Valokuvataide

Osaamistavoitteet

Sisältötavoitteet
  • Opiskelija vahvistaa aiempaa ilmaisutaitoaan, taiteellista näkemystään sekä ammatillista osaamistaan.
  • Opiskelija saa yleiskäsityksen valokuvataiteen kentästä ja osaa suhteuttaa toimintansa siihen.
  • Valokuvataiteen maisterin tutkinnon suorittanut ymmärtää valokuvan monet eri käyttötavat, niiden erityispiirteet ja hän kykenee toimimaan ammattimaisesti niiden parissa.
Taitotavoitteet
  • Opiskelija tuottaa sisällöllisesti ja teknisesti korkeatasoista valokuvailmaisua.
  • Opiskelija hallitsee valokuvan erilaisia julkaisuprosesseja ja -alustoja.
  • Opiskelija kykenee verkostoitumaan kansallisesti ja kansainvälisesti ja esittelemään omaa osaamistaan valokuva-alan toimijoille.
Akateemiset taidot
  • Opiskelija tuntee valokuvateorian perusteet.
  • Hän osaa kirjoittaa tutkimuksellista tekstiä ja käyttää tietolähteitä.
  • Hän tuntee valokuvatutkimuksen ja laajemmin visuaalisen kulttuurin tutkimuksen suuntaukset ja menetelmät ja niihin liittyvät tietoteoreettiset taustat.

Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea valokuvataiteen tohtoriopintoihin.

Koulutuksen sisältö

Ohjelman opinnot koostuvat pääaineen opinnoista 90 op ja vapaasti valittavista opinnoista (30 op). Pääaine koostuu Median laitoksen yhteisistä pakollisista opinnoista (14 op) ja pääaineen pakollisista opinnoista (76 op).

Opinnoissa painotetaan valokuvausta sekä itsenäisenä että monitaiteellisena ilmaisuvälineenä ja tutkimuksellisen sekä käsitteellisen ajattelun kehittämistä.

Koulutusohjelman opetuskieli on suomi ja englanti. Opiskelijat voivat kirjoittaa opinnäytteensä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Valokuvataiteen koulutusohjelman henkilökunta ja opiskelijat muodostavat akateemisen, luovan yhteisön. Kansainvälinen taiteellinen toiminta ja valokuvan erilaiset julkaisuprosessit ja -alustat ovat koulutusohjelman ydinaluetta. Toiminnan näkyvimpiä tuloksia ovat kansalliset ja kansainväliset näyttelyt, valokuvajulkaisut, Helsinki Photomedia -konferenssi ja Helsinki School-toiminta.

Opinnot sisältävät ammatillisia, taiteellisia ja tutkimuksellisia kursseja. Opetusmuotoja ovat työpajat, opintoprojektit, teoreettiset opinnot, luennot, seminaarit ja henkilökohtainen ohjaus. Tutkintoon suositellaan sisällytettäväksi opintoja kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa. Opiskelija voi oman suuntautuneisuutensa mukaan täydentää aineopintojaan esimerkiksi humanistisilla, kaupallisilla tai teknisillä opinnoilla muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen ja toisten yliopistojen ja korkeakoulujen tarjonnasta. Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus tutustua valokuvatutkimuksen ajankohtaiseen kansainväliseen toimintaan parillisina vuosina järjestettävän Helsinki Photomedia -konferenssin yhteydessä.

Opinnot edellyttävät kiinnostusta valokuvailmaisun työskentelymetodeihin, henkilökohtaista motivoituneisuutta ja kykyä ratkaista itsenäisesti valokuva-alan työskentelyprosesseihin liittyviä ongelmia ja tehtäviä. Opiskelu on kokopäiväistä ja pääosin omaehtoista. Opinnot mahdollistavat ammatillisen erityisosaamisen, ilmaisullisten taitojen ja teoreettisen ajattelun kehittämisen. Vahva taiteellinen näkemys ja kyky käsitteelliseen ajatteluun ovat keskeisiä tavoitteita opinnoissa.

Pääaineopinnot 90 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Median laitoksen yhteiset pakolliset opinnot

14

DOM-E0000

Understanding Media, Art and Design

4

DOM-E0002

Professional Legislation Practices for MA-students

3

DOM-E0001

Tutkimustaidot/Research Skills

4

Lisäksi opiskelija valitsee yhden seuraavista kursseista:

LC-ARTS.1021

Writing for Master´s Students

3

LC-ARTS.1020

ARTS Academic Communication for Master´s Students

3

LC-ARTS.7001

Tieteellinen kirjoittaminen maisteriopiskelijoille

3

Pääaineen pakolliset syventävät opinnot ja opinnäyte

76

DOM-E3000 

HOPS

1

DOM-E3001

Valokuvataiteen työpajat

12

DOM-E3002

Opiskelijan omat projektit

8

DOM-E3003

Aiheesta analyysiin I

6

DOM-E3004

Presentaatiotaidot

3

DOM-E3005

Introduction to Helsinki School

2

DOM-E3006

Valokuvan historia

3

DOM-E3007

Valokuvan teoria

6

DOM-E3028

Maisterin tutkinnon opinnäyteseminaari

5

DOM.thes 

Maisterin tutkinnon opinnäyte

30

 

Vapaasti valittavat opinnot 30 op

Opiskelija valitsee lisäksi 30 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina sivuaineen ja/tai yksittäisiä kursseja toisten Aalto-yliopiston koulutusohjelmien tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta, kansainvälisen opiskelijavaihdon, työharjoittelun Suomessa tai ulkomailla tai valokuvataiteen koulutusohjelman tarjoamia valinnaisia kursseja.

Pääaineen valinnaisten opintojen tarjonta voi vaihdella lukuvuosittain.

Valokuvataiteen vapaasti valittavat opinnot

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Ammatilliset valinnaiset kurssit

DOM-E3008

Muotivalokuvaus

3

DOM-E3009

Architectural Photography

3

DOM-E3010

Teatterivalokuvaus

3–5

DOM-E3011

Self Promotion

6

DOM-E3012

Kuvajournalismi

3

DOM-E3013

Studiotyöpaja

3

DOM-E3014

Multimedia Storytelling

4

DOM.trai

Harjoittelu

5–15 *

DOM-E3015

Projektit

4–16 *

DOM-E0003

Common Advanced Workshop/Project at the Department of Media

3–20 *

taiteelliset valinnaiset kurssit

 

DOM-E3001

Valokuvataiteen työpajat

8

DOM-E3016

Valokuvakirjan suunnittelu ja tuottaminen

4–20 *

DOM-E3017

Valokuvataiteen uudet alustat

3

DOM-E3018

Liikkuva kuva

4

DOM-E3019

Meet the Critics

3–8

DOM-E3020

Artistic Portfolio

3

DOM-E3021

Criticism as Positive Tool

3

DOM-E3022

Helsinki School Exhibition Activities

3–15 *

DOM-E3002

Opiskelijan omat projektit

3–24 *

DOM-E3023 

Aiheesta analyysiin II

3

tutkimukselliset valinnaiset kurssit

 

DOM-E3024

Basic Issues in Media Aesthetics

2–4

DOM-E3025

Luentopassi

2

DOM-E3026

Kirjatentti

2–6

DOM-E3027

Luovuutta tieteelliseen kirjoittamiseen

3

* Opiskelijalla on oikeus saada yli 12 opintopisteen laajuisesta kurssista suorituksia osissa.

Powered by jms multisite for joomla