Pääaine

Diplomi-insinöörin tutkinnon pääaine muodostuu kolmesta koulutusohjelmaan kuuluvasta moduulista: yleensä perusmoduulista, jatkomoduulista sekä syventävästä moduulista. Yleensä perus- ja jatkomoduuli sisältyvät tekniikan kandidaatin tutkintoon ja vain syventävä moduuli diplomi-insinöörin tutkintoon.

Vaikka opiskelija suorittaisi useamman samaan jatkomoduuliin perustuvan syventävän moduulin, hänen tutkintoonsa sisältyy ainoastaan yksi pääaine. Joissain tapauksissa toisesta syventävästä moduulista voi muodostua sivuaine. Opiskelijan pää- ja sivuaineeseen ei voi kuulua samoja moduuleja. Sama kurssi ei myöskään voi olla kahdessa opiskelijan suorittamassa moduulissa. Mikäli opiskelijan valitsemiin moduuleihin sisältyy samoja kursseja, suoritus kirjataan ensisijaisesti siihen moduuliin, jossa se on pakollinen suoritus, ja toiseen moduuliin suoritetaan vastaavasti enemmän vaihtoehtoisia kursseja.

Ylemmässä tutkinnossa pääaineen osaamista voi vahvistaa myös erikoismoduuli (C-moduuli).

Niin sanottujen toisen vaiheen valittujen eli vain diplomi-insinöörin tutkinnon Aalto-yliopistossa suorittavien opiskelijoiden pääaine koostuu tavallisesti jatkomoduulista, syventävästä moduulista ja erikoismoduulista. Korkeakoulu päättää tarvittaessa miten opiskelijan aikaisemmat opinnot vastaavat pää- ja sivuaineen muodostavia moduuleja.

Opiskelijan ainevalinnat vahvistetaan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Ylemmän tutkinnon HOPS kannattaa vahvistuttaa ennen opintojen laajaa suorittamista.

Automaatio- ja systeemitekniikan koulutusohjelmassa on ylemmässä perustutkinnossa kolme pääainetta:

  • älykkäät tuotteet
  • automaation tietotekniikka ja -järjestelmät
  • teollisuusautomaation signaalinkäsittely ja säätötekniikka.

Moduulipolut automaatio- ja systeemitekniikan pääaineissa

Älykkäät tuotteet

Huvudämne på svenska: Intelligenta produkter

Major in English: Intelligent Products
Ainekoodi: ETA3006
Vastuuprofessorit: Arto Visala (koordinoija), Ville Kyrki, Kai Zenger ja Quan Zhou

Moduulin valitsemalla on mahdollista syventyä robotiikkaan, älykkäiden työkoneiden ohjauksen teoriaan ja suunnittelumenetelmiin sekä yleisemmin autonomisten laitteiden menetelmiin. Aistinsignaalien käsittely, paikannus ja navigointimenetelmät sekä älykkäiden käyttöliittymien menetelmät ovat merkittävästi kehittyneet viime vuosina ja niitä opetetaan kattavasti tässä moduulissa. Moduulin toinen painopiste on opettaa mikrosysteemitekniikkaan (MST) perustuvien järjestelmien ja laitteiden suunnitteluperiaatteita ja menetelmiä. Tällaisia laitteita ovat pienikokoiset analysaattorit (lab. on the chip), terveydenhoitoa, liikuntasuoritusta sekä ikäihmisten kotona selviytymistä tukevat henkilökohtaiset laitteet ja apuvälineet, pienikokoiset ympäristöä mittaavat laitteet, sensorialustat. Automaatio tuotteissa on yhteinen nimittäjä.

Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset ja taidolliset valmiudet kehittää ja ottaa käyttöön mekatronisten laitteiden, erityisesti liikkuvien robottien teknologiaa.

Älykkäiden tuotteiden syventävä moduuli A3

Moduulin koodi: AS210-3
Laajuus: 20 op

Koodi Kurssi Opintopisteet
AS-84.3144   Kenttä- ja palvelurobotiikka L 5
AS-74.3136 Johdatus mikrosysteemeihin 3
Seminaari (toisen A3-moduulin suorituksessa seminaaria ei vaadita):
AS-0.3100 Automaatio- ja systeemitekniikan seminaari 3
Projektitöitä 3 op (toisen A3-moduulin suorituksessa projektitöitä ei vaadita):
AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt V  2-9
Vaihtoehtoiset kurssit – valitse taulukosta 1 siten että 20 op täyttyy.
  Yhteensä 20

Automaation tietotekniikka ja -järjestelmät

Huvudämne på svenska: Datateknik och informationssystem inom automation

Major in English: Information and computer systems in automation
Ainekoodi: ETA3005
Vastuuprofessorit: Ville Kyrki (koordinoija), Arto Visala, Kai Zenger ja Quan Zhou

Moduuli syventää opiskelijoiden tietoja ja valmiuksia automaation tietotekniikassa. Tietotekniikka on automaation keskeinen toteutustekniikka ja sen suhteellinen merkitys tässä mielessä on kasvava. Moduulin kurssit käsittelevät tuotantoautomaation ja tuoteautomaation toteutuksessa tarvittavia reaaliaikaisia suunnittelu-, mallinnus- ja ohjelmointimenetelmiä sekä ohjelmistokomponentteja ja niistä koostettavia hajautettuja ohjaus- ja automaatiojärjestelmiä. Lisäksi käsitellään yritystason tietojärjestelmiä ja perusautomaation vertikaalista integraatiota ylemmän tason tietojärjestelmiin. Tuotteisiin liittyvät tukipalvelut tarvitsevat myös omat tietotekniset ratkaisunsa, jotka mahdollistavat uudentyyppisiä palveluita tai parantavat palveluiden kustannustehokkuutta.

Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset ja taidolliset valmiudet suunnitella ja toteuttaa tuotantojärjestelmien hallintaan tarvittavat erilaiset ohjaus-, automaatio- ja tukipalvelujärjestelmät.

Automaation tietotekniikan ja -järjestelmien syventävä moduuli A3

Moduulin koodi: AS220-3
Laajuus: 20 op

Koodi Kurssi Opintopisteet
AS-116.3111 Teollisuuden tietojärjestelmät 4
AS-116.3192 Tuotteen elinkaarenaikainen hallinta 3
Seminaari (toisen A3-moduulin suorituksessa seminaaria ei vaadita):
AS-0.3100 Automaatio- ja systeemitekniikan seminaari 3
Projektitöitä 3 op (toisen A3-moduulin suorituksessa projektitöitä ei vaadita).
AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt V 2-9
Vaihtoehtoiset kurssit – valitse taulukosta 1 siten että 20 op täyttyy.
  Yhteensä 20

Teollisuusautomaation signaalinkäsittely ja säätötekniikka

Huvudämne på svenska: Signalbehandling och reglerteknik i industriautomation

Major in English: Signal processing and control engineering in industrial automation
Ainekoodi: ETA3007
Vastuuprofessorit: Kai Zenger (koordinoija), Ville Kyrki, Arto Visala ja Quan Zhou

Voimakkaasti kehittyneet tieto- ja tietoliikennetekniikka mahdollistavat automaatiossa mittaustiedon keräämisen entistä laajemmin koneista, prosesseista ja muista monimutkaisista järjestelmistä. Ihminen ei pysty tätä valtavaa tietomäärää analysoimaan, vaan analysointi tehdään automaattisesti tehokkailla signaalinkäsittelyn ja tiedonlouhinnan menetelmillä, joiden sovelluksia ovat älykkäät anturit ja toimilaitteet, konenäkö sekä kunnonvalvonta ja vikadiagnoosi. Moduulin kursseissa annetaan valmiudet ymmärtää ja soveltaa näitä menetelmiä teollisuusautomaatioon. Jalostettu mittaustieto hyödynnetään kompleksisten järjestelmien automaattisessa säädössä. Kursseilla käydään läpi tärkeimmät nykyautomaation säätötekniikan teoreettiset menetelmät, joita sovelletaan teollisten prosessien, kokoonpanolinjojen, robottien ja koneiden sekä tietoliikennejärjestelmien säädöissä.

Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet ymmärtää ja soveltaa signaalinkäsittelyn ja tiedonlouhinnan menetelmiä teollisuusautomaatiossa.

Teollisuusautomaation signaalinkäsittelyn ja säätötekniikan syventävä moduuli A3

Moduulin koodi: AS230-3
Laajuus: 20 op

Koodi Kurssi Opintopisteet
AS-74.3123 Mallipohjaiset säätöjärjestelmät 4
AS-84.3128 Estimointi- ja sensorifuusiomenetelmät 4
Seminaari (toisen A3-moduulin suorituksessa seminaaria ei vaadita):
AS-0.3100 Automaatio- ja systeemitekniikan seminaari 3
Projektitöitä 3 op (toisen A3-moduulin suorituksessa projektitöitä ei vaadita).
AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 2-9
Vaihtoehtoiset kurssit – valitse taulukosta 1 siten että 20 op täyttyy.
  Yhteensä 20

Syventävien moduulien vaihtoehtoiset kurssit

Automaatio- ja systeemitekniikan pääaineen syventävän moduulin pakollisten kurssien lisäksi opiskelijan tulee valita vaihtoehtoisia kursseja siten, että moduulin laajuus 20 opintopistettä täyttyy.

Syventävien moduulien vaihtoehtoiset kurssit

Merkinnät: p pakollinen, x suositeltava, (x) mahdollinen. Ei merkintää: ei valittavissa.
I Älykkäät tuotteet
II Automaation tietotekniikka ja järjestelmät
III Teollisuusautomaation signaalinkäsittely ja säätötekniikka
Koodi                  Kurssi OP I II III
AS-0.3400 Wired and wireless automation P 5 x x x
AS-74.3135           Servotekniikka* 3 x   (x)
AS-74.3136   Johdatus mikrosysteemeihin 3 p   (x)
AS-74.3178   Micro and Nanorobotics  P                           4 x   (x)
AS-84.3126   Koneaistit L 3 x   (x)
AS-84.3127   Paikannus- ja navigointimenetelmät  L                             3 x    
AS-84.3140   Robot Algorithms  P                             4 x    
AS-84.3144   Kenttä- ja palvelurobotiikka L 5 p    
AS-84.3146           Käyttäytymispohjainen robotiikka L 3 x    
AS-84.3147   Automaation käyttöliittymät L   * 3 x x  
AS-84.3149   Bioniikka* 3 x   (x)
AS-84.3169           Verkotettu automaatio L* 3 (x) x  
AS-84.3268   Automaatiojärjestelmien projektityö * 3   x (x)
AS-84.3273           Automaation sulautetut järjestelmät * 3-6 (x) x  
AS-116.3110   Teollisuuden tietojärjestelmät  4   p  
AS-116.3160         Tapahtumapohjainen simulointi L* 3   x (x)
AS-116.3172   Automaation ohjelmistokomponentit ja sovelluspalvelut L 5   x  
AS-116.3181   Automaatiojärjestelmien turvallisuus L       5 x x  
AS-116.3192 Tuotteen elinkaarenaikainen hallinta 3 (x) p  
AS-74.2400 Systeemidynamiikka 4   (x) x
AS-74.3101 Dynaamiset järjestelmät 4     x
AS-74.3114 Tietokonemallintaminen L 5 (x)   x
AS-74.3115 Neuro-fuzzy-laskenta automaatiotekniikassa L* 3 (x)   x
AS-74.3123 Mallipohjaiset säätöjärjestelmät L 4 (x)   p
AS-74.3125 Optimal, Adaptive and Robust Control  P* 5     x
AS-74.3179 Aika- ja paikkariippuvaisten prosessien mallintaminen ja säätö L 5     x
AS-74.3180 Rakennusautomaatio 3   x x
AS-74.3199 Wireless Automation P* 4   x x
AS-74.4180 Automatic modeling of industrial plants using semantic specifications P* 4   x x
AS-74.4191 Monimuuttujaregression menetelmät L 4 (x)   x
AS-74.4192 Kybernetiikan alkeet L 3     x
AS-84.3128 Estimointi- ja sensorifuusiomenetelmät L 4 (x)   p
AS-84.3134 Energiatekniikan automaatio 3     x
AS-84.3165 Bioteknisten prosessien automaatio 3     x

Kansainvälisenä yhteistyönä toteutettava SpaceMaster-ohjelma

Syksyllä 2005 käynnistyi kansainvälisenä yhteistyönä toteutettava Master’s Degree Programme in Space Science and Technology (SpaceMaster). Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen opiskelijat (erityisesti AUT, EST, KON, TLT) voivat hakea ohjelmaan. Ohjelmaan valitaan tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneita opiskelijoita.

SpaceMaster-ohjelman tavoitteena on kouluttaa avaruustieteeseen ja -tekniikkaan ja niiden sovellusalueisiin erikoistuneita asiantuntijoita yhdistämällä kuuden eurooppalaisen yliopiston osaamista. Aalto-yliopiston lisäksi muut ohjelmasta vastaavat yliopistot ovat Cranfield University (Iso-Britannia), Czech Technical University (Tšekki), Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Saksa), Luleå University of Technology (Ruotsi) ja Université Paul Sabatier Toulouse III (Ranska). Ohjelmaan valitaan opiskelijoita ympäri maailmaa, ohjelmasta vastaavien yliopistojen opiskelijoiden lisäksi myös ns. kolmansista maista. Ohjelmaan valitaan vuosittain yhteensä noin 50 opiskelijaa.

SpaceMaster-ohjelman laajuus on 120 ECTS -pistettä. Ohjelman ensimmäinen opintovuosi on kaikille opiskelijoille yhteinen. Ensimmäisen vuoden syyslukukauden aikana Saksassa (Julius-Maximilians Universität Würzburg) opiskellaan mm. avaruusfysiikan, avaruuslennon dynamiikan ja avaruuslentojen systeemisuunnittelun perusteita.  Kevätlukukausi opiskellaan Ruotsissa (Luleå University of Technology, Kiruna Space Campus), missä perehdytään mm. lentävien mittalaitteiden ja kaukokartoituksen perusteisiin sekä avaruusaluksen ja avaruusympäristön keskinäiseen vuorovaikutukseen. Sekä Saksassa että Ruotsissa ohjelman opiskelijoille tarjotaan kieliopintoja sekä tutustumista paikalliseen kulttuuriin.

Ohjelman toisena opintovuonna opiskelijat erikoistuvat avaruustieteen ja -tekniikan sovellusalueisiin ja laativat diplomityön. Toisen vuoden opiskelupaikka ja opiskelijan kotiyliopisto määräytyvät opiskelijan valitseman pääaineen mukaisesti. Aalto-yliopiston tarjoamissa Space Robotics and Automation -pääaineopinnoissa perehdytään robottien, liikkuvien koneiden ja autonomisten laitteiden mekaniikkaan ja automaatioon. Sovellukset liittyvät automaattisten ja teleoperoitujen avaruudessa toimivien robottien sekä planeetoilla kulkevien tutkimuslaitteiden suunnitteluun.

Ohjelma johtaa kaksoistutkintoon. Ohjelmaan valitaan tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneita. Hakuaika ohjelmaan EU-alueen opiskelijoilla on keväisin. Ulkomaanopintoihin on mahdollista hakea Erasmus-stipendiä.

Lisätietoja ohjelmasta antavat ma. professori Jussi Suomela (jussi.suomela at aalto.fi), suunnittelija Annika Salama (annika.salama at aalto.fi) ja tutkija Tomi Ylikorpi (tomi.ylikorpi at aalto.fi).

SpaceMaster-ohjelman kotisivu löytyy verkko-osoitteessa http://www.spacemaster.eu . Erasmus Mundus -ohjelmien kotisivu löytyy verkko-osoitteesta: http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html .

Login Form

Powered by jms multisite for joomla