Maisema-arkkitehtuuri

Maisteriohjelman johtaja

Professori Jyrki Sinkkilä

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteiden taustalla on maisema-arkkitehtuurikoulutuksen kansainväliset akkreditointikriteerit. Tutkinnolla on 5 vuoden välein uusittava, kriteerien mukainen status, joka varmistaa sen vastaavan ammatti- ja koulutuskentän vaatimuksia.

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelman tavoitteena on valmistaa opiskelijat ammattiin ja sen osaavaan harjoittamiseen. Maisteriohjelmassa kandidaattivaiheessa saavutettuja taitoja kehitetään ja syvennetään. Tutkinnon suorittaneelta maisema-arkkitehdilta odotetaan mm. seuraavia ominaisuuksia:

 • kykyä tuottaa toimivia, esteettisiä ratkaisuja ihmisen ja luonnon kohtaamiseen
 • suunnittelutyöhön vaikuttavien ekologisten, kulttuuristen, taloudellisten ja maankäytöllisten seikkojen ymmärtämistä
 • osaavaa, analyyttistä ja teknisesti pätevää visuaalista, suullista ja kirjallista viestintää sekä projektin koordinointi- ja ohjaustaitoja
 • kykyä yhteistyöhön ja työskentelyyn maisema-arkkitehtina sekä yhteistyössä lähialojen edustajien kanssa että itsenäisesti

Sisältötavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee ja osaa analysoida maisema-arkkitehtuurin ajankohtaisia haasteita ja tehtäviä
 • tuntee maisema-arkkitehtuurin ja taiteiden historiaa ja teoriaa
 • hallitsee tiedonhaun ja suunnittelumetodit osallistumis- ja arviointiprosesseineen, tuntee kustannustekijät sekä alalle oleelliset lait ja hallintomenettelyt
 • osaa toimia vaativissa suunnittelu- ja tutkimustehtävissä sekä hallita ja koordinoida hankkeita
 • pystyy vastaamaan vaativien maiseman muutoshankkeiden ja prosessien haasteisiin itsenäisesti ja innovatiivisesti
 • pystyy kehittämään maisema-arkkitehtonista ilmaisuaan
 • osaa arvioida suunnitteluratkaisujen laatua ja ympäristövaikutuksia
 • osoittaa kokonaisvaltaista ammattinäkemystä ja ongelmanratkaisutaitoa
 • ymmärtää alan yhteiskunnallisen merkityksen ja oman vastuunsa ammatinharjoittajana
 • hahmottaa ammattikuvan kansainvälistyvän ja laajentuvan tehtäväkentän ja ymmärtää eri kulttuurien ja luonnonolosuhteiden merkityksen suunnittelussa
 • toteuttaa suunnitelmallista opintopolkua, joka mahdollistaa kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin, jatko-opintoihin sekä elinikäisen oppimisen

Akateemiset tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee alan akateemiset teemat ja keskeisen kirjallisuuden
 • osaa kirjoittaa akateemista tekstiä kriittisesti ja asiantuntevasti
 • tuntee keskeiset tutkimusmenetelmät
 • osaa argumentoida tieteellisesti

Koulutuksen sisältö

Maisema-arkkitehtuuri on monitieteellinen ala, jossa suunnitellaan ulkotiloja, niiden rakentamista ja hoitoa kaikissa mittakaavoissa. Maisteriohjelman keskeisiä sisältöjä ovat maiseman suunnittelu, rakentaminen, hoito ja suojelu sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu.

Maisema-arkkitehtuuri yhdistää taiteen, luonnontieteiden ja tekniikan osaamista. Esteettisyys, ekologisuus ja toiminnallisuus ovat maisema-arkkitehtuurin perusarvoja. Tavoitteena on tuottaa hyvää ja kestävää ympäristöä ja yhdyskuntia. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi asuinympäristöjen, julkisten puistojen, viheralueiden, virkistys- ja työpaikka-alueiden ulkotilojen suunnittelua, kaavoitukseen liittyvää alueiden käytön suunnittelua, maiseman ja historiallisten ympäristöjen suojelun ja hoidon sekä ympäristön kunnostamisen suunnittelua tai maisemaan ja ympäristöön liittyviä tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä.

Opintoihin liittyy opintomatkoja ulkomaille ja toisinaan yhteistyökursseja tai -projekteja kansainvälisten yhteistyöyliopistojen kanssa. Vaihto-opiskelumahdollisuudet ovat hyvät, ja suuri osa maisema-arkkitehtuurin opiskelijoista käyttää mahdollisuuden opiskeluun ulkomailla. Myös työharjoittelu ulkomailla on yksi kansainvälistymisen mahdollisuus.

Maisteriohjelman rakenne

Pääaineen opinnot 90 op muodostuvat pääaineen syventävistä opinnoista 60 op, ja opinnäytteestä 30 op.

Opinnäytteen laajuus maisterin tutkinnossa on 30 op. Maisteriohjelman tutkintovaatimuksiin mahdollisesti kuuluva opinnäyteseminaari ei kuulu opinnäytteen laajuuteen, vaan se on erillinen opintosuoritus, ja sijoittuu pääaineen syventäviin opintoihin.

Vapaasti valittavat opinnot 30 op muodostuvat vaihtoehtoisista maisema-arkkitehtuurin opinnoista (sivuaine, erikoistumisopinnot, yksittäiset kurssit).

Maisema arkkitehtuurin maisteriohjelman (120 op) tutkintorakenne

Kokonaisuudet

Opintopisteet

Maisema-arkkitehdin tutkinto

120

 • Pääaine (maisema-arkkitehtuuri)

60

Vapaasti valittavat opinnot

 • Opinnot valitaan maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelman vaihtoehtoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksyä myös muualla (esim. ulkomailla) suoritettuja maisema-arkkitehtuurin opintoja.
 • Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan hyväksyä 3–12 op ammattiharjoittelua

30

Opinnäyte

 • Diplomityö tehdään johonkin seuraavista aihealueista:
  1) Maiseman suunnittelu ja rakentaminen,
  2) Maiseman suunnittelu ja hoito,
  3) Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu

30

Pääaineen (maisema-arkkitehtuuri) pakolliset kurssit, maisteriopintojen 1.-2.vsk.

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Pakolliset kurssit

 

min. 40

MAR-E1000

Ympäristöhallinto ja -lainsäädäntö (valitaan kulloisenkin opetustarjonnan mukaan)

min. 3

MAR-E1025

Viheraluesuunnittelu

7

ARTSt.matr

Kypsyysnäyte

0

Lisäksi opiskelija valitsee vähintään 10 op seuraavista Maiseman suunnittelun ja rakentamisen kursseista. Opiskelijalla tulee olla vähintään kaksi sen aihealueen studiota, mistä hän aikoo tehdä diplomityönsä.

MAR-E1007

Kadut ja aukiot, studio

9 - 12

MAR-E1008

Erityisympäristöjen suunnittelu, studio

9 - 12

MAR-E1009

Arkkitehtuuri ja maisema, studio

9 - 12

MAR-E1010

Maisemarakentamisen syventävä kurssi, studio

9 - 12

MAR-E1011

Puistojen ja puutarhojen restaurointi, studio

9 - 12

MAR-E1012

Maisemarakennushanke

6 - 9

MAR-E1013

Suomen maisema-arkkitehtuurin historia

3 - 6

MAR-E1014

Kulttuurimaiseman ja vanhan puutarhan kasvit

3

MAR-E1015

Puutarha- ja puistoinventointi

3

MAR-E1016

Maisema-arkkitehtuurin kritiikki

4 - 6

MAR-E1017

Maisema-arkkitehtuurin erikoistyö

1 - 10

MAR-E1018

Maisema-arkkitehtuurin vaihtuvasisältöinen kurssi

1 - 10

MAR-E1019

Monialainen projekti 

5 - 15

MAR-E1026

Digitaalinen maisema-arkkitehtuuri

5 - 15

MAR-E1027

Maisema-arkkitehtuurikilpailu

1 - 10

Lisäksi opiskelija valitsee vähintään 10 op seuraavista Maiseman suunnittelun ja hoidon kursseista. Opiskelijalla tulee olla vähintään kaksi sen aihealueen studiota, mistä hän aikoo tehdä diplomityönsä.

MAR-E1020

Tuotantomaisema, studio

9 - 12

MAR-E1006

Maisema-arkkitehtuuri ja tutkimus

3 - 6

MAR-E1021

Kulttuurimaiseman hoito ja suojelu, studio

9 - 12

MAR-E1024

Sustainable Landscape - EIA, studio

9 - 12

MAR-E1005

Kaupunkibiotooppien kunnostus ja hoito

9 - 12

MAR-E1004

Paikkatietotekniikan perusteet

3 - 9

MAR-E1017

Maisema-arkkitehtuurin erikoistyö

1 - 10

MAR-E1018

Maisema-arkkitehtuurin vaihtuvasisältöinen kurssi

1 - 10

MAR-E1001

Maisemasuunnittelu prosessina

3

MAR-E1026

Digitaalinen maisema-arkkitehtuuri

5 - 15

MAR-E1027

Maisema-arkkitehtuurikilpailu

1 - 10

Lisäksi opiskelija valitsee vähintään 10 op seuraavista Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun kursseista. Opiskelijalla tulee olla vähintään kaksi sen aihealueen studiota, mistä hän aikoo tehdä diplomityönsä.

ARK-E5001

Possible Cities

10

ARK-E5007

Urban Laboratory

5 - 10

ARK-E5501

Urban Renewal

10

ARK-E5502

Puukaupunki, studio

10 - 20

ARK-E5504

Cities in Transition, Studio (+ ARK-E5503 Cities in Transition - Research & Theory)

10 (+5)

ARK-E5505

Sustainable Urban Design

10

ARK-L5000

Planning Theory and Urban Studies

5

ARK-E5000

Methodology

5

ARK-E5503

Cities in Transition - Research & Theory (Huom. pakollinen, jos studiona on Cities in Transition)

5

ARK-E5003

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun erikoistyö

1-10

ARK-E5004

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E5500

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, vaihtuvasisältöinen studio

10

Pääaineen (maisema-arkkitehtuuri) vaihtoehtoiset kurssit, maisteriopintojen 1.-2.vsk.

Kurssikoodi

Opintopisteet

Vaihtoehtoiset kurssit

max. 20

Pääaineen vaihtoehtoisiin opintoihin kelpaavat kaikki edellä mainitut maisterivaiheen kurssit, jotka eivät sisälly pakollisiin vähimmäisvaatimuksiin. Vaihtoehtoisista opinnoista vähintään puolet tulee olla suunnittelupainotteisia. Tapauskohtaisesti voidaan hyväksyä esim. ulkomaisia opintoja ja yksittäisiä maisema-arkkitehtuurin kursseja sekä erikoistumis- ja sivuaineopintoja.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla