Elokuvaleikkaus

Pääainevastaava

Professori Anne Lakanen

Osaamistavoitteet

Elokuvaleikkauksen maisteritason pääaine on jatkoa elokuvaleikkauksen kandidaattiopintoihin. Pääaineen kandidaattiopinnot muodostavat erinomaisen perustan maisteriopintojen harjoittamiselle. 

Elokuvaleikkauksen tekniset, ilmaisulliset ja ammatilliset perusteet sekä tutkimuksellisen ajattelun pohja on luotu taiteen kandidaatin tutkinnon aikana. Taiteen maisterin tutkinnon tavoitteena on kehittää opiskelijasta katsomisen ja näkemisen asiantuntija sekä tarinankertoja ja taiteilija. Pitkän dokumentin ja pitkän fiktioelokuvan rakenteen ja ilmaisun hallitseminen on opetuksen keskiössä. Maisterintutkinnossa on myös mahdollista erikoistua digitaaliseen jälkituotantoon, animaatioon ja kokeelliseen elokuvaan. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa valmiudet jatko-opintoihin.

Maisteriopintojen tavoitteena on, että opiskelija löytää oman työskentelytapansa ja pystyy suunnittelemaan ajankäyttönsä tarkoituksenmukaisesti leikkausprosessin aikana isoissa tuotannoissa. Elokuvaleikkauksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan ominaisuuksien ja taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä sekä kriittistä ajattelua.

Elokuvaleikkauksen pääaineesta maisteriksi valmistuva pystyy käsittelemään pitkän muodon elokuvan rakenteen ja hallitsemaan suuret materiaalimäärät, sekä aikatauluttamaan oman työskentelynsä suhteessa tuotannon vaatimuksiin. Hän ymmärtää visuaalisten efektien tekemisen edellytykset ja pystyy suhteuttamaan digitaalisen jälkityön omaan työskentelyynsä. Toisaalta hänellä on mahdollisuus erikoistua digitaalisen jälkituotannon ja visuaalisten efektien suunnittelijaksi, tekijäksi ja asiantuntijaksi. Elokuvaleikkauksen opiskelu luo opiskelijalle hyvän pohjan kasvaa itsenäiseksi taiteilijaksi, jolla on valmiudet uudistaa elokuvallista ilmaisua tai suuntautua elokuvailmaisun tutkimukseen, tai käyttää visuaalisen dramaturgian taitojaan muilla kerronnan ja viestinnän alueilla.

Koulutuksen sisältö

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaleikkauksen pääaineessa opiskelija syventää taitojaan ja näkemystään dramaturgiassa ja elokuvaleikkauksessa. Opetus muodostuu erilaisten vaihtuvien teemojen ympärille rakentuvista työpajoista ja luentokokonaisuuksista sekä lajin teorian syventävistä opinnoista.

Pääaineessa syvennetään tietoutta elokuvan rakenteista ja elokuvaleikkauksen teorioista. Opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa elokuvallista tietämystään kuvauksen ja äänisuunnittelun suuntaan ja valita Aalto- ja Taideyliopiston yhteistyöalustalta omaa erikoistumistaan tukevia opintoja. Harjoitustuotannoissa syvennetään leikkaajan ammatillisia käytäntöjä fiktiivisen, dokumentaarisen ja animaatioelokuvan aloilta.

Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, henkilökohtaiseen työskentelyyn ja ohjaukseen sekä keskustelevaan vuorovaikutukseen. Opiskelija syventää tietämystään oman alansa perinteeseen ja nykysuuntauksiin.

Elokuvaleikkaajan tehtävä on arvioida käsikirjoituksen toimivuutta ja löytää kuvatusta materiaalista elokuvalle sen lopullinen muoto sekä saada katsojassa aikaan tarkoitettu emotionaalinen vaikutus. Elokuvaleikkaajan tulee olla eläytymiskykyinen ja ymmärtää ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita sekä kerronnan laajempia ja syvempiä merkityksiä. Elokuvaleikkaajalla tulee olla hyvä käsitys elokuvahistoriasta sekä eri lajityyppien ilmaisukeinoista. Hyvä kuvanlukutaito, rytmitaju ja rakenteiden hahmottamiskyky luovat rohkeutta tuottaa uusia ratkaisuja leikkausprosessin aikana. Kommunikaatiotaidot ja yhteistyökyky ovat perusedellytykset ammatissa etenemiselle.  Maisteriopinnoissa pääpaino on suurien kokonaisuuksien ja pitkän muodon hallitsemisessa.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) muotoutuu jokaiselle opiskelijalle erikseen hänen kiinnostuksensa mukaan. Opiskelija voi erikoistua esimerkiksi varsinaiseen elokuvaleikkaukseen, jälkituotantoon, digitaalisiin efekteihin tai lähteä tutkimukselliseen suuntaan.

Pääaineopinnot 90 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvaleikkauksen syventävät opinnot

90

Pääaineopiskelijat suorittavat kursseja vuosittain vaihtuvasta tarjonnasta 60 opintopistettä siten, että vähintään kokonaisuuksien minimipistemäärät täyttyvät. Lisäksi opiskelija tekee taiteen maisterin opinnäytteen.

Taide-, teoria- ja tutkimusopinnot

5–30

ELO-E1500

Tekijälähtöinen tutkimus ja tekijäteoria

2–4

ELO-E1501

Elokuva-analyysi ja esseekirjoittaminen 

2–4

ELO-E1001

Maisteriklinikka

1–2

ELO-E1002

Syventävä tiedonhaku

1

ELO-E1003

MA–opinnäyteseminaari

3–5

ELO-C1010

Elokuvan historian erityisalueet

1–6

ELO-E3025 

Elokuvadramaturgian erityisalueet

1–5

ELO-E3000

Seitsemäs taide

1–5

Elokuvaleikkauksen syventävät opinnot

30–46

Pitkän elokuvan leikkaus, fiktio

2–20

ELO-E3001

Pitkän fiktion leikkaus 1

2

ELO-E3002

Pitkän fiktion leikkaus 2

6–8

ELO-E3003

Pitkän fiktion leikkaus 3

2–5

ELO-E3004

Pitkän fiktion leikkaus 4

2–5

Pitkän elokuvan leikkaus, dokumentaarinen

2–25

ELO-E3005

Pitkän elokuvan leikkaus, dokumentaarinen 1

2

ELO-E3006

Pitkän elokuvan leikkaus, dokumentaarinen 2

4–10

ELO-E3007

Pitkän elokuvan leikkaus, dokumentaarinen 3

6–8

ELO-E3008

Pitkän elokuvan leikkaus, dokumentaarinen 4

3–5

TV-sarja

2–20

ELO-E3009

TV-sarja 1

2

ELO-E3010

TV-sarja 2

2–8

ELO-E3011

TV-sarja 3

2–5

ELO-E3012

TV-sarja 4

2–5

Muut elokuvaleikkauksen syventävät opinnot

ELO-E3013

Elokuvaleikkauksen erityisalueet

1–20 *

ELO-E3014

Leikkaajavierailut

2

ELO-C4510

School of Sound

4

Syventävät erikoiskurssit

8–25

ELO-E3015

Kokeellinen elokuva

1–7

ELO-E3016

Harjoituselokuvat

2–14 *

ELO-C3030

Elokuvauksen perusteet leikkaajille

2

ELO-E3017

Elokuvaleikkauksen vaihtuvasisältöiset kurssit (MA)

2–12

ELO-E3018

Äänileikkauksen syventävät opinnot elokuvaleikkaajille

2–6

ELO-E1507

Historia ja muisti 2

1–6

ELO-E3019

Digitaalinen jälkituotanto

2–10

ELO-E3020

Yrittäjyys ja lainsäädäntö

1–3

Taiteen maisterin opinnäyte

30

ELO.thes 

Taiteen maisterin opinnäyte

30

Vapaasti valittavat opinnot 30 op

Kaikkiin Aalto ARTSin maisteritutkintoihin kuuluu vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus (30 op). Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina esimerkiksi kursseja korkeakoulun muista ohjelmista ja pääaineista, Aalto-yliopiston tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja. Myös pääaineen tarjoamia vapaasti valittavia opintoja sekä muita pääaineen tarjoamia opintoja voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

Elokuvaleikkauksen vapaasti valittavat opinnot

Koodi

Nimi

Opintopisteet

ELO.trai

Harjoittelu

1–10

ELO-E1000

Kansainväliset opinnot (MA)

2–6

Login Form

Powered by jms multisite for joomla