Opintoihin liittyvät käytännöt

Kurssit ja tentit

Kurssien mitoitus

Opintojen laajuutta mitataan opintopisteillä (op). Yhden vuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä (op) eli yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Kurssit pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet määrittelevät, mitä tietoja, taitoja ja asenteita opiskelijan odotetaan hallitsevan kurssin jälkeen. Osaamistavoitteiden tulee olla opiskelijoiden saavutettavissa ja niiden toteutumista on kyettävä arvioimaan. Jokaiselle kurssille on laadittu osaamistavoitteet, jotka löytyvät Nopasta kurssin kotisivulta. Osaamistavoitteet on laadittu siten, että ne kuvaavat tasoa, jolla kurssin saa suoritettua hyvin tiedoin (arvosana 3).

Kurssille ilmoittautuminen

Opiskelijan on ilmoittauduttava kurssille ennen sen alkua WebOodissa (oodi.aalto.fi/a/).

Kurssin osittainen muuttuminen tai lakkauttaminen

Kurssille ilmoittautunut opiskelija saa suorittaa kurssin ilmoittautumishetkellä voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaan vuoden ajan kurssin tai sen osan päättymisestä. Jos tutkintovaatimukset ovat koehetkeen mennessä muuttuneet, opiskelijan tulee sopia kokeesta asianomaisen opettajan kanssa. Opetussuunnitelmasta poistuvista kursseista järjestetään tenttejä ainakin seuraavan lukuvuoden ajan. Tarkempia määräyksiä asiasta löytyy tutkintosäännön 47 §:ssä.

Päällekkäiset kurssit

Kahdesta samansisältöisestä kurssista saa vain toisen sisällyttää tutkintoon. Osa peruskursseista tarjotaan myös ruotsinkielisinä, jolloin ruotsinkielinen kurssi korvaa suomenkielisen vastaavan kurssin.

Tentit ja välikokeet

Jos kurssin tutkintovaatimuksiin sisältyy kirjallinen tai suullinen koe, sen suoritusmahdollisuus on järjestettävä ainakin kahdesti vuodessa. Tämän lisäksi opettaja voi järjestää suoritusmahdollisuuksia muulloinkin. Laajojen kurssien koesuoritus voi koostua kahdesta tai useammasta osasta.

Tentteihin ja välikokeisiin ilmoittautuminen on pakollista ja se tehdään WebOodissa. WebOodin tentti-ilmoittautuminen avautuu viimeistään 60 pv ennen tenttiä ja sulkeutuu 7 päivää ennen tenttiä.

On myös tärkeää peruuttaa ilmoittautuminen, mikäli ei osallistu kokeeseen. Ilmoittautuminen katsotaan kokeeseen osallistumiseksi, ellei sitä ole peruttu ennen kokeen alkamista. Kokeessa kolmesti hylätyn opiskelijan on neuvoteltava asianomaisen opettajan kanssa kurssin suorittamisesta.

Tarkemmat tenttikäytännöt löytyvät tenttiohjesäännöstä https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=2398309 

Arviointi ja arvosanat

Arviointi

Eniten käytetty arviointimenetelmä on tentti. Perinteisen tentin lisäksi käytetään mm. esitenttiä, suullista tenttiä, verkkotenttiä, aineistotenttiä tai monivalintatenttiä. Joistakin laajemmista kursseista järjestetään välikokeita, jotka jakavat kurssin suorituksen pienempiin osiin.

Oppimisen arvioinnissa voidaan käyttää myös muita arviointimenetelmiä, esimerkiksi portfolio –kehittämiskansioita, luento- tai oppimispäiväkirjaa, vertaisarviointia, itsearviointia tai esseetä.

Arvosanat

Kurssisuorituksen arvostelussa käytetään joko asteikkoa 0-5, jossa 0 on hylätty ja 5 korkein arvosana tai asteikkoa hyväksytty/hylätty. Mikäli kurssi koostuu itsenäisistä osasuorituksista, opiskelijoille on ilmoitettava viimeistään kurssin alkaessa osasuoritusten painoarvo koko kurssin arvosanaan.

Aalto-yliopiston yleisten opetusta ja opiskelua koskevien sääntöjen mukaan opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen.

Opintosuorituksen arvostelun oikaisemisesta kerrotaan kohdassa 3.5 Opintoja koskeva säännöstö 

Suoritusmerkinnät ja opintorekisteri

Opintosuoritukset kirjataan opintosuoritusrekisteriin (Oodiin). Suoritukset kirjataan kurssin opetuksesta vastaavan koulutusohjelman opintopalveluissa.

Kurssisuoritukset arvostelee kurssista vastaava opettaja. Kurssin opettaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tiedot hyväksytyistä opintosuorituksista sekä mahdollisuuksien mukaan pääpiirteittäiset arvosteluperusteet toimitetaan Noppaan kuukauden kuluessa kokeen toimittamisesta. Kurssin tulokset julkaistaan Noppa-portaalissa kurssin sivuilla (Tulokset).

Koulutusohjelman opinto- ja opiskelijapalvelut huolehtivat siitä, että opintosuorituksen arvostelua koskevat tiedot merkitään viipymättä niiden valmistuttua opintorekisteriin. Kurssiarvosana merkitään opintorekisteriin vasta, kun kurssin kaikki arvosanaan vaikuttavat osasuoritukset on tehty ja arvioitu hyväksytysti.

Epävirallisen opintosuoritusotteen voi tilata sähköpostiin WebOodista https://oodi.aalto.fi/a/. Tämä edellyttää kirjautumista WebOodiin Aalto-käyttäjätunnuksella. Virallisen yliopiston leimalla ja allekirjoituksella varustetun opintosuoritusotteen tai läsnäolotodistuksen saa koulun OOP-palvelupisteestä tai koulutusohjelman opintopalveluista.

Muualla suoritettujen opintojen hyväksiluku

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja samantasoisilla opinnoilla. Vain sellaisia opintoja voidaan hyväksilukea, jotka tulevat osaksi suoritettavaa tutkintoa. Opinnäytteitä ei voi hyväksilukea.

Todistuksen myöntäminen Insinööritieteiden korkeakoulusta edellyttää, että vähintään puolet tutkinnon opinnoista, mukaan lukien opinnäytetyö on suoritettu opiskelijan koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Poikkeuksena ovat erikseen sovitut kaksoistutkinto-ohjelmat. Pääsääntöisesti tutkinnon keskeiset syventävät opinnot on suoritettava korkeakoulun vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti.

Päätökset hyväksilukemisesta tehdään omassa koulutusohjelmassa. Opintojen hyväksilukemiseen liittyviä hakemuksia saa: Into https://into.aalto.fi/display/fimastereng/ -> Lomakkeet  -> Perustutkintojen lomakkeet https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Perustutkintojen+lomakkeet sekä oman koulutusohjelman kansliasta.

Lisätietoja ja ohjeita: Into -> Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa -> Omien opintojen suunnittelu -> Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1968884

Aalto-yliopiston yleiset muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisohjeet ovat Aalto-yliopiston opiskelun ja opintojen säännöstössä.

https://into.aalto.fi/display/fimastereng/

Tutkintojen tavoitteelliset ja sallitut suorittamisajat

Yliopistolaissa säädetään alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteellisista ja sallituista suorittamisajoista, opiskeluoikeudesta ja opiskeluoikeuden jatkamisesta. Opintojen alkamisajaksi katsotaan ajankohta, jolloin opiskelija on vastaanottanut opiskelupaikan ko. yliopistossa.

Tutkintojen tavoitteellinen suorittamisaika on aika, jossa opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinto päätoimisesti opiskellen. Ylempää tutkintoa suorittavan opiskelijan diplomi-insinöörin tutkinnon tavoiteajaksi on asetettu kaksi vuotta. Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto enintään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta ja äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä johtuvia ns. lakisääteisiä poissaoloja. Tutkinnon suorittamisaikaa ei myöskään lasketa muuta enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tutkinnon suorittamisaika kuluu, kun opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Tutkinnon suorittamisaika kuluu myös niinä lukukausina, kun opiskelija on laiminlyönyt lukukausi-ilmoittautumisen.

Edellä mainitut opiskeluaikojen rajoitukset koskevat

• 1.8.2005 tai sen jälkeen perustutkintoon opiskeluoikeuden saaneita opiskelijoita sekä

• TKK:n jossakin koulutusohjelmassa ennen 1.8.2005 aloittaneita, jotka ovat hakeneet ja tulleet valituiksi uuteen koulutusohjelmaan vuoden 2005 tai sitä myöhemmissä opiskelijavalinnoissa

Aalto-yliopiston linjaukset rajattuun opiskeluaikaan myönnettävälle lisäajalle

Yliopisto voi myöntää hakemuksesta lisäaikaa opinnoille tutkinnon suorittamiseksi. Päätöksen lisäajasta tekee korkeakoulun dekaani tai hänen määräämänsä henkilö. Lisäaikaa päätettäessä huomioidaan voimassa olevien suoritusten määrä ja puuttuvien opintosuoritusten määrä ja laajuus suhteessa tavoitteelliseen suorittamisaikaan sekä mahdollisesti aiemmin myönnetty lisäaika.

Yliopiston tehtävä on ensisijaisesti järjestää opinnot ja tukea opiskelijoita eri keinoin tutkintojen suorittamisessa siten, että opiskelijat voivat esteettä suorittaa opintonsa ilman lisäaikaa. Yliopiston tulee huolehtia opiskelijoiden sitouttamisesta tavoitteellisiin opinto-ohjelmiin heti opintojen alusta ja seurata opintojen etenemistä koko opiskeluajan. Keskeisiä tukitoimia ovat opiskelijoiden HOPS-ohjaus ja tutorointi sekä tavoitteellisesta tutkinnon suorittamisen aikataulusta jääneiden tavoittaminen hyvissä ajoin ennen tutkinnon suorittamisajan päättymistä. 

Opintosuorituksia koskeva säännöstö

Opintosuorituksiin liittyvät ongelmatilanteet

Opintosuorituksiin liittyvissä ongelmatilanteissa opiskelijan kannattaa ensin neuvotella ao. kurssin opettajan kanssa. Mikäli asiaan ei tällä tavoin löydetä ratkaisua, opiskelijan on syytä ottaa yhteyttä opintojen suunnittelijaan tai korkeakoulun opintoasiain päällikköön.

Opintosuoritus ja opiskelijan tiedonsaantioikeus

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta. (Yliopistolaki 44§ 1 mom). Opiskelijalla on oikeus omalla kustannuksellaan saada jäljennös kirjallisista tai muulla tavoin tallennetuista vastauksistaan (Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt OOS 32 §).

Kurssin opintosuoritusten tulokset on tavallisesti ilmoitettava 4 viikon kuluessa tentin pitämisestä tai muun opintosuorituksen jättöpäivästä. Kurssin opintosuoritukset kirjataan pian tulosten ilmoittamisen jälkeen opintorekisteriin.

Opiskelijan on syytä itse huomauttaa siitä, jos opintosuoritukset kursseista eivät ole tulleet opintorekisteriin ajallaan. Vanhojen kurssimerkintöjen etsiminen jälkeenpäin on hankalaa ja aikaa vievää. Lisäksi on huomattava, että tenttipapereita säilytetään laitoksella rajallinen aika (minimi 6 kk).

Opintosuorituksen arvostelun oikaiseminen

Yliopistolain 82 § 4 momentin mukaan muun opintosuorituksensa kuin opinnäytetyön arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi saattaa asian Aalto-yliopiston tutkintolautakunnan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut opettajan päätöksestä tiedon. (OOS 35 § ja 44 §).

Aalto-yliopiston tutkintolautakunnan menettelyohjeiden mukaan tutkintolautakunta voi aiheelliseksi katsomansa oikaisupyynnön johdosta palauttaa opintosuorituksen takaisin arvostelun suorittaneelle opettajalle uudestaan arvosteltavaksi tai oikaista arvosanan itse.

Yliopistolain 82 § 3 momentin mukaan diplomityön arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (OOS 35 § ja 44 §). Tutkintolautakunta voi palauttaa aiheelliseksi katsomansa oikaisupyynnön johdosta diplomityön oikaisupyynnön kohteena olleen arvostelupäätöksen tehneelle elimelle uudestaan arvosteltavaksi tai oikaista arvosanan itse. (OOS 35 § ja 44 §).

Lisätietoja oikaisun hakemisesta opintoasioissa: https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Oikaisun+hakeminen+opintoasioissa

Vilppi ja sen seuraamukset

Kaikessa opetuksessa ja opiskelussa tulee ottaa huomioon hyvä tieteellinen käytäntö. Opiskelijan opintosuoritus voidaan jättää arvostelematta , jos hänen katsotaan rikkoneen eettisiä sääntöjä sen tekemisessä. Vilppiä opinnoissa on ennen kaikkea tahallinen, epärehellinen teko tai keino, jonka tarkoituksena on antaa väärä kuva omasta tai toisen henkilön osaamisesta (Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt  ja niiden rikkomusten käsittely). Vilpin eri muotoja ovat esimerkiksi tenttivilppi eli lunttaaminen, luvaton toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin, tai sen osan esittäminen omana eli plagiointi, autoplagiointi eli omien töiden kierrättäminen uusissa opintosuorituksissa, sepittäminen eli tekaistujen havaintojen tai tulosten esittäminen tiedeyhteisölle, havaintojen vääristely eli alkuperäisten havaintojen tarkoituksellinen muokkaaminen tai esittäminen niin, että havaintoihin perustuva tulos vääristyy ja anastaminen eli luottamuksella esitetyn aineiston luvaton esittäminen tai esittäminen omissa nimissään.

Vilppi tai sen yritys tentissä tai muun opintosuorituksen yhteydessä voi johtaa opintosuorituksen hylkäämiseen ja kurinpitotoimiin. (OOS 39 § ja 40 § sekä Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt).

Opiskelijan tulee kääntyä opettajan puoleen ajoissa, jos hän on epävarma kurssilla sallituista menettelytavoista.

Lisätietoja vilpistä ja seuraamuksista: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=3773082

Kurinpito

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti tai menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo yliopiston järjestystä. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa yliopistosta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää yliopiston rehtori ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta yliopiston hallitus. Ennen asian ratkaisemista on kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko tai laiminlyönti yksilöitävä, hankittava tarpeellinen selvitys sekä varattava opiskelijalle tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Kirjallista varoitusta tai erottamista koskevasta päätöksestä saa hakea muutosta valittamalla. (Yliopistolaki 45 §, 45 a § ja 83 §)

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka yliopiston järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai yliopistossa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Rehtori ja opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluva sekä harjoittelun ohjaaja voivat tällaisessa tilanteessa toimia yhdessä tai erikseen. Toimenpiteet tulee kirjata. (Yliopistolaki 45 ja 45 a §). 

Opiskelua koskevat yleiset säännöt ja lait

Yliopistoa koskevat lait ja säädökset

Yliopistoja koskeva lainsäädäntö on uudistettu 1.1.2010 voimaan tulleen yliopistouudistuksen yhteydessä. Yliopistoista säädetään yliopistolaissa ja yliopistoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Lisäksi toimintaa säätelevät mm. valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä.

Yliopistoja koskevat lait ja säädökset löytyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulta http://www.okm.fi/OPM/Koulutus/yliopistokoulutus/ -> Lait ja asetukset.

Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt

Aalto-yliopiston opetus perustuu tutkimukseen. Opetuksessa pyritään korkeaan kansainväliseen tasoon ja noudatetaan eettisiä periaatteita sekä hyvää tieteellistä käytäntöä. Hoitaessaan opetustehtäväänsä Aalto-yliopisto toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa.

Opetusta ja opiskelua koskevien sääntöjen tarkoitus on turvata akateeminen yhteisön jäsenten yhtenäinen ja tasapuolinen kohtelu sekä oikeusturva. Sääntöjä sovelletaan koko Aalto-yliopistossa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, jollei jäljempänä toisin mainita.

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Tutkintosääntö on yksi tärkeimmistä säädöksistä, joka koskee korkeakoulun toimintaa ja siellä annettavaa opetusta. Insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosäännössä määritellään muun muassa korkeakoulun tehtävä, korkeakoulussa suoritettavat tutkinnot, tutkintojen tavoitteet, mitä kokonaisuuksia tutkintojen tulee sisältää, miten koulutus tulee järjestää, opiskelijavalinnat ja opinto-oikeus, tutkinnon suorittajilta vaadittava kielitaito ja monia muita tutkintoihin, niiden sisältöön, rakenteeseen ja suorittamiseen liittyviä asioita.

Syksyllä 2013 aloittavia opiskelijoita koskee tutkintosääntö, joka astui voimaa 1.8.2013. Aikaisemmin aloittaneita opiskelijoita koskee 1.8.2011 voimaan tullut ja 20.8.2012 sekä 5.11.2012 tietyiltä osiltaan muutettu tutkintosääntö.

Lisätietoja opiskeluun liittyvistä säännöistä löydät Into-portaalista:

https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1021571

Opinto- ja opiskelijapalveluiden prosessit

Intoon on kerätty opinto- ja opiskelijapalveluita koskevat tärkeimmät prosessikuvaukset.

https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Opinto-+ja+opiskelijapalveluiden+prosessit

Opetus, arviointi ja palaute

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Lähiopetuksella tarkoitetaan opetustilanteita, joissa opettaja ja opiskelijat ovat yhteisessä tilassa yhteisellä ajalla oppimassa jotakin uutta. Lähiopetustilanteita ovat muun muassa luennot, laskuharjoitukset,

maastoharjoitukset, laboratoriotyöt, demonstraatiot, harjoitukset, seminaarit ja ekskursiot. Lähiopetuksessa voidaan käyttää useita opetusmenetelmiä. Opetusmenetelmiä ovat muun muassa case-opetus, lukupiiri, keskusteleva opetus, aktivoivat kirjoitustehtävät, ongelmalähtöinen oppiminen (PBL) ja oppimispäiväkirja.

Verkko-opetus

Verkko-opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa siten, että oppimateriaali ja tähän liittyvät erilaiset oppimista ja opetusta tukevat toiminnot ovat verkkoympäristössä. Verkkoa voidaan käyttää muun muassa keskustelualustana, lähiopetuksen välittäjänä, ryhmätyöalustana, tehtävien palautuksessa ja materiaalien jaossa.

Itsenäinen työskentely

Itsenäinen työskentely voi sisältää esimerkiksi harjoitusten tekemistä, kurssikirjallisuuden lukemista ja esseiden kirjoittamista.

Oppimisen arviointi ja arvosanat

Oppimisen arvioinnin tavoitteena on varmistaa, että opiskelija hallitsee kursseille, kokonaisuuksille ja opinnäytteille tavoitteeksi asetetut tiedot ja taidot sekä tukea opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan. Eri arviointimenetelmät ohjaavat opiskelijoita erilaiseen opiskeluun. Vastuu oppimisesta on opiskelijalla. Opettaja voi tukea ja helpottaa opiskelijan oppimista. Oppimisen arvioinnin ollessa kiinteä osa oppimista sen avulla voidaan ohjata opiskelijoita syvälliseen ja laadullisesti korkeatasoiseen oppimiseen.

Kurssilla tehtyä harjoitustyötä, oppimispäiväkirjaa, kirjallisuustyötä, projektityötä ja tai portfoliota käytetään usein osana kurssin arviointia. Näiden töiden avulla opiskelija työstää ja soveltaa kurssilla käsiteltäviä asioita, mikä syventää opiskelijan oppimista jo kurssin aikana. Opetusmenetelmät, jotka eivät ole suoraan sidoksissa siihen, mitä opiskelijat tekevät, johtavat helposti ulkoa opettelua korostavaan opiskeluun ja pinnallisiin oppimistuloksiin.

Yleisimmin käytetty oppimisen arviointimenetelmä on tentti. Osalla kursseista järjestetään välikokeita, jotka jakavat kurssin suorituksen pienempiin osiin. Tenteistä ja välikokeista on lisää tietoa luvussa 4.1. Myös vaihtoehtoisia suoritustapoja käytetään.

Arvosanat

Perus- ja jatkotutkinnoissa käytetään hyväksytysti osoitetuista tiedoista seuraavia arvosanoja:

kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1). Arvostelussa voidaan myös

käyttää arvosanoja hyväksytty ja hylätty.

Opetuksen arviointi ja kehittäminen

Opetusta voidaan arvioida ja kehittää muun muassa järjestämällä kurssipalauteryhmiä ja keskusteluita opiskelijoille, kysymällä opiskelijoilta kysymyksiä, vertaisopettajan havainnoilla, kyselylomakkeilla, opettajan itsearvioinnilla ja ulkopuolisella arvioinnilla.

Arvioitaessa ja kehitettäessä opetusta kiinnitetään huomiota siihen, että kurssin oppimistavoitteet, opetettava aines ja sisältö, opetusmenetelmät sekä arviointimenetelmät ja -kriteerit ovat linjassa keskenään. Insinööritieteiden korkeakoulussa opetuksen kehittämistoimiin lukuvuonna 2013 - 2014 kuuluvat mm. vaihtoehtoisten oppimisen arviointitapojen kehittäminen ja opintojen etenemiseen liittyvät kehittämishankkeet. Opiskelijoiden kokemuksia arvioinnissa ja kehittämisessä hyödynnetään mahdollisimman paljon. Opiskelijoiden roolia yliopistoyhteisön voimavarana vahvistetaan. Korostetaan oppimiskeskeistä opetusta ja opiskelijoiden ohjausta. Opetussuunnittelun avulla edistetään opiskelijaliikkuvuutta ja opiskelijoiden henkilökohtaisten opintopolkujen toteutumista. Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavat opinnot erotetaan selvästi toisistaan ns. Bolognan-prosessin mukaisesti. Koulutuksen sisällöissä ja opetusmenetelmissä lähtökohtana ovat tulevaisuuden kompetenssit. Korkeakoulutasolla kurssien määrää vähennetään nykyisestä ja painopiste on kurssien laadussa.

Lisäksi Aalto-yliopiston tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki yksikön tarjoaman yliopistopedagoginen koulutus antaa henkilökunnalle mahdollisuuden kehittää omia tiedollisia sekä taidollisia valmiuksia toimia opettajana. Koulutus vahvistaa taitoja ymmärtää oppimisprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kehittää omaa opetusta sekä verkostoitua muiden opetustyötä tekevien kanssa. Kaiken toiminnan päämääränä on oppimiskeskeisen kulttuurin luominen sekä laadukkaan oppimisen edistäminen.

Insinööritieteiden korkeakoulun opetuksen laaturyhmä

Insinööritieteiden korkeakoulun opetuksen laaturyhmä valmistelee opetuksen laadun varmistamiseen liittyviä toimenpiteitä ja päätöksiä sekä tekee aloitteita, ehdotuksia ja esityksiä opetuksen laadun parantamiseen johtavista toimenpiteistä. Opiskelijoilla on tärkeä rooli opetuksen laaturyhmässä.

Insinööritieteiden korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä

Insinööritieteiden korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmän tehtävänä on arvioida korkeakoulun opetustehtäviin pyrkivien opetusosaamista sekä hakuvaiheessa että urapolulla myöhemmin edettäessä. Opetusosaamisen arviointiin sisältyy hakijoiden opetusportfolion ja opetusnäytteen arviointi sekä haastattelu.

Insinööritieteiden korkeakoulun koulutuksen kehittämisryhmä

Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua ja tuoda uusia ajatuksia opetuksen suunnitteluun ja koulutuksen kehittämiseen osallistumalla aktiivisesti Insinööritieteiden korkeakoulun koulutuksen kehittämisryhmän toimintaan ja teematilaisuuksiin. Koulutuksen kehittämisryhmän tilaisuuksissa tavoitteena on mm. tiedottaa ajankohtaisia asioita opetuksessa, tunnistaa opetuksen ja ohjauksen kehittämistarpeita, innostaa opettajia kehittämään omaa opetustaan, edistää opettajien ja opiskelijoiden verkostoitumista, vertaistukea ja hyvien käytäntöjen jakamista sekä kehittää opintojen ohjausta ja tuutorointia.

Kehittämisryhmän tilaisuuksia järjestetään yleensä muutama lukukaudessa. Syyslukukauden koulutuksen kehittämisen teematilaisuudet järjestään maanantai-iltapäivinä 16.9., 28.10. ja 2.12.2013. Lisätietoa koulutuksen kehittämisryhmän tehtävistä ja toimenpiteistä sekä vuoden 2013 painopistealueista on koulun Inside-sivustolla https://inside.aalto.fi/display/fieng/Opetus (Insinööritieteiden korkeakoulu -> Opetus -> Koulutuksen kehittäminen).

Opiskelijapalaute

Opiskelijan saama palaute

Opiskelijan saamalla palautteella tarkoitetaan sitä informaatiota, jota opiskelija saa oppimisestaan. Palaute antaa tietoa opiskelijan oppimisen tuloksista ja sen avulla voidaan arvioida, onko asetettuihin tavoitteisiin päästy. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on taito, jonka oppiminen on osa opiskelua.

Opiskelijan antama palaute

Opiskelijapalautetta käytetään opetuksen kehittämisen välineenä. Opiskelijan on tärkeää antaa rakentavaa palautetta, jonka avulla opetushenkilökunta saa tietoa kurssin kehittämiskohteista, toimivista käytännöistä sekä siitä, miten opiskelijat ovat kurssin kokeneet. Palautteenkeruun yhteydessä esiin tulleita kurssin toteuttamiseen liittyviä ongelmakohtia pyritään huomioimaan ja työskentelytapoja parantamaan jo samana tai viimeistään seuraavana lukuvuonna.

Kurssipalautteen kerääminen tehdään toistaiseksi sähköisen PalauteOodin avulla, mihin opiskelija pääsee WebOodin kautta. Aalto-yliopiston uusi kurssipalautejärjestelmä pilotoidaan syyslukukaudella 2013 ja otetaan käyttöön lukuvuoden 2013 - 2014 aikana.  Opiskelija voi myös antaa vapaamuotoista palautetta kursseista. Opiskelijoiden toivotaan aktiivisesti antavan palautetta.

Opiskelijapalauteryhmät: Insinööritieteiden korkeakoulun toimintatapa kehitettäessä kursseja

Kursseilla voi olla käytössä vapaaehtoisista opiskelijoista koostuva opiskelijapalauteryhmä, jonka kurssin vastuuopettaja kokoaa kurssin alussa. Opiskelijat voivat osallistua keskeisesti kurssin kehittämiseen antamalla opettajalle palautetta muun muassa kurssin vahvuuksista ja heikkouksista. Opiskelijapalauteryhmän opiskelijat keräävät kurssin muiltakin opiskelijoilta kommentteja kurssista ja välittävät palautteen kurssin henkilökunnalle. Opiskelijapalauteryhmä voi tavata esimerkiksi kurssin puolivälissä ja kurssin lopuksi kurssin vastuuopettajan. Kurssin vastuuopettaja käsittelee saamansa palautteen keskustellen siitä opiskelijapalauteryhmän jäsenten kanssa ja laatii kehityssuunnitelman siitä, miten hän aikoo palautteen perusteella kehittää kurssia. Opiskelijapalauteryhmien kautta kurssia on mahdollista kehittää jo sen ollessa käynnissä.

Opettajan antama vastapalaute

Kurssipalautteeseen opettajien on suositeltavaa antaa vastapalautetta. Opettajat julkaisevat vastapalautteen yleensä kurssin Noppa-sivulla. Hyväksi käytännöksi on osoittautunut myös palautteen läpikäyminen lyhyesti ennen seuraavan kurssin alkua. Näin kurssin opiskelijat saavat tietoonsa, mitä kehitystoimenpiteitä kurssiin on tehty aiempien palautteiden perusteella. 

Opiskelijan tietojärjestelmät

Seuraavat opiskelua tukevat tietojärjestelmät ovat opiskelijan käytettävissä opintojen aikana:

Kurssien tiedot ja ilmoittautuminen

Tiedotus

Kurssityökalut

Työvälineitä opiskeluun

Insinööritieteiden korkeakoululla on oma IT-palvelupiste Konetekniikan talossa, os. Otakaari 4. IT-tukihenkilönä toimii Jaakko Heiskanen, puhelin 050 409 6647, ja hän on tavoitettavissa maanantaista perjantaihin klo 9-11.

Aalto-yliopiston tarjoamat IT-palvelut opiskelijoille löytyvät Into-portaalista osoitteessa  https://into.aalto.fi/display/fiit/Palvelut+opiskelijalle

Kirjastot

Aalto-yliopiston Otaniemen kampuskirjasto on osa Aalto-yliopiston kirjastoa Arabian ja Töölön kampuskirjastojen ohella. Kirjasto tarjoaa opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen tueksi laajat kokoelmat, jotka koostuvat painetusta ja elektronisesta aineistosta sekä tietokannoista.

Opiskelussa tarvittavat kurssikirjat löytyvät kirjastosta joko painettuna tai e-kirjoina. TEEMU-kokoelmatietokannasta ja Nelli-portaalista voi tarkistaa, onko julkaisu kokoelmissa, missä muodossa ja kuinka käytettävissä. Kirjautumalla Nelli-portaaliin Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijat ja tutkijat voivat käyttää e-aineistoja myös korkeakoulun verkon ulkopuolelta. Suurin osa tilatuista tieteellisistä aikakauslehdistä on elektronisessa muodossa. Tiedot korkeakoulussa tehdyistä diplomi- ja kandidaatintöistä sekä lisensiaatin tutkimuksista löytyvät TENTUN Inssi-tietokannasta.

Kirjaston keskeisiin palveluihin kuuluvat lainaus, kaukopalvelu, tietokantojen ylläpito, tiedonhaut sekä kirjallisuusselvitykset ja asiakkaiden neuvonta. Opiskelijoille järjestetään kirjaston käytön ja tiedonhaun koulutusta opintojen eri vaiheissa. Asiakkaille on tarjolla lukutiloja, ryhmätyöhuoneita sekä asiakastyöasemia ja muita laitteita.

Kirjasto sijaitsee osoitteessa Otaniementie 9. Se on avoinna arkisin klo 8-21, lauantaisin klo 9-16 ja pyhien aattona klo 8-16. Kesäkuukausien aukioloajat löytyvät kirjaston verkkosivuilta.

Lisätietoja: http://lib.aalto.fi/fi/

Muut kirjastot

Aalto-yliopiston korkeakouluissa ja laitoksilla on omat kirjastot, joista löytyy alan erikoiskirjallisuutta. Erilliskirjastot ovat pääsääntöisesti auki klo 8 – 15.45.

Lisätietoja: http://lib.aalto.fi/fi/contact/

Login Form

Powered by jms multisite for joomla