Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Näyttelysuunnittelu

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Exhibition design, Utställningsdesign

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15 -25 op. Sivuaineen laajuus kandidaattiopinnoissa on 15 op, ja maisteriopinnoissa 15-25 op.  Maisteriopinnoissa sivuaineen voi laajentaa 25 op:n laajuiseksi suorittamalla syventävän näyttelysuunnittelun projektin (10 op )

Sivuaineen vastuuopettaja: Martin Relander /Marco Rodriquez

Sivuaineen opetuskieli: suomi / enlanti

Kohderyhmä: Muotoilun ja arkkitehtuurin laitoksen opiskelijat

Sivuaineen rajoitukset: Suoritettuna vähintään  kandidaattitason 2 vsk / 100 op

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuaineen suorittanut opiskelija tietää ja tunnistaa erityyppisten näyttelyiden ominaispiirteet sekä ymmärtää ja hallitsee näyttelysuunnittelun eri osatekijöiden - tilojen, rakenteiden, värien ja valaistuksen - vaikutuksen kokonaisuuteen. Lisäksi opiskelija tuntee graafisen suunnittelun ominaispiirteet ja merkityksen osana näyttelysuunnittelua, sekä ymmärtää tiedotuksen tehtäävät erilaisissa näyttelyprojekteissa.

Opiskelija tuntee eri tyyppisten näyttelyiden suunnitteluprosessit ja niiden aikataulutukset. Hän tunnistaa näyttelysuunnitteluprosessien eri toimijoiden tehtävät ja työnjaon sekä ymmärtää reunaehtojen ja logistiikkatarpeiden vaikutuksen suunnitteluun.

Sivuaineen sisältö

Sivuaineessa käsitellään taiteen, muotoilun, arkkitehtuurin ja muiden instituutioiden näyttelyitä erilaisissa julkisissa tiloissa, kuten messut, museot ja galleriat. Näyttelysuunnittelun sivuaine jakaantuu kahteen kokonaisuuteen: Näyttelysuunnittelun yleiseen osaan (neljä kurssia yhteensä 10 op) ja kahteen näyttelysuunnitteluprojektiin 5 op ja 10 op. Yleinen osa ja projekti yhdessä muodostavat opintokokonaisuuden.

Näyttelysuunnittelun yleinen osa pitää sisällään  näyttelysuunnittelun eri lajityypit ja niiden suunnitteluun liittyvät osatekijät: Näyttelytilojen suunnittelun, suunnitteludokumenttien tuottamisen, projektinhallinta, graafinen suunnittelu, logistiikka ja viestintä.

Valo ja valaistus kurssissa esitellään valon ominaisuuksien  vaikutusta näyttelysuunnitteluun ja erilaisten valaistusratkaisujen toteutusperiaatteita. Väri ja havainto kursissa käydään lapi havaitsemisen fysiologiaa, värin merkitystä ympäristössä ja näyttelysuunnittelussa. Digitaalinen näyttelysuunnittelu kurssissa käydään läpi näyttelyn valmistus- ja esittelydokumenttien tuottaminen.

Näyttelyprojektissa otetaan käyttöön yleisessä osassa hankittuja tietoja ja taitoja sekä syvennetään osaamista konkreettisten tehtävän avulla.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Kurssin nimi

Opintopisteet

Pakolliset kurssit

 

15

Näyttelysuunnittelun 15 op sivuaine on aineopintoja jotka voidaan suorittaa joko maisteri tai kandidaatitasolla. Näyttelysuunnitteluprojektit suoritetaan vaihtuvasisältöisinä

 

Näyttelysuunnitteluperusteet

4

 

Väri ja havainto

2

 

Valo ja valaistus

2

 

Digitaalinen näyttelysuunnittelu

2

 

Näyttelysuunnittelu projekti I

5

Vaihtoehtoiset kurssit

10

Näyttelysuunnittelun 15 op sivuaine voidaan laajentaa maisteriopinnoissa 25 op laajuiseksi syventävällä näyttelysuunnittelun lisäprojektilla

 

Näyttelysuunnittelu projekti II

10

Sivuaineen ajoitus

Syys- ja kevät lukukausisina, ei toteutusta lukuvuonna 2014-15.

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

max. 25 (näyttelysuunnitteluprojektit max. 10 / projekti)

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sivuaineeseen voivat hakea arkkitehtuurin laitoksen ja muotoilun laitoksen opiskelijat. Sivuaineeseen haetaan korkeakoulun yleisenä sivuainehakuaikana kerran vuodessa, edellisen lukuvuoden keväänä.  Sivuaineen hakuaika on 1.-15.5.2014 ja haku tapahtuu eAgen kautta https://eage.aalto.fi/. Hakemuksen liitteenä toimitetaan motivaatiokirje ja portfolio. Valintakriteerit ovat opiskelumenestys, kiinnostus ja mahdollinen perehtyneisyys aihealueeseen. Opiskelijat sivuaineeseen valitsee vastuuopettaja.

Powered by jms multisite for joomla