Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinto-opas 2014–15

Pakkaussuunnittelu

Sivuaineen perustiedot

Sivuaineen nimi muilla kielillä: englanniksi Package Design Minor Studies, Biämnestudier i förpackningsdesign

Sivuaineen laajuus opintopisteinä: 15 op

Sivuaineen vastuuopettaja: Kai Rentola

Sivuaineen opetuskieli: suomi

Kohderyhmä: Kandidaatin tutkinto-opiskelijoista graafisen suunnittelun pääaineopiskelijat ja ARTSin opiskelijat.

Sivuaineen taso: Aineopinnot.

Sisältökuvaus

Sivuaineen osaamistavoitteet

Opiskelija osaa nimetä pakkauksen perustehtävät ja ymmärtää, että pakkaus on media, jolla on huomattavia markkinointiviestinnällisiä vaikutuksia ja että pakkaus on palveluratkaisu sekä tuotteen käyttöliittymä kuluttajalle. Opiskelija tuntee pakkausmuotoilun prosessin, pakkaamisen arvoketjun ja kestävän kehityksen konseptit. Omassa suunnitteluprojektissaan opiskelija osaa tuottaa toimivia suunnitteluratkaisuja pakattavan tuotteen ominaisuudet ja yrityksen tehtävänannon reunaehdot huomioon ottaen. Opiskelija osaa arvioida, millaisia ekonomisia, materiaaliteknisiä ja ekologisia vaikutuksia muotoiluratkaisulla on.

Opiskelija hallitsee käyttäjälähtöisen pakkaussuunnittelun periaatteet ja suunnitteluprosessin.  Opiskelija osaa soveltaa (teemaluennoilla) opittua ja omaksuttua uutta tietotaitoa omassa suunnitteluprojektissaan. Opiskelija pystyy kommunikoimaan asianmukaisesti projektin sisällöstä ja vaiheista eri sidosryhmien kanssa sekä osaa hallita ajankäyttöään. Opiskelijat pyrkivät ratkaisemaan pakkaussuunnittelun toimeksinantoja pienryhmässä ja  esimerkiksi kilpailutyönä tai asiakasprojektina.

Oman pakkausuunitteluprojektinsa aikana opiskelija oppii muotoilemaan  viimeistellyn pakkausmuotoilun esitysmateriaalin ja soveltamaan oppimaansa luomassaan prototyypissä tai pakkauskonseptissa.

Sivuaineen sisältö

Sivuaineen sisältö on jaettu ajallisesti toisiaan seuraaviin osiin. Sivuaineen aloittaa pakkaussuunnittelun introkurssi, jonka tehtävänä on perehdyttää opiskelijat henkilökohtaisen ilmaisun ja graafisen ulkoasumuotoilun kautta pakkausmuotoilun visuaalisiin perusteisiin. Seuraavassa osassa - Pakkaus viestinnän välineenä - käsitellään pakkauksen roolia yrityksen viestinnän elementtinä ja tuodaan mukaan tuotannon realiteetteja valmistettavuuden , teknisten reunaehtojen  ja logistiikan muodossa. Ennen oman pakkausuunnitteluprojektin tekemistä opiskelijalla on mahdollisuus tutustua pakkausuunnittelussa käytettäviin suunnitteluvälineisiin, prototyypin valmistukseen, standardeihin ja joiltain osin suunnitteluun soveltuviin materiaaleihin. Jokainen opiskelija tuottaa lopuksi oman pakkausuunnitteluprojektinsa, joka muodostuu kuluttajapakkaukseksi muotoillusta tuotekokonaisuudesta.

Pakkaussuunnittelun sivuaine sisältää seuraavat kurssit, jotka ovat sivuaineeseen valittaville opiskelijoille pakollisia

  • Pakkaussuunnittelun perusteet 3 op
  • Pakkaus viestinnän välineenä 3 op
  • Pakkauksen mallintaminen, materiaalit ja rakenteet 3 op
  • Oma pakkaussuunnitteluprojekti 6 op

Sivuaineen rakenne

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

DOM-C1034

Pakkaussuunnittelun perusteet

3

DOM-C1035

Pakkaus viestinnän välineenä

3

DOM-C1036

Pakkauksen mallintaminen, materiaalit ja rakenteet

3

DOM-C1037

Oma pakkaussuunnitteluprojekti

6

Sivuaineen ajoitus

Periodit II-V.

Haku ja valinnat

Sivuaineen paikkamäärä

Graafisen suunnittelun pääainetta opiskeleville on varattu max 15 paikkaa ja muille ARTSin kanditutkintoa suorittaville opiskelijoille viisi paikkaa.

Hakumenettely ja valintakriteerit

Sivuaineen hakuaika on 1.-15.5. ja haku tapahtuu eAgen kautta: https://eage.aalto.fi/

Hakemukseen liitetään opintosuoritusote ja motivaatiokirje, jonka pituus on max yksi A4. Siinä hakija kertoo miksi on kiinnostunut koulutuksesta ja pakkaussuunnittelusta yleensä. Hakemukseen voi halutessaan liittää työnäytteitä.

Valintakriteerit: motivoituneisuus, visuaalinen suuntautuneisuus, sivuaineopintokokonaisuuden soveltuminen osaksi opiskelijan tutkinnon kokonaisuutta.

Powered by jms multisite for joomla