Yhteiset perusopinnot (70 op)

Perusopinnot

Perusopintojen tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee teknisissä tieteissä tarvittavat matemaattisluonnontieteelliset sekä ohjelmoinnin ja tietotekniikan perustaidot. Hän tuntee kandidaattiohjelmansa alan perusteet (elektroniikka ja sähkötekniikka) sekä on saavuttanut tutkintosäännössä määritellyn kielitaidon. Opiskelija osaa myös käyttää yliopiston tietojärjestelmiä ja on tutustunut työelämän asettamiin vaatimuksiin.

Ainekoodi: ELEC.A
Vastuutaho: Sähkötekniikan koulutusneuvosto

Koodi Nimi op
MS-A0003/MS-A0004* Matriisilaskenta 5
MS-A0103/MS-A0104** Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 5
MS-A0203/MS-A0204*** Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 5
MS-A0503 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi 5
MS-C1420 Fourier-analyysi 5
ELEC-A3110 Mekaniikka 5
ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi 5
CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 (Python) 5
ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi 5
ELEC-A4010 Sähköpaja # TAI 8
ELEC-A8510 Biologisten ilmiöiden mittaaminen # 8
ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 5
ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot 2
LC-XXXXX Toinen kotimainen kieli 2
LC-XXXXX Pakollinen vieras kieli 3
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 1
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 1
  Aalto-kurssi 3

* MS-A0003 suunnattu hakukohteille: automaatio- ja informaatioteknologia, bioinformaatioteknologia; MS-A0004 suunnattu hakukohteille: elektroniikka ja sähkötekniikka
** MS-A0103 suunnattu hakukohteille: automaatio- ja informaatioteknologia, bioinformaatioteknologia; MS-A0104 suunnattu hakukohteille: elektroniikka ja sähkötekniikka
*** MS-A0203 A0103 suunnattu hakukohteille: automaatio- ja informaatioteknologia, bioinformaatioteknologia; MS-A0204 suunnattu hakukohteille: elektroniikka ja sähkötekniikka
# kurssi ELEC-A4010 Sähköpaja AUT-, EST- ja IT-opiskelijoille, ELEC-A8510 Biologisten ilmiöiden mittaaminen BIO-opiskelijoille

Grundkurser på svenska

Du kan studera följande kurser i matematik och fysik på svenska och de ersätter de motsvarande kurserna på finska.

Kurser på svenska Motsvarande finska kurser
MS-A0009 Matrisräkning MS-A0003/MS-A0004 Matriisilaskenta
MS-A0109 Differential- och integralkalkyl 1 MS-A0103/MS-A0104 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1
MS-A0209 Differential- och integralkalkyl 2 MS-A0203/MS-A0204 Differentiaali- ja integraalilaskenta  2
MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik MS-A0503 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi
PHYS-A5130 Elektromagnetism ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi

 

Högskolan för teknikvetenskaper ordnar även andra kurser på svenska. Om dessa hittar du mera information på deras INTO-sidor. Dessutom ordnas ett gemensamt svenskspråkigt kandidatseminarium för studerande vid de tekniska högskolorna.

Du har rätt att få dina frågor och skriva alla dina tentamen på svenska. Kom ihåg att meddela om detta, när du anmäler dig till en tentamen.

Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot

Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään perustutkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa (TS 13 §):

  • suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä
  • vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Suomen tai ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen kielitaito, joka on tarpeen oman alan kannalta, osoitetaan kirjoittamalla kandidaatintyöhön liittyvä kypsyysnäyte sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.

Toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen kielitaito, joka on tarpeen oman alan kannalta, voidaan osoittaa suorittamalla yliopiston toisen kotimaisen kielen koe, määrätty toisen kotimaisen kielen kurssi tai toisen korkeakoulun vastaava toisen kotimaisen kielen koe.

Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito osoitetaan suorittamalla yliopiston kielikeskuksen tätä tarkoitusta varten osoittama vieraan kielen kurssi tai kurssit. Näissä opinnoissa painotetaan koulutusalan kielen hallintaa. Mikäli yliopistossa on vieraassa kielessä käytössä kielitaidon osoittamista varten erityinen koe, vaadittu kielitaito voidaan osoittaa joko kokonaan tai osaksi suorittamalla kyseinen koe.

Opiskelijan, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, on alempaan tai ylempään perustutkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoitettava saavuttaneensa ainoastaan tutkintosäännön 13 §:n edellyttämän vieraan kielen taidon. Mikäli tällainen opiskelija on hyväksytty suorittamaan alempaa ja ylempää perustutkintoa, tulee hänen lisäksi suorittaa alemman perustutkinnon suorittamisen yhteydessä vähintään 2 opintopisteen laajuiset kieliopinnot valitsemassaan vieraassa kielessä. Näitä opintoja ei voi suorittaa opiskelijan omassa koulusivistyskielessä.

Lisää tietoa toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen suorittamisesta saa verkko-osoitteesta https://into.aalto.fi/display/filc/Pakolliset+opinnot.

Aalto-kurssit

Aalto-yliopiston tekniikan kandidaatin tutkinnon perusopintoihin sisältyy pakollinen Aalto-kurssi. Aalto-kursseja järjestetään kaikissa tekniikan alan korkeakouluissa ja ne ovat laajuudeltaan 3 opintopistettä.  Opiskelija voi valita tutkintoonsa minkä tahansa Aalto-kurssin, mutta joillakin kursseilla on rajoituksia osallistumisen suhteen. Kurssien sisällöt vaihtelevat eri alojen perusasioista tiedefoorumeihin.

Aalto-kurssit:

Koulu Koodi Kurssin nimi Opetusperiodi Rajoituksia
ENG ENG-A1005 Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi II  
CHEM CHEM-A1600 Akateemisen ajattelun alkeiskurssi I-II  
CHEM CHEM-A1610 Design Meets Biomaterials IV-V Vain CHEMin ja ARTSin opiskelijoille, rajoitettu osallistujamäärä
SCI BECS-C3001 Aivoaakkoset I - II HUOM! Kurssin laajuus 4 op.
CHEM CHEM-A1620 Näkökulmia ympäristöasioihin IV-V  
SCI TU-53.1150/
Mat-2.1197
Filosofia ja systeemiajattelu III-IV  
SCI TU-53.1207 Itsensä tunteminen ja johtaminen III-IV  
ELEC ELEC-A4930 Astronomical View of the World III-IV  
ELEC ELEC-A4920 Sähkötekniikan historia ja innovaatiot EI 2014-2015  
ELEC ELEC-A6001 Johdatus sähköenergiajärjestelmiin I  
ELEC ELEC-A7900 Telecommunications Forum I-II  

CHEM Kemian tekniikan korkeakoulu
ELEC Sähkötekniikan korkeakoulu
ENG Insinööritieteiden korkeakoulu
SCI Perustieteiden korkeakoulu

Login Form