Kandidaattiopinnoista maisterivaiheen opintoihin

Maisterivaiheen opinnot uudessa tutkintorakenteessa

Insinööritieteiden korkeakoulun uuden tutkintorakenteen mukaiset maisteriohjelmat alkavat syksyllä 2016 ja ne ovat englanninkielisiä.

Uudessa tutkintorakenteessa maisteriohjelman pääaineen laajuus on 60 tai 65 op ohjelmasta riippuen, diplomityön laajuus on 30 op ja vapaasti valittavien opintojen laajuus on 30 tai 25 op ohjelmasta riippuen. Maisteriohjelmien kokonaislaajuus on 120 op ja kesto 2 vuotta.

Insinööritieteiden korkeakouluun on suunniteltu kahdeksan maisteriohjelmaa:

 • Building Technology
 • Energy Technology
 • Geoengineering
 • Geoinformatics
 • Mechanical Engineering
 • Real Estate Economics
 • Spatial Planning and Transportation Engineering
 • Water and Environmental Engineering

Alustavia tietoja uusista maisteriohjelmista kerrotaan Intossa, Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa / Etusivu / Tutkintojen rakenteet ja sisällöt / Diplomi-insinöörin tutkinto 1.8.2016 lähtien. Maisteriohjelmien sisältöä ja rakennetta koskevat muutokset ovat mahdollisia.

 

Diplomi-insinöörin tutkinnon rakenne 1.8.2016 alkaen Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa

Maisteriohj rakennekuva 581x417px

 

Siirtyminen kandidaattiopinnoista maisteriopintoihin

Tekniikan kandidaatin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistoon hyväksytyllä opiskelijalla on oikeus jatkaa opintojaan diplomi-insinöörin tutkintoon asti maisteriohjelmassa. Maisteriohjelman valintamahdollisuudet edellä mainitun oikeuden puitteissa näkyvät alla olevasta maisteriohjelmien ryhmittelystä.

Kunkin kandidaattivaiheen pääaineen alla mainitaan kyseiseen pääaineeseen liittyvät vaihtoehtoiset maisteriohjelmat. Siirtyessä kandidaattivaiheesta maisterivaiheen opintoihin, opiskelija pyritään sijoittamaan haluamaansa maisteriohjelmaan alla mainittujen kandidaattipääaineesta riippuvien maisteriohjelmavaihtoehtojen sisällä. Silti saatetaan joutua tilanteeseen, jossa osa opiskelijoista tulee valituiksi johonkin muuhun maisteriohjelmaan kuin ensisijaisesti haluamaansa.

Energia- ja ympäristötekniikan pääaineesta valmistuneilla tekniikan kandidaateilla on mahdollisuus jatkaa yhdessä seuraavista maisteriohjelmista:

 • Master’s Programme in Energy Technology
 • Master’s Programme in Geoengineering
 • Master’s Programme in Geoinformatics
 • Master’s Programme in Water and Environmental Engineering

Kone- ja rakennustekniikan pääaineesta valmistuneilla tekniikan kandidaateilla on mahdollisuus jatkaa yhdessä seuraavista maisteriohjelmista:

 • Master’s Programme in Building Technology
 • Master’s Programme in Mechanical Engineering

 Rakennetun ympäristön pääaineesta valmistuneilla tekniikan kandidaateilla on mahdollisuus jatkaa yhdessä seuraavista maisteriohjelmista:

 • Master’s Programme in Real Estate Economics
 • Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering

 

Maisteriohjelman valinnan ajankohta ja kriteerit

Opiskelija ilmoittaa priorisointijärjestyksessä maisteriohjelmatoiveensa tammikuun loppuun mennessä sinä lukuvuonna, jolloin hän aikoo suorittaa kandidaatin tutkinnon (useimmiten kolmannen opiskeluvuoden keväällä). Alarajaa valintavaiheessa vaadittavalle opintopiste­kertymälle ei ole, mutta opiskelijan tulee suorittaa hänelle vahvistetun HOPSin mukaan kaikki kandidaatin tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset (kurssit, kandidaatintyö ja semi­naari, kypsyysnäyte ja toisen kotimaisen kielen kokeet) sen lukuvuoden loppuun mennes­sä, jonka tammikuussa hän esittää maisteriohjelmatoiveensa. Tarkempi ohjeistus em. suoritusaikataulusta ja menettelytavoista annetaan myöhemmin.

Maisteriohjelman valinnassa kriteereinä ovat opintoihin käytetty aika, opintopistekertymä ja opintomenestys.

Lisätietoa maisteriohjelman valinnasta ja kriteereistä on Intossa, Into / Insinööritieteiden kandidaattiohjelma / Etusivu / Kandidaattiopiskelijoiden siirtyminen maisterivaiheen opintoihin

sekä Inton Tutkinnonuusitus -sivulta Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa / Etusivu / Tutkintojen rakenteet ja sisällöt / Tutkintouudistus

Hakeminen maisterivaiheen valinnoissa

Kandidaattiohjelmasta valmistuneet voivat hakea maisteriopintoihin myös muihin kuin edellä esitettyihin oman kandidaattipääaineen mukaan määräytyviin maisteriohjelmiin. Kandidaatiksi valmistuttuaan opiskelijalla on oikeus hakea maisterivaiheen valinnoissa oman tai muiden korkeakoulujen tai muiden yliopistojen ilmoittamien hakukelpoisuusehtojen mukaisesti:

 • muihin Insinööritieteiden korkeakoulun maisteriohjelmiin
 • muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen maisteriohjelmiin
 • muiden kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen maisterivaiheen opintoihin

Tällöin opiskelija osallistuu kyseisen korkeakoulun tai yliopiston maisterivaiheen valintoihin yhdessä muiden hakijoiden kanssa.

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa maisterivaiheessa johonkin toiseen Insinööritieteiden korkeakoulun, Aalto-yliopiston muun tekniikan alan korkeakoulun tai muun yliopiston tarjoamaan maisteriohjelmaan, hän voi edistää valintaansa seuraavasti: Opiskelemalla kandidaattivaiheessa oman pääaineensa rinnalla sopivasti valitun sivuaineen (25 op) ja valitsemalla kaikki vapaasti valittavat opinnot sivuainettaan tukeviksi, opiskelijalle kertyy yhteensä 50 op sellaisia opintoja, jotka voivat edistää toiseen maisteriohjelmaan valituksi tulemista. Hyvä opintomenestys kaikissa kandidaattivaiheen opinnoissa edistää luonnollisesti pyrkimyksiä päästä haluamaansa maisteriohjelmaan. Edellä kerrotulla sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen tarkoituksen mukaisella suuntaamisella ei kuitenkaan voida taata opiskelupaikan saamista jossain toisessa maisteriohjelmassa. Päätös edellä kuvatusta opintojen suuntaamisesta on tehtävä jo opintojen varhaisessa vaiheessa, jotta opiskelija voi valita sopivia kursseja kandidaattiopintojen aikana.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla