Elokuva- ja televisiolavastus

Pääainevastaava

Prof. Kaisa Mäkinen

Osaamistavoitteet

Elokuva- ja tv-lavastuksen kandidaatin opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia lavastussuunnittelijan tehtävissä elokuva- ja tv-alalla.

Opiskelija oppii vastaamaan tuotannon ennakkosuunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä visuaalisista, toiminnallisista ja tuotannollisista suunnitelmista yhdessä ohjaajan sekä muun taiteellisen ja teknisen työryhmän kanssa.

Ammatillisen osaamisen ohessa tuetaan opiskelijoiden kiinnostusta kokeilevaan ja tutkivaan lavastustaiteeseen myös muiden mediavälineiden ilmaisun alueilla, sekä uusien työmuotojen kehittämiseen.

Koulutus perustuu taiteelliseen, kokeilevaan ja tutkimukselliseen toimintaan sekä alan ammattikäytäntöihin.

Kandidaatintutkinnon aikana opiskelija oppii hahmottamaan lavastussuunnittelijan tehtävän erilaisissa elokuva- ja tv-tuotannoissa ja arvioimaan suunnitelmiensa taiteellista ja käytännöllistä toteutettavuutta. Hän oppii tuntemaan eri lavastus- ja visualisointimenetelmiä ja kykenee niiden avulla kehittämään omaa persoonallista ilmaisuaan.

Elokuva- ja televisiolavastuksen pääaineesta valmistunut kykenee:

  • toimimaan lavastussuunnittelijana pienimuotoisissa elokuva-, tv- ja muissa audiovisuaalisissa tuotannoissa
  • tunnistamaan henkilökohtaiset vahvuutensa ja oman taiteellisen näkemyksensä ja kehittämään niitä aktiivisesti
  • toimimaan rakentavasti taiteellisen työryhmän jäsenenä ja ymmärtämään oman vastuualueensa suhteessa muihin työryhmän jäsenten vastuualueisiin
  • tunnistamaan ja hyödyntämään oman alansa käytäntöjä, käsitteistöä, tutkimustietoa ja taiteellisia ilmaisukeinoja
  • hankkimaan tarvitsemaansa tietoa ja täydentämään osaamistaan
  • ohjaamaan ja motivoimaan lavastusta toteuttavaa työryhmää
  • jatkamaan opintojaan taiteen maisterin tutkintoon johtavissa opinnoissa

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu Aalto ARTSin yhteisistä, pääaineen, sivuaineen sekä valinnaisista opinnoista. Merkittävä osa opinnoista järjestetään yhdessä näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden sekä elokuvataiteen muiden pääaineiden ja muiden media-alan opiskelijoiden kanssa.

Elokuva- ja tv-lavastuksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan. Harjoitustuotannoissa opiskellaan lavastussuunnittelijan ammatillisia käytäntöjä ja syvennetään ryhmätyötaitoja.

Keskeiset opetettavat valmiudet ovat elokuva- ja tv-ilmaisun kokonaisvisuaalinen sekä dramaturginen ja sisällöllinen ajattelu, tilallinen, kuvallinen ja käsitteellinen hahmottamiskyky, suunnittelijan visualisointitaidot, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, teknisen toteutusprosessin hallinta, yleisen taidehistorian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Elokuva- ja tv-lavastajan tulee hallita visuaalisen kokonaissuunnittelun prosessi ennakkosuunnittelusta ja visualisoinnista toteutukseen – sen valvontaan ja johtamiseen. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy kaikkiin lavastussuunnittelutyön vaiheisiin ja elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön.

Opintojen jatkaminen maisterin tutkinnossa

Taiteen kandidaatin (TaK) opinnot suoritettuaan elokuva- ja televisiolavastuksen opiskelija voi jatkaa opintojaan Lavastustaiteen maisteriohjelmassa, elokuva- ja televisiolavastuksen pääaineessa. Opiskelijalla on myös mahdollisuus vaihtaa maisteriopinnoissa pääaineekseen näyttämölavastus tai pukusuunnittelu, jos hän on suorittanut kandidaatin opintojensa aikana kyseisessä pääaineessa laajan sivuaineen (25 op).

Pääaineopinnot 100–110 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Taiteellinen suunnittelu ja visualisointi

11

ELO-C5000

Johdatus lavastukseen ja pukusuunnitteluun

1

ELO-C5001

Luonnos ilmaisuvälineenä

5

ELO-C5002

Presentaatiotaidot

2

ELO-C5003

Käsitteellinen ajattelu

3

Taiteellinen suunnittelu ja toteutus

14

ELO-C5004

Työpajat ja työturvallisuus

1

ELO-C5005

Ammattipiirustus

3

ELO-C5006

Rakennesuunnittelu ja -tekniikka

3

ELO-C5007

Lavastuksen materiaalioppi

4

ELO-C5008

3D-mallinnuksen perusteet

3

Elokuva- ja televisiolavastustaide

23

ELO-C5500

Teoria elokuva- ja tv-lavastustaiteessa

2

ELO-C5501

Elokuvalavastustaide

4

ELO-C5502

Tv-lavastustaide

5

ELO-C5503

Tv-studion lavastussuunnittelu

5

ELO-C5504

Digitaalinen lavastus ja efektit

7

Elokuvataiteen yhteiset opinnot

32

ELO-C1000

Elokuvailmaisu 1

5

ELO-C1001

Elokuvailmaisu 2

3

ELO-C1002

Elokuvailmaisu 3

3

ELO-C1003

Elokuvailmaisu 4

4

ELO-C1005

Elokuvan analyysi

2

ELO-C1004

Elokuvatuotannon prosessi

5

ELO-C3504

Tv-ilmaisu 1

6

ELO-C3505

Tv-ilmaisu 2

4

BA-produktio

10–20

Opiskelija suorittaa produktion 10–20 opintopisteen laajuisena, riippuen siitä, miten laajan sivuaineen hän valitsee.

ELO-C5505

BA-produktio

10–20

Taiteen kandidaatin opinnäyte

10

ARTS3009.kand

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Kaikkiin Aalto ARTSin kandidaatin tutkintoihin kuuluu vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus (15 op). Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina esimerkiksi kursseja Aalto-yliopiston tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja. Myös elokuva- ja tv-lavastuksen pääaine tarjoaa opintoja joita opiskelija voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

Elokuva- ja televisiolavastuksen vapaasti valittavien kurssien tarjonta

Koodi

Nimi

Opintopisteet

ELO-C5507

Location Scouting

3

ELO.harj

Harjoittelu

1–10

ELO-C5508

Essee (BA)

1–8

ELO-C5506

Oppimispäiväkirja (BA)

1–2

ELO-C5013

Itsenäinen projekti (BA)

1–20

ELO-C5010

Lavastustaiteen erityisalueet (BA)

1–20

ELO-C5012

Videokuvauksen ja editoinnin perusteet

3

ELO-C5011

Valokuvauksen perusteet

2

ELO-C5009

Kirjallisuus (BA)

1–8

Powered by jms multisite for joomla