Kuvataidekasvatus

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma ja muuntokoulutus

Maisteriohjelman johtaja

Professori Martti Raevaara

Osaamistavoitteet

Kuvataidekasvatuksen maisterivaiheen opinnoissa opiskelija syventää taidepedagogista ja taiteellista ajatteluaan sekä visuaalisen kulttuurin ilmiöiden ja nykytaiteen toimintatapojen tuntemustaan ja ymmärrystään suhteessa yhteiskunnan ja elinympäristömme muutoksiin.

Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan taiteellista toimintaa erilaisten ihmisryhmien parissa kestävän elämäntavan periaatteiden mukaisesti. Hän ymmärtää taiteellisten oppimisprosessien dynamiikkaa, tunnistaa sosiaalisten tekijöiden ja kulttuurisen moninaisuuden yhteydet taiteelliseen toimintaan sekä kykenee huomioimaan erityisryhmien tarpeet. Opiskelija oppii tarkastelemaan taidekasvatustoimintaa erilaisista teoreettisista ja filosofisista näkökulmista sekä hyödyntämään mediaympäristöjen ja teknologian mahdollisuuksia taidepedagogisessa työssään.

Tutkinnon tavoitteena on kouluttaa vahvan visuaalisen, taiteellisen ja kasvatuksellisen tiedon ja osaamisen sekä monipuoliset vuorovaikutustaidot omaavia kuvataideopettajia, jotka kykenevät toimimaan erilaisten oppilas- ja opiskelijaryhmien ohjaajina ja alansa asiantuntijoina erilaissayhteisöissä, myös kansainvälisesti. Heillä on kyky toimia pedagogisten menetelmien ja oppimisympäristöjen kehittäjinä ja aktiivisina yhteiskunnallisina vaikuttajina sekä osallistua tiedonalansa pedagogiseen ja tutkimukselliseen kansainväliseen keskusteluun.

Kuvataidekasvatuksessa suoritettu maisterintutkinto antaa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden peruskoulun ja lukion kuvataiteen aineenopettajan kelpoisuuden sekä valmiudet toimia visuaalisen alan opetus-, ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä erilaisissa oppimisympäristöissä. Opettajakelpoisuuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A986/1998, A865/2005) ja siihen johtavasta koulutuksesta on säädetty asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (A794/2004).

Koulutuksen sisältö

Kuvataidekasvatuksen pääaineessa visuaalista kulttuuria, taidetta ja kuvallisuutta lähestytään pedagogisesta ja tutkimuksellisesta näkökulmasta. Opetus perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon ja sille on luonteenomaista moni- ja poikkitieteellisten näkökulmien yhdistäminen taiteelliseen, pedagogiseen ja kokemustietoon.

Opinnoissa tarkastellaan taidekasvatustoimintaa erilaisista teoreettisista, filosofisista ja tutkimuksellisista näkökulmista. Opinnoissa perehdytään taiteellisiin, kuvallisiin, audiovisuaalisiin ja moniaistisiin ilmaisumuotoihin sekä erilaisten mediaympäristöjen ja digitaalisten teknologioiden mahdollisuuksiin taidepedagogiikassa. Maisterintutkintoon sisältyvä opinnäyte voi painottua pedagogisesti tai taiteellisesti ja se sisältää kirjallisen tutkielman.

Kuvataidekasvatuksen maisterin tutkintoon johtavat opinnot (120 op) koostuvat pääaineen syventävistä opinnoista (85 op) sisältäen maisterin opinnäytteen (30 op), ja opettajan pedagogisista opinnoista (35 op). Pääaineopintoja toteutetaan yhteistyössä muiden suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen sekä koulujen, taidelaitosten ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.

Maisterin tutkinnon opettajan pedagogiset opinnot (35 op) sisältävät yleispedagogisia ja ainedidaktisia opintoja sekä eri kouluasteilla ja toimintaympäristöissä suoritettavia opetusharjoittelujaksoja. Ne järjestetään yhteistyössä Helsingin ja Tampereen yliopistojen sekä Taideyliopiston kanssa. Ruotsinkielisten opiskelijoiden opettajan pedagogisia opintoja toteutetaan yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Muussa yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot voidaan lukea hyväksi tutkintoon.

 

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman tutkinnon rakenne

A. Kuvataidekasvatuksen pääaineen syventävät opinnot

85 op

Yhteiset opinnot 40 op
- Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus
- Opinnäyteseminaari
- Opinnäyte (30 op)

Vaihtoehtoiset syventymisalueiden opinnot 45 op
- Taidepedagogiikka
- Taide ja hyvinvointi
- Toiminta taidekentällä
- Mediakulttuuri
- Ympäristökulttuuri

 

B. Opettajan pedagogiset opinnot

35 op

 

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma muuntokoulutuksessa

Kuvataidekasvatuksen maisterikoulutukseen voi hakeutua myös erillishaun kautta (muuntokoulutus). Tällöin hakijalta edellytetään vähintään BA-tasoista taiteellista tai pedagogista pohjakoulutusta sekä opetuskokemusta. Muuntokoulutuksessa maisterin tutkinnon opinnot (120 op) muodostuvat pääaineen aine- ja syventävistä opinnoista (85 op), sisältäen maisterin opinnäytteen (30 op), ja opettajan pedagogisia opintoja (35 op). Muuntokoulutukseen hyväksytyltä opiskelijalta voidaan maisteriopintojen lisäksi edellyttää hänen aiempaa tutkintoaan täydentäviä opintoja enintään 60 opintopisteen laajuisesti. Täydentävät opinnot koostuvat opettajan pedagogisista opinnoista (25 op), kuvataiteen perusopinnoista (35 op) ja/tai kieliopinnoista (12 op). Opintojen alkaessa tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa määritellään mahdolliset täydentävät opinnot ja aiemmista opinnoista taiteen maisterin tutkintoon hyväksi luettavat opinnot.

 

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman tutkinnon rakenne muuntokoulutuksessa

A. Kuvataidekasvatuksen yhteiset aineopinnot

15 op

B. Kuvataidekasvatuksen pääaineen syventävät opinnot

70 op

Yhteiset opinnot  50 op
- Taidekasvatusseminaari
- Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus
- Opinnäyteseminaari
- Opinnäyte (30 op)

Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 20 op

 

C. Opettajan pedagogiset opinnot

35 op

D. Mahdolliset täydentävät opinnot

60 op max.

 

- Opettajan pedagogiset opinnot (25 op)
- Kuvataiteen perusopinnot (35 op)
- Kieliopinnot (12 op) 

 

 

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman opinnot

Koodi

Nimi

Opintopisteet

A. Kuvataidekasvatuksen pääaineen syventävät opinnot

85

Kuvataidekasvatuksen pääaineen syventävistä opinnoista Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus -kurssi, Opinnäyteseminaari ja Opinnäyte ovat kaikille pakollisia opintoja. Lisäksi opiskelija valitsee yhteensä 45 op:n verran kursseja syventymisalueen opinnoista. Opiskelija voi vapaasti valita suorittamansa kurssit syventymisalueiden moduuleista.

TAI-E1100

Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus

5

TAI-E1124 

Opinnäyteseminaari

5

TAI.thes

Opinnäyte

30

Pääaineen vaihtoehtoiset syventävät opinnot (syventymisalueet)

45

Taidepedagogiikka

 

TAI-E1101

Kuva-analyysi

5

TAI-E1103

Sukupuoli ja taidekasvatus

5

TAI-C1145

Taiteidenvälinen pedagogiikka II

5-10

TAI-E1119

Taidepedagogiikka, kirjallisuus

5

Taide ja hyvinvointi

 

TAI-E1134

Ryhmäprosessi ja terapeuttisuus taidekasvatuksessa

10

TAI-E1106

Yhteisötaidekasvatus

5

TAI-E1107 

Erityistaidekasvatus

5

TAI-E1120

Taide ja hyvinvointi, kirjallisuus

5

Toiminta taidekentällä

 

TAI-E1108

Taide ja komiikka

5

TAI-E1109 

Taiteesta kirjoittaminen

5

TAI-E1110 

Maalauksen syventävät opinnot

5-12

TAI-E1111 

Kuva tila aika – valokuvan ja liikkuvan kuvan syventävät opinnot

5-15

TAI-E1138

Toimijana taidealalla

5

TAI-E4014

Contemporary art and its social context

5

TAI-E3123

Philosophy of Art for post-Contemporary Artist

5

TAI-E1121 

Toiminta taidekentällä, kirjallisuus

5

Mediakulttuuri

 

TAI-E1114 

Elävän kuvan historia

5

TAI-E1135

Digitalisaatio ja oppiminen

5

TAI-E1136

Kuvataiteen verkko-opetuksen työpaja

5

TAI-E1139

Pelit, pelaaminen ja pelisuunnittelu

5

TAI-E1122

Mediakulttuuri, kirjallisuus

5

Ympäristökulttuuri

 

TAI-E1117

Art and Environmental Education 5

TAI-E1118 

Kaupunkitutkimusprojekti 5

TAI-E1140

Art Education, Ecological thinking and Sustainability 5

TAI-E1123 

Ympäristökulttuuri, kirjallisuus 5

Syventymisalueen opintoihin voidaan sisällyttää

TAI-E1137

Syventävä opintoprojekti

5-10

 

Kurssi toisesta maisteriohjelmasta (hyväksytty HOPSiin)

 

Opettajan pedagogiset opinnot

35

TAI-E1015

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki

5

TAI-E1001

Vuorovaikutustaidot

3

TAI-E1002 

Kuvataideopetuksen didaktiikka III

5

TAI-E1003 

Soveltava harjoittelu

5

TAI-E1004 

Kuvataideopetuksen didaktiikka IV

5

TAI-E1016

Opetussuunnitelma ja oppilaitoksen kehittäminen

5

TAI-E1017

Syventävä harjoittelu

5

TAI-E1007

Opettajan portfolio

2

 

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman muuntokoulutuksen opinnot

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Kuvataidekasvatuksen aineopinnot

15

TAI-C1101

Nykytaidekasvatus

5

TAI-C1102 

Visuaalisen kulttuurin monilukutaito

5

TAI-C1103 

Taidekasvatuksen traditio ja paradigmat

5

Kuvataidekasvatuksen pääaineen syventävät opinnot

70

Pääaineen vaihtoehtoiset syventävät opinnot

20

Pakollisten opintojen lisäksi opiskelija valitsee yhteensä 20 op:n verran kursseja kuvataidekasvatuksen syventymisalueen opinnoista. Opiskelija voi vapaasti valita suorittamansa kurssit syventymisalueiden moduuleista (ks. kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman tutkintorakennetaulukko).

Pääaineen pakolliset opinnot

50

TAI-E1126

Taidekasvatusseminaari

10

TAI-E1100

Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus

5

TAI-E1124

Opinnäyteseminaari

5

TAI.thes 

Opinnäyte

30

Opettajan pedagogiset opinnot

35

TAI-E1009

Taidekasvatuksen erityispedagogiikka

4

TAI-E1001

Vuorovaikutustaidot

4

TAI-E1002 

Kuvataideopetuksen didaktiikka III

5

TAI-E1003 

Soveltava harjoittelu

5

TAI-E1004 

Kuvataideopetuksen didaktiikka IV

5

TAI-E1012

Syventävät projektiopinnot

9

TAI-E1007

Opettajan portfolio

3

 

 

Kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksen mahdolliset täydentävät opinnot

Tutkinnon lisäksi voidaan opiskelijalta edellyttää täydentäviä opintoja, mikäli niitä ei ole suoritettu aiempien opintojen yhteydessä.

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Opettajan pedagogiset opinnot

25

TAI-C1000

Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet

4

TAI-C1008

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa

4

TAI-C1010

Kuvataideopetuksen didaktiikka I

3

TAI-C1013

Orientoiva harjoittelu

3

TAI-C1010

Taiteidenvälistä akateemista keskustelua

3

TAI-C1011

Kuvataiteen opetusharjoittelu

5

TAI-C1012

Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät

3

Kuvataiteen perusopinnot

35

Opiskelija täydentää aiempaa tutkintoaan kuvataiteen aineenhallintaa tukevilla opinnoilla. Opinnot antavat kuvataiteen aineenopettajalta vaadittavat perustiedot ja -taidot kuva-, media- ja ympäristökulttuurin alueilta.

Kieliopinnot

12

Login Form

Powered by jms multisite for joomla