Opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS

Opintojen suunnittelu on tärkeä osa opiskelua. Jokaisella opiskelijalla on oma opintopolkunsa henkilökohtaisine valintoineen opintojen aloittamisesta tutkinnon suorittamiseen. Opintopolku tulee suunnitella mahdollisimman järkeväksi ja suunnitelmallisesti eteneväksi. Sinun ei kuitenkaan tarvitse suunnitella opintojasi yksin vaan suunnittelun tueksi on tarjolla erilaisia mallilukujärjestyksiä ja suoritusjärjestysehdotuksia, erilaisia oppaita sekä opintoneuvontaa ja -ohjausta. Tärkein työkalu opintojen suunnitteluun on henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma on opiskelijan työkalu omien opintojen etenemisen suunnitteluun ja seurantaan. Sen tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija tutkinnon rakenteeseen, selkeyttää opiskelun lähtökohtia ja henkilökohtaisia tavoitteita ja taata siten opiskelijalle mahdollisimman hyvä ja sujuva opintopolku. HOPS on yksityiskohtainen, kurssitasolla laadittu suunnitelma, joka sisältää myös suunnitelman kurssien suoritusaikataulusta.

Opintosuunnitelman tekemistä käydään läpi ENG-A1004 Orientaatio yliopisto-opintoihin insinööritieteissä kurssilla ja opinto- ja opettajatuutortapaamisissa. Insinööritieteiden kandidaattiohjelmassa aloittavat opiskelijat tekevät itselleen kandidaatin tutkinnon kattavan opintosuunnitelman WebOodin HOPS-työkalulla (-> eHOPS) ja palauttavat sen kommentoitavaksi oman pääaineensa opintoneuvojalle ensimmäisen syyslukukauden aikana (1.12. mennessä). Opintoneuvoja tarkastaa eHOPSin ja antaa siitä palautetta opiskelijalle. Opintosuunnitelman tekeminen ja lähettäminen opintoneuvojalle kommentoitavaksi on osa kurssin ENG-A1004 Orientaatio yliopisto-opintoihin suorittamista.

Opiskelija hyväksyttää WebOodissa tekemänsä opintosuunnitelman Intosta löytyvien ohjeiden mukaisesti: Omien opintojen suunnittelu -> Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=14188982. Mikäli opiskelija valitsee sivuaineen Aallon tekniikan korkeakoulujen sivuainetarjonnan ulkopuolelta (kotimaisesta tai ulkomaisesta yliopistosta), opintosuunnitelma on syytä hyväksyttää ennen sivuaineen opintojen aloittamista.HOPSia on mahdollista päivittää opintojen kuluessa, mutta opiskelijalla voi olla kerrallaan voimassa vain yksi hyväksytty opintosuunnitelma. Mikäli opiskelija haluaa muuttaa hyväksyttyä opintosuunnitelmaansa, hänen tulee hyväksyttää se uudelleen.

HOPS on tarkoitettu nimenomaan opiskelujen etenemisen tueksi.  Opintosuunnitelmasta on hyötyä ohjaustilanteissa opettajien vastaanotoilla ja koulutusohjelman kansliassa, jos opiskelija haluaa keskustella omista opinnoistaan ja käydä läpi omaa tilannettaan. Opintosuunnitelmaa tarvitaan myös esimerkiksi haettaessa vaihto-opintoihin ulkomaille tai JOO-opinto-oikeutta muihin kotimaisiin yliopistoihin.

Henkilökohtaista opintojen suunnittelua kannattaa tehdä myös tarkemmalla tasolla. Oman viikkosuunnitelman teko helpottaa luentojen, laskuharjoitusten, laboratoriotöiden sekä itsenäisen työskentelyn organisointia. Tenttikausien suunnittelu ja toiminnan ennakointi on tärkeää. Suunnittelun tarkoituksena on jakaa opiskelu mahdollisimman tasaisesti koko lukuvuoden ajalle. Oppaan lopussa olevat pääainekohtaiset mallilukujärjestykset helpottavat omien opintojen suunnittelua.

Saavutettava opiskelu ja esteetön oppimisympäristö

Aalto-yliopiston tavoitteena on esteetön, terveellinen ja turvallinen yliopisto, jossa tutkimus ja opetus ovat saavutettavia kaikille yhteisön jäsenille. Opiskelija voi erityisin perustein hakea opiskelun erityisjärjestelyjä ja saada opiskeluun tehostettua tukea. Erityisjärjestelyjä voivat muun muassa olla lisäajan saaminen tenttiin, koekysymykset isolla fontilla jne. Erityisiä perusteita voivat olla mm. kuulovamma, näkövamma tai muu aistivamma, erilaiset lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet, paniikkihäiriö, jännittäminen tai Asperger-oireyhtymä. Mikäli koet tarvitsevasi tehostettua tukea, ota yhteys oman koulusi opiskelijapalveluihin.
https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=6312172

 

Opintojen ohjaus ja neuvonta

Aalto-yliopiston opiskelijalla on oikeus saada ohjausta ja opintoneuvontaa koko opiskelunsa ajan. Tukea kannattaa hakea erityisesti opintojen alkumetreillä, jotta opiskelun liikkeellelähtö olisi mahdollisimman joustavaa ja tavoitteellinen opiskeluaika olisi mahdollista saavuttaa.

Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan oppimista ja opintojen sujuvaa etenemistä ja opintoihin kiinnittymistä sekä varmistaa opiskelijan opintopolun, tilanteen ja tarpeen mukainen tuki opintojen eri vaiheissa. Lähtökohtana on opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuu omien opintojen etenemisestä. Useimmat opiskeluun liittyvät käytännön ongelmat voi selvittää itse tutustumalla huolellisesti tähän opinto-oppaaseen Intoon ja Noppaan.

Opinto-ohjausta ja neuvontaa antavat monet eri tahot kuten opinto- ja opettajatuutorit, opintoneuvojat, opinto-ohjaaja ja kansliahenkilökunta. Kurssikohtaista neuvontaa antavat kyseisen kurssin opettajat. Lisäksi järjestetään erilaisia opintoihin liittyviä informaatiotilaisuuksia, joihin opiskelijoiden toivotaan aktiivisesti osallistuvan.

 

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen."> Opintoohjausympyrä

  

Tuutorointi

Opettaja ja opintotuutorointi

Tuutorointi on osa Orientaatio yliopisto-opintoihin Insinööritieteissä –kurssia ja siihen osallistuminen on pakollista korkeakoulun uusille opiskelijoille. Tuutoroinnin tavoitteena on tukea opiskelijaa opintojen suunnittelemisessa ja siten edesauttaa opiskelijaa suorittamaan tutkintonsa tavoiteajassa. Etenkin opintojen alkuvaihetta pyritään helpottamaan tekemällä opiskeluun liittyvät asiat tutuiksi. Myös tuutorryhmästä saatava vertaistuki ja kontakti henkilökuntaan ovat tärkeitä ja auttavat opiskelijaa sopeutumaan opiskeluympäristöön. Toiminnan tärkeimpiä päämääriä ovat opastuksen antaminen opintouran tärkeimpien tapahtumien yhteydessä, omaan alaan tutustuminen ja auttaminen ongelmatilanteissa.

Opintojen ensimmäisen syksyn aikana Uudet opiskelijat jaetaan tuutorryhmiin, joille nimetään sekä opintotuutori että korkeakoulun henkilökuntaan kuuluva opettajatuutori. Opintotuutori on opiskelijan tukena ensimmäisen opiskeluvuoden ja opettajatuutori kandidaatin tutkintoon asti, minkä jälkeen opettajatuutorina toimii oman pääaineen professori.

Tuutorointiin kuuluu sekä ryhmätapaamisia että henkilökohtaisia tapaamisia opettajatuutorin kanssa.Tarkempaa tietoa tuutoroinnin käytännön järjestelyistä ja aikatauluista annetaan Orientaatio yliopisto-opintoihin Insinööritieteissä -kurssin luennoilla.

Ryhmätapaamiset

Ryhmätapaamisia järjestetään opintojen ensimmäisen vuoden aikana vähintään kaksi. Tapaamisten sisältö voi vaihdella paljonkin ryhmittäin ja omalla aktiivisuudella saa parhaimman hyödyn irti tuutoroinnista. Ryhmätapaamisissa tutustutaan toisiin samasta alasta kiinnostuneisiin opiskelijoihin, pääaineenhenkilökuntaan ja opintoihin yleensä. Alussa tärkeimpänä sisältönä tapaamisissa on opiskelun alkuun saaminen: tutkintorakenteeseen, kursseihin sekä omaan alaan tutustuminen. Opiskelija saa tapaamisissa tärkeää tietoa siitä, millaista opiskelu omassa korkeakoulussaja pääaineessa on ja keiltä opastusta ja apua voi hakea opintoihin liittyvissä asioissa. Tärkeintä on tieto siitä, että kukaan ei ole yksin.

Henkilökohtaiset tapaamiset

Opettajatuutori järjestää jokaisen tuutoroimansa opiskelijan kanssa ainakin yhden henkilökohtaisen tapaamisen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.Kahdenkeskisissä tapaamisissa opettajatuutorin kanssa käydään läpi opiskelijan tekemä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), opintojen edistymistä ja suunnitellaan opintoja eteenpäin. Kahden kesken tuutorin kanssa voi toki jutella myös muista mieltä painavista asioista, jotka ehkä jäävät ryhmätilanteessa kysymättä. Henkilökohtainen neuvonta antaa mahdollisuuden katsoa asioita opiskelijan oman tilanteen mukaan. Huomioitavaa on, että opiskelijan tulee itse huolehtia käynneistään opettajatuutorinsa luona!

ISOhenkilötoiminta

ISOhenkilötoiminta on uusille opiskelijoille annettavaa ohjausta, jonka tavoitteena on auttaa opiskelijoita opintojen alkuun ja antaa heille opiskeluprosessia ja -ympäristöä koskevat tarvittavat tiedot. Pyrkimyksenä on myös saada opiskelija kiinnostumaan opiskeluympäristöstään ja edesauttaa opiskelussa lähes välttämättömän, opiskelutovereista muodostuvan ryhmän kehittymistä.

ISOryhmän toimintaa ohjaa tehtävään koulutettu, vapaaehtoinen vanhempi opiskelija. Ryhmän toiminta aloitetaan syyslukukauden alkaessa ja se jatkuu ainakin syyslukukauden. ISOhenkilötoiminnan järjestämisestä ensimmäisen vuoden opiskelijoille vastaavat  killat ja killoissa toimivat aktiiviset vanhemmat opiskelijat. Killat ovat opiskelijoiden etua ajavia yhdistyksiä, jotka järjestävät jäsenilleen monia palveluita ja erilaisia tilaisuuksia. Killoista ja niiden toiminnasta kerrotaan lyhyesti oppaan lopussa.

Opintoneuvojat

Korkeakoulussamme työskentelee osa-aikaisia suomen- ja ruotsinkielisiä opintoneuvojia, harjoitteluneuvojia ja kansainvälisten asioiden opintoneuvojia. Opintoneuvojat ovat opinnoissaan pidemmälle ehtineitä opiskelijoita, joiden puoleen voi kääntyä kaikissa opintoihin ja opiskelukäytäntöihin liittyvissä kysymyksissä mm. henkilökohtaisten opintosuunnitelmien laadinnassa, erilaisissa opiskeluun ja opintojen edistymiseen liittyvissä hakemus- ja valintatilanteissa, tutkintoon liittyvissä kysymyksissä, kurssivalinnoissa ja kurssien korvaavuuksissa sekä opiskelijan oikeusturvakysymyksissä.

Kansainvälisten asioiden opintoneuvoja auttaa kansainvälisistä vaihto-opinnoista kiinnostuneita opiskelijoita opiskelupaikan valinnassa ja hankinnassa sekä vaihdosta palaamisessa. Lisäksi hän opastaa ulkomaalaisia opiskelijoita.Harjoitteluneuvojalta saat apua puolestaan harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Opintoneuvojat ovat tavattavissa vastaanottoaikoinaan opintoneuvolassa ja tarvittaessa voit sopia tapaamisesta opintoneuvojan kanssa myös vastaanottoaikojen ulkopuolella.

Opintoneuvojien yhteystiedot ja vastaanottoajat Intosta: https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Opinto-+ja+opiskelijapalveluiden+yhteystiedot  

Login Form

Powered by jms multisite for joomla