Diplomi-insinöörin tutkinto

Tutkinnon tavoitteet

Ylemmän perustutkinnon tavoitteet on määritelty Insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosäännössä (17§). Ylempään perustutkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:

  • koulutusohjelmaan kuuluvan pääaineen hyvä tuntemus;
  • valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön sekä valmiudet jatkuvaan ja joustavaan oppimiseen:
  • valmiudet ymmärtää oman alansa ongelmat käyttäjien, teknisten ja yhteiskunnallisten järjestelmien sekä ympäristön näkökulmasta;
  • valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä;
  • hyvä viestintä- ja kielitaito sekä
  • valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen.

Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen sekä alan käytäntöihin.

Tutkinnon rakenne

Yleistä

Insinööritieteiden korkeakoulussa on kaksiportainen tutkintorakenne. Opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon (tekniikan kandidaatti –tutkinto) ja sen jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon (diplomi-insinöörin tutkinto).

Opintojen laajuutta mitataan opintopisteillä (op). Yhden vuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Tekniikan kandidaatin tutkinto on 180 opintopistettä ja se on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa.

Aalto-yliopisto on käynnissä tutkintojen uudistaminen. Ensin uudistetaan kandidaatin tutkinnot. Kandidaattiuudistuksen yhteydessä opinnot jaetaan nykyistä selkeämmin kandidaatti- ja maisterivaiheeseen. Aiempia kandidaattiohjelmia yhdistetään ja integroidaan, mikä johtaa ohjelmien lukumäärän vähenemiseen. Ohjelmien sisälle suunnitellaan vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia opintokokonaisuuksia. Opiskelijat eivät jatkossa enää hae kapeisiin "opintoputkiin" vaan laajempiin kokonaisuuksiin, joiden sisällä on mahdollisuus tehdä valintoja. Näin opiskelija voi Aalto-yliopiston perusidean mukaisesti valita myös monialaisia ja eri alojen opintokokonaisuuksia osaksi tutkintoaan.

Tekniikan korkeakouluissa kandidaattiohjelmien sisäänottoa pienennetään ja samalla niiden sisällöt arvioidaan uudelleen. Uudistuksen myötä jokaisessa tekniikan korkeakoulussa on yksi kandidaattiohjelma. Pääaineiden lukumäärä supistuu nykyisestä noin puoleen. Jokaisessa kandidaattiohjelmassa on kahdesta viiteen pääainetta.

Uudet tekniikan korkeakoulujen kandidaattiohjelmat otetaan käyttöön syksyllä 2013, mikä tarkoittaa, että keväällä/kesällä 2013 valitut kandidaattivaiheen opiskelijat aloittavat syksyllä 2013 uudessa kandidaattiohjelmassa. Maisterivaiheen (DI-tutkinnot) tutkinnot uudistetaan myöhemmin. Suunnitelmien mukaan maisterivaiheen valinnoissa otetaan tulevaisuudessa nykyistä enemmän opiskelijoita. Uudistamisen aikataulusta ei ole vielä päätöksiä, mutta uudistus toteutunee kolmen vuoden kuluessa. 

 Ylemmän tutkinnon moduulirakenne.

Ylemmän tutkinnon moduulirakenne

Ylemmän perustutkinnon opinnot koostuvat

  • tieteen metodiikan opinnoista (9-11 op)
  • kolmesta moduulista, joista vähintään yhden tulee olla oman koulutusohjelman pääaineen syventävä moduuli ja joista korkeintaan yksi voi olla perusmoduuli (ainemoduulin laajuus 18-22 op)
  • diplomityöstä (30 op) sekä
  • vapaasti valittavista siten, että tutkinnon laajuus on 120 op.

Aine- ja syventävät opinnot sisältyvät moduuleihin. Ylempään perustutkintoon ei voi kuulua sellaista jatko- tai syventävää moduulia, jonka edeltävä perus- tai jatkomoduulia ei ole suoritettu.

Pääaine

Ylemmän perustutkinnon pääaine pohjautuu sisällöltään tarkoituksenmukaisesti suunnattuihin aineopintoihin.

Opiskelijan pääaine muodostuu kolmesta koulutusohjelmaan kuuluvasta moduulista: pääsääntöisesti alemman tai ylemmän perustutkinnon yhteydessä suoritetusta perusmoduulista ja sen jatkomoduulista sekä mainitun jatkomoduulin yhdestä syventävästä moduulista. Vaikka opiskelija suorittaisi useamman samaan jatkomoduuliin perustuvan syventävän moduulin, hänen tutkintoonsa sisältyy ainoastaan yksi pääaine.

Opiskelijalle muodostuu sivuaine pääsääntöisesti perusmoduulista ja sen jatkomoduulista tai jatkomoduulista ja sen syventävästä moduulista. 

Tutkintosäännön 20 §:ssä on määritelty tarkemmin, miten pää- ja sivuaine muodostuvat moduuleista. Opiskelijan ainevalinnat vahvistetaan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.

Ylempi koulutusohjelma on mahdollista suorittaa myös ilman sivuainetta. Opiskelija voi valita sivuaineen myös muista koulutusohjelmista tai toisesta Aalto-yliopiston korkeakoulusta tai koti- tai ulkomaisesta yliopistosta edellyttäen, että se hyväksytään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Opiskelijan pää- ja sivuaineeseen ei voi kuulua samoja moduuleja.

Erikoismoduuli

Erikoismoduuli (20 op) voi olla korkeakoulun suunnittelema moduuli tai opiskelijan henkilökohtaisista opinnoista koostuva moduuli, jonka sisällön korkeakoulu hyväksyy. Erikoismoduulin tarkoitus on tukea pää- tai sivuainetta.

Tieteen metodiikan opinnot

Tieteen metodiikan moduulin (M-moduuli, 10 op) tavoitteena on tukea opiskelijan diplomityön tekemistä. Opinnot koostuvat tieteellisistä menetelmäopinnoista. Moduuliin sisällytettävien kurssien laajuus on 5 op, ja opiskelija valitsee kurssit metodiikan kurssiluettelosta. Koulutusohjelma voi myös määrätä tietyn metodikurssin pakolliseksi, mutta toisen kursseista tulee aina olla opiskelijan valittavissa. Katso koulutusohjelmakohtaiset lisätiedot kohdasta Tieteen metodiikka.

Mahdollisista muista opinnoista sovitaan pääaineen syventävästä moduulista vastaavan professorin kanssa. Mahdollisista korkeakoulun ulkopuolella suoritettavista, moduuliin kiinnitettävistä kursseista sovitaan opiskelijan.

Diplomityö

Diplomityö tehdään pääaineeseen liittyvästä aiheesta, josta se opettaja, jonka alaan aihe kuuluu, ja opiskelija keskenään sopivat. Perustellusta syystä korkeakoulu voi antaa luvan diplomityön laatimiseen myös sivuaineeseen liittyvästä aiheesta. Diplomityöstä kerrotaan lisää Diplomityö ja Valmistuminen –osioissa.

Harjoittelu

Ylempään perustutkintoon voi sisältyä koulutusohjelman määräysten mukaista asiantuntijuutta syventävää harjoittelua. Harjoittelu voi olla pakollista harjoittelua, jolloin se sisältyy johonkin koulutusohjelman opetussuunnitelmassa määrättyyn moduuliin tai vapaaehtoista harjoittelua, jolloin se sisältyy vapaasti valittaviin opintoihin. Harjoittelusta ja muusta työelämätietoudesta kerrotaan lisää Harjoittelu –osiossa.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla