Kuvataidekasvatus

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma ja muuntokoulutus

Osaamistavoitteet

Kuvataidekasvatuksen maisterivaiheen opinnot syventävät opiskelijan kriittistä taidepedagogista ajattelua, taiteellisia taitoja sekä visuaalisen kulttuurin ilmiöiden ja nykytaiteen toimintatapojen tuntemusta ja ymmärrystä. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan taiteellista toimintaa erilaisten ihmisryhmien parissa kestävän elämäntavan ehdot tiedostaen. Hän ymmärtää taiteellisten oppimisprosessien dynamiikkaa, tunnistaa sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden yhteydet taiteelliseen toimintaan sekä kykenee huomioimaan erityisryhmien tarpeet. Opiskelija oppii tarkastelemaan taidekasvatustoimintaa erilaisista teoreettisista ja filosofisista näkökulmista käsin sekä hyödyntämään mediaympäristöjen mahdollisuuksia taidepedagogisessa työssään.

Tutkinnon tavoitteena on kouluttaa kriittisen ajattelun, monipuolisen visuaalisen alan osaamisen ja taiteellisen sivistyksen sekä monipuoliset vuorovaikutustaidot omaavia kuvataideopettajia, jotka kykenevät toimimaan erilaisten oppilasryhmien ohjaajina, uudenlaisten pedagogisten menetelmien ja oppimisympäristöjen kehittäjinä ja aktiivisina yhteiskunnallisina vaikuttajina sekä osallistumaan tiedonalansa kansainväliseen keskusteluun. Opetus perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon ja sille on luonteenomaista monitieteisten näkökulmien yhdistäminen taiteellisten ja pedagogisen käytäntöjen kautta syntyvään kokemustietoon.

Kuvataidekasvatuksessa suoritettu maisterintutkinto antaa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden ja peruskoulun ja lukion kuvataiteen aineenopettajan kelpoisuuden sekä valmiudet toimia visuaalisen alan opetus-, ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä muissa oppimisympäristöissä. Opettajakelpoisuuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A986/1998, A865/2005) ja siihen johtavasta koulutuksesta on säädetty asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (A794/2004).

Koulutuksen sisältö

Kuvataidekasvatuksen pääaineessa visuaalista kulttuuria, taidetta ja kuvallisuutta lähestytään pedagogisesta näkökulmasta. Maisteriopinnoissa opiskelija perehtyy kuvallisiin, audiovisuaalisiin ja moniaistisiin ilmaisumuotoihin sekä oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kouluissa ja muissa toimintaympäristöissä tapahtuvaa taidekasvatustoimintaa kestävän elämäntavan ehdot tiedostaen. Opinnot syventävät opiskelijan kriittistä taidepedagogista ajattelua sekä visuaalisen kulttuurin ilmiöiden ja nykytaiteen toimintatapojen tuntemusta ja ymmärrystä. Opiskelija oppii tarkastelemaan taidekasvatustoimintaa erilaisista teoreettisista ja filosofisista näkökulmista käsin sekä hyödyntämään mediaympäristöjen mahdollisuuksia taidepedagogisessa työssään.

Kuvataidekasvatuksen maisterin tutkintoon johtavat opinnot (120 op) koostuvat pääaineen syventävistä opinnoista (85 op), josta maisterin opinnäyte on 30 op sekä opettajan pedagogisista opinnoista (35 op). Opettajan pedagogiset opinnot sisältävät yleispedagogisia ja ainedidaktisia opintoja sekä eri kouluasteilla suoritettavia opetusharjoittelujaksoja ja ne järjestetään yhteistyössä Helsingin ja Tampereen yliopistojen sekä Taideyliopiston kanssa. Ruotsinkielisten opiskelijoiden opettajan pedagogiset opinnot järjestetään yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Muussa yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot voidaan lukea hyväksi tutkintoon. Pääaineopintoja toteutetaan yhteistyössä muiden suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen, koulujen, taidelaitosten sekä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.

Kuvataidekasvatuksen maisterikoulutukseen voi hakeutua myös erillishaun kautta. Hakijalta edellytetään vähintään BA-tasoista taiteellista tai pedagogista pohjakoulutusta sekä opetuskokemusta. Kuvataidekasvatuksen maisterin tutkintoon johtavat opinnot (120 op) koostuvat pääaineen aine- ja syventävistä opinnoista (85 op), josta maisterin opinnäyte on 30 op sekä opettajan pedagogisista opinnoista (35 op). Tutkinnon lisäksi voidaan edellyttää täydentäviä opintoja enintään 60 op:n verran, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmassa tutkinnossa. Täydentävät opinnot koostuvat opettajan pedagogisista opinnoista (25 op), kuvataiteen perusopinnoista (35 op) ja/tai kieliopinnoista (12 op). Opintojen alkaessa tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa määritellään mahdolliset täydentävät opinnot.

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Kuvataidekasvatuksen pääaineen syventävät opinnot

85

Kuvataidekasvatuksen pääaineen syventävistä opinnoista Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus -kurssi, Opinnäyteseminaari ja Opinnäyte ovat kaikille pakollisia opintoja. Lisäksi opiskelija valitsee yhteensä 45 op:n verran kursseja syventymisalueen opinnoista. Opiskelija voi vapaasti valita suorittamansa kurssit syventymisalueiden moduuleista.

TAI-E1100

Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus

5

TAI-E1124 

Opinnäyteseminaari

5

TAI.thes

Opinnäyte

30

Pääaineen vaihtoehtoiset syventävät opinnot (syventymisalueet)

45

Taidepedagogiikka

 

TAI-E1101

Kuva-analyysi

5

TAI-E4011

Theories and Practices of Visual Culture

5

TAI-E1103

Sukupuoli ja taidekasvatus

5

TAI-E1119

Taidepedagogiikka, kirjallisuus

5

Taide ja hyvinvointi

 

TAI-E1104

Taideterapeuttiset menetelmät

10

TAI-E1105

Taideterapian ryhmäprosessi

10

TAI-E1106

Yhteisötaidekasvatus

5

TAI-E1107 

Erityistaidekasvatus

5

TAI-E1120

Taide ja hyvinvointi, kirjallisuus

5

Toiminta taidekentällä

 

TAI-E1108

Taide ja komiikka

5

TAI-E1109 

Taiteesta kirjoittaminen

5

TAI-E1110 

Maalauksen syventävät opinnot

5-12

TAI-E1111 

Kuva tila aika – valokuvan ja liikkuvan kuvan syventävät opinnot

5-15

TAI-E1112 

Keramiikan työpaja

5

TAI-E1113 

Taiteentekijä taidemaailmassa

5

TAI-E1121 

Toiminta taidekentällä, kirjallisuus

5

Mediakulttuuri

 

TAI-E1114 

Elävän kuvan historia

5

TAI-E1115 

Sarjakuvan ja elokuvan käsikirjoittaminen

5

TAI-E1116 

Verkkopedagoginen projekti

5

TAI-E1125

History of Media Arts

5

TAI-E1122

Mediakulttuuri, kirjallisuus

5

Ympäristökulttuuri

 

TAI-E1117

Art and Environmental Education

5

TAI-E1118 

Kaupunkitutkimusprojekti

5

TAI-E1123 

Ympäristökulttuuri, kirjallisuus

5

Opettajan pedagogiset opinnot

35

TAI-E1000

Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen

6

TAI-E1001

Vuorovaikutustaidot

3

TAI-E1002 

Kuvataideopetuksen didaktiikka III

5

TAI-E1003 

Soveltava harjoittelu

5

TAI-E1004 

Kuvataideopetuksen didaktiikka IV

5

TAI-E1005 

Kuvataideopetuksen didaktiikka V

3

TAI-E1006 

Syventävä harjoittelu

6

TAI-E1007

Opettajan portfolio

2

 

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman muuntokoulutuksen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Kuvataidekasvatuksen aineopinnot

15

TAI-C1101

Nykytaidekasvatus

5

TAI-C1102 

Visuaalisen kulttuurin monilukutaito

5

TAI-C1103 

Taidekasvatuksen traditio ja paradigmat

5

Kuvataidekasvatuksen pääaineen syventävät opinnot

70

Pääaineen vaihtoehtoiset syventävät opinnot

20

Pakollisten opintojen lisäksi opiskelija valitsee yhteensä 20 op:n verran kursseja kuvataidekasvatuksen syventymisalueen opinnoista. Opiskelija voi vapaasti valita suorittamansa kurssit syventymisalueiden moduuleista (ks. kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman taulukko).

Pääaineen pakolliset opinnot

50

TAI-E1126

Taidekasvatusseminaari

10

TAI-E1100

Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus

5

TAI-E1124

Opinnäyteseminaari

5

TAI.thes 

Opinnäyte

30

Opettajan pedagogiset opinnot

35

TAI-E1009

Taidekasvatuksen erityispedagogiikka

4

TAI-E1001

Vuorovaikutustaidot

4

TAI-E1002 

Kuvataideopetuksen didaktiikka III

5

TAI-E1003 

Soveltava harjoittelu

5

TAI-E1004 

Kuvataideopetuksen didaktiikka IV

5

TAI-E1012

Syventävät projektiopinnot

9

TAI-E1007

Opettajan portfolio

3

 

Kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksen mahdolliset täydentävät opinnot

Tutkinnon lisäksi voidaan opiskelijalta edellyttää täydentäviä opintoja, mikäli niitä ei ole suoritettu aiempien opintojen yhteydessä.

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Opettajan pedagogiset opinnot

25

TAI-C1008

Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet

4

TAI-C1001

Kasvatus, kehitys ja oppiminen

4

TAI-C1002

Kuvataideopetuksen didaktiikka I

3

TAI-C1003

Orientoiva harjoittelu

3

TAI-C1010

Taiteidenvälistä akateemista keskustelua

5

TAI-C1011

Kuvataiteen opetusharjoittelu

5

TAI-C1006

Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät

3

Kuvataiteen perusopinnot

35

Opiskelija täydentää aiempaa tutkintoaan kuvataiteen aineenhallintaa tukevilla opinnoilla. Opinnot antavat kuvataiteen aineenopettajalta vaadittavat perustiedot ja -taidot kuva-, media- ja ympäristökulttuurin alueilta.

Kieliopinnot

12

 

 

 

Powered by jms multisite for joomla