Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot

Kieliä koskevat vaatimukset

Opiskelijan tulee osoittaa ammatin harjoittamisen kannalta tarpeellinen kirjallinen ja suullinen taito toisessa kotimaisessa ja yhdessä vieraassa kielessä.

Kandidaatintutkintoon sisältyy pakollisia vieraan kielen opintoja vähintään kolme opintopistettä. Opinnoissa opiskelija harjoittaa työelämässä tarvittavia ja oman alan keskeisiä kirjallisia ja suullisia taitoja. Opinnot ovat edistyneemmällä kielen tasolla, vähintään CEFR B1-B2. Opinnot suoritetaan samassa kielessä.

Toisen kotimaisen kielen taito osoitetaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Koe koostuu kirjallisesta ja suullisesta osiosta, joista molemmista saa yhden opintopisteen. Molemmissa osioissa opiskelija osoittaa oman alan sanaston ja käsitteistön tuntemusta. Molemmat osiot arvostellaan erikseen.

Tutkintoon kuuluvista ja muista Aalto-yliopistossa opetettavista kielistä löytyy Kielikeskuksen Into-sivuilta https://into.aalto.fi/display/filc/Opetus

Toinen kotimainen kieli

Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen kielen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen kielen taito on osoitettava suomen kielessä.

Toisen kotimaisen kielen koe on pakollinen kaikille opiskelijoille, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi ja jotka ovat saaneet koulusivistyksensä Suomessa.

Merkinnän toisen kotimaisen kielen kokeen suorittamisesta voi saada erilaisten vaihtoehtoisten suoritusten perusteella. Kielikohtaiset vaihtoehdot löytyvät tarkemmin Kielikeskuksen Into-sivuilta https://into.aalto.fi/display/filc/Opetus-> Tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot -> CHEM ELEC ENG SCI -> Pakolliset opinnot

Pakollinen vieras kieli

Tutkintosäännön mukaisesti alempaan korkeakoulututkintoon tulee sisältyä vähintään yhden vieraan kielen sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Vaadittava kielitaito osoitetaan suorittamalla opetussuunnitelmaan sisältyvä vieraan kielen kurssi tai kursseja. Mikäli yliopistossa on jossain vieraassa kielessä käytössä kielitaidon osoittamista varten erityinen koe, vaadittu kielitaito voidaan osoittaa joko kokonaan tai osaksi suorittamalla kyseinen koe.

Vieraan kielen opinnoissa painotetaan koulutusalan kielen hallintaa. Vaadittuja vieraan kielen opintoja ei voi koostaa usean eri kielen opintosuorituksista, vaan kaikki opintopisteet tulee suorittaa samasta kielestä. Tarkemmat tiedot löytyvät Kielikeskuksen Into-sivuilta https://into.aalto.fi/display/filc/Opetus -> Tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot -> CHEM ELEC ENG SCI -> Pakolliset opinnot

Pakollisiin kieliopintoihin kelpaavat kurssit lukuvuonna 2014-2015

 (o) = kelpaa suullisen kielitaidon opintoihin

(w) = kelpaa kirjallisen kielitaidon opintoihin

Englanti

Kie-98.1114 Communicating Technology (o,w) (3 op)

Kie-98.1115 Persuasive Communication (o,w) (3 op)

LC-1117 Integrated Oral and Written Skills (o + w) (3 op)

LC-1118 Aaltonaut Communication Skills (o + w) (3- 6 op)

LC-1310 Academic Communication for MSc Students (o + w) (3 op)

LC-1320 Thesis Writing for Engineers (MSc) (w) (3 op)

Kie-98.1330 Presenting Doctoral Research (o) L V (3-5 op)

Kie-98.1340 Writing Doctoral Research (w) L V (3-5 op)

Kie-98.1410 Industrial Communications (o,w) V (3-5 op)

Kie-98.1420 Project Communication (o,w) V (3-5 op)

Kie-98.1600 English Reading/Writing Test (w) (1 op)

Kie-98.1601 English Oral Skills Test (o) (2 op)

LC-1116 Directed Studies in English (o/w) (1-2 op)

 

Espanja

Kie-98.2053 Español 5 (o,w) (3 op)

Kie-98.2063 Español 6 (o,w) (3 op)

Kie-98.2094 Tekniikan espanjaa 1 (o,w) (2 op)

Kie-98.2200 Espanjan luku- ja kirjoituskurssi (w) (2 op)

Kie-98.2510 Verkkokurssi: Caminando por mundos hispanos 1 (o,w) (2 op)

Kie-98.2520 Verkkokurssi: Caminando por mundos hispanos 2 (o,w) (2 op)

 

Japani

Kie-98.3560 Syventäviä japanin kielen opintoja (o,w) (2-4 op)

LC-3355 Nihongo 5 (o,w) 3 op

LC-3366 Nihongo 6 (o,w) 3 op

 

Kiina

Kie-98.9417 Kiina 5 (o,w) (4 op)

 

Ranska

Kie-98.4053 Français 5 (o,w) (3 op)

Kie-98.4063 Français 6 (o,w) (3 op)

Kie-98.4115 Sciences et technologies (o,w) (2-4 op)

Kie-98.4320 Grammaire française 2 (w) (2 op)

LC-4234 Francais pour les étudiants d'échange (o,w) V (2-4 op)

 

Saksa

Kie-98.6053 Deutsch Niveau 5 (o,w) (3 op)

Kie-98.6063 Deutsch Niveau 6 (o,w) (3 op)

Kie-98.6450 Saksan kielioppia 2 (w) (2 op)

Kie-98.6609 Saksan kirjallinen viestintä (w) (2 op)

Kie-98.6625Landeskunde (o,w) (2-4 op)

Kie-98.6669 Suullista viestintää (o) (2 op)

Kie-98.6670 Saksaa vaihtoon lähteville (o,w) (2 op)

Kie-98.6729 Tekniikan saksan tekstikurssi (w) (2-3 op)

Kie-98.6730 Technisches Deutsch (o,w) (3 op)

 

Venäjä

LC-8049 Venäjän kielioppia ja oikeinkirjoitusta venäjänkielisille (w) (2 op)

LC-8053 Venäjän jatkokurssi 1 (o,w) (3 op)

LC-8063 Venäjän jatkokurssi 2 (o,w) (3 op)

LC-8073 Työelämän venäjää (o,w) (3 op)

LC-8083 Elinkeinoelämän venäjää (o,w) V (3 op)

LC-8094 Alakohtaista venäjää (o,w) (V) (3 op)

LC-8103 Suullisen ja kirjallisen viestinnän venäjää (o,w) V (3 op)

LC-8049 Venäjän kielioppia ja oikeinkirjoitusta venäjänkielisille (w) (2 op)

Login Form

Powered by jms multisite for joomla