ja katujen kulttuurit

4

Powered by jms multisite for joomla