Kieli- ja viestintäopinnot

Kieli- ja viestintäopinnot kandidaatin tutkinnossa

Kieli- ja viestintätaito on määritelty tärkeäksi osaksi Kauppakorkeakoulusta valmistuvien asiantuntijataitoja. Kandidaatin tutkinnossa tavoitteena on hyvä viestintä- ja kielitaito sekä kyky toimia monikulttuurisessa ympäristössä.

Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot 18 op

72A00100

Ruotsinkielinen yritysviestintä 1

3 op

61A00200

Business Communication Skills

3 op

 

Vieraskielinen viestintä, muu kuin englanninkielinen yritysviestintä

6 op

 

Valinnaiset opinnot

6 op


Kieli- ja viestintäopintoja kuuluu kandidaatin tutkintoon 18 opintopistettä, ja ne käsittävät toisen kotimaisen kielen (ruotsi) ja Business Communication Skills -kurssin lisäksi vähintään yhden muun vieraan kielen viestinnän opintoja. Kieli- ja viestintäopintoihin voidaan sisällyttää vain kauppatieteilijöille suunnattuja kursseja. Muun vieraan kielen kuin englanninkielisen yritysviestinnän opintoja vaaditaan suoritettavaksi yhdessä vieraassa kielessä vähintään 6 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Näiden lisäksi on suoritettava 6 opintopistettä kieli- ja viestintäopintoja joko täydentäen aikaisempia ruotsin, englannin tai muun vieraskielisen viestinnän suorituksia tai suorittamalla ne jossakin kolmannessa vieraassa kielessä. Jos valinnaiset kieliopinnot suoritetaan kolmannessa vieraassa kielessä, tulee siinä suorittaa 6 opintopistettä. Jos opiskelija täydentää kieli- ja viestintäopintoihin sisältyviä kieliä, valinnaiset 6 opintopistettä voi jakaa kahden eri kielen opintoihin.   Tarkoitus on, että kandidaatin tutkinnon pakollisia kieli- ja viestintäopintoja suoritetaan tasaisesti opintojen ajan.

Kielivalikoima

Opetusohjelmaan kuuluvat englanninkielinen yri­tysviestintä, espanja, japani, kiina, ranska, ruotsi, saksa, suomi vieraana kielenä sekä venäjä. Näiden li­säksi Kauppakorkeakoulun Avoimessa yliopistossa voidaan tar­jota opetusta myös muissa kie­lissä vuosittain opetussuunnitelmissa vahvis­tettavalla tavalla.

Aalto-yliopiston kielikeskus toimii erillislaitoksena ja vastaa kaikille Kauppakorkeakoulun opiskelijoille tarjottavasta kieli- ja viestintäkoulutuksesta toisessa kotimaisessa kielessä (ruotsi) sekä vieraissa kielissä. Englanninkielisen yritysviestinnän opetuksesta sekä äidinkielisen yritysviestinnän opetuksesta vastaa Kauppakorkeakoulun Johtamisen laitoksen organisaatioviestinnän yksikkö.

Lisätietoa kieli- ja viestintäopinnoista Kielikeskuksen sivuilta languagecentre.aalto.fi.

Kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat osallistua rajoite­tusti myös muiden korkeakoulujen kielten kursseille JOO-sopimuksen puitteissa. Tarkempaa tietoa opinto- ja opiskelijapalveluista ja joustavan opinto-oikeuden (JOO) sivustolta joopas.fi.

Lähtötaso

Kurssien lähtötasojen kuvaamisessa käytetään Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR = Common European Framework of Reference) taitotasoja A1-A2-B1-B2-C1-C2. A-taso tarkoittaa kielitaidon perustasoa, B-taso edistyneempää kielitaidon tasoa ja C-taso kaikkein edistyneintä kielitaidon tasoa. Viitekehyksen taitotasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät Kielikeskuksen Into-sivuilta.

Vieraiden kielten kurssit valitaan oman kiinnostuksen ja omien tavoitteiden mukaisesti. Englanninkielisen yritysviestinnän ja ruotsin kielen opinnoissa kaikki Kauppakorkeakoulun opiskelijat aloittavat opiskelun samalta lähtötasolta: Business Communication Skills -kurssin lähtötaso on B2 ja tutkintoon kuuluvan Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 -kurssin lähtötaso puolestaan B1. Muissa vieraissa kielissä jokainen aloittaa opintonsa omalta lähtötasoltaan, aiemmin hankitusta kielitaidosta riippuen.

Kurssin/opintojakson lähtötaso mai­nitaan kurssiku­vauksessa kohdassa CEFR-taso. Useimmille kursseille on määritelty myös tavoitetaso.

Muut kieli- ja viestintäopinnot kandidaatin tutkinnossa

  • Kielikeskus tarjoaa Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuden (24 op), joka voidaan sisällyttää joko KTK- tai KTM -tutkintoon. Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää vain kauppatieteilijöille suunnattuja kursseja.
  • Kieli- ja viestintäopintoja voi sisällyttää myös tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Näihin opintoihin on mahdollista sisällyttää kaikkia Kielikeskuksen tarjoamia kursseja. Kauppakorkeakoulun opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea muiden korkeakoulujen kielten kursseille JOO-sopimuksen puitteissa.

Ruotsin kielen taidon osoittaminen näyttökokeella

Tutkintoasetuksen edellyttämän ruotsin kielen tai­don voi osoittaa näyttökokeella. Hyväksytty näyttökoe korvaa siten 3 opintopisteen laajuisen Ruotsin­kielinen yritysviestintä 1 -kurssin. Näyttökoetta suositellaan vain opiskelijoille, jotka ovat olennai­sesti täydentäneet ruotsin kielen taitoaan koulu­kurssin jälkeen ja hankkineet tutkinnon tavoitteen mukaisen oman alan ruotsin kielen tai­don. Näyt­tökokeessa testataan sekä kirjallista että suullista ruotsinkielisen yritysviestinnän taitoa. Näyttöko­keesta suoriutumiseksi edellytetään vähintään arvosanaa 4 kirjallisessa tentissä, jonka jäl­keen sovitaan suullisen tentin ajankohta suorituk­sen vastaanottaneen opettajan kanssa. Tenttiin haluavat opiskelijat ottavat yhteyttä ruotsin kielen opettajiin ja sopivat tenttisuorituksen tarkistami­sesta. Näyttökokeeseen voi osallistua vain kerran. Kirjallinen kuulustelu järjestetään Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 -kurssin kirjallisten kuulustelujen yhteydessä.

Vapautukset kieliopinnoista

Jos opiskelija on suorittanut lukion muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä eikä ole opiskellut ao. kieliä, hänet voidaan vapauttaa osittain kotimaisten kielten kielitaitovaatimuksista. Saadakseen vapautuksen kieliopinnoista opiskelijan tulee hakea sitä opetuksesta vastaavalta varadekaanilta.

Lisätietoja Inton sivulla Omien opintojen suunnittelu.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla