Insinööritieteiden kandidaattiopinnoista maisterivaiheen opintoihin

Maisterivaiheen opinnot uudessa tutkintorakenteessa

Diplomi-insinöörin tutkintoon johtavien uusien maisterivaiheen opintojen suunnittelu on käynnissä. Opinnot käynnistyvät syksyllä 2016. 

Insinööritieteiden korkeakouluun perustetaan seuraavat yhdeksän maisteriohjelmaa:

Master’s Programme in Energy Technology
Energiatekniikan maisteriohjelma
Magisterprogrammet i energiteknik

 

Master’s Programme in Geoengineering
Georakentamisen maisteriohjelma
Magisterprogrammet i geokonstrution

 

Master’s Programme in Geoinformatics
Geoinformatiikan maisteriohjelma
Magisterprogrammet i geoinformatik

 

Master’s Programme in Water and Environmental Engineering
Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelma
Magisterprogrammet i vatten och miljöteknik

 

Master’s Programme in Applied Mechanics
Sovelletun mekaniikan maisteriohjelma
Magisterprogrammet i tillämpad mekanik

 

Master’s Programme in Building Technology
Rakennustekniikan maisteriohjelma
Magisterprogrammet i byggteknik

 

Master’s Programme in Mechanical Engineering
Koneenrakennustekniikan maisteriohjelma
Magisterprogrammet i maskinteknik

 

Master’s Programme in Real Estate Economics
Kiinteistötalouden maisteriohjelma
Magisterprogrammet i fastighetsekonomi

 

Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering
Maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan maisteriohjelma
Magisterprogrammet i markanvändningsplanering och trafikteknik

 Opetus maisteriohjelmissa on englanninkielistä.

 

Maisteriohjelmien rakenne

Uudessa tutkintorakenteessa maisterivaiheen pääaineen opintojen laajuus on 60 tai 65 op ohjelmasta riippuen, diplomityön laajuus 30 op ja vapaasti valittavien opintojen laajuus 30 tai 25 op ohjelmasta riippuen. Uudessa tutkintorakenteessa DI-tutkinnossa ei ole pakollista sivuainetta. Vapaasti valittavat opinnot voidaan kuitenkin käyttää sivuainekokonaisuuden suorittamiseen. Maisteriohjelmien kokonaislaajuus on 120 op ja kesto 2 vuotta.

 

DI-rakenne oppaaseen 3 25.6

 

Siirtyminen kandidaattiopinnoista maisteriopintoihin

Tekniikan kandidaatin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistoon hyväksytyllä opiskelijalla on oikeus jatkaa opintojaan diplomi-insinöörin tutkintoon asti maisteriohjelmassa. Maisteriohjelman valintamahdollisuudet edellä mainitun oikeuden puitteissa näkyvät alla olevasta maisteriohjelmaryhmittelystä.

Kunkin kandidaattivaiheen pääaineen alla mainitaan kyseiseen pääaineeseen liittyvä maisteriohjelmaryhmä ja sen sisältämät vaihtoehdot. Siirryttäessä kandidaattivaiheesta maisterivaiheen opintoihin, opiskelijat pyritään sijoittamaan haluamaansa maisteriohjelmaan oman ohjelmaryhmän sisällä. Silti saatetaan joutua karsimaan niin, että osa opiskelijoista tulee valituiksi johonkin muuhun maisteriohjelmaan kuin ensisijaisesti haluamaansa.

Jos kandidaatin tutkinto on Energia- ja ympäristötekniikan pääaineesta, opiskelija voi jatkaa jossain seuraavista maisteriohjelmista:

 • Master’s Programme in Energy Technology
 • Master’s Programme in Geoengineering
 • Master’s Programme in Geoinformatics
 • Master’s Programme in Water and Environmental Engineering

Jos kandidaatin tutkinto on Kone- ja rakennustekniikan pääaineesta, opiskelija voi jatkaa jossain seuraavista maisteriohjelmista:

 • Master’s Programme in Applied Mechanics
 • Master’s Programme in Building Technology
 • Master’s Programme in Mechanical Engineering

Jos kandidaatin tutkinto on Rakennetun ympäristön pääaineesta, opiskelija voi jatkaa jossain seuraavista maisteriohjelmista:

 • Master’s Programme in Real Estate Economics
 • Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering

Kandidaattiohjelman Into-sivulta https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Kandidaattiopiskelijoiden+siirtyminen+maisterivaiheen+opintoihin pääset kunkin yllämainitun maisteriohjelman alustavaa sisältöa kuvaavaan posteriin.

 

Maisteriohjelman valinnan ajankohta ja kriteerit

Opiskelija ilmoittaa priorisointijärjestyksessä maisteriohjelmatoiveensa tammikuun loppuun mennessä sinä lukuvuonna, jolloin hän aikoo suorittaa kandidaatin tutkinnon (useimmiten kolmannen opiskeluvuoden keväällä). Alarajaa valintavaiheessa vaadittavalle opintopiste­kertymälle ei ole, mutta opiskelijan tulee suorittaa hänelle vahvistetun HOPSin mukaan kaikki kandidaatin tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset (kurssit, kandidaatintyö ja semi­naari, kypsyysnäyte ja toisen kotimaisen kielen kokeet) sen lukuvuoden loppuun mennes­sä, jonka tammikuussa hän esittää maisteriohjelmatoiveensa. Tarkempi ohjeistus em. suoritusaikataulusta ja menettelytavoista annetaan myöhemmin.

Maisteriohjelman valinnassa kriteereinä ovat opintoihin käytetty aika, opintopistekertymä ja opintomenestys.

Lisätietoa maisteriohjelman valinnasta ja kriteereistä on Intossa https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Kandidaattiopiskelijoiden+siirtyminen+maisterivaiheen+opintoihin

 

Kandidaattiohjelmasta valmistuneet voivat hakea maisteriopintoihin myös muihin kuin edellä esitettyihin oman kandidaattivaiheen mukaan määräytyviin maisteriohjelmiin. Kandidaatiksi valmistuttuaan opiskelijalla on oikeus hakea maisterivaiheen valinnoissa oman tai muiden korkeakoulujen tai yliopistojen ilmoittamien hakukelpoisuusehtojen mukaisesti:

 • muihin Insinööritieteiden korkeakoulun maisteriohjelmiin
 • muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen maisteriohjelmiin
 • muiden kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen maisterivaiheen opintoihin

Tällöin opiskelija osallistuu kyseisen korkeakoulun tai yliopiston maisterivaiheen valintoihin yhdessä muiden hakijoiden kanssa.

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa maisterivaiheessa johonkin toiseen Insinööritieteiden korkeakoulun, Aalto-yliopiston muun tekniikan alan korkeakoulun tai muun yliopiston tarjoamaan maisteriohjelmaan, hän voi vaikuttaa valintaansa seuraavasti: Opiskelemalla kandidaattivaiheessa oman pääaineensa rinnalla sopivasti valitun sivuaineen (25 op) ja valitsemalla kaikki vapaasti valittavat opinnot sivuainettaan tukevaksi, opiskelijalle kertyy pääaineen opintoja vastaava opintopistemäärä (50 op) sellaisia opintoja, jotka voivat vaikuttaa toiseen maisteriohjelmaan valituksi tulemista edistävällä tavalla. Hyvä opintomenestys kaikissa kandidaattivaiheen opinnoissa edistää luonnollisesti pyrkimyksiä päästä haluamaansa maisteriohjelmaan. Edellä kerrotulla sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen tarkoituksen mukaisella suuntaamisella ei kuitenkaan voida taata opiskelupaikan saamista jossain toisessa maisteriohjelmassa. Päätös opintojen suuntaamisesta on tehtävä jo opintojen varhaisessa vaiheessa, jotta opiskelija voi valita sopivia kursseja kandidaattiopintojen aikana.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla