Opintoihin liittyvät käytännöt

Kurssit ja tentit

Kurssit

Opintojen laajuutta mitataan opintopisteillä (op). Yhden vuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä (op) eli yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Kurssit pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan.

Kurssien osaamistavoitteet määrittelevät, mitä tietoja, taitoja ja asenteita opiskelijan odotetaan hallitsevan kurssin jälkeen. Osaamistavoitteiden tulee olla opiskelijoiden saavutettavissa ja niiden toteutumista on kyettävä arvioimaan. Jokaiselle kurssille on laadittu osaamistavoitteet, jotka löytyvät kurssin MyCourses-sivuilta. Osaamistavoitteet on laadittu siten, että ne kuvaavat tasoa, jolla kurssin saa suoritettua hyvin tiedoin (arvosana 3).

Kurssille ilmoittautuminen

Opiskelijan on ilmoittauduttava kurssille ennen sen alkua WebOodissa (oodi.aalto.fi/a/). Kurssille ilmoittautuminen on pakollista. Ilmoittautuminen aukeaa 28 päivää ennen opetusperiodin alkua ja päättyy 7 päivää periodin alkamisen jälkeen.

Kurssille ilmoittautunut opiskelija saa suorittaa kurssin ilmoittautumishetkellä voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaan vuoden ajan kurssin tai sen osan päättymisestä. Jos tutkintovaatimukset ovat koehetkeen mennessä muuttuneet, opiskelijan tulee sopia kokeesta asianomaisen opettajan kanssa. Opetussuunnitelmasta poistuvista kursseista järjestetään tenttejä ainakin seuraavan lukuvuoden ajan. Tarkempia määräyksiä asiasta löytyy tutkintosäännössä.

Tentit ja välikokeet

Jos kurssin tutkintovaatimuksiin sisältyy kirjallinen tai suullinen koe, sen suoritusmahdollisuus on järjestettävä ainakin kahdesti vuodessa. Tämän lisäksi opettaja voi järjestää suoritusmahdollisuuksia muulloinkin. Laajojen kurssien koesuoritus voi koostua kahdesta tai useammasta osasta.

Tenttiin ilmoittautuminen

Tentteihin ja välikokeisiin ilmoittautuminen on pakollista ja se tehdään WebOodissa. WebOodin tentti-ilmoittautuminen avautuu viimeistään 60 pv ennen tenttiä ja sulkeutuu 7 päivää ennen tenttiä.

On myös tärkeää peruuttaa ilmoittautuminen, mikäli ei osallistu kokeeseen. Ilmoittautuminen katsotaan kokeeseen osallistumiseksi, ellei sitä ole peruttu ennen kokeen alkamista. Kokeessa kolmesti hylätyn opiskelijan on neuvoteltava asianomaisen opettajan kanssa kurssin suorittamisesta.

Tarkemmat tenttikäytännöt löytyvät tenttiohjesäännöstä Into-verkkosivustolla. 

Arviointi ja arvosanat

Oppimisen arviointi

Oppimisen arvioinnin tavoitteena on varmistaa, että opiskelija hallitsee kursseille, kokonaisuuksille ja opinnäytteille tavoitteeksi asetetut tiedot ja taidot sekä tukea opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan. Eri arviointimenetelmät ohjaavat opiskelijaa erilaiseen opiskeluun. Vastuu oppimisesta on opiskelijalla. Opettaja voi tukea ja helpottaa opiskelijan oppimista.

Eniten käytetty arviointimenetelmä on tentti. Perinteisen tentin lisäksi käytetään mm. esitenttiä, suullista tenttiä, verkkotenttiä, aineistotenttiä tai monivalintatenttiä. Joistakin laajemmista kursseista järjestetään välikokeita, jotka jakavat kurssin suorituksen pienempiin osiin.

Oppimisen arvioinnissa voidaan käyttää myös muita arviointimenetelmiä, esimerkiksi portfolio –kehittämiskansioita, luento- tai oppimispäiväkirjaa, vertaisarviointia, itsearviointia tai esseetä.

Arvosanat

Kurssisuorituksen arvostelussa käytetään joko asteikkoa 0-5, jossa 0 on hylätty ja 5 korkein arvosana tai asteikkoa hyväksytty/hylätty. Mikäli kurssi koostuu itsenäisistä osasuorituksista, opiskelijoille on ilmoitettava viimeistään kurssin alkaessa osasuoritusten painoarvo koko kurssin arvosanaan.

Aalto-yliopiston yleisten opetusta ja opiskelua koskevien sääntöjen mukaan opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen.

Opintosuorituksen arvostelun oikaisemisesta kerrotaan kohdassa Opintoja koskevat säännöt ja lait. 

Suoritusmerkinnät ja opintorekisteri

Opintosuoritukset kirjataan opintosuoritusrekisteri Oodiin. Suoritukset kirjataan kurssin opetuksesta vastaavan koulutusohjelman opiskelijapalvelupisteessä.

Kurssisuoritukset arvostelee kurssista vastaava opettaja. Kurssin opettaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tiedot hyväksytyistä opintosuorituksista sekä mahdollisuuksien mukaan pääpiirteittäiset arvosteluperusteet toimitetaan kuukauden kuluessa kokeen pitämisestä. Kurssin tulokset julkaistaan kurssin MyCourses-sivuilla.

Koulutusohjelman opiskelijapalvelut huolehtivat siitä, että opintosuorituksen arvostelua koskevat tiedot merkitään viipymättä niiden valmistuttua opintorekisteriin. Kurssiarvosana merkitään opintorekisteriin vasta, kun kurssin kaikki arvosanaan vaikuttavat osasuoritukset on tehty ja arvioitu hyväksytysti.

Epävirallisen opintosuoritusotteen voi tilata sähköpostiin WebOodista https://oodi.aalto.fi/a/.  Virallisen yliopiston leimalla ja allekirjoituksella varustetun opintosuoritusotteen tai läsnäolotodistuksen saa oman koulutusohjelman opiskelijapalvelupisteestä.

Opintoja koskevat säännöt ja lait

Opintoja ja opiskelua koskevat säännöt ja ohjeet on koottu Into-portaaliin tarkoituksena turvata yliopiston opiskelijoille yhtenäinen ja tasapuolinen tiedonsaanti, kohtelu ja oikeusturva.

Aalto-yliopiston kaikkia opiskelijoita koskeva opintojen ja opiskelun säännöstö löytyy Intosta, Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa / Etusivu / Opintojen ja opiskelun säännöstö.

Opintojen ja opiskelun säännöstön sisältö

Opintojen ja opiskelun säännöstössä on seuraavia sääntöjä ja ohjeita:

Insinööritieteiden korkeakoulun sääntöjä ja ohjeita

 •     Insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö, 1.8.2013 alkaen
 •     Insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö, 31.7.2013 saakka (siirtymäsäännöksin voimassa)
 •     Diplomityöohje
 •     Ohjeet opintojen hyväksilukemisesta
 •     Insinööritieteiden korkeakoulun ohjesääntö (Inside, vaatii kirjautumisen)
 •     Tenttiohjesääntö

Aalto-yliopiston sääntöjä

 •     Johtosääntö (Inside, vaatii kirjautumisen)
 •     Linjaukset rajattuun opintoaikaan myönnettävälle lisäajalle
 •     Oikaisun hakeminen opintoasioissa
 •     Opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely
 •     Yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta
 •     Yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt
 •     Vastuullisen käyttäytymisen periaatteet yliopistoympäristössä

Yleiset lait ja säädökset

 •     Yliopistoja koskevat lait ja säädökset (Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivut www.okm.fi)

Yliopistoja koskeva lainsäädäntö on uudistettu 1.1.2010 voimaan tulleen yliopistouudistuksen yhteydessä. Yliopistoista säädetään yliopistolaissa ja yliopistoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Lisäksi toimintaa säätelevät mm. valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä.

Muualla suoritettujen opintojen hyväksiluku

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja samantasoisilla opinnoilla. Vain sellaisia opintoja voidaan hyväksilukea, jotka tulevat osaksi suoritettavaa tutkintoa. Opinnäytteitä ei voi hyväksilukea.

Todistuksen myöntäminen Insinööritieteiden korkeakoulusta edellyttää, että vähintään puolet tutkinnon opinnoista, mukaan lukien opinnäytetyö on suoritettu opiskelijan koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Poikkeuksena ovat erikseen sovitut kaksoistutkinto-ohjelmat. Pääsääntöisesti tutkinnon keskeiset syventävät opinnot on suoritettava korkeakoulun vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti.

Päätökset hyväksilukemisesta tehdään omassa koulutusohjelmassa. Opintojen hyväksilukemiseen liittyviä hakemuksia saa Into-verkkosivustolta kohdasta Lomakkeet - Perustutkintojen lomakkeet sekä oman koulutusohjelman kansliasta.

Lisätietoja ja ohjeita Into-verkkosivustolla kohdassa Omien opintojen suunnittelu - Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen 

Aalto-yliopiston yleiset muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisohjeet ovat Aalto-yliopiston opiskelun ja opintojen säännöstössä.

https://into.aalto.fi/display/fimastereng/

Opetuksen arviointi ja palaute

Opetusta arvioidaan ja kehitetään opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä. Tärkein menetelmä on opiskelijapalaute. Lisäksi käytetään mm. kurssipalauteryhmiä, keskusteluja, opiskelijoiden ja opettajien itsearviointia, vertaisopettajan havaintoja sekä ulkopuolista arviointia.

Opiskelijapalaute

Opiskelijan saama palaute

Opiskelijan saamalla palautteella tarkoitetaan sitä informaatiota, jota opiskelija saa oppimisestaan. Palaute antaa tietoa opiskelijan oppimisen tuloksista ja sen avulla voidaan arvioida, onko asetettuihin tavoitteisiin päästy. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on taito, jonka oppiminen on osa opiskelua.

Opiskelijan antama palaute

Opiskelijapalautetta käytetään opetuksen kehittämisen välineenä. Opiskelijan on tärkeää antaa rakentavaa palautetta, jonka avulla opetushenkilökunta saa tietoa kurssin kehittämiskohteista, toimivista käytännöistä sekä siitä, miten opiskelijat ovat kurssin kokeneet. Palautteenkeruun yhteydessä esiin tulleita kurssin toteuttamiseen liittyviä ongelmakohtia pyritään huomioimaan ja työskentelytapoja parantamaan jo samana tai viimeistään seuraavana lukuvuonna. Kurssipalautteen kerääminen tehdään sähköisen kurssipalautejärjestelmän avulla.

Opiskelijapalauteryhmät: Insinööritieteiden korkeakoulun toimintatapa kehitettäessä kursseja

Kursseilla voi olla käytössä vapaaehtoisista opiskelijoista koostuva opiskelijapalauteryhmä, jonka kurssin vastuuopettaja kokoaa kurssin alussa. Opiskelijapalauteryhmän opiskelijat keräävät kurssin muiltakin opiskelijoilta kommentteja kurssista ja välittävät palautteen kurssin henkilökunnalle. Opiskelijapalauteryhmä voi tavata esimerkiksi kurssin puolivälissä ja kurssin lopuksi kurssin vastuuopettajan. Kurssin vastuuopettaja käsittelee saamansa palautteen keskustellen siitä opiskelijapalauteryhmän jäsenten kanssa ja laatii kehityssuunnitelman siitä, miten hän aikoo palautteen perusteella kehittää kurssia. Opiskelijapalauteryhmien kautta kurssia on mahdollista kehittää jo sen ollessa käynnissä.

Opettajan antama vastapalaute

Kurssipalautteeseen opettajien on suositeltavaa antaa vastapalautetta. Opettajat julkaisevat vastapalautteen yleensä kurssin Noppa-sivulla. Hyväksi käytännöksi on osoittautunut myös palautteen läpikäyminen lyhyesti ennen seuraavan kurssin alkua. Näin kurssin opiskelijat saavat tietoonsa, mitä kehitystoimenpiteitä kurssiin on tehty aiempien palautteiden perusteella. 

Opiskelijan tietojärjestelmät

Seuraavat opiskelua tukevat tietojärjestelmät ovat opiskelijan käytettävissä opintojen aikana:

Kurssien tiedot ja ilmoittautuminen

Tiedotus

Kurssityökalut

Työvälineitä opiskeluun

Insinööritieteiden korkeakoululla on oma IT-palvelupiste Konetekniikan talossa, os. Otakaari 4. IT-tukihenkilönä toimii Jaakko Heiskanen, puhelin 050 409 6647, ja hän on tavoitettavissa maanantaista perjantaihin klo 9-11.

Aalto-yliopiston tarjoamat IT-palvelut opiskelijoille löytyvät Into-verkkosivustolla  https://into.aalto.fi/display/fiit/Palvelut+opiskelijalle

Tutkintojen tavoitteelliset ja sallitut suorittamisajat

Yliopistolaissa säädetään alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteellisista ja sallituista suorittamisajoista, opiskeluoikeudesta ja opiskeluoikeuden jatkamisesta. Opintojen alkamisajaksi katsotaan ajankohta, jolloin opiskelija on vastaanottanut opiskelupaikan ko. yliopistossa.

Tutkintojen tavoitteellinen suorittamisaika on aika, jossa opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinto päätoimisesti opiskellen. Ylempää tutkintoa suorittavan opiskelijan diplomi-insinöörin tutkinnon tavoiteajaksi on asetettu kaksi vuotta. Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto enintään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta ja äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä johtuvia ns. lakisääteisiä poissaoloja. Tutkinnon suorittamisaikaa ei myöskään lasketa muuta enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tutkinnon suorittamisaika kuluu, kun opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Tutkinnon suorittamisaika kuluu myös niinä lukukausina, kun opiskelija on laiminlyönyt lukukausi-ilmoittautumisen.

Edellä mainitut opiskeluaikojen rajoitukset koskevat

• 1.8.2005 tai sen jälkeen perustutkintoon opiskeluoikeuden saaneita opiskelijoita sekä

• TKK:n jossakin koulutusohjelmassa ennen 1.8.2005 aloittaneita, jotka ovat hakeneet ja tulleet valituiksi uuteen koulutusohjelmaan vuoden 2005 tai sitä myöhemmissä opiskelijavalinnoissa 

Aalto-yliopiston linjaukset rajattuun opiskeluaikaan myönnettävälle lisäajalle

Yliopisto voi myöntää hakemuksesta lisäaikaa opinnoille tutkinnon suorittamiseksi. Päätöksen lisäajasta tekee korkeakoulun dekaani tai hänen määräämänsä henkilö. Lisäaikaa päätettäessä huomioidaan voimassa olevien suoritusten määrä ja puuttuvien opintosuoritusten määrä ja laajuus suhteessa tavoitteelliseen suorittamisaikaan sekä mahdollisesti aiemmin myönnetty lisäaika.

Yliopiston tehtävä on ensisijaisesti järjestää opinnot ja tukea opiskelijoita eri keinoin tutkintojen suorittamisessa siten, että opiskelijat voivat esteettä suorittaa opintonsa ilman lisäaikaa. Yliopiston tulee huolehtia opiskelijoiden sitouttamisesta tavoitteellisiin opinto-ohjelmiin heti opintojen alusta ja seurata opintojen etenemistä koko opiskeluajan. Keskeisiä tukitoimia ovat opiskelijoiden HOPS-ohjaus ja tutorointi sekä tavoitteellisesta tutkinnon suorittamisen aikataulusta jääneiden tavoittaminen hyvissä ajoin ennen tutkinnon suorittamisajan päättymistä. 

Lisätietoja Aalto-yliopiston rajattua opiskeluaikaa koskevista linjauksista saatavissa Into-sivustolta.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla