Opintoaikojen rajaus

Yliopistolaki (558/2009) ja edellisen yliopistolain muutos (556/2005) sisältävät ohjeistuksen tutkintojen tavoitteellisista suorittamisajoista ja tutkintojen suorittamisen enimmäisajoista. Lainmuutos koskee 1.8.2005 tai sen jälkeen opiskeluoikeuden saaneita.

Opintojen alkamisajaksi katsotaan ajankohta, jolloin opiskelija on vastaanottanut opiskelupaikan ko. yliopistossa.

Tutkintojen tavoitteellinen suorittamisaika on aika, jossa opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinto päätoimisesti opiskellen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon kaksi vuotta.

Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot enintään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (eli enintään seitsemässä vuodessa). Pelkästään maisterin tutkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto enintään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (eli enintään neljässä vuodessa).

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissa oloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta yhteensä enintään neljän lukukauden mittaista poissa oloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi. Tutkinnon suorittamisaika kuluu, kun opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Se kuluu myös niinä lukukausina, jolloin opiskelija on laiminlyönyt ilmoittautumisen.

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut tutkintoaan sallitussa enimmäisajassa, mutta haluaa saattaa opintonsa loppuun, hänen tulee hakea korkeakoululta opiskeluoikeuden jatkamista. Lisäaika voidaan myöntää, jos opiskelijalla on mahdollisuus saattaa opintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa. Opiskelijan tulee liittää hakemukseensa hyväksytty opintosuunnitelma siitä, millä opinnoilla ja missä ajassa hän aikoo tehdä puuttuvat opintosuoritukset. Hakemuksen arvioinnissa otetaan huomioon voimassaolevien opintosuoritusten määrä, puuttuvien opintosuoritusten määrä sekä mahdollisesti aiemmin myönnetty lisäaika.

Lisätietoja opintoajoista ja lisäajan hakemisesta Inton sivulla Omien opintojen suunnittelu.

Login Form