Opintoihin liittyvät käytännöt

Kurssit ja tentit

Kurssien mitoitus

Opintojen laajuutta mitataan opintopisteillä (op). Yhden vuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä eli yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Kurssit pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet (learning outcomes) määrittelevät, mitä tietoja, taitoja ja asenteita opiskelijan odotetaan hallitsevan kurssin jälkeen. Osaamistavoitteiden tulee olla opiskelijoiden saavutettavissa ja niiden toteutumista on kyettävä arvioimaan. Jokaiselle kurssille on laadittu osaamistavoitteet, jotka löytyvät Nopasta kurssin kotisivulta. Osaamistavoitteet on laadittu siten, että ne kuvaavat tasoa, jolla kurssin saa suoritettua hyvin tiedoin (arvosana 3).

Kurssille ilmoittautuminen

Opiskelijan on ilmoittauduttava kurssille ennen sen alkua WebOodissa (oodi.aalto.fi/a/). Kurssille ilmoittautuminen on pakollista. Ilmoittautuminen aukeaa 28 päivää ennen opetusperiodin alkamista ja päättyy 7 päivää periodin alkamisen jälkeen (vararehtorin päätös 28.11.2013).

Kurssin osittainen muuttuminen tai lakkauttaminen

Kurssille ilmoittautunut opiskelija saa suorittaa kurssin ilmoittautumishetkellä voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaan vuoden ajan kurssin tai sen osan päättymisestä. Jos tutkintovaatimukset ovat koehetkeen mennessä muuttuneet, opiskelijan tulee sopia kokeesta asianomaisen opettajan kanssa. Opetussuunnitelmasta poistuvista kursseista järjestetään tenttejä ainakin seuraavan lukuvuoden ajan. Tarkempia määräyksiä asiasta löytyy tutkintosäännöstä.

Päällekkäiset kurssit

Kahdesta samansisältöisestä kurssista saa vain toisen sisällyttää tutkintoon. Osa peruskursseista tarjotaan myös ruotsinkielisinä, jolloin ruotsinkielinen kurssi korvaa suomenkielisen vastaavan kurssin ja näin ollen molempia kursseja ei voi sisällyttää tutkintoon.

Tentit ja välikokeet

Jos kurssin tutkintovaatimuksiin sisältyy kirjallinen tai suullinen koe, sen suoritusmahdollisuus on järjestettävä ainakin kahdesti vuodessa. Tämän lisäksi opettaja voi järjestää suoritusmahdollisuuksia muulloinkin. Laajojen kurssien koesuoritus voi koostua kahdesta tai useammasta osasta.

TENTTEIHIN ILMOITTAUTUMINEN ON PAKOLLISTA

Opiskelijan tulee ilmoittautua tenttiin viimeistään viikkoa ennen tenttitilaisuuden järjestämistä. Ilmoittautuminen on pakollista ja se tehdään WebOodissa. Vararehtorin päätöksen (28.11.2013) mukaan:

 • WebOodin tentti-ilmoittautuminen avautuu viimeistään 60 päivää ennen tenttiä. Tiedotusvastuu poikkeavasta tentti-ilmoittautumisen avautumisajasta on opetusta antavalla yksiköllä ja kurssin opettajalla.
 • Tentteihin ilmoittautuminen sulkeutuu 7 päivää ennen tenttiä.

On tärkeää peruuttaa ilmoittautuminen, mikäli ei osallistu tenttiin. Ilmoittautuminen katsotaan tenttiin osallistumiseksi, ellei sitä ole peruttu ennen tentin alkamista. Korkeakoulu voi edellyttää opiskelijan osallistuvan uudelleen kurssin opetukseen, mikäli opiskelija on yrittänyt kaksi kertaa kurssin suoritusta ilman hyväksyttyä arvosanaa.

Alla on keskeisimmät ohjeet tenttiin osallistujalle:

Ennen tenttiä

 • Tenttiin on ilmoittauduttava WebOodissa (oodi.aalto.fi/a/)  viimeistään viikkoa ennen koetilaisuutta
 • Tentteihin ilmoittautuminen sulkeutuu 7 päivää ennen tenttiä.
 • Tenttiin ei voi osallistua eikä tenttiä arvostella, jos opiskelija ei ole siihen ilmoittautunut.
 • Tenttiin ilmoittautuminen katsotaan kokeeseen osallistumiseksi, ellei sitä peruuteta ennen tentin alkua.

Tentissä

 • Tenttiin voi saapua 60 minuutin kuluessa nimellisestä alkamisajasta. Tenttiin ei voi saapua tentin alussa ns. karenssiaikana (10–15 min tentin alusta). Karenssiajan tarkoituksena on taata tentin sujuva aloitus.
 • Ilmoittautumiset tarkistetaan ennen tenttitilaisuuden alkua ja tenttisaliin pääsevät vain ilmoittautuneet. Suurissa tenteissä saliin voidaan ottaa kaikki saapuneet, jolloin ilmoittautuminen kontrolloidaan tentin jälkeen eikä ilmoittautumatta jättäneiden tenttipapereita tarkasteta. Opettajien kanssa ei voi neuvotella eri järjestelyistä.
 • Tentissä on noudatettava annettua sali- ja rivijakoa. Suurten tenttien sali- ja rivijako ilmoitetaan ennen tenttiä ilmoitustaululla ja/tai 'tänään' -taululla päärakennuksen (Otakaari 1) aulassa ja usein myös tenttisalien ovella.
 • Tenttijällä saa olla mukana vain henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet. Muut sallitut välineet mainitaan erikseen.
 • Laukut ja ulkovaatteet jätetään ensisijaisesti naulakoihin. Toissijaisesti, jos naulakoihin ei ole järjestetty valvontaa, ne jätetään tenttisalien käytäville valvojien osoittamiin paikkoihin.
 • Tentti alkaa vasta sitten, kun valvoja antaa siihen luvan.
 • Tentissä käytetään vain valvojan jakamia vastauspapereita.
 • Tentistä saa poistua valvojan annettua luvan, aikaisintaan 65 minuutin kuluttua kokeen nimellisestä alkamisajasta.
 • Kaikki vastauspaperit palautetaan tentin lopussa. Varsinaiset vastauspaperit on merkittävä ja erotettava mahdollisista suttupapereista.
 • Tenttijän henkilöllisyys tarkastetaan tenttivastauksia palautettaessa.

Tenttiohjesääntö löytyy kokonaisuudessaan Into-sivuilta kohdasta into.aalto.fi --> Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle --> Insinööritieteiden korkeakoulu --> Opintojen ja opiskelun säännöstö --> Tenttiohjesääntö.

Opettaja on velvollinen ilmoittamaan tentin tai muun kuulustelun tulokset kansliaan kuukauden kuluessa tentin/kuulustelun pitämisestä. Tulokset laitetaan näkyville Noppa-portaaliin. Tutkintosäännön mukaan opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus saada tutustua opintosuorituksensa arvosteluun.

Mikäli kurssiin kuuluu harjoitustöitä, jotka on mahdollista suorittaa tentin/kuulustelun jälkeen, annetaan lopullinen arvosana vasta näiden tultua suoritetuiksi. Kurssin koostuessa osasuorituksista ilmoitetaan tulos kansliaan kurssin tultua kokonaan suoritetuksi. Opintosuorituksen päivämääräksi merkitään viimeisen osasuorituksen päivämäärä.  

Arviointi ja arvosanat

Arviointi

Yleisesti käytetty arviointimenetelmä on tentti. Perinteisen tentin lisäksi voidaan käyttää mm. esitenttiä, suullista tenttiä, verkkotenttiä, aineistotenttiä tai monivalintatenttiä. Joistakin kursseista järjestetään välikokeita, jotka jakavat kurssin suorituksen pienempiin osiin.

Oppimisen arvioinnissa voidaan käyttää myös muita arviointimenetelmiä, esimerkiksi harjoitustöitä, laskutehtäviä, suullista esittämistä, portfolio -kehittämiskansioita, luento- tai oppimispäiväkirjaa, vertaisarviointia, itsearviointia tai esseetä. Käytettävät arviointimenetelmät ilmoitetaan kurssikohtaisesti.

Arvosanat

Kurssisuorituksen arvostelussa käytetään joko asteikkoa 0-5, jossa 0 (nolla) on hylätty arvosana ja 5 korkein arvosana tai asteikkoa hyväksytty/hylätty. Mikäli kurssi koostuu itsenäisistä osasuorituksista, on opiskelijoille ilmoitettava viimeistään kurssin alkaessa osasuoritusten painoarvo koko kurssin arvosanaan.

Aalto-yliopiston yleisten opetusta ja opiskelua koskevien sääntöjen mukaan opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Halutessaan tutustua arvosteluun, opiskelijan tulee ottaa ensin yhteyttä kurssin vastaavaan opettajaan.

Opintosuorituksen arvostelun oikaisemisesta kerrotaan kohdassa Opintoja koskeva säännöstö. 

Suoritusmerkinnät ja opintorekisteri

Opintosuoritukset kirjataan opintosuoritusrekisteriin (Oodiin). Suoritukset kirjataan kurssin opetuksesta vastaavan koulutusohjelman opintopalveluissa.

Kurssisuoritukset arvostelee kurssista vastaava opettaja. Kurssin opettaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että hän toimittaa opintorekisterin pitäjälle tiedot hyväksytyistä opintosuorituksista kuukauden kuluessa kokeen toimittamisesta.  Mahdollisuuksien mukaan pääpiirteittäiset arvosteluperusteet toimitetaan Noppaan kuukauden kuluessa kokeen järjestämisestä. Kurssin tulokset julkaistaan Noppa-portaalissa kurssin sivuilla (Tulokset).

Koulutusohjelman opintopalvelut huolehtivat siitä, että opintosuorituksen arvostelua koskevat tiedot merkitään viipymättä niiden valmistuttua opintorekisteriin. Kurssiarvosana merkitään opintorekisteriin vasta, kun kurssin kaikki osasuoritukset on tehty ja arvioitu hyväksytysti.

Epävirallisen opintosuoritusotteen voi tilata sähköpostiin WebOodista https://oodi.aalto.fi/a/. Tämä edellyttää kirjautumista WebOodiin Aalto-käyttäjätunnuksella. Virallisen yliopiston leimalla ja allekirjoituksella varustetun opintosuoritusotteen tai läsnäolotodistuksen saa koulun OOP -palvelupisteestä tai koulutusohjelman opintopalveluista. 

Opintosuoritusten voimassaolo

Tutkintosäännön 34 § mukaan tutkinnot voivat sisältää enintään seitsemän vuotta vanhoja opintosuorituksia. Perustellusta syystä tätä pidemmästä opintosuoritusten voimassaolosta päättää korkeakoulu.

Tutkintoon kuuluvat pakolliset kieliopinnot ovat voimassa toistaiseksi. 

Opiskelijapalaute

Opiskelijan saama palaute

Opiskelijan saamalla palautteella tarkoitetaan sitä informaatiota, jota opiskelija saa opiskelustaan. Palaute antaa tietoa opiskelijan oppimisen tuloksista ja sen avulla voidaan arvioida, onko asetettuihin tavoitteisiin päästy. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen onm taito, jonka oppiminen on osa opiskelua.

Opiskelijan antama palaute

Opiskelijapalautetta käytetään opetuksen kehittämisen välineenä. Opiskelijan on tärkeää antaa rakentavaa palautetta, jonka avulla opetushenkilökunta saa tietoa kurssin kehittämiskohteista, toimivista käytännöistä sekä siitä, miten opiskelijat ovat kurssin kokeneet. Palautteenkeruun yhteydessä esiin tulleita kurssin toteuttamiseen liittyviä ongelmakohtia pyritään huomioimaan ja työskentelytapoja parantamaan jo samana tai viimeistään seuraavana lukuvuonna. Kurssipalautteen kerääminen tehdään sähköisen kurssipalautejärjestelmän avulla.

Opiskelijapalauteryhmät: Insinööritieteiden korkeakoulun toimintatapa kehitettäessä kursseja

Kursseilla voi olla käytössä vapaaehtoisista opiskelijoista koostuva opiskelijapalauteryhmä, jonka kurssin vastuuopettaja kokoaa kurssin alussa. Opiskelijapalauteryhmän opiskelijat keräävät kurssin muiltakin opiskelijoilta kommentteja kurssista ja välittävät palautteen kurssin henkilökunnalle. Kurssin vastuuopettaja käsittelee saamansa palautteen keskustellen siitä opiskelijapalauteryhmän jäsenten kanssa ja laatii kehityssuunnitelman siitä, miten hän aikoo palautteen perusteella kehittää kurssia. Opiskelijapalauteryhmien kautta kurssia on mahdollista kehittää jo sen ollessa käynnissä.

Opettajan antama vastapalaute

Kurssipalautteeseen opettajien on suositeltavaa antaa vastapalautetta. Opettajat julkaisevat vastapalautteen yleensä kurssin Noppa-sivulla. Hyväksi käytännöksi on osoittautunut myös palautteen läpikäyminen lyhyesti ennen seuraavan kurssin alkua. Näin kurssin opiskelijat saavat tietoonsa, mitä kehitystoimenpiteitä kurssiin on tehty aiempien palautteiden perusteella. 

Opiskelijan tietojärjestelmät

Seuraavat opiskelua tukevat tietojärjestelmät ovat opiskelijan käytettävissä opintojen aikana:

Kurssien tiedot ja ilmoittautuminen

Tiedotus

Kurssityökalut (käyttö vaihtelee kursseittain)

Työvälineitä opiskeluun (käyttö vaihtelee kursseittain)

WebOodi

WebOodissa (https://oodi.aalto.fi/a/) ovat opetusohjelmaan kuuluvat kurssit ja niiden viralliset kurssikuvaukset.

WebOodissa ilmoittaudutaan kursseille ja tentteihin sekä suunnitellaan omia opintoja oodiHOPS-työkalulla.

Ilmoittautumisten lisäksi opiskelija voi WebOodissa myös:

 • suunnitella omia opintojasi  WebOodin HOPS -työkalulla
 • seurata opintosuorituksiasi ja katsoa suoritustietojasi reaaliajassa
 • katsoa Aalto-yliopiston kurssitarjontaa (myös ilman kirjautumista)
 • tehdä osoitteenmuutoksen opiskelijarekisteriin
 • määrittää kenelle yhteystietosi saa luovuttaa
 • tilata epävirallisen opintosuoritusotteen

Opiskelu- ja opetusportaali Noppa

Opiskelu- ja opetusportaali Noppa (https://noppa.aalto.fi) on opiskelijoille ja opettajille yhteinen työkalu päivittäiseen kurssityöskentelyyn. Noppa kerää yhteen paikkaan kaikkien Aalto-yliopiston kurssien kotisivut ja Nopasta löytyvät mm. kurssien kuvaukset, luento- ja harjoitusajat sekä niihin liittyvät opetusmateriaalit, tiedot harjoitustöistä, kurssiuutiset sekä kurssin tulokset. Kotisivuja voi selata ilman kirjautumista.

Kirjautumalla Noppaan opiskelija saa personoidun aloitussivun, jolle kootaan suorat linkit omien kurssien kotisivuille sekä näiden uusimmat uutiset. Lisäksi kurssien tulosten selaus Nopassa vaatii sisään kirjautumista.

Insinööritieteiden IT-palvelut

Insinööritieteiden korkeakoululla on oma IT-palvelupiste Konetekniikan talossa, Otakaari 4. IT-tukihenkilönä toimii Jaakko Heiskanen, puhelin 050 409 6647. Hän on tavoitettavissa maanantaista perjantaihin klo 9-11.

Aallon IT-palvelut

Aalto-yliopiston tarjoamat IT-palvelut opiskelijoille löytyvät Into-portaalista osoitteessa  https://into.aalto.fi/display/fiit/Palvelut+opiskelijalle

https://salasana.aalto.fi -palvelussa opiskelija saa käyttöönsä Aalto-yliopiston käyttäjätunnuksen ja Aalto-sähköpostin tai voi vaihtaa unohtuneen salasanan itsepalveluna. Tunnistukseen käytetään poliisin myöntämää sirullista henkilökorttia tai pankkitunnuksia.

Tunnuksen ja sähköpostiosoitteen saan käyttöönsä myös IT-palveluiden asiakaspalvelupisteissä, jolloin henkilöllisyys varmistetaan henkilöllisyystodistuksella.

IT-palvelut tarjoaa opiskelijoille opintoja tukevia tietoteknisiä palveluita:

 • peruspalvelut kuten asiakastuki, sähköposti, langaton verkkoyhteys ja tulostus
 • sovelluksia opiskelutiedon hallintaan, opiskeluun ja yhteistyöhön
 • ajantasaisilla laitteilla ja ohjelmistoilla varustettuja IT-luokkia kaikilla kampuksilla.

Lisätietoja IT-palveluista saa Intosta https://into.aalto.fi/display/fiit/ 

Kirjastot

Aalto-yliopiston Otaniemen kampuskirjasto on osa Aalto-yliopiston kirjastoa Arabian ja Töölön kampuskirjastojen ohella. Kirjasto tarjoaa opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen tueksi laajat kokoelmat, jotka koostuvat painetusta ja elektronisesta aineistosta sekä tietokannoista.

Opiskelussa tarvittavat kurssikirjat löytyvät kirjastosta joko painettuna tai e-kirjoina. TEEMU -kokoelmatietokannasta ja Nelli-portaalista voi tarkistaa, onko julkaisu kokoelmissa, missä muodossa ja kuinka käytettävissä. Kirjautumalla Nelli-portaaliin Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijat ja tutkijat voivat käyttää e-aineistoja myös korkeakoulun verkon ulkopuolelta. Suurin osa tilatuista tieteellisistä aikakauslehdistä on elektronisessa muodossa. Tiedot korkeakoulussa tehdyistä diplomi- ja kandidaatintöistä sekä lisensiaatin tutkimuksista löytyvät TENTUN Inssi-tietokannasta.

Kirjaston keskeisiin palveluihin kuuluvat lainaus, kaukopalvelu, tietokantojen ylläpito, tiedonhaut sekä kirjallisuusselvitykset ja asiakkaiden neuvonta. Opiskelijoille järjestetään kirjaston käytön ja tiedonhaun koulutusta opintojen eri vaiheissa. Asiakkaille on tarjolla lukutiloja, ryhmätyöhuoneita sekä asiakastyöasemia ja muita laitteita.

Kirjasto sijaitsee osoitteessa Otaniementie 9. Se on avoinna ma-to klo 9-20, pe 9-18, la klo 10-16, su suljettu. Kesäkuukausien ja pyhien aattopäivien aukioloajat löytyvät kirjaston verkkosivuilta.

Lisätietoja: http://lib.aalto.fi/fi/

Muut kirjastot

Aalto-yliopiston korkeakouluissa ja laitoksilla on omat kirjastot, joista löytyy alan erikoiskirjallisuutta. Erilliskirjastot ovat pääsääntöisesti auki klo 8 – 15.45.

Lisätietoja: http://lib.aalto.fi/fi/contact/

Hyvä tietää

Opinto- ja opiskelijapalveluiden prosessit

Intoon on kerätty opinto- ja opiskelijapalveluita koskevat tärkeimmät prosessikuvaukset.

https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Opinto-+ja+opiskelijapalveluiden+prosessit

Tutkintojen ja ohjelmien vieraskieliset nimet

Inton sivuille on kerätty tutkintojen ja koulutusohjelmien vieraskieliset nimet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Tutkintojen+ja+ohjelmien+vieraskieliset+nimet

Login Form

Powered by jms multisite for joomla