Arkkitehtuuri

Maisteriohjelman johtaja

Professori Toni Kotnik

Osaamistavoitteet

Arkkitehtuuri on sekä tekniikan että taiteen ala. Arkkitehtien on kyettävä lähestymään ongelmia myös muista kuin tekniikan taiteen näkökulmasta, heidän on kyettävä ymmärtämään sosiaaliset, kulttuuriset sekä ympäristöön ja talouteen liittyvät vaikutukset työssään. Tästä johtuen arkkitehtuurin koulutus on luonteeltaan laaja-alaista. Arkkitehtuurin maisteriohjelma pyrkii kehittämään opiskelijan teknistä, tieteellistä ja taiteellista ajattelua suhteessa sosiaalisesti vastuulliseen ja kestävään tulevaisuuteen. Arkkitehdin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on:

 • kyky esteettiset, toiminnalliset ja tekniset vaatimukset täyttävään vaativaan arkkitehtuurisuunnitteluun,
 • arkkitehtuurin ja sille läheisten taiteen, tekniikan ja yhteiskuntatieteen alojen historian ja teorian tuntemus,
 • perehtyneisyys kaupunkisuunnitteluun ja suunnitteluprosessin edellyttämät taidot,
 • kyky ymmärtää ihmisen ja rakennusten sekä rakennusten ja niiden ympäristön välisiä suhteita ja tarvetta suhteuttaa rakennukset ja niiden väliset tilat ihmisen tarpeisiin ja mittakaavaan,
 • perehtyneisyys rakennussuunnitteluun liittyviin rakenne- ja muihin teknisiin kysymyksiin,
 • riittävä perehtyneisyys rakennusten fysikaalisiin ongelmiin, teknologiaan ja toimintaan miellyttävän ja säältä suojaavan sisätilan luomiseksi.

Osaamistavoitteiden taustalla ovat EU-direktiivin määräykset, jotka koskevat arkkitehdin ammattitoiminnan harjoittamista (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7.9.2005, Ammattipätevyyden tunnustamisesta). Direktiivin mukainen arkkitehdin tutkinto vastaa rakennusalan odotuksiin ja mahdollistaa uran myös ulkomailla. Edellä mainitun direktiivin mukaisesti maisteriohjelman tarkoitus on varmistaa, että opiskelijalla on valmistuttuaan

 • suunnitteluohjelman laadinnassa tarvittavien tutkimus- ja valmistelumenetelmien hallinta,
 • riittävä suunnittelutaito rakennuksen käyttäjien vaatimusten täyttämiseksi kustannustekijöiden ja rakennusmääräysten asettamissa rajoissa,
 • sellaisten asianomaisten teollisuusalojen, järjestöjen, säännösten ja menettelytapojen tuntemus, joka on tarpeen rakennussuunnitelmia toteutettaessa ja sovitettaessa hankkeita kokonaissuunnitteluun.

Maisteriohjelma mahdollistaa opiskelijalle uran arkkitehtuurin alalla paitsi Suomessa myös ulkomailla riippumatta siitä, onko tavoitteena työllistyä yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä. Koulutuksen myötä opiskelijan osaaminen suunnitteluun liittyvissä koordinaatiotehtävissä vahvistuu, mikä mahdollistaa toimimisen vaativien rakennuskohteiden pääsuunnittelijana.

Kyky hahmottaa ammattikuvan laajentuva ja kansainvälistyvä tehtäväkenttä sekä kyky toimia muissa kulttuureissa kuuluvat samoin tutkinnon yleisiin taitotavoitteisiin. Tällä kehitetään opiskelijan työelämävalmiuksia ja edistetään urasuunnittelua, riippumatta siitä onko tavoitteena toimia työntekijänä yksityisellä tai julkisella sektorilla vai yksityisyrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Maisteriohjelmassa koulutuksen keskeinen sisältö on kandidaattivaiheessa saavutettujen tietojen ja taitojen kehittäminen ja syventäminen. Aihealueita ovat mm. arkkitehtuurin historia ja teoria, rakennussuunnittelu ja suomalainen rakennustaide sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Kurssien ja suunnittelustudioiden opetusta tehostetaan monialaisen yhteistyön ja uusien opetusmetodien avulla. Merkittävä osa kursseista perustuu tekemällä oppimiseen ja ”oikeiden” suunnittelutehtävien työstämiseen usein yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Lisäksi tarjolla on kokeilevia ja suunnittelututkimukseen suuntautuneita kursseja, jotka mahdollistavat syventymisen erityisaloihin sekä yksilöllisen kehittymisen suunnittelijana.

Opiskelu antaa mahdollisuudet kansainvälistymiseen esimerkiksi vaihto-opintoihin ja kansainvälisiin opiskelijakilpailuihin ja opintomatkoihin. Tutkintoon kuuluvan harjoittelun voi suorittaa ulkomailla ja ulkomailla tehdään myös kenttätöitä.

Maisteriohjelman rakenne

Pääaineen opinnot 90 op muodostuvat pääaineen syventävistä opinnoista 60 op ja opinnäytteestä 30 op.

Opinnäytteen laajuus maisterin tutkinnossa on 30 op. Maisteriohjelman tutkintovaatimuksiin mahdollisesti kuuluva opinnäyteseminaari ei kuulu opinnäytteen laajuuteen, vaan se on erillinen opintosuoritus, ja sijoittuu pääaineen syventäviin opintoihin.

Vapaasti valittavat opinnot 30 op muodostuvat vaihtoehtoisista ja/tai vapaasti valittavista opinnoista (sivuaine, erikoistumisopinnot, yksittäiset kurssit, ammattiharjoittelu).

Arkkitehtuurin maisteriohjelman (120 op) tutkintorakenne

Kokonaisuudet

Opintopisteet

Arkkitehdin tutkinto

120

Pääaine (arkkitehtuuri)

60

Vapaasti valittavat opinnot

30

  • Vapaasti valittavista opinnoista vähintään 15 op on valittava arkkitehtuurin maisteriohjelman vaihtoehtoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksyä myös muualla (esim. ulkomailla) suoritettuja arkkitehtuurin opintoja.
  • Edellä mainitun 15 op:n lisäksi voidaan vapaasti valittaviin opintoihin hyväksyä 3-12 op ammattiharjoittelua

Opinnäyte (ARK.thes)

30

  • Diplomityö tehdään johonkin seuraavista aihealueista:
   1) Rakennussuunnittelu (professuurit: asuntosuunnittelu, rakennussuunnittelu, rakennusoppi, puurakentaminen, rakenteiden suunnittelu),
   2) Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu (professuurit: yhdyskuntasuunnittelu, kaupunkisuunnittelu),
   3) Arkkitehtuurin historia ja teoria (professuurit: arkkitehtuurin perusteet ja teoria, arkkitehtuurin historia)

 

Pääaineen (arkkitehtuuri) pakolliset kurssit, maisteriopintojen 1.-2.vsk.

Kurssikoodi

Nimi    

Opintopisteet: min. 38

Pakolliset kurssit

 

ARK-E3500

Työmaaseuranta

3

ARK-E5000

Methodology (tai muita ohjelman hyväksymiä metodiopintoja)

5

ARTSt.matr

Kypsyysnäyte

0

Lisäksi opiskelija valitsee vähintään kolme seuraavista arkkitehtuurin studiokursseista, vähintään kahdelta eri aihealueelta. Opiskelijan diplomityön aihealueelta on studioita oltava vähintään kaksi, joista ainakin toisen tulee olla suunnittelupainotteinen.

Aihealue 1: Rakennussuunnittelu

 

ARK-E2002

Rakennussuunnittelustudio 1

10

ARK-E2003

Rakennussuunnittelustudio 2

10

ARK-E2007

Interplay of Cultures, Studio

10

ARK-E4500

Kaupunkiasuminen, studio

10

ARK-E4501

Monipuolistuva asuminen, studio

10

ARK-E4004

Puustudio

10

ARK-E5502

Puukaupunki

10 - 20

ARK-E3503

Arkkitehtuurin kehittyvät materiaalit ja tekniikat

10

ARK-E3504

Rakennusten käyttö ja korjaus

10

ARK-E3003

Design of Structures Autumn Studio

10

ARK-E3004

Design of Structures Spring Studio

10

Rakennussuunnittelun muut mahdolliset studiokurssit

min. 10

 

 

 

Aihealue 2: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu

 

ARK-E5001

Mahdolliset kaupungit

10

ARK-E5501

Urban Renewal, studio

10

ARK-E5502

Puukaupunki, studio

10

ARK-E5505

Sustainable Urban Design

10

ARK-E5500

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun vaihtuva studio

10

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun muut mahdolliset studiokurssit

min. 10

 

 

 

Aihealue 3: Arkkitehtuurin historia ja teoria

 

ARK-E1502          

Arkkitehtuuristudio 1

10

ARK-E1503

Arkkitehtuuristudio 2

10

ARK-E1002

Arkkitehtuurin historian tutkimuskohteita, studio

10

Rakennussuojelu (opintokokonaisuus)

10

Rakennussuojelun yleiset perusteet 5 op ja jokin seuraavista kursseista: Perinteiset rakenteet ja niiden korjaus 5 op (suunnittelup.), Restaurointisuunnittelu 5 op (suunnittelup.), Rakennushistoriaselvitys 5 op (teoriap.)

ARK-E1003

Rakennussuojelun yleiset perusteet

5

ARK-E1004

Perinteiset rakenteet ja niiden korjaus

5

ARK-E1005

Restaurointisuunnittelu

5

ARK-E1006

Rakennushistoriaselvitys

5

Arkkitehtuurin historian ja teorian muut mahdolliset studiokurssit

min. 10

Pääaineen (arkkitehtuuri) vaihtoehtoiset kurssit, maisteriopintojen 1.-2.vsk.

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

Vaihtoehtoiset kurssit

Max. 22

Pääaineen vaihtoehtoisiin opintoihin kelpaavat kaikki edellä mainitut maisterivaiheen kurssit, jotka eivät sisälly pakollisiin vähimmäisvaatimuksiin. Tapauskohtaisesti voidaan hyväksyä esim. ulkomaisia opintoja ja yksittäisiä arkkitehtuurin kursseja sekä erikoistumis- ja sivuaineopintoja, esim. seuraavasti:

ARK-E3501

Arkkitehti pääsuunnittelijana

2

ARK-E3502

Rakennusten toteutusasiakirjat (Huom. pakollinen, jos diplomityö tehdään Rakennussuunnittelun aihealueelta)

5 - 10 (min. 5)

ARK-C2003

Contemporary Finnish Architecture

2

ARK-E2000

 Taide rakennetussa ympäristössä  2

ARK-E2001

Käyttäjälähtöisen tilasuunnittelun perusteet

2

ARK-E2006

Building Design Studio Lectures

3

ARK-E2008

Interplay of Cultures, Research and Theory

5

ARK-E2009

Living+ Forum

2

ARK-E2509

Design of Structures Theory

5

ARK-E2510

Design of Structures Digital Fabrication

3-5

ARK-E3005

Design of Structures Tectonics Seminar

3

ARK-E3006

Design of Structures Independent Study

3 - 5

ARK-E2507

Design of Structures Parametric Design

3-5

ARK-E2508

Design of Structures Algorithmic Design

3

ARK-E3505

Sustainable Building Design

10

ARK-E4009

Sustainability Tools for Building Designers

2-4

ARK-E4503

Housing Design - Research and Practices

2-6

ARK-E4507

Housing Design since 1860's to the Present Day

2

ARK-E5507

Urban Renewal, Lectures on the Topic of the Design Studio

2

ARK-E5508

Urban Renewal, Excursion and Workshop

2-3

ARK-E5509

Pre-Thesis Seminar

3

 

 

 

ARK-E1008

Arkkitehtuurin historian erikoistyö

1 - 10

ARK-E1009

Arkkitehtuurin historian vaihtuvasisältöinen kurssi

1 - 10

ARK-E2004

Rakennussuunnittelun erikoistyö

1 - 10

ARK-E2005

Rakennussuunnittelun vaihtuvasisältöinen kurssi

1 - 10

ARK-E3506

Rakennusopin erikoistyö

1 - 10

ARK-E3507

Rakennusopin vaihtuvasisältöinen kurssi

1 - 10

ARK-E4003

Puurakentamisen erikoistyö

1 - 10

ARK-E4006

Puurakentamisen vaihtuvasisältöinen kurssi

1 - 10

ARK-E4504

Asuntosuunnittelun erikoistyö

1 - 10

ARK-E4505

Asuntosuunnittelun vaihtuvasisältöinen kurssi

1 - 10

ARK-E5003

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun erikoistyö

1 - 10

ARK-E5004

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, vaihtuvasisältöinen kurssi

1 - 10

ARK-E0100

Arkkitehtuurikilpailu

1 - 10

   

Login Form

Powered by jms multisite for joomla