Erikoismoduuli C

Erikoismoduulin tarkoitus on tukea ja syventää esimerkiksi pääaineen opintoja. Erikoismoduuli (20 op) voi olla koulutusohjelman suunnittelema moduuli tai opiskelijan henkilökohtaisista opinnoista koostuva moduuli, jonka sisällön koulutusohjelma hyväksyy. Se voi muodostua myös ulkomailla suoritetuista opinnoista, seminaarikursseista tai muista suorituksista. Myös pää- tai sivuaineeseen kuulumaton syventävä moduuli voi olla erikoismoduulin asemassa.

Bioinformaatioteknologian koulutusohjelmassa on tarjolla seuraavat erikoismoduulit:

  • Biologisen fysiikan ja lääketieteellisen tekniikan erikoismoduuli
  • Laskennallisen mallinnuksen ja data-analyysin erikoismoduuli
  • Bioadaptiivisen tekniikan erikoismoduuli 
  • Magneettikuvauksen erikoismoduuli
  • Mikro- ja nanotieteiden erikoismoduuli 

Biologisen fysiikan ja lääketieteellisen tekniikan erikoismoduuli C

Moduulin koodi: F308-C

Laajuus 20 op
Vastuuhenkilöt: professorit Ari Koskelainen, Risto Ilmoniemi, Paavo Kinnunen ja Lauri Parkkonen

Koodi Kurssi OP
Valitse seuraavista siten, että 20 opintopistettä täyttyy:
Tfy-99.4263 Elollisen aineen fysiikka II (elektrofysiologia) L 5
Tfy-99.4264 Elollisen aineen fysiikka III (molekulaarinen biofysiikka) L 5
Tfy-99.4283 Methods in Modern Biophysics L 5
Tfy-99.2710 Johdatus ihmisaivojen rakenteeseen ja toimintaan 5
Tfy-99.7280 Medical Imaging P 5
Tfy-99.4281 Kuvankäsittely lääketieteellisessä tekniikassa L 5
  Yhteensä 20

Laskennallisen mallinnuksen ja data-analyysin erikoismoduuli C

Laskennallinen mallintaminen ja data-analyysi ovat keskeisessä roolissa biologisten järjestelmien tutkimuksessa, DNA- ja proteiinitason ilmiöistä aivojen toiminnan ja kognitiivisten funktioiden tutkimukseen. Mitä laajempia kokonaisuuksia pyritään ymmärtämään, sitä oleellisemmaksi tulevat mallintamiseen liittyvät kysymykset, kuten mallin muodostaminen, sovittaminen data-aineistoon ja validoiminen. Laskennallinen mallinnus ja data-analyysi -moduuli täydentää pääaineessa tarvittavia mallintamisen metodisia opintoja mm. tilastollisen mallinnuksen ja oppivien menetelmien osalta.

Moduuli täydentää mallinnuksen ja data-analyysin metodisia tietoja. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää ja soveltaa tilastollisen mallinnuksen uusimpia menetelmiä. Moduuli tukee erityisesti laskennallisen ja kognitiivisen biotieteen pääainetta.

Moduulin koodi: S375-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilö: professorit Kimmo Kaski, Jouko Lampinen, Jukka Tulkki, Samuel Kaski, Heikki Mannila, Harri Lähdesmäki ja Juho Rousu.

Koodi Kurssi OP
Valitse seuraavista siten, että 20 opintopistettä täyttyy:
Becs-114.2240 Laskennallisen tekniikan seminaari 3
Becs-114.3215 Laskennallisen tekniikan erikoistyö 3-8
Becs-114.3200 Laskennallisen tekniikan erikoiskurssi I L 6
Becs-114.4202 Laskennallisen tekniikan erikoiskurssi II L V 3-6
Becs-114.2601 Bayesilaisen mallintamisen perusteet L 5
Becs-114.4610 Bayesilaisen mallintamisen erikoiskurssi L V 1-8
Becs-114.4150 Complex Networks L 3-6
Becs-114.3155 Yrityspeli L 3
T-61.5130 Machine Learning and Neural Networks L 5
T-61.5140 Machine Learning: Advanced Probabilistic Methods L 5
ELEC-C5230 Digitaalisen signaalinkäsittely perusteet 5
Mat-2.3111 Stokastiset prosessit L 5
Mat-2.4129 Systeemien identifiointi L 5
  Yhteensä 20

Bioadaptiivisen tekniikan erikoismoduuli C

Moduulin koodi: S360-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilöt: prof. Mervi Paulasto-Kröckel, prof. Tomi Laurila ja TkT Markus Turunen

Koodi Kurssi OP
Valitse seuraavista 20 opintopistettä:
Materiaalitieteen täydentävä kokonaisuus
S-113.2110 Materiaalitieteen perusteet 5-8
MT-0.1007 Kemiallisen termodynamiikan perusteet 7
S-113.3241 Bioadaptiivisen tekniikan laboratoriotyökurssi 3
KJR-C2002 Kontinuumimekaniikan perusteet 5
Kul-49.3200 Lujuusoppi II 5
KE-100.4810 Biopolymers P 3
KE-100.3500 Polymeeriteknologian laboratoriotyöt 5
Luotettavuus
S-113.3141 Design for reliability 5
Mat-1.3621 Tilastollinen päättely L 5
Mat-2.2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit 5
S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset 2
Mat-2.3118 Luotettavuustekniikka L 5
Uudet teknologiat
S-104.3610 Nanotechnology 5
S-129.3001 Microfluidics and BioMEMS 5
S-129.3210 Microsystem Technology 5
S-104.3410 Photonics and Integrated Optics 5
Projektien suunnittelu ja johtaminen
TU-C3010 Projektien suunnittelu ja ohjaus 3
TU-22.1179 Production planning and control 5
TU-22.1206 Hankintojen johtaminen A 5
TU-22.1214 Demand-Supply Network Management P 5
TU-22.1302 Quality management 3
TU-C1010 Ihminen ryhmässä 5
TU-53.1020 Johtaminen organisaatiossa 3
Elektronisten järjestelmien suunnittelun täydentävä kokonaisuus
S-66.3171 Elektroniikkalaitteiden suunnittelu 4
T-61.3015 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus 5
S-81.2200 Sulautetut mikroprosessorijärjestelmät 3
ELEC-C1230 Säätötekniikka 5
S-72.1110 Signaalit ja järjestelmät 5
ELEC-A1100 C-ohjelmoinnin peruskurssi 5
AS-0.3302 C++ -ohjelmointi 5
  Yhteensä 20

Magneettikuvauksen erikoismoduuli C

Opetukseen kuuluvat luennot ja harjoitukset sekä käytännön harjoitustehtävät laitoksen Merit-magneettikuvauslaitteella.

Vaikka pääosa opetuksesta käsitteleekin lääketieteellisiä sovelluksia, on moduulin yhtenä tarkoituksena laajentaa kuvantamistekniikan sovelluksia myös uusille aloille, esimerkiksi teollisuuden instrumentointiin ja ekologisiin mittauksiin.

Moduuli on tarkoitettu opiskelijalle, joka haluaa saada täydelliset tiedot magneettikuvantamisen perusteista sekä lääketieteellisistä ja teknillisistä sovelluksista. Moduuli koostuu 4 uudesta kurssista, jotka on suunniteltu siten, että ne muodostavat saumattoman kokonaisuuden NMR-ilmiön perusteista magneettikuvaustekniikkaan, instrumentointiin ja tekniikan käytännön sovelluksiin. Kurssit muodostavat 20 opintopisteen kokonaisuuden siten, että koodijärjestyksessä alempi kurssi on esitietovaatimuksena seuraavalle kurssille.

Moduulin koodi: S351-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilö: prof. Raimo Sepponen

Koodi Kurssi OP
S-66.3320 NMR-perusteet L 5
S-66.3322 Magneettikuvauksen perusteet L 5
S-66.3324 Magneettikuvauksen instrumentointi L 5
S-66.3326 Magneettikuvauksen sovellukset L 5
  Yhteensä 20

Mikro- ja nanotieteiden erikoismoduuli C

Erikoismoduuli on tarkoitettu tukemaan ja laajentamaan syventävää moduulia mikro- ja nanotieteet. Opiskelija voi räätälöidä moduulin sisällön henkilökohtaisesti tukemaan omaa aineyhdistelmäänsä. Valintojen helpottamiseksi kurssit on jaoteltu aihepiirien mukaan. Materiaalifysiikan kursseja voi yhdistää mihin tahansa aihepiiriin.

Puolijohdeteknologia muodostaa pohjan, jolle maailman mikro- ja nanoelektroniikkateollisuus rakentuu. Ala käsittää piihin ja muihin puolijohteisiin perustuvien materiaalien ja komponenttien mallinnusta, suunnittelua, valmistusta sekä karakterisointia. Aihepiirin kurssit käsittelevät pääasiassa mikroelektroniikan komponenttien fysiikkaa ja valmistustekniikkaa.

Optoelektronikka ja fotoniikka käsittelee komponentteja, jotka tuottavat, käsittelevät tai havaitsevat valoa (esimerkiksi diodilaserit, LEDit ja aurinkokennot). Nämä komponentit ovat tärkeässä asemassa optisessa tietoliikenteessä näyttöteknologioissa, valaistuksessa, energiatuotannossa sekä mittaussovelluksissa. Kursseissa annetaan opetusta alan materiaali- ja laitetekniikasta sekä komponenttien fysiikasta. 

Mikro- ja nanosysteemit on laaja aihepiiri, joka koostuu toisaalta mikroteknologioiden soveltamisesta uusille aloille ja toisaalta näiden yhdistämisestä nanotieteisiin. Aihepiiri on erityisen poikkitieteinen, elektroniikan mikro- ja nanosysteemit saavat koko ajan lisää toimintoja (esim. mekaanisia, fluidistisia, biologisia ja kemiallisia). Nanotieteissä tutkitaan funktionaalisia, atomi- ja molekyylitason materiaaleja ja rakenteita, ja siten yhdistetään eri luonnontieteiden, kuten fysiikan, kemian ja biologian tutkimusmenetelmiä ja tuloksia. Nanotieteiden käytännön sovelluksissa tarvitaan usein lisäksi mikroteknologioita nanorakenteiden kytkemiseksi ulkomaailmaan.

Erikoismoduulin tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan valmiuksia valitussa mikro- ja nanotieteiden aihepiirissä.

Moduulin koodi: S345-C

Laajuus: 20 op
Vastuuhenkilöt: professorit Ilkka Tittonen, Harri Lipsanen, Markku Sopanen, Pekka Kuivalainen ja Sami Franssila.

Koodi Kurssi OP
Valitse seuraavista niin, että 20 opintopistettä täyttyy:  
Puolijohdeteknologia
S-69.3114 Microsensors 5
S-69.3116 Semiconductor technology, laboratory course 5
S-69.3123 Microfabrication 5
S-69.4201 Materials for electronics 5
Optoelektroniikka ja fotoniikka
S-104.3310 Optoelectronics 5
S-104.3410 Photonics and integrated optics 5
S-104.3880 Optoelektroniikan ja nanotekniikan erikoistyö 8
S-129.4006 Optical Fibers; physics and applications 5
PHYS-E0435 Optical Physics 5
Mikro- ja nanosysteemit
S-104.3610 Nanotechnology 5
S-104.3920 Nanotechnology Laboratory Course 5
S-129.3001 Microfluidics and BioMEMS 5
S-129.3210 Microsystems Technology 5
Tfy-99.4283 Methods in Modern Biophysics 5
Tfy-125.4313 Microscopy of Nanomaterials 5
Materiaalifysiikka
PHYS-C0210 Kvanttimekaniikka 5
PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka 5
PHYS-C0240 Materiaalifysiikka 5
Tfy-3.4331 Surface Physics L 5
  Yhteensä 20

Login Form

Powered by jms multisite for joomla