Liiketoiminnan teknologia

Yhteiskunta on muuttumassa tieto- ja palveluyhteiskunnaksi, jossa korostuvat informaation käsitteleminen, analysoiminen ja hyödyntäminen sekä uusien palveluiden kehittäminen. Liiketoiminnan teknologian (Business Technology) erikoistumisalue auttaa opiskelijaa ymmärtämään tieto- ja palvelutalouteen liittyviä tekijöitä sekä kohtaamaan yhteiskunnan kehityksen uusia suuntia.

Osaamistavoitteet

Liiketoiminnan teknologian erikoistumisalueen tavoitteena on tarjota opiskelijalle kyky johtaa ja kehittää yritysten tuotantojakelua, toimitus-, hankinta- ja palveluoperaatioita sekä liiketoimintaprosesseja nopeasti kehittyvässä ympäristössä hyväksikäyttäen tietojärjestelmiä ja -verkkoja. Lisäksi liiketoiminnan teknologian erikoistumisalue antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää yritysjohdon päätöksentekoa, riskinhallintaa, kannustejärjestelmiä, tuotantojärjestelmiä, markkina-analyyseja ja uusien teknologioiden mahdollisuuksia sekä auttaa uusien tuotteiden markkinoille saattamisessa.

Liiketoiminnan teknologian erikoistumisalueelta valmistuneet opiskelijat

  • hallitsevat perustiedot tietotekniikasta ja teknologiajohtamisesta sekä tavoista kehittää tietojärjestelmien avulla liiketoimintaprosesseja ja palveluita,
  • osaavat analysoida, kehittää ja ottaa käyttöön sekä logistisia systeemejä että innovaatioprosesseja ja saavat myös valmiudet uusien tuotteiden kaupallistamiseen,
  • pystyvät hyödyntämään johdon tukijärjestelmiä (esimerkiksi kvantitatiivisia malleja sekä erilaisten informaatioteknologioiden toimintatapoja) erilaisissa suunnittelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa,
  • hallitsevat liiketoiminta- ja informaatioverkostojen kehittämiseen soveltuvat tekijät ja metodit sekä tuntevat palveluiden, ulkoistamisen ja tavaroiden kansainväliseen jakeluun liittyvät käsitteet.

Liiketoiminnan teknologian erikoistumisalue antaa opiskelijalle valmiuden jatkaa Information and Service Management  -maisteriohjelmassa tai jossakin muussa maisteriohjelmassa.

Uranäkymät

Liiketoiminnan teknologian ohjelmasta valmistuneilla on valmiudet toimia useiden alojen asiantuntijatehtävissä kuten liikkeenjohdon konsultteina tai yksityisyrittäjinä tietotekniikan, logistiikan ja toimitusketjun hallinnan, markkinoinnin tai taloushallinnon aloilla.

Erikoistumisalueen johtaja

Professori Markku Kuula

Ohjelmaryhmä

Matti Rossi, Virpi Tuunainen, Markku Kuula, Merja Halme, Tomi Seppälä, Ville Hallavo ja kaksi opiskelijaedustajaa.

Lisätietoa

Tieto- ja palvelutalouden laitoksen sivuilla

Tutkintovaatimukset 180 op

1. Liiketoimintaosaamisen perusteet 60 op

2. Aineopinnot 60 op

Liiketoimintaosaamisen perusteiden kurssi 6 op

35A00310

Tuotantotalouden perusteet

6 op

IV

Menetelmäopinnot 12 op

pakollinen kurssi:

30A02000

Tilastotieteen perusteet

6 op

V

lisäksi toinen seuraavista:

30A03000

Talousmatematiikan perusteet

6 op

I-II

30C00600

Tilastotieteen jatkokurssi

6 op

*)

*) ei luennoida 2013-2014, vaihtoehtoinen kurssin 30C00100 Statistical Analysis kanssa, joka luennoidaan 2013-2014 periodeissa III-IV.

Erikoistumisopinnot 42 op

Pakolliset opinnot 18 op

57C01000

Capstone Business Technology1)

6 op

IV

57C99901

Kandidaatintutkielma

10 op

 

57C99902

KTK-tutkielmaseminaari

2 op

I-II, III-V

57C99903

Kypsyysnäyte

0 op

 

1) lukuvuonna 2013-2014 Capstone-kurssi on 37C00300 Enterprise Applications.

Yhteiset opinnot 12 op
Valitse kaksi kurssia seuraavista (jäljelle jäävän kurssin voi sisällyttää valinnaisiin opintoihin):

27C01000

Tools for Business Decisions 1

6 op

III

35C00100

Distribution and Logistics Services

6 op

II

37C00300

Enterprise Applications

6 op

IV


Valinnaiset opinnot 12 op
Valitse kaksi kurssia seuraavista:

27C02000

Negotiation Processes

6 op

V

30C00100

Statistical Analysis

6 op

III-IV

30C00200

Econometrics

6 op

I

30C00300

Mathematical Methods for Economists

6 op

IV-V

30C00400

Tools for Business Decisions 2

6 op

IV

30C00600

Tilastotieteen jatkokurssi2)

6 op

*)

35C00200

Purchasing and Supply Management

6 op

III

35C00400

Management of Technology

6 op

I

37C00200

Information Systems Development

6 op

III

37C00400

Introduction to Programming

6 op

II

 

Muu Aalto-yliopistossa suoritettu kurssi3)

6 op

 

*) ei luennoida 2013-2014
2) 30C00600 Tilastotieteen jatkokurssi voi olla joko osana menetelmäopintoja tai valinnaisia opintoja, mutta sen voi sisällyttää tutkintoon vain kerran.
3) erikoistumisalueen johtajan päätöksellä

3. Sivuopinnot 24/30 op

4. Kieli- ja viestintäopinnot 18 op

5. Vapaasti valittavat opinnot 18-30 op

Login Form

Powered by jms multisite for joomla