Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Kaupunkiakatemia – Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen sivuainekokonaisuus

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Urban Academy, Stadsakademi

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15–25 op

Sivuaineen vastuuopettaja: Kimmo Lapintie

Sivuaineen opetuskieli: Suomi

Kohderyhmä: Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön, arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin ja muotoilun pääaineiden kandidaattiopiskelijat. Helsingin  yliopiston sosiologian pääaineen, ympäristömuutoksen ja -politiikan ja ympäristöekologian pääaineiden sekä maantieteen koulutusohjelman, ensisijaisesti aluetieteen pääaineen kandidaattiopiskelijat. Opiskelijaksi voidaan paikkamäärän salliessa ottaa myös muita Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kandidaattiopiskelijoita.

Sivuaineen rajoitukset: Vapaassa tarjonnassa

Sivuaineen taso: Aineopinnot

Monialainen sivuaine, jonka tuottavat Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Kaupunkiakatemia-sivuaineessa tarkastellaan ajankohtaisia kaupunkitutkimukseen, -kehittämiseen ja -suunnitteluun sekä kaupunkielämään liittyviä kysymyksiä. Kaupunkia lähestytään monitieteisenä kokonaisuutena yli oppiaineiden rajojen. Tavoitteena on kaupungistumisen aiheuttamiin monimutkaisiin ongelmiin vastaamiseksi luoda siltoja kaupunkitutkimuksen, kaupunkisuunnittelun ja muotoilun välille sekä lisätä tulevien alan asiantuntijoiden keskinäistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta. Keskeiset yhteiset osaamistavoitteet ovat:

  • Opiskelija saa monipuoliset tiedot kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun perusteista.
  • Opiskelija oppii kohtaamaan erilaisia näkökulmia ja ymmärtää oman oppiaineensa suhteessa muihin aloihin ja kaupunkikontekstiin.
  • Opiskelija kehittää kriittistä, uutta luovaa lähestymistapaa kaupunkien ongelmiin.
  • Opiskelija saa käytännön valmiuksia soveltaa monitieteistä ja ihmiskeskeistä näkökulmaa kaupunkitutkimuksessa ja suunnittelussa.

Suunnitteilla on myös maisterin tutkinnon Kaupunkiakatemia-sivuaine, jossa aiheen opintoja on mahdollista jatkaa, mikäli suunnitelma toteutuu.

Sivuaineen sisältö

Sivuaine muodostaa kaupunkitematiikkaa monipuolisesti käsittelevän kurssikokonaisuuden, joka toteutetaan Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä. Mukana olevia aloja ovat HY:stä sosiologia, maantiede ja ympäristötieteet ja Aallosta arkkitehtuuri, muotoilu ja maankäyttötieteet. Kurssitarjonta on listattu seuraavassa kohdassa, tarkemmat kurssikuvaukset liitteenä.

Opetuksessa tarkastellaan olemassa olevia kaupunkialueita ja pyritään hyödyntämään konkreettisia suunnittelukohteita. Pääasiallisena kohdealueena on Helsingin metropolialue, mutta opetuksessa käsitellään myös globaaleja kaupungistumisen kysymyksiä. Lähtökohtana on erityisesti ihminen ja eläminen kaupungissa.

Sivuaine on osa Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston laajempaa yhteistyötä, joka kokoaa monitieteistä kaupunkeihin liittyvää opetusta ja tutkimusta yhteisen sateenvarjon alle. Aalto-yliopistossa Kaupunkiakatemia kytkeytyy tulevaan ihmislähtöisen elinympäristön Living+ -tutkimusohjelmaan.

Sivuaineen rakenne 

Sivuaine koostuu pakollisesta johdantokurssista (2 op) ja vaihtoehtoisista kursseista (13–23 op), joita on otettava molemmista yliopistoista. Alla mainittujen ydinkurssien lisäksi sivuaineen tarjontaan voidaan tilanteen mukaan liittää myös muita kursseja. Ongelmatapauksissa sivuaineesta puuttumaan jäävät opintopisteet on mahdollista korvata erikseen sovittavalla kirjatentillä tai muulla kurssilla (esim. MUO-C0103 Kirjallisuussuoritus tai ARK-E5003 Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun erikoistyö).

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Yhteiset opinnot

2

 

Johdatus Kaupunkiakatemiaan (HY)

2

Vaihtoehtoiset kurssit

13–23

Opiskelija valitsee 3-6 kurssia (13-23 opintopistettä) riippuen siitä, miten laajan sivuaineen hän suorittaa. Kursseja on otettava molemmista yliopistoista.

ARK-C5000

Yksityiset ja julkiset tilat (Aalto ARTS, arkkitehtuuri)

5

 

Kaupunkisosiologia (HY, sosiologia)

3–5

519065

Kaupunkiekologian perusteet (HY, ympäristötieteet)

3

 

Paikkatiedot ja kaupunkitutkimus (HY, maantiede)

3

MAA-C2002

Maankäytön suunnittelun perusteet (Aalto ENG, maankäyttötieteet)

5

MUO-C0004

Katutila ja katujen kulttuurit (Aalto ARTS, muotoilu)

4

Sivuaineen ajoitus

Sivuaine kestää koko lukuvuoden. Kurssit sijoittuvat eri periodeihin seuraavasti (huomaa, että Aalto ja HY noudattavat erilaista periodijakoa): Johdatus Kaupunkiakatemiaan sekä Yksityiset ja julkiset tilat järjestetään periodissa I (Aalto ja HY), Kaupunkisosiologia sekä Kaupunkiekologian perusteet periodissa II (Aalto ja HY), ja Paikkatiedot ja kaupunkitutkimus sekä  Maankäytön suunnittelun perusteet periodissa III (Aalto ja HY). Katutila ja katujen kulttuurit –kurssi järjestetään Aallon periodissa V (HY:n periodi IV ja jatkoaika).

Tarkemmat aikataulut on esitetty kurssikuvauksissa.

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Sivuaineeseen valitaan enintään 40 opiskelijaa. Jokaiselle pääaineelle on varattu enintään 6 paikkaa siten, että Aalto-yliopiston arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin pääaineet jakavat keskenään kuuden opiskelijapaikan kiintiön, samoin sisustusarkkitehtuurin ja muotoilun pääaineet jakavat keskenään kuuden opiskelijapaikan kiintiön. Myös Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen ja -politiikan ja ympäristöekologian pääaineet jakavat keskenään kuuden opiskelijapaikan kiintiön. Muille Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston hakijoille on varattu yhteensä neljä paikkaa.

Hakumenettely ja valintakriteerit

Opiskelijat hakevat sivuaineen opiskelijaksi JOOPAS-järjestelmän verkostohaun kautta. Hakemukseen liitetään yhden sivun mittainen motivaatiokirje, jossa kuvataan omia kiinnostuksen kohteita kaupunkiteemaan liittyen.

Sivuaineen opiskelijavalinnat tehdään motivaatiokirjeen ja aiempien opintojen perusteella. Valinnassa painotetaan monipuolista osallistujajakaumaa eri pääaineista kunkin pääaineen paikkamäärän mukaisesti. Jos pääainekohtainen kiintiö ei täyty, paikat voidaan jakaa Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston muille hakijoille samoin perustein, kuin em. pääaineiden opiskelijoille.

Opintojen hyväksilukeminen tapahtuu opiskelijan omalla laitoksella.

Powered by jms multisite for joomla