Arkkitehtuuri

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteiden taustalla ovat EU-direktiivin määräykset, jotka koskevat arkkitehdin ammattitoiminnan harjoittamista (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7.9.2005, Ammattipätevyyden tunnustamisesta). Direktiivin mukainen arkkitehdin tutkinto vastaa rakennusalan odotuksiin ja mahdollistaa uran myös ulkomailla.

Edellä mainitun direktiivin mukaisesti ohjelman tarkoitus on varmistaa, että arkkitehdin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on:

 • kyky esteettiset, toiminnalliset ja tekniset vaatimukset täyttävään vaativaan arkkitehtuurisuunnitteluun,
 • riittävä arkkitehtuurin ja sille läheisten taiteen, tekniikan ja yhteiskuntatieteen alojen historian ja teorian tuntemus,
 • taiteiden tuntemus arkkitehtonisen suunnittelun laatuun vaikuttavana tekijänä,
 • riittävä perehtyneisyys kaupunkisuunnitteluun ja suunnitteluprosessin edellyttämät taidot,
 • kyky ymmärtää ihmisen ja rakennusten sekä rakennusten ja niiden ympäristön välisiä suhteita ja tarvetta suhteuttaa rakennukset ja niiden väliset tilat ihmisen tarpeisiin ja mittakaavaan,
 • kyky ymmärtää arkkitehdin ammattikuva ja hänen tehtävänsä yhteiskunnassa ja erityisesti kyky ottaa yhteiskunnalliset tekijät huomioon hankkeiden ohjelmoinnissa,
 • suunnitteluohjelman laadinnassa tarvittavien tutkimus- ja valmistelumenetelmien hallinta,
 • perehtyneisyys rakennussuunnitteluun liittyviin rakenne- ja muihin teknisiin kysymyksiin,
 • riittävä perehtyneisyys rakennusten fysikaalisiin ongelmiin, teknologiaan ja toimintaan miellyttävän ja säältä suojaavan sisätilan luomiseksi,
 • riittävä suunnittelutaito rakennuksen käyttäjien vaatimusten täyttämiseksi kustannustekijöiden ja rakennusmääräysten asettamissa rajoissa,
 • sellaisten asianomaisten teollisuusalojen, järjestöjen, säännösten ja menettelytapojen tuntemus, joka on tarpeen rakennussuunnitelmia toteutettaessa ja sovitettaessa hankkeita kokonaissuunnitteluun.

Koulutuksella pyritään lisäksi vahvistamaan opiskelijan osaamista suunnitteluun liittyvissä koordinaatiotehtävissä, mikä mahdollistaa toimimisen vaativien rakennuskohteiden pääsuunnittelijana.

Kyky hahmottaa ammattikuvan laajentuva ja kansainvälistyvä tehtäväkenttä sekä kyky toimia muissa kulttuureissa kuuluvat samoin tutkinnon yleisiin taitotavoitteisiin. Tällä kehitetään opiskelijan työelämävalmiuksia ja edistetään urasuunnittelua, riippumatta siitä onko tavoitteena toimia työntekijänä yksityisellä tai julkisella sektorilla vai yksityisyrittäjänä.

Koulutuksen akateemisena tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee alansa akateemisen keskustelun ja keskeisen kirjallisuuden
 • osaa kirjoittaa akateemista tekstiä kriittisesti ja asiantuntevasti
 • tuntee keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä
 • osaa argumentoida tieteellisesti

Koulutuksen sisältö

Arkkitehtuuri on sekä tekniikan että taiteen ala. Arkkitehtuuriopetuksessa yhdistyvät tiedolliset ammattiainekset ja taiteellinen hahmotus- ja ilmaisukyky. Arkkitehdin tulee kyetä näkemään ongelmat monesta eri näkökulmasta, mikä on peruste arkkitehdin tutkinnon laaja-alaisuudelle. Koulutuksen ajankohtaisuudella kehitetään opiskelijan tieteellistä ja taiteellista ajattelua sosiaalisesti vastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Maisteriohjelmassa koulutuksen keskeinen sisältö on kandidaattivaiheessa saavutettujen taitojen kehittäminen ja syventäminen. Aihealueita ovat mm. arkkitehtuurin historia ja teoria, rakennussuunnittelu ja suomalainen rakennustaide sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Kurssien ja suunnittelustudioiden opetusta tehostetaan monialaisen yhteistyön ja uusien opetusmetodien avulla. Tekemällä oppiminen, ts. ”oikeiden” suunnittelutehtävien simulointi, on arkkitehtien koulutuksessa edelleen tärkeää.

Opiskelu antaa mahdollisuudet kansainvälistymiseen esimerkiksi vaihto-opintoihin ja kansainvälisiin opiskelijakilpailuihin ja opintomatkoihin. Tutkintoon kuuluvan harjoittelun voi suorittaa ulkomailla ja ulkomailla tehdään myös kenttätöitä.

Maisteriohjelman rakenne

Pääaineen opinnot 90 op muodostuvat pääaineen syventävistä opinnoista 60 op, ja opinnäytteestä 30 op.

Opinnäytteen laajuus maisterin tutkinnossa on 30 op. Maisteriohjelman tutkintovaatimuksiin mahdollisesti kuuluva opinnäyteseminaari ei kuulu opinnäytteen laajuuteen, vaan se on erillinen opintosuoritus, ja sijoittuu pääaineen syventäviin opintoihin.

Vapaasti valittavat opinnot 30 op muodostuvat vaihtoehtoisista ja/tai vapaasti valittavista opinnoista (sivuaine, erikoistumisopinnot, yksittäiset kurssit).

Arkkitehtuurin maisteriohjelman (120 op) tutkintorakenne

Kokonaisuudet

Opintopisteet

Arkkitehdin tutkinto

120

Pääaine (arkkitehtuuri)

60

Vapaasti valittavat opinnot

 • Vapaasti valittavista opinnoista vähintään 15 op on valittava arkkitehtuurin maisteriohjelman vaihtoehtoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksyä myös muualla (esim. ulkomailla) suoritettuja arkkitehtuurin opintoja.
 • Edellä mainitun 15 op:n lisäksi voidaan vapaasti valittaviin opintoihin hyväksyä 3-12 op ammattiharjoittelua

30

Opinnäyte

 • Diplomityö tehdään johonkin seuraavista aihealueista: 1) Rakennussuunnittelu, 2) Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, 3) Arkkitehtuurin historia ja teoria

30

Pääaineen (arkkitehtuuri) pakolliset kurssit, maisteriopintojen 1.-2.vsk.

Kurssikoodi

Nimi    

Opintopisteet: min. 38

Pakolliset kurssit

 

ARK-E3500

Työmaaseuranta

3

ARK-E5000

Methodology (tai muita ohjelman hyväksymiä metodiopintoja)

5

Lisäksi opiskelija valitsee vähintään kolme seuraavista arkkitehtuurin studiokursseista, vähintään kahdelta eri aihealueelta. Opiskelijan diplomityön aihealueelta on studioita oltava vähintään kaksi, joista ainakin toisen tulee olla suunnittelupainotteinen.

Aihealue 1: Rakennussuunnittelu

 

ARK-E2002

Rakennussuunnittelustudio 1

10

ARK-E2003

Rakennussuunnittelustudio 2

10

ARK-E4500

Kaupunkiasuminen, studio

10

ARK-E4501

Monipuolistuva asuminen, studio

10

ARK-E4004

Puustudio

10

ARK-E5502

Puukaupunki

10

ARK-E3503

Arkkitehtuurin kehittyvät materiaalit ja tekniikat

10

ARK-E3504

Rakennusten käyttö ja korjaus

10

Rakennussuunnittelun muut mahdolliset studiokurssit

min. 10

 

 

 

Aihealue 2: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu

 

ARK-E5001

Mahdolliset kaupungit

10

ARK-E5002

Urban Laboratory I, Studio

10

A-36.3701

Urban Laboratory II (Studio)

10

ARK-E5501

Urban Renewal, Studio

10

ARK-E5502

Puukaupunki, studio

10

ARK-E5504

Cities in Transition, Studio (+  ARK-E5503 Cities in Transition - Research & Theory)

10 (+ 5)

ARK-E5505

Sustainable Urban Design

10

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun muut mahdolliset studiokurssit

min. 10

 

 

 

Aihealue 3: Arkkitehtuurin historia ja teoria

 

ARK-E1502          

Arkkitehtuuristudio 1

10

ARK-E1503

Arkkitehtuuristudio 2

10

ARK-E1002

Arkkitehtuurin historian tutkimuskohteita, studio

10

Rakennussuojelu (opintokokonaisuus)

10

Rakennussuojelun yleiset perusteet 5 op ja jokin seuraavista kursseista: Perinteiset rakenteet ja niiden korjaus 5 op (suunnittelup.), Restaurointisuunnittelu 5 op (suunnittelup.), Rakennushistoriaselvitys 5 op (teoriap.)

ARK-E1003

Rakennussuojelun yleiset perusteet

5

ARK-E1004

Perinteiset rakenteet ja niiden korjaus

5

ARK-E1005

Restaurointisuunnittelu

5

ARK-E1006

Rakennushistoriaselvitys

5

Arkkitehtuurin historian ja teorian muut mahdolliset studiokurssit

min. 10

Pääaineen (arkkitehtuuri) vaihtoehtoiset kurssit, maisteriopintojen 1.-2.vsk.

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Vaihtoehtoiset kurssit

Max. 22

Pääaineen vaihtoehtoisiin opintoihin kelpaavat kaikki edellä mainitut maisterivaiheen kurssit, jotka eivät sisälly pakollisiin vähimmäisvaatimuksiin. Tapauskohtaisesti voidaan hyväksyä esim. ulkomaisia opintoja ja yksittäisiä arkkitehtuurin kursseja sekä erikoistumis- ja sivuaineopintoja, esim. seuraavasti:

ARK-E3501

Arkkitehti pääsuunnittelijana (Huom. pakollinen, jos diplomityö tehdään Rakennussuunnittelun aihealueelta)

2

ARK-E3502

Rakennusten toteutusasiakirjat (Huom. pakollinen, jos diplomityö tehdään Rakennussuunnittelun aihealueelta)

5 - 10 (min. 5)

ARK-E5503

Cities in Transition - Research & Theory (Huom. pakollinen, jos studiona Cities in Transition, Studio)

5

ARK-C2003

Contemporary Finnish Architecture

2

ARK-E2001

Käyttäjälähtöisen tilasuunnittelun perusteet

2

ARK-E2000

Taide rakennetussa ympäristössä

2

ARK-E3505

Sustainable Building Design

10

ARK-E2500

Digitaalisen arkkitehtuurin historia ja teoria

5

ARK-E2501

N-tila (IT-studio)

10

ARK-E2505

Arkkitehtuurin erikoistyö

1 - 10

ARK-E2506

Arkkitehtuurin vaihtuvasisältöinen kurssi

1 - 10

ARK-E0100

Arkkitehtuurikilpailu

1 - 10

ARK-L5000

Planning Theory and Urban Studies

5

Powered by jms multisite for joomla