Elokuvaus

Pääainevastaava

Lehtori Rauno Ronkainen

Osaamistavoitteet

Elokuvauksen maisteriopinnoissa opiskelija syventää ammattiosaamistaan oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden vahvempaan hallintaan erilaisissa elokuva-, tv- ja mainostuotannoissa. Elokuvauksen opiskelija hallitsee laaja-alaisesti taiteellisia ilmaisukeinoja, elokuvauksen metodeja ja haastavia teknisiä kokonaisuuksia, välineistöä ja työtapoja.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan henkilökohtaisia vahvuuksia ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä, syventää yhteistyötaitoja muiden elokuvatyön taiteellisten vastaavien kanssa sekä antaa valmiuksia itsenäiseen tutkimukselliseen työskentelyyn.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa opiskelijan persoonallinen näkemys vahvistuu elokuvauksen taiteellis-teknisen osaamisen ja yhteistyötaitojen ollessa fokuksessa.

Elokuvaajan työnkuvaa vahvistetaan ja syvennetään laajoissa maisteriopintokokonaisuuksissa ja workshopharjoitteissa sekä kotimaassa että ulkomailla sekä ammattitekniikkaa että taiteellista ilmaisua käsittelevillä kursseilla. Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy kaikkiin elokuvauksen ennakkosuunnittelun työvaiheisiin sekä elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön.

Pääaineopinnot 90 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvauksen syventävät opinnot

90

Pääaineopiskelijat suorittavat kursseja 60 opintopistettä siten, että vähintään kokonaisuuksien minimipistemäärät täyttyvät. Lisäksi opiskelija tekee taiteen maisterin opinnäytteen.

Taide-, teoria ja tutkimusopinnot

5–15

Opiskelija suorittaa seuraavat kurssit vähintään minimilaajuudessaan:

ELO-E4000

Elokuvauksen metodit 2–3

2–4

Lisäksi opiskelija valitsee seuraavista kursseista yhden tai useamman:

ELO-E1004

MA-opinnäyteseminaari 

3–5

ELO-E1500

Tekijälähtöinen tutkimus ja tekijäteoria

2–4

ELO-E1501

Elokuva-analyysi ja esseekirjoittaminen 

4

ELO-E1002

Syventävä tiedonhaku  

1

ELO-E1001

Maisteriklinikka

1–2

ELO-C1010 

Elokuvan historian erityisalueet

3

Elokuvauksen syventävät opinnot

35–41

Opiskelija suorittaa seuraavat kurssit vähintään minimilaajuudessaan:

ELO-E4001

Yövalaisu, interiööri

3

ELO-E4002

Yövalaisu, eksteriööri

3

ELO-E4003

Henkilövalaisu 2

2

ELO-E4013

Digitaalinen elokuvaus 2

3

ELO-E4006

Esitystekniikka

1

ELO-E4007

Värimääritys 2

2

ELO-C4005 

Kuvaajavierailut

2

ELO-E1005

Elokuvataiteen vaihtuvasisältöiset kurssit (MA)

8–14 *

ELO-E4014

Liikkuva kamera ja erikoiskalusto

3

Lisäksi opiskelija voi valita kokonaisuuteen seuraavat kurssit:

ELO-E4009

Mainoselokuva 2–3

4

Syventävät erikoiskurssit

4–20

Opiskelija suorittaa elokuvataiteen syventävän MA-laboratorion vähintään minimilaajuudessaan. Opiskelija voi suorittaa kokonaisuuteen myös valinnaisen Visuaalisen suunnittelun välineet: story board -kurssin.

ELO-E4010

Elokuvataiteen syventävä MA laboratorio

4–20 *

ELO-E4011

Visuaalisen suunnittelun välineet

2

Taiteen maisterin opinnäyte

30

ELO.thes 

Taiteen maisterin opinnäyte

30


* ) Opiskelijalla on oikeus saada yli 12 opintopisteen laajuisesta kurssista suorituksia osissa.

Vapaasti valittavat opinnot 30 op

Kaikkiin Aalto ARTSin maisteritutkintoihin kuuluu vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus (30 op). Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina esimerkiksi kursseja Aalto-yliopiston tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja. Elokuvauksen pääaine tarjoaa myös opintoja joita opiskelija voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

Elokuvauksen vapaasti valittavat opinnot

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Valinnaisiin tai sivuaineopintoihin voi sijoittaa opintoja seuraavilla laajuuksilla.

ELO.trai

Harjoittelu

15 *

ELO-E1007

Assisteeraus (MA)

2–4

ELO-E4012

Atmosfääriharjoitukset

2

ELO-E3019

Digitaalinen jälkituotanto (yhdessä leikkauksen kanssa)

2–10

ELO-E3015

Kokeellinen elokuva (yhdessä leikkauksen kanssa)

4–7

ELO-E1000

Kansainväliset opinnot (MA)

2–6

ELO-E3000

Seitsemäs taide

1–5

* ) Opiskelijalla on oikeus saada yli 12 opintopisteen laajuisesta kurssista suorituksia osissa.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla