Opinnäytetyö ja valmistuminen tekniikan kandidaatiksi

Kandidaatintyö

Kandidaatintyö laaditaan koulusivistyskielellä pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, voi kirjoittaa kandidaatintyönsä englanniksi. Aiheesta sovitaan kandidaatintyön ohjaajan kanssa, joka seuraa kandidaatintyön etenemistä ja tukee opiskelijaa työn tekemisessä. Kandidaatintyö tehdään kandidaattiseminaarin yhteydessä. Kandidaatintyö on julkinen opinnäyte, joka on pidettävä nähtävillä korkeakoulussa.

Kandidaatintyön arvostelussa käytetään arvosanoja 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 hyväksyttyjä arvosanoja.

Kandidaatintyön ja kandidaattiseminaarin tavoitteet ja sisältö

Kandidaatintyö on osa 10 opintopisteen opintokokonaisuutta, johon kuuluu lisäksi kandidaatin seminaari ja kypsyysnäyte. Kandidaatintyön ja kandidaattiseminaarin opintokokonaisuuden tavoitteena on luoda tiedonhaun, tieteellisen ajattelun, tiedon jäsentämisen ja käsittelyn sekä kielen ja viestinnän taitoja.

Kandidaatintyön aihe sovitaan kandidaattiseminaarin alussa ja kandidaatintyö tehdään seminaarin aikana. Kandidaattiseminaarin on tarkoitus tukea kandidaatintyön tekemistä ja siihen kuuluu korkeakoulun järjestämän opetuksen lisäksi kielikeskuksen ja kirjaston järjestämää opetusta. Työn valmistuttua opiskelijat esittelevät työnsä seminaariryhmässä ja opponoivat toisten opiskelijoiden töitä.

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte on sekä alempaan että ylempään perustutkintoon kuuluva suoritus, jolla mitataan perehtyneisyyttä kandidaatintyön tai diplomityön alaan ja koulusivistyskielen hallintaa. Suomen- ja ruotsinkielisten kypsyysnäytteiden kieliasu tarkastetaan kielikeskuksessa. Kielikeskus ei tarkasta englanninkielisiä kypsyysnäytteitä. Jos kandidaatin tutkinnon yhteydessä kirjoitetun kypsyysnäytteen kieliasu on hyväksytty, ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavan kypsyysnäytteen kieliasua ei enää tarkasteta.

Kypsyysnäytteeseen sovelletaan kahta eri käytäntöä. Perinteinen kypsyysnäyte on esseemuotoinen, pohdiskeleva teksti, joka kirjoitetaan valvotussa tilanteessa valvovan opettajan tai opinnäytteen ohjaajan antamasta aiheesta. Joissakin kandidaattiseminaareissa kypsyysnäytteenä toimii osa opiskelijan kandidaatintyötä. Tällöin opiskelija saa pienryhmätyöskentelyn yhteydessä kielenopettajalta palautetta kandidaatintyön tekstistä ja toimittaa tarvittaessa tekstistä palautteen perusteella muokatun version.

Perinteinen kypsyysnäyte kirjoitetaan ennalta sovitussa tilaisuudessa kandidaattiseminaarin loppuvaiheessa tai diplomityön ollessa (lähes) valmis. Tilaisuus on valvottu, eikä apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) saa käyttää. Puhtaaksikirjoitusta ei tarvita. Kieliasun tarkastusta varten on hyvä varata riittävästi aikaa varsinkin luentokausien ulkopuolella, jolloin opettajat eivät ole paikalla säännöllisesti. Luentokausien aikana kielentarkastukseen on hyvä varata aikaa noin 14 vrk siitä, kun teksti on saapunut tarkastajalle.

Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kypsyysnäytteen kirjoittamisesta on tietoa Aalto-yliopiston Kielikeskuksen Into-sivuilla https://into.aalto.fi/display/filc/Opetus. Seuraa linkkiä Tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot -> CHEM ELEC ENG SCI -> Pakolliset opinnot, mistä löydät tietoa kandidaattiseminaarista ja kypsyysnäytteestä.

Kielikeskuksen Into-sivulla (etusivulla) https://into.aalto.fi/display/filc/Opetus on linkki kielikeskuksen opinto-oppaaseen.

Kandidaattiseminaarin toteutus

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari toteutetaan sekä syys- että kevätlukukaudella. Opiskelija voi valita, osallistuuko hän koulutusohjelman omaan suomenkieliseen vai tekniikan alan korkeakoulujen yhteiseen ruotsinkieliseen seminaariin. On kuitenkin suositeltavaa, että opiskelija osallistuu koulusivistyskielensä mukaiseen kandidaattiseminaariin.

Tutkintotodistukset ja valmistuminen

Aalto-yliopiston korkeakoulu antaa perustutkinnon suorittaneelle tutkintotodistuksen edellyttäen, että henkilö on täyttänyt säädetyt velvoituksensa yliopistoa kohtaan. Opiskelijan on opinnoissaan täytettävä tutkintosäännön mukaiset vaatimukset. Kun kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu, mukaan lukien kandidaatinseminaari ja kypsyysnäyte, voi opiskelija hakea kandidaatin tutkintoa.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon hakeminen suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian kandidaatintyön ja muiden tutkintoon kuluvien opintosuoritusten valmistuttua.

Valmistumiseen liittyviä ohjeita ja on saatavissa korkeakoulun Into-sivuilta: https://into.aalto.fi/display/fi/Etusivu -> Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle -> Insinööritieteiden korkeakoulu – Valmistuminen ja opinnäytteet sekä koulutusohjelman kansliasta. Tutkintotodistusta haetaan sähköisen eAge-asiointijärjestelmän kautta. Tutkintotodistusta haetaan sähköisen eAge-asiointijärjestelmän kautta. eAge-järjestelmän linkki on Into-sivulla https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Valmistuminen+tekniikan+kandidaatiksi.

Valmistumispäivämäärät ja asiointiaikataulu on myös julkaistu kanslioiden ilmoitustauluilla ja korkeakoulun Into-sivuilla https://into.aalto.fi/display/fi/Etusivu -> Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle -> Insinööritieteiden korkeakoulu – Valmistuminen ja opinnäytteet.

Jos opiskelija on osoittanut alempaan tai ylempään tutkintoon sisältyvillä opintosuorituksillaan erinomaisia tietoja ja opinnäytteessään erityistä kypsyneisyyttä ja arvostelukykyä, voidaan asianomaista tutkintoa koskevassa tutkintotodistuksessa mainita, että tutkinto on suoritettu erinomaisesti. Maininta voidaan antaa, jos tutkintoon kuuluvien kurssien (pois lukien opinnäyte) opintopistemäärillä painotettu keskiarvo on vähintään 4,0 ja opinnäytteen arvosana on vähintään 4,0.

Jos kurssin arvostelussa on käytetty asteikkoa hyväksytty-hylätty, ei tätä oteta huomioon edellä mainittua opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa laskettaessa.

Todistustenjakotilaisuudet

Korkeakoulun dekaani jakaa tutkintotodistukset tohtoreille, lisensiaateille, diplomi-insinööreille ja kandidaateille juhlallisessa tilaisuudessa, joita järjestetään tarvittava määrä lukukautta kohden. Tutkintotodistusten jakotilaisuuksien päivämäärät ovat osoitteessa https://into.aalto.fi/display/fi/Etusivu -> Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle -> Insinööritieteiden korkeakoulu – Valmistuminen ja opinnäytteet. Kukin todistuksen saaja saa todistustenjakotilaisuuteen henkilökohtaisen kutsun noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Todistustenjakoon tulee ilmoittautua kutsussa kerrotulla tavalla ilmoittautumisaikana.

Jos et voi osallistua tilaisuuteen, voit noutaa tutkintotodistuksesi OOP-palvelupisteestä (Otakaari 4, huone 103) aikaisintaan tilaisuuden jälkeisenä arkipäivänä. Tutkintotodistusta noutaessasi sinulla tulee olla mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus. Voit lähettää myös valtakirjan (löytyy yllämainitulta Into-sivulta) OOP-palvelupisteelle tutkintotodistuksen postittamista varten.

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla