Yhteiset perusopinnot (70 op)

Perusopinnot

Perusopintojen tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee teknisissä tieteissä tarvittavat matemaattis-luonnontieteelliset sekä ohjelmoinnin ja tietotekniikan perustaidot. Hän tuntee kandidaattiohjelmansa alan perusteet (elektroniikka ja sähkötekniikka) sekä on saavuttanut tutkintosäännössä määritellyn kielitaidon. Opiskelija osaa myös käyttää yliopiston tietojärjestelmiä ja on tutustunut työelämän asettamiin vaatimuksiin.

Ainekoodi: ELEC.A
Vastuutaho: Sähkötekniikan kandidaattikoulutusneuvosto

Koodi Nimi op Periodi
MS-A0003/MS-A0004* Matriisilaskenta 5 II+I
MS-A0103/MS-A0104** Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 5 I+II
MS-A0203/MS-A0204*** Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 5 IV+III
MS-A0503 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi 5 III
MS-C1420 Fourier-analyysi 5 I+IV
ELEC-A3110 Mekaniikka 5 I-II
ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi 5 IV-V
CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 (Python) 5 I-II
ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi 5 III-V

ELEC-A4010 tai

ELEC-A8720

Sähköpaja TAI

Biologisten ilmiöiden mittaaminen ****

8  
ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 5 I-II
ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot 2 V
LC-5001 tai LC-7001 Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio (ruotsi/suomi) ***** 1  
LC-5002 tai LC-7002 Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio (ruotsi/suomi) ***** 1  
LC-XXXXX Pakollinen vieras kieli (suullinen ja kirjallinen taito) ***** 3  
ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa 1  
ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu 1  
25C00200 Entrepreneurship and Innovation Management 3 II+IV

* MS-A0003 suunnattu hakukohteille: automaatio- ja informaatioteknologia, bioinformaatioteknologia; MS-A0004 suunnattu hakukohteille: elektroniikka ja sähkötekniikka

** MS-A0103 suunnattu hakukohteille: automaatio- ja informaatioteknologia, bioinformaatioteknologia; MS-A0104 suunnattu hakukohteille: elektroniikka ja sähkötekniikka

*** MS-A0203 suunnattu hakukohteille: automaatio- ja informaatioteknologia, bioinformaatioteknologia; MS-A0204 suunnattu hakukohteille: elektroniikka ja sähkötekniikka

**** kurssi ELEC-A4010 Sähköpaja AUT-, EST- ja IT-opiskelijoille, ELEC-A8510 Biologisten ilmiöiden mittaaminen BIO-opiskelijoille

***** katso lisätiedot kohdasta tutkintoon kuuluvat kieliopinnot

 

Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot

Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään perustutkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa (TS 13 §):

  • suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä
  • vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Suomen tai ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen kielitaito, joka on tarpeen oman alan kannalta, osoitetaan kirjoittamalla kandidaatintyöhön liittyvä kypsyysnäyte sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.

Toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen kielitaito, joka on tarpeen oman alan kannalta, voidaan osoittaa suorittamalla yliopiston toisen kotimaisen kielen koe, määrätty toisen kotimaisen kielen kurssi tai toisen korkeakoulun vastaava toisen kotimaisen kielen koe.

Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito osoitetaan suorittamalla yliopiston kielikeskuksen tätä tarkoitusta varten osoittama vieraan kielen kurssi tai kurssit. Näissä opinnoissa painotetaan koulutusalan kielen hallintaa. Mikäli yliopistossa on vieraassa kielessä käytössä kielitaidon osoittamista varten erityinen koe, vaadittu kielitaito voidaan osoittaa joko kokonaan tai osaksi suorittamalla kyseinen koe.

Opiskelijan, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, on alempaan tai ylempään perustutkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoitettava saavuttaneensa ainoastaan tutkintosäännön 13 §:n edellyttämän vieraan kielen taidon. Mikäli tällainen opiskelija on hyväksytty suorittamaan alempaa ja ylempää perustutkintoa, tulee hänen lisäksi suorittaa alemman perustutkinnon suorittamisen yhteydessä vähintään 2 opintopisteen laajuiset kieliopinnot valitsemassaan vieraassa kielessä. Näitä opintoja ei voi suorittaa opiskelijan omassa koulusivistyskielessä.

Lisää tietoa toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen suorittamisesta saa verkko-osoitteesta https://into.aalto.fi/display/filc/Pakolliset+opinnot.

Login Form