Opintoja koskevat säännöstöt

Tutkintojen rakenteesta ja niihin kuuluvista kokonaisuuksista sekä tutkintojen suorittamisesta määrätään Aalto-yliopiston yleisissä opetusta ja opiskelua koskevissa säännöissä, Insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosäännössä sekä näistä johdetuissa tarkemmissa ohjeissa.

Opintoja ja opiskelua koskevat säännöt, päätökset ja ohjeet on koottu Into-portaaliin tarkoituksena turvata yliopiston opiskelijoille yhtenäinen ja tasapuolinen tiedonsaanti, kohtelu ja oikeusturva.

Aalto-yliopiston kaikkia opiskelijoita koskeva opintojen ja opiskelun säännöstö sisältäen mm. yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt, opiskelua koskevat eettiset säännöt sekä yleiset opintojen hyväksilukemisohjeet löytyvät Into-portaalin osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Etusivu -> Opintojen ja opiskelun säännöstö.

Opintojen ja opiskelun säännöstö

Tähän on koottu lyhyet kuvaukset Into-porttaalista löytyvistä säännöistä.

Suora osoite opintojen ja opiskelun säännöstöön on https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1021571. Asiakokonaisuus löytyy seuraavaa polkua seuraamalla: Into (into.aalto.fi/) -> Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle -> Insinööritieteiden korkeakoulu -> Opintojen ja opiskelun säännöstö.

Yliopistoa koskevat lait ja säädökset

Yliopistoja koskeva lainsäädäntö on uudistettu 1.1.2010 voimaan tulleen yliopistouudistuksen yhteydessä. Yliopistoista säädetään yliopistolaissa ja yliopistoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Lisäksi toimintaa säätelevät mm. valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä.

Yliopistoja koskevat lait ja säädökset löytyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulta http://www.okm.fi/OPM/Koulutus/yliopistokoulutus/ -> Lait ja asetukset.

Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt

Aalto-yliopiston opetus perustuu tutkimukseen. Opetuksessa pyritään korkeaan kansainväliseen tasoon ja noudatetaan eettisiä periaatteita sekä hyvää tieteellistä käytäntöä. Hoitaessaan opetustehtäväänsä Aalto-yliopisto toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa.

Opetusta ja opiskelua koskevien sääntöjen tarkoitus on turvata akateeminen yhteisön jäsenten yhtenäinen ja tasapuolinen kohtelu sekä oikeusturva. Sääntöjä sovelletaan koko Aalto-yliopistossa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, jollei jäljempänä toisin mainita. Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt ovat Intossa.

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Tutkintosääntö on yksi tärkeimmistä säädöksistä, joka koskee korkeakoulun toimintaa ja siellä annettavaa opetusta. Insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosäännössä määritellään muun muassa korkeakoulun tehtävä, korkeakoulussa suoritettavat tutkinnot, tutkintojen tavoitteet, mitä kokonaisuuksia tutkintojen tulee sisältää, miten koulutus tulee järjestää, opiskelijavalinnat ja opinto-oikeus, tutkinnon suorittajilta vaadittava kielitaito ja monia muita tutkintoihin, niiden sisältöön, rakenteeseen ja suorittamiseen liittyviä asioita.

Syksyllä 2013 tai myöhemmin uuden tutkintorakenteen mukaan aloittaneita opiskelijoita koskee Insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö (TS 2013). Aikaisemmin aloittaneita vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelevia opiskelijoita koskee Tutkintosääntö (TS 2005), joka on voimassa siirtymäsäännöksin.

Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely

Aalto-yliopiston arvojen mukaan yliopiston toiminnan perustana ovat eettisyys, avoimuus ja tasa-arvo. Tavoitteena on, että Aalto-yliopiston opiskelijat menestyvät opinnoissaan ja työelämässä noudattaen hyviä tieteellisiä ja taiteellisia sekä oman alansa ammatillisia käytäntöjä.

Säännöt koskevat opiskelijan koko opintopolkua Aalto-yliopiston kaikilla aloilla. Eettisten sääntöjen tarkoituksena on turvata opiskelijan oppiminen sekä opiskelijan omia että muiden saavutuksia kunnioittaen. Oppiminen vaatii opiskelijan omaa älyllistä ponnistelua. Vilpillisin keinoin hankittu opintosuoritus ei osoita opiskelijan todellista osaamista. Vilppi on epäkunnioittavaa käytöstä sekä opettajaa että yliopistoyhteisöä kohtaan.

Aalto-yliopiston yleiset ohjeen opintojen hyväksilukemisesta

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja samantasoisilla opinnoilla. Vain sellaisia opintoja voidaan hyväksilukea, jotka tulevat osaksi suoritettavaa tutkintoa.

Opinnäytteitä ei voi hyväksilukea.

Todistuksen myöntäminen edellyttää, että vähintään puolet tutkinnon opinnoista, mukaan lukien opinnäytetyö on suoritettu opiskelijan koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Poikkeuksena ovat erikseen sovitut kaksoistutkinto-ohjelmat. Pääsääntöisesti tutkinnon keskeiset syventävät opinnot on suoritettava korkeakoulun vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti.

Päätökset hyväksilukemisesta tehdään omassa koulutusohjelmassa. Opintojen hyväksilukemiseen liittyviä hakemuksia saa korkeakoulun Into-sivuilta kohdasta Lomakkeet -> Perustutkintojen lomakkeet tai linkistä https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Perustutkintojen+lomakkeet sekä oman koulutusohjelman kansliasta.

Aalto-yliopiston yleiset muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisohjeet löytyvät Intosta Aalto-yliopiston opiskelun ja opintojen säännöstöstä.

Opintojen hyväksilukeminen Insinööritieteiden korkeakoulussa

Aalto-yliopiston yleisten hyväksilukuohjeiden lisäksi Insinööritieteiden korkeakoululla on omat sovellusohjeet hyväksiluvusta. Insinööritieteiden hyväksilukuohjeiden taustalla ovat Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta sekä muita asiaa koskevia säädöksiä ja ohjeita.

Insinööritieteiden hyväksilukuohjeet koskevat perustutkintoihin kuuluvien opintojen hyväksilukemista Insinööritieteiden korkeakoulussa. Jatko-opintojen osalta hyväksiluku tehdään tutkintovaatimusten kautta.

Ohjeiden ulkopuolelle on rajattu ei-muodollisessa koulutuksessa ja työkokemuksen kautta hankitun osaamisen hyväksilukeminen. Poikkeuksena työkokemuksen hyväksilukemisessa on yliopistoyhteisössä tehtävät luottamustoimet.

Insinööritieteiden korkeakoulun hyväksilukuohjeet löytyvät Intosta kohdasta Omien opintojen suunnittelu https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Omien+opintojen+suunnittelu -> Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen.

Oikaisun hakeminen opintoasioissa

Opintosuorituksen arvosteluun tai hyväksilukemista koskevaan päätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua. Oikaisun hakemisen kannalta opintosuoritukset jaetaan seuraavasti: 

  • Muu opintosuoritus kuin diplomityö, pro gradu -työ, taiteen maisterin opinnäytetyö, lisensiaatintutkimus, väitöskirja
  • Maisteritason opinnäytetyö, lisensiaatintutkimus ja väitöskirja
  • Opintojen hyväksilukeminen

Lisätietoja löytyy Intosta kohdasta Oikaisun hakeminen opintoasioissa https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Oikaisun+hakeminen+opintoasioissa

Tenttiohjesääntö

Tenttiohjesääntö koskee soveltuvin osin kaikkia korkeakoulussa järjestettäviä koetilaisuuksia, jos tentin vastuullinen valvoja ei perustellusta syystä muuta ilmoita. Koska ohjeet on laadittu koemuotoisia tenttitilaisuuksia silmällä pitäen, niitä voidaan soveltaa vain osittain uusimuotoisia oppimisen arviointimenetelmiä käytettäessä. Korkeakouluilla ja koulutusohjelmilla voi olla myös omia tenttiohjesääntöön pohjautuvia ohjeita.

Lisätietoja löytyy Intosta kohdasta Tenttiohjesääntö https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=2398309

Aalto-yliopiston linjaukset rajattuun opiskeluaikaan myönnettävälle lisäajalle

Tavoitteellisista ja sallituista kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittamisajoista säädetään yliopistolaissa. Yliopisto voi myöntää lisäaikaa opinnoille tutkinnon suorittamiseksi. Yliopiston tehtävä on ensisijaisesti järjestää opinnot ja tukea opiskelijoita eri keinoin tutkintojen suorittamisessa siten, että opiskelijat voivat esteettä suorittaa opintonsa ilman lisäaikaa. Yliopiston tulee huolehtia opiskelijoiden sitouttamisesta tavoitteellisiin opinto-ohjelmiin heti opintojen alusta ja seurata opintojen etenemistä koko opiskeluajan. Keskeisiä tukitoimia ovat opiskelijoiden HOPS-ohjaus ja tutorointi sekä tavoitteellisesta tutkinnon suorittamisen aikataulusta jääneiden tavoittaminen hyvissä ajoin ennen tutkinnon suorittamisajan päättymistä.

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on 3 vuotta. Opiskelija voi käyttää sen suorittamiseen 4 läsnäololukuvuotta (sallittu aika).

Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on 5 vuotta. Opiskelija voi käyttää sen suorittamiseen 7 läsnäololukuvuotta (sallittu aika).

Lisätietoja löytyy Intosta kohdasta Aalto-yliopiston linjaukset rajattuun opintoaikaan myönnettävälle lisäajalle https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=9387593 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla