Erikoistumisalueet

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa on kahdeksan vaihtoehtoista erikoistumisaluetta: Johtaminen, Laskentatoimi, Liiketoiminnan teknologia, Markkinointi, Rahoitus, Taloustiede, Viestintä ja Yritysjuridiikka.

Tutkinnon suorittaminen englannin kielellä

Erikoistumisalueista Liiketoiminnan teknologia (Business Technology) ja Rahoitus (Finance) suoritetaan pääosin englanniksi. Lisäksi Mikkelissä voi suorittaa englanninkielisen kandidaattitason tutkinnon International Business -koulutusohjelmassa. Jos tutkinnon kieli on englanti (opinnot suoritettu pääsääntöisesti englanniksi), myönnetään suoritetusta tutkinnosta suomenkielisen tutkintonimikkeen lisäksi englanninkielinen tutkintonimike Bachelor of Science in Economics and Business Administration.

Erikoistumisalueen valinta

Opiskelijat valitaan kandidaattitason erikoistumisalueisiin ensimmäisen lukuvuoden jälkeen. Valintaan osallistuvat tässä vaiheessa kaikki 1. vuosikurssin läsnä ja poissa olevat opiskelijat. Lykkäystä erikoistumisalueen valintaan voi saada ainoastaan asepalveluksen, siviilipalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan tai vakavan sairauden perusteella. Valintaa varten opiskelija täyttää erillisten ohjeiden mukaan sähköisen hakemuksen ennen ensimmäisen lukuvuoden toukokuun loppua. Hakemuksessa opiskelija ilmoittaa preferenssijärjestyksessä ne korkeintaan kolme erikoistumisaluetta, joihin hän hakee.

Erikoistumisalueille valittaville on määritelty enimmäismäärät. Mikäli jollekin erikoistumisalueelle hakee enimmäismääriä enemmän opiskelijoita, valinta suoritetaan opintomenestyksestä saatavien pisteiden osoittaman järjestyksen sekä mahdollisten erikoistumisaluekohtaisten kriteereiden perusteella.

Lisätietoa erikoistumisalueen valinnasta, erikoistumisalueille valittavien enimmäismääristä ja valintaperusteista Inton sivulla Tutkintojen rakenteet ja sisällöt.

Erikoistumisalueen aineopinnot

Erikoistumisalueen aineopintojen kokonaisuus (60 op) koostuu yhteisistä menetelmäopinnoista (12 op), erikoistumisopinnoista (42 op) sekä yhdestä ko. erikoistumisalueen kurssista (6 op) liiketoimintaosaamisen perusteiden kokonaisuudesta.

Yhteiset menetelmäopinnot
Erikoistumisalueen aineopintoihin sisältyy pakollisia menetelmäopintoja 12 op (kaksi kurssia). Toinen kursseista on 30A02000 Tilastotieteen perusteet, ja toisen opiskelija valitsee erikoistumisalueen määrittelemistä kursseista.

Erikoistumisopinnot
Erikoistumisopintoihin (42 op) sisältyy capstone-kurssi (6 op) ja 12 opintopisteen kokonaisuus, joka sisältää 10 opintopisteen laajuisen kandidaatintutkielman ja 2 opintopisteen laajuisen seminaarin.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla