Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

Pääainevastaava

Professori Pietari Koskinen

Osaamistavoitteet

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun maisteritason pääaine kouluttaa taiteili­joita ja ammattilaisia toimimaan ääni­suunnittelijoina ja äänittäjinä kaikilla elokuvatuotannon eri alueilla. Maisteriopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia erityisesti äänisuunnittelun alueella. Opiskelija harjaantuu kurssikokonaisuuksien ja vaativuustasoltaan yhä kasvavien harjoitustöiden kautta oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden yhä syvempään ymmärtämiseen ja hallintaan.

Elokuvaäänittäjän ja -äänisuunnittelija oppii tuntemaan kattavasti oman alansa käytäntöjä, taiteellisia ilmaisukeinoja, teknisiä välineitä ja teoreettista käsitteistöä. Koulutuksen keskeinen tavoite on kehittää edelleen opiskelijan lahjakkuutta ja persoonallisuutta, antaa lisää teknisiä ja taiteellisia valmiuksia ja syventävää tietoutta alasta ja sen historiasta, kehittää johtamistaitoja sekä tutkimuksellisia työskentelytaitoja.

Keskeiset opetettavat valmiudet ovat elokuvailmaisun audiovisuaalinen dramaturginen ja sisällöllinen ajattelu, äänellinen ja tilallinen hahmottamiskyky, johtamistaidot, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, elokuvan pitkän muodon äänisuunnittelun ja dramaturgisen kokonaisuuden sekä teknisen toteutusprosessin hallinta sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien syvenevä tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Maisteriopinnoista valmistuttuaan elokuvaäänisuunnittelija hallitsee pitkän elokuvan äänisuunnittelun taiteellisen ja teknisen kokonaisprosessin äänen ennakkosuunnittelusta valmiiseen elokuvaan. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy kaikkiin pitkän elokuvan äänityksen, äänitöiden ja äänisuunnittelun vaiheisiin sekä elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa myös valmiudet jatko-opintoihin.

Koulutuksen sisältö

Elokuvaäänityksen ja äänisuunnittelun maisteriopinnoissa korostuu opiskelijan itsenäinen panos oman opintopolkunsa muodostamisessa. Painopiste on erilaisissa elokuva-äänen erityispiirteitä pohtivissa seminaareissa ja työpajoissa. Opiskelija oppii hallitsemaan erilaisia elokuvan ja sen äänisuunnittelun teorioita ja osallistuu tutkimuksellisiin työpajoihin, jotka muodostavat suurempia usein moduulimuotoisia kurssikokonaisuuksia.

Elokuvaäänittäjän ja -äänisuunnittelijan työhön perehdytään yhä vaativammissa harjoitteissa. Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisten vahvuuksien ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä.

Koulutus voi sisältää opintoja muiden taidealojen opiskelijoiden kanssa. Harjoitustuotannoissa opiskellaan äänisuunnittelun ja äänittämisen käytäntöjä sekä syvennetään ryhmätyö- ja johtamistaitoja. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan sivuaineopintoja erityisesti elokuvaleik­kauksen ja dokumentaarisen elokuvan pääaineiden tarjoamasta opetuksesta sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kurssitarjonnasta.

Pääaineopinnot 90 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun syventävät opinnot

90

Pääaineopiskelijat suorittavat kursseja 60 opintopistettä siten, että vähintään kokonaisuuksien minimipistemäärät täyttyvät. Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun syventävissä opinnoissa on myös pakollisia opintoja.

Taide-, teoria ja tutkimusopinnot

5–30

ELO-E4500

Case seminaarit 2

3–9

ELO-E1004

MA-opinnäyteseminaari

3–6

ELO-E4504

Seminaarimatka 2

3–9

ELO-E1500

Tekijälähtöinen tutkimus ja tekijäteoria

2–4

ELO-E1501

Elokuva-analyysi ja esseekirjoittaminen

4

ELO-E1001

Maisteriklinikka

1–2

ELO-E1002

Syventävä tiedonhaku

1

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun syventävät opinnot

20–55

Opiskelija suorittaa seuraavat kurssit vähintään minimilaajuudessaan:

ELO-E4503

Musiikin äänitys 2

3-9

ELO-E4505

Ääni elokuvan tarinankerronnan välineenä 2

3

ELO-E4506

Elokuvaäänen kenttä-äänitys 2

3–6

ELO-E4507

Pro Tools äänileikkaus 2

3

ELO-E4519

Kuunnelma

4-6

Lisäksi opiskelija voi valita kokonaisuuteen seuraavat kurssit:

ELO-E4508

Musiikki elokuvakerronnan välineenä (yhdessä tuotannon  ja ohjauksen kanssa)

3

ELO-E4509

Ääni ja ympäristö (yhdessä dokumentaarisen elokuvan kanssa)

3

ELO-E4510

Äänisuunnittelun metodit

3–9

ELO-E4518

Luova äänenkäsittely

3–9

ELO-E4512

Kirjatentti 1 (ääni)

2–3

ELO-E4514

Akustiikka

2–4

Syventävät erikoiskurssit

0–20

ELO-E4516

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun vaihtuvasisältöiset syventävät erikoiskurssit

2–20 *

ELO-E4517

Syventävät työpajat

1–6

Taiteen maisterin opinnäyte

30

ELO.thes 

Taiteen maisterin opinnäyte

30

* ) Opiskelijalla on oikeus saada yli 12 opintopisteen laajuisesta kurssista suorituksia osissa.

Vapaasti valittavat opinnot 30 op

Kaikkiin Aalto ARTSin maisteritutkintoihin kuuluu vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus (30 op). Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina esimerkiksi kursseja Aalto-yliopiston tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja.  Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaine tarjoaa myös opintoja joita opiskelija voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

Koodi

Nimi

Opintopisteet

ELO-E1009

Työskentely ulkopuolisissa tuotannoissa (MA)

1–15 *

* ) Opiskelijalla on oikeus saada yli 12 opintopisteen laajuisesta kurssista suorituksia osissa.

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla