Insinööritieteiden kandidaattiohjelma

Insinööritieteiden korkeakoulussa käynnistyi uusi Insinööritieteiden kandidaattiohjelma lukuvuonna 2013-2014. Kandidaattiohjelma on 3-vuotinen ja laajuudeltaan 180 opintopistettä (op). Ohjelma sisältää kolme pääainetta. Opiskelijat valitaan suoraan pääaineisiin. Kandidaattiohjelmasta valmistuneet voivat ilman erillistä hakua jatkaa maisterivaiheen opintoja. Näistä kerrotaan luvussa ”Insinööritieteiden kandidaattiohjelmasta maisteriopintoihin”.

Kandidaattiohjelman pääaineet ovat:

  • Kone- ja rakennustekniikka
  • Energia- ja ympäristötekniikka
  • Rakennettu ympäristö

Kandidaattivaiheen opetus on pääsääntöisesti suomenkielistä, sisältäen kuitenkin joitain kursseja englanniksi ja/tai ruotsiksi. Kandidaattiohjelmaa ei tarjota englanninkielisenä ja ulkomaalaisilta hakijoilta edellytetään kielitaitotodistus suomen kielessä.

Kandidaatin tutkinto koostuu neljästä opintokokonaisuudesta, jotka ovat:

  • perusopinnot 70 op
  • pääaineen opinnot 60 op, johon sisältyy 10 op:n laajuinen kandidaatintyö ja seminaari sekä kypsyysnäyte
  • sivuaineopinnot 25 op
  • vapaasti valittavat opinnot 25 op

2013 kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne

 

Perusopinnot ovat kaikille pääaineille lähes samat. Matematiikan kurssivalintoja koskevissa suosituksissa on pieniä erovaisuuksia eri pääaineiden opiskelijoille. Tästä syystä pääaineet ja niiden perusopinnot esitellään tässä oppaassa omina kokonaisuuksinaan.

Perusopinnot sisältävät matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, tietotekniikkaa, tietokoneavusteisia työkaluja, tuotantotaloutta, sekä projektityön, Aalto-opintoja ja kieliopintoja. Aivan ensimmäiseksi opiskelijat suorittavat orientaatiokurssin, joka antaa perustan opiskelulle kandidaattiohjelmassa ja sitä seuraavassa DI-tutkintoon johtavassa maisteriohjelmassa.

Pääaineopinnoissa opiskelijat tutustuvat oman alansa perusasioihin, jotka luovat perustan diplomi-insinöörin opinnoille. Pääaineen opinnot sisältävät opiskeltavaan alaan liittyvän kandidaatintyön ja kandidaattiseminaarin sekä kypsyysnäytteen.

Sivuaine on kandidaatin tutkinnossa pakollinen osa tutkintoa. Sivuaine on suositeltavaa valita niin, että se tukee pääaineen opintoja. Sivuaineeksi voi valita esimerkiksi Insinööritieteiden korkeakoulun toisesta pääaineesta muodostetun sivuaineen, Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoaman sivuaineen tai sivuaineen jostain muusta kotimaisesta tai ulkomaisesta yliopistosta. Toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa opiskeltavaan sivuaineeseen suoritettavien kurssien on täytettävä Aalto-yliopiston ja Insinööritieteiden korkeakoulun opintojen hyväksilukua koskevat vaatimukset.

Toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa opiskeltavaan sivuaineeseen suoritettavien kurssien on täytettävä Aalto-yliopiston ja Insinööritieteiden korkeakoulun opintojen hyväksilukua koskevat vaatimukset. Tästä syystä toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettavan sivuaineen soveltuvuudesta kannattaa varmistua etukäteen keskustelemalla pääaineesta vastaavan professorin kanssa. On tärkeää varmistaa, että opiskeltava sivuaine muodostaa opintokokonaisuuden, joka on sellaisenaan opetuksen järjestävän yliopiston opetussuunnitelmassa. Opiskelijan tulee toimittaa tarvittavat dokumentit muussa yliopistossa opiskeltavasta sivuaineesta.

Muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen tulee täyttää ne vaatimukset, jotka mainitaan ”Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta” ja ”Opintojen hyväksilukeminen Insinööritieteiden korkeakoulussa” -säädöksissä. Muissa yliopistoissa suoritetut opinnot viedään Aalto-yliopiston opiskelijatietorekisteriin hyväksilukumenettelyn kautta.

Insinööritieteiden korkeakoulun tarjoamat sivuaineet ovat tämän oppaan painetussa versiossa luvussa ”Insinööritieteiden korkeakoulun tarjoamat sivuaineet”. Kaikkien Aalto-yliopiston korkeakoulujen tarjoamista uuden tutkintorakenteen mukaisista sivuaineista löytyy tietoa sivuaineoppaasta http://studyguides.aalto.fi/.

Vapaasti valittavat opinnot. On suositeltavaa, että vapaasti valittaviin opintoihin valitaan joko pääainetta tai sivuainetta tukevia opintoja. Opintoja voi valita Aalto-yliopiston korkeakoulujen kurssitarjonnasta tai muista yliopistoista. Yksittäisillä kursseilla voi olla osallistumisrajoitteita, esitietovaatimuksia ja/tai kurssikohtaista karsintaa. Nämä on syytä selvittää etukäteen.

Muista Aallon korkeakouluista kuin tekniikan alan kouluista valittuille kursseille haetaan Aallon sisäisen liikkuvuuden haun kautta. Sisäisestä liikkuvuudesta on lisätietoa Intossa https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Etusivu--> Aallon sisäinen liikkuvuus ja JOO-opinnot

Muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen tulee täyttää ne vaatimukset, jotka mainitaan ”Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta” ja ”Opintojen hyväksilukeminen Insinööritieteiden korkeakoulussa” -säädöksissä. Muissa yliopistoissa suoritetut opinnot viedään Aalto-yliopiston opiskelijatietorekisteriin hyväksilukumenettelyn kautta.

Kandidaattiopintojen aikana suoritettu harjoittelu sisällytetään vapaasti valittaviin opintoihin. Opiskelija voi sisällyttää harjoittelua kandidaatin tutkintoonsa 1 - 5 op riippuen siitä, mitä harjoittelukursseja hän suorittaa. Harjoittelusta kerrotaan tarkemmin tämän oppaan luvussa ”Harjoittelu”.

Lukuvuoden 2014-2015 kurssitarjonta

Uuden kandidaattiohjelman toinen lukuvuosi käynnistyy 1.8.2014. Tällöin ovat tarjolla kandidaattiohjelman ensimmäisen ja toisen opintovuoden kurssit. Kolmannen opintovuoden käynnistyvät syksystä 2015 alkaen.

Kurssitarjonta esitellään tässä oppaassa tarkemmin kunkin pääaineen ja sivuaineen kohdalla.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla