Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Audiovisuaalinen ilmaisu ja suunnittelu

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi: Audiovisuaalinen ilmaisu ja suunnittelu

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Audiovisual Expression and Planning

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15 – 25 op

Sivuaineen vastuuopettaja: Timo Heinänen

Sivuaineen opetuskieli: suomi ja englanti (vaihtelee kurssikohtaisesti)

Kohderyhmä: ELOn opiskelijat, Aalto ARTS opiskelijat, Taideyliopiston opiskelijat, Aalto-yliopiston muut opiskelijat

Opintojen taso: Kokonaisuus voi sisältää aineopintoja ja syventäviä opintoja, riippuen opiskelijasta ja tutkinnosta, johon kokonaisuus sijoitetaan.

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Suoritettuaan 15–25 op:n laajuisen sivuainekokonaisuuden opiskelija saa käsityksen audiovisuaalisen ilmaisun ja suunnittelun alueista, mahdollisuuksista ja vastuualueista elokuva- ja tv-alalla.

Opiskelija saa sivuaineen opinnoista valmiudet purkaa käsikirjoitus tuotannollisesti, eri osa-alueiden vaatimusten mukaisesti. Opiskelija oppii hallitsemaan elokuvan audiovisuaalisen ilmaisuun olennaisesti kuuluvan ammattimaisen suunnittelun sekä elokuvantekoon tarvittavan tekniikan.

Opiskelija syventää ja täydentää oman pääaineensa ymmärrystä sivuainekokonaisuuden kautta. Opiskelija kykenee soveltamaan sivuainekokonaisuuden eri kursseilla oppimaansa oman pääaineensa myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä.

Sivuaineen sisältö

Sivuainekokonaisuus painottuu audiovisuaaliseen suunnitteluun ja toteutukseen. Kokonaisuus rakentuu käsikirjoituksen, ohjauksen, leikkauksen, dokumentaarisen elokuvan, kuvauksen, äänisuunnittelun ja tuotannon kursseista. Sivuainekokonaisuuteen valitaan kursseja, jotka keskittyvät käsikirjoituksen analysointiin ja sen pohjalta tapahtuvan taiteellisen ja tuotannollisen suunnitteluun eri pääaineiden näkökulmasta. Kokonaisuus sisältää myös elokuvailmaisuun käytettävän tekniikan hallintaan keskittyviä kursseja.

Sivuaineen sisältö räätälöidään jokaisen opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Opiskelija valitsee oppimistavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden (15–25op) sivuaineen kurssitarjonnasta.

Sivuaineen rakenne

Koko kurssisisältö suunnitellaan opiskelijan tarpeiden, aiempien opintojen ja osaamisen sekä muun kurssitarjonnan mukaisesti yksilöllisesti.

Sivuaineen ajoitus

Kurssit sijoittuvat eri periodeille.

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Audiovisuaalisen ilmaisun ja suunnittelun sivuainepaikkamäärä on kuusi (6) opiskelijaa, joka jakautuu seuraavasti: ELO:n omat opiskelijat (3), muut opiskelija (3).

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sivuaineen hakuaika on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta https://eage.aalto.fi/. Opiskelijan tulee toimittaa motivaatiokirje, alustava suunnitelma sivuaineopinnoistaan sekä 1-3 esimerkkiä taiteellisesta tai tutkimuksellisesta työskentelystään. Esimerkit töistä toimitetaan digitaalisessa muodossa muiden hakuasiakirjojen yhteydessä tai postitse hakuajan sisällä elokuvataiteen opintokoordinaattorille.

Uusiiin tutkintovaatimuksiin siirtyvät ELOn opiskelijat voivat hakea sivuaineeseen vielä hakuajan jälkeen toukokuun 2014 loppuun mennessä. Sisäisen liikkuvuuden hakuajan aikana hakeminen tapahtuu eAgen kautta. Hakuajan jälkeen hakemukset toimitetaan sivuaineen opintokoordinaattorille.

Valintakriteerit

  • hakijan motivaatio
  • taiteellisten tai tutkimuksellisten töiden taso
Powered by jms multisite for joomla