Opiskeluun liittyvät käytännöt

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS

Opintojen suunnittelu on tärkeä osa opiskelua ja se auttaa hahmottamaan opintosi kokonaisuutena, helpottaa opintojen etenemisen seuraamista ja mahdollistaa oman osaamisen ja asiantuntijuuden rakentamisen. Jokaisella opiskelijalla on oma opintopolkunsa henkilökohtaisine valintoineen opintojen aloittamisesta tutkinnon suorittamiseen, joka tulee suunnitella mahdollisimman järkeväksi ja suunnitelmallisesti eteneväksi. Sinun ei kuitenkaan tarvitse suunnitella opintojasi yksin vaan suunnittelun tueksi on tarjolla erilaisia mallilukujärjestyksiä ja suoritusjärjestysehdotuksia, oppaita sekä opintoneuvontaa ja -ohjausta. Tärkein työkalu opintojen suunnitteluun on henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS.

HOPS on opiskelijan työkalu omien opintojen suunnittelun ja etenemisen tueksi. Sen tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija tutkinnon rakenteeseen, selkeyttää opiskelun lähtökohtia ja henkilökohtaisia tavoitteita ja taata siten opiskelijalle mahdollisimman hyvä ja sujuva opintopolku. HOPS on yksityiskohtainen, kurssitasolla laadittu suunnitelma, joka sisältää myös suunnitelman kurssien suoritusaikataulusta. HOPSia hyödynnetään mm. ohjaustilanteissa oppimispalveluiden ja opetushenkilökunnan kanssa kuten akateemisen ohjaajan tapaamisissa ja sitä tarvitaan myös esim. haettaessa vaihto-opintoihin ulkomaille tai JOO-opinto-oikeutta muihin kotimaisiin yliopistoihin.

Insinööritieteiden kandidaattiohjelmassa aloittavat opiskelijat tekevät kandidaatin tutkinnon kattavan opintosuunnitelman osana ENG-A1008 Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä kurssia. HOPS laaditaan WebOodin (oodi.aalto.fi) HOPS-työkalulla (eHOPS) ja palautetaan kommentoitavaksi ensimmäisen syyslukukauden aikana (1.12. mennessä). Opintosuunnitelma hyväksytetään ensimmäisen kevätlukukauden aikana. Ohjeet HOPSin tekemiseen ja hyväksyttämiseen saat Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä -kurssin yhteydessä sekä Intosta: Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa / Etusivu / Omien opintojen suunnittelu / Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS. HOPSia on mahdollista päivittää opintojen kuluessa oman tilanteen ja tavoitteiden mukaisesti, mutta sinulla voi olla kerrallaan voimassa vain yksi hyväksytty opintosuunnitelma. Mikäli haluat muuttaa hyväksyttyä opintosuunnitelmaasi, sinun tulee hyväksyttää se uudelleen.

Henkilökohtaista opintojen suunnittelua kannattaa tehdä myös tarkemmalla tasolla. Viikkosuunnitelman teko helpottaa luentojen, laskuharjoitusten, laboratoriotöiden sekä itsenäisen työskentelyn organisointia. Tenttikausien suunnittelu ja toiminnan ennakointi on myös tärkeää. Suunnittelun tarkoituksena on jakaa opiskelu mahdollisimman tasaisesti koko lukuvuoden ajalle. Tutustu myös Inton Opiskelutaidot –sivustoon, Into / Opiskelutaidot / Etusivu, mistä löytyy monipuolisesti tietoa opiskelutaidoista, kuten ajankäytön suunnittelusta, tentteihin valmistautumisesta, motivaation ylläpitämisestä sekä stressinhallinnasta.

Saavutettava opiskelu ja esteetön oppimisympäristö

Aalto-yliopiston tavoitteena on olla esteetön, terveellinen ja turvallinen yliopisto, jossa tutkimus, opetus ja palvelut ovat kaikkien saavutettavissa. Opiskelija voi erityisin perustein hakea opiskelun erityisjärjestelyjä ja saada opiskeluun tehostettua tukea. Erityisiä perusteita voivat olla mm. kuulovamma, näkövamma tai muu aistivamma, lukihäiriö, paniikkihäiriö tai Asperger-oireyhtymä. Monenlaisista oppijoista löytyy lisätietoa Aalto-yliopiston opintopsykologien Into-sivuilta, Into / Opintopsykologi / Etusivu / Monenlaiset oppijat. Erityisjärjestelyjä voivat muun muassa olla lisäajan saaminen tenttiin, koekysymykset isolla fontilla jne. Lisätietoa saavutettavuudesta ja esteettömyydestä sekä erityisjärjestelyiden hakemisesta saat oppimispalveluista ja Intosta: Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa / Etusivu / Palvelut opiskelijalle / Saavutettava opiskelu ja esteetön oppimisympäristö

Opintojen ohjaus ja neuvonta

Opiskelijalla on oikeus saada opintojen ohjausta ja neuvontaa koko opiskelunsa ajan. Tukea kannattaa hakea erityisesti opintojen alkumetreillä, jotta opiskelun liikkeellelähtö olisi mahdollisimman joustavaa ja tavoitteellinen opiskeluaika olisi mahdollista saavuttaa. Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan opintoihin kiinnittymistä ja opintojen sujuvaa etenemistä, oppimista ja opiskelukykyä sekä varmistaa opintopolun tuki opintojen eri vaiheissa. Lähtökohtana on opiskelijan oma aktiivisuus sekä vastuu omien opintojensa etenemisestä. Oppimispalvelut (löytyy Intosta: Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa / Etusivu / Yhteystiedot / Oppimispalveluiden yhteystiedot) sekä opetushenkilökunta ovat opiskelijan tukena ja tarjoavat erilaisia ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä tiedotusta koko opintopolun ajan. Opintoneuvojien puoleen voit kääntyä opintoihin ja opiskelukäytäntöihin liittyvissä kysymyksissä, HOPSin laadinnassa sekä kurssivalintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Osana opintojen ohjausta jokaiselle kandidaattiohjelman opiskelijalle nimetään opintojen alussa akateeminen ohjaaja sekä opintotuutori. Opintotuutori on opiskelijan tukena ensimmäisen opiskeluvuoden ja akateeminen ohjaaja kandidaatin tutkintoon asti. Akateemiseen ohjaukseen osallistuminen on pakollista kandidaattivaiheen opiskelijoille. Lisätietoa akateemisesta ohajuksesta saat Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä –kurssilla sekä Intosta: Omien opintojen suunnittelu -> Opintojen ohjaus ja neuvonta -> Akateeminen ohjaus ja tuutorointi.

Opintojen ohjaus ympyra ENG korjattu

Tarkempaa tietoa opintojen suunnittelusta sekä ohjaus- ja neuvontapalveluista löydät Intosta, Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa / Etusivu / Omien opintojen suunnittelu ja Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa / Etusivu / Palvelut opiskelijalle -otsikoiden alta.

Information på svenska om planering av studier samt studiehandledning och rådgivning finns på Into: Into / Kandidat- och magisterstuderande, Högskolan för ingenjörsvetenskaper / Startsida / Planera dina studier och Into / Kandidat- och magisterstuderande, Högskolan för ingenjörsvetenskaper / Startsida / Service för studerande.

 

Opintoja koskevat säännöt

Opintoja ja opiskelua koskevat säännöt ja ohjeet on koottu Into-portaaliin tarkoituksena turvata yliopiston opiskelijoille yhtenäinen ja tasapuolinen tiedonsaanti, kohtelu ja oikeusturva.

Aalto-yliopiston kaikkia opiskelijoita koskeva opintojen ja opiskelun säännöstö löytyy Intosta, Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa / Etusivu / Opintojen ja opiskelun säännöstö.

Opintojen ja opiskelun säännöstön sisältö

Opintojen ja opiskelun säännöstössä on seuraavia sääntöjä ja ohjeita:

Insinööritieteiden korkeakoulun sääntöjä ja ohjeita

 •     Insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö, 1.8.2013 alkaen
 •     Insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö, 31.7.2013 saakka (siirtymäsäännöksin voimassa)
 •     Diplomityöohje
 •     Ohjeet opintojen hyväksilukemisesta
 •     Insinööritieteiden korkeakoulun ohjesääntö (Inside, vaatii kirjautumisen)
 •     Tenttiohjesääntö

Aalto-yliopiston sääntöjä

 •     Johtosääntö (Inside, vaatii kirjautumisen)
 •     Linjaukset rajattuun opintoaikaan myönnettävälle lisäajalle
 •     Oikaisun hakeminen opintoasioissa
 •     Opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely
 •     Yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta
 •     Yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt
 •     Vastuullisen käyttäytymisen periaatteet yliopistoympäristössä

Yleiset lait ja säädökset

 •     Yliopistoja koskevat lait ja säädökset (Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivut www.okm.fi)

Yliopistoja koskeva lainsäädäntö on uudistettu 1.1.2010 voimaan tulleen yliopistouudistuksen yhteydessä. Yliopistoista säädetään yliopistolaissa ja yliopistoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Lisäksi toimintaa säätelevät mm. valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä.

Opinnot muissa korkeakouluíssa ja yliopistoissa ja kansainväliset opinnot

Aalto-yliopistossa opiskelijoiden on mahdollista tietyin edellytyksin suorittaa opintoja toisessa Aallon korkeakoulussa sekä koti- ja ulkomaisissa yliopistoissa.

Sisäinen liikkuvuus tekniikan alan korkeakoulujen välillä

Aallon tekniikan alan korkeakoulujen opiskelijat voivat osallistua toisten Aallon tekniikan alan korkeakoulujen kursseillle ja sivuainekokonaisuuksiin pääsääntöisesti ilman erillistä hakua. Silti on syytä varmistaa WebOodista etukäteen, että toisen korkeakoulun kursseille tai sivuaineen suorittamiselle ei ole osallistumisrajoituksia.

Sisäinen liikkuvuus Kauppakorkeakouluun ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun

Aallon Kauppakorkeakoulun (BIZ) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) kursseille ja sivuaine- ja/tai muihin opintokokonaisuuksiin haetaan opinto-oikeutta sisäisen liikkuvuuden haun kautta.

Lisäksi Aallon koulut tarjoavat kaikille avoimia poikkitieteellisiä Aalto-kursseja, joille osallistuminen ei edellytä hakua.

Joustava opinto-oikeus suomalaisten yliopistojen välillä

Joustavan opinto-oikeuden (JOO-opintojen) kautta on Aallon opiskelijoiden mahdollista suorittaa opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa ja toisissa suomalaisissa yliopistoissa opiskelevien suorittaa opintoja Aalto-yliopiston korkeakouluissa.

Mahdollisuuksiin, joita Aallon sisäinen liikkuvuus, Aalto-kurssit ja JOO-opinnot tarjoavat voit tutustua Intossa: Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa / Etusivu / Aallon sisäinen liikkuvuus ja JOO-opinnot

Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla

Opiskelijavaihto on monelle opintojen (tai jopa elämän) parasta aikaa! Ulkomaan opintojakso kehittää kielitaidon ja kulttuurin tuntemuksen lisäksi sellaisia vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu-, neuvottelu- ja verkostoitumistaitoja, joita arvostetaan kansainvälistyvässä työelämässä. Vaihto-opiskelujakso kannattaa sisällyttää henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan jo opintojen alkuvaiheessa ja opiskelijavaihtoon voi valmistua etukäteen mm. huolehtimalla tarvittavista kieliopinnoista.

Aalto-yliopisto maksaa opiskelijavaihdon apurahan kaikille Aalto-yliopiston vaihto-opiskelupaikan saaneille ja opiskelijavaihdon ehdot täyttäville opiskelijoille. Vaihto-opiskelujakso on pituudeltaan 3-12 kuukautta. Opiskelijavaihdon aikana opintojen tulee edetä normaalissa tahdissa (30 opintopistettä/lukukausi) ja yliopisto tukee vain sellaisia ulkomaan opintoja, jotka tulevat osaksi Aalto-yliopistossa suoritettavaa tutkintoa.  

Insinööritieteiden korkeakoululla on vaihtokohteita ympäri maailmaa ja hakuajat kohteisiin ovat 2-3 kertaa vuodessa. Tarkista lukuvuoden 2015-2016 hakuajat ja -ohjeet Into-verkkosivustolta.  Intossa on tietoa vaihto-opinnoista: Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa /Etusivu / Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla

Insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisten opiskelijapalveluiden yhteystiedot:
Käyntiosoite: Otakaari 4, huone K104b
Postiosoite: PL 14100, 00076 AALTO
Lähtevät vaihto-opiskelijat
Riikka Jääskeläinen, kansainvälisten asioiden suunnittelija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. +358 50 409 0745

Otaniemeen saapuu vuosittain satoja ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka kaikki tarvitsevat kv-ISOhenkilön. Kv-ISOhenkilöt auttavat ulkomailta saapuvia opiskelijoita sopeutumaan uuteen opiskeluyhteisöön ja opastavat heidät opintojen alkuun. Kv-ISOhenkilönä pääsee tutustumaan ihmisiin ympäri maailmaa lähtemättä ulkomaille. Lue lisää Kv-ISOtoiminnasta ja kansainvälisyydestä AYY:n sivulta: http://ayy.fi/jasenille/kansainvalisyys/kansainvalisyys/

Harjoittelu

Harjoittelu osana kandidaatin opintoja

Harjoittelua suositellaan osana kandidaatin opintoja kaikille Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille. Tutkintorakenteessa harjoittelu sijoittuu vapaasti valittaviin opintoihin.

Harjoittelun tavoitteena on kehittää ammattitaitoa ja perehdyttää harjoittelija työyhteisöön ja -ympäristöön. Harjoittelun myötä opiskelija pääsee toimimaan työympäristössä sekä havainnoimaan
esimies-alaissuhteita ja diplomi-insinöörien työtehtäviä kyseisessä organisaatiossa. Harjoittelun keskiössä on opiskelija itse. Parhaimmillaan harjoittelu on opiskelijan omien uratoiveiden,
opiskelumahdollisuuksien ja omien tavoitteiden ja elämän arvojen välinen vuoropuhelu.

Insinööritieteissä on perinteisesti arvostettu tieteellisen tiedon tuottamisen ja akateemisten taitojen lisäksi konkreettisia työtaitoja ja työympäristön tuntemusta. Tämän vuoksi korkeakoulu tarjoaa opiskelijalle harjoittelukokonaisuuden, jossa opiskelija voi suorittaa opintopisteitä kolmessa vaiheessa. Harjoittelukokonaisuus koostuu kolmesta osasta ja ne suositellaan suoritettavaksi seuraavassa järjestyksessä. Ensimmäisessä vaiheessa opiskelija suorittaa omien oppimistavoitteidensa mukaisia osasuorituksia saaden 1 opintopisteen opintovuoden aikana (ENG-A1010 Harjoittelupassi). Tämän jälkeen opiskelija voi suorittaa 2 opintopisteen työympäristöharjoittelun ensimmäisen ja toisen opintovuoden välisenä kesänä (ENG-A2020 Työympäristöharjoittelu tai ENG-A2021 Työympäristöharjoittelu ulkomailla). Toisen ja kolmannen opintovuoden välisenä kesänä opiskelija voi halutessaan syventää osaamistaan ja näkemystään suorittamalla syventävän harjoittelun, josta saa 2 opintopistettä (ENG-A3030 Syventävä harjoittelu tai ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla). Harjoittelukursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Opiskelija voi sisällyttää harjoittelua kandidaatin tutkintoonsa 1 - 5 op riippuen siitä, mitä harjoittelukursseja hän suorittaa. Lisää tietoa harjoittelusta löytyy Insinööritieteiden korkeakoulun Into-sivuilta kohdasta Omien opintojen suunnittelu –> Harjoittelu.

Hyvin hoidettu harjoittelu ja oppimista reflektoiva raportointi tukee opiskelijan kehittymistä alansa ammattilaiseksi. Monipuolinen harjoittelukokemus mahdollistaa lisäksi työympäristön omaa tehtäväkenttää laajemmin tuntevaksi asiantuntijaksi, tutkijaksi ja/tai esimieheksi kehittymisen.

Harjoittelupaikan hakeminen on opiskelijan omalla vastuulla. Apua saa Aalto Career Webistä (Into / Aalto CareerWeb / Etusivu) sekä Insinööritieteiden korkeakoulun harjoitteluneuvojalta.

Harjoittelua esitellään tarkemmin syksyn orientaatiokurssien yhteydessä. Lisätietoja harjoittelusta saa myös harjoitteluneuvojalta. Insinööritieteiden korkeakoulun opinto- ja harjoitteluneuvojien vastaanottoajat ilmoitetaan Into-sivulla "Yhteystiedot": Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa / Etusivu / Yhteystiedot / Opintoneuvojat ja opinto-ohjaaja.

DI-tutkinnon rakenne ja sisältö on vielä työn alla, mutta siihen on jo suunniteltu sisällytettäväksi 1-5 opintopisteen edestä ammattiharjoittelua vapaasti valittaviin opintoihin.

 

 

2013 kandi harjoittelu

Harjoittelukurssit

Koodi

Kurssin nimi

op

ENG-A1010

Harjoittelupassi

1

ENG-A2020 tai

ENG-A2021

Työympäristöharjoittelu tai

Työympäristöharjoittelu ulkomailla

2

ENG-A3030 tai

ENG-A3031

Syventävä harjoittelu tai

Syventävä harjoittelu ulkomailla

2

Opiskelija voi sisällyttää harjoittelua kandidaatin tutkintoonsa 1 - 5 op

 

Praktik
Praktik rekommenderas som en del av kandidatstudierna till alla studeranden på Högskolan för ingenjörsvetenskaper. Den lägre grundexamen (teknologie kandidatexamen) kan innehålla 1-5 sp praktik som valbara studier. Ett nytt system, med praktiken fördelad i tre steg, introduceras i det nya studieprogrammet. Det första steget är ett 1 studiepoängs informations- och planeringspaket, som bör avläggas före de egentliga praktikperioderna. Det andra steget är en 2 studiepoängs arbetsmiljöpraktik. Det tredje steget är en 2 studiepoängs fördjupad praktik, som kan avläggas efter det andra studieåret. Praktikperioderna är vanligtvis under somrarna efter det första och andra studieåret. Praktik under läsåret rekommenderas inte. Mera information on praktik ges på höstens orienteringskurs för nya studeranden.

Vänligen observera att studeranden själv är ansvarig för anskaffning av sin praktikplats, som hjälp för detta finns till exempel Aalto-universitetets karriärservice samt praktikrådgivare.

Länk till deras Into-sidor: Into / Aalto CareerWeb (sv) / Startsida


Työnhakuun ja harjoitteluun liittyvät palvelut

Ura- ja rekrytointipalvelut antaa neuvoja työnhakuun liittyvissä asioissa, järjestää työnhaun koulutuksia ja tukee opiskelijan harjoittelua kotimaassa ja ulkomailla erilaisin apurahoin. Löydät tarkemmat tiedot palveluista ja koulutuksista ura- ja rekrytointipalveluiden Aalto CareerWebistä (Into / Aalto CareerWeb / Etusivu, vaatii Aalto-kirjautumisen). Aalto CareerWebissä pääset tutustumaan myös Aallon opiskelijoille tarjottaviin työ- ja harjoittelupaikkoihin sekä diplomityötoimeksiantoihin.

Kumppanuuspalvelut-yksikkö järjestää vuoden aikana Aallon eri koulujen kanssa yhteistyössä monia tapahtumia, joissa on mahdollisuus tavata eri tekniikan alojen työnantajia. Lisätietoa tapahtumista saa nettisivuilta Aalto.fi / Aalto-yliopisto / Yhteistyö ja kumppanuudet / Työnantajapalvelut / Tapaa opiskelijoita http://www.aalto.fi/fi/cooperation/career_services/meet_students/ sekä sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Psykologi ja uraohjaaja ohjaa ja valmentaa mm. urasuunnittelussa, työnhaussa, itsensä johtamisessa ja oman työelämän tavoitteissa. Palvelu on luottamuksellinen ja maksuton. Urapalveluiden psykologina ja uraohjaajana toimii Seija Leppänen. Ajanvarauksen voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai soittamalla 050 326 0103. Lisätietoja saa Aalto CareerWebistä.

Insinööritieteiden korkeakoulussa harjoittelukurssien yhteyshenkilönä ja harjoittelun vastuuryhmän esittelijänä toimii Leila Kuusela. Hän edistää korkeakoulun opiskelijoiden työharjoittelua ja harjoittelukurssien toteuttamista. Yhteydenotot harjoittelukurssiasioihin ja tuleviin tapahtumiin liittyen voi toimittaa osoitteella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai soittamalla puh. 050 431 7424.

Insinööritieteiden korkeakoulun harjoittelun vastuuryhmä kokoontuu muutaman kerran lukukaudessa käsittelemään ja päättämään harjoitteluasioista ja harjoittelukurssien toteutuksesta Insinööritieteiden korkeakoulussa. Harjoittelun vastuuryhmään on nimetty vastuuopettajat kultakin laitokselta. He hyväksyvät pääaineen opiskelijoiden harjoitteluraportteja (ts. työympäristöharjoittelun ja syventävän harjoittelun suorittaminen opiskelijan jättämän harjoitteluraportin pohjalta). Lisäksi he toimivat oman laitoksen edustajina harjoittelun vastuuryhmässä, tiedottavat harjoitteluasioista omalla laitoksellaan, pitävät yllä ja edistävät oman alan harjoittelutoimintaa tukevia sidosryhmäkontakteja sekä myötävaikuttavat oman laitoksen harjoittelupaikkojen hankintaan ja yritysyhteistyöhön.

Harjoittelupaikan hankkiminen on osa työharjoittelua ja jokainen opiskelija vastaa itse harjoittelupaikan hankkimisesta. Apua saa Ura- ja rekrytointipalveluista sekä Insinööritieteiden korkeakoulun harjoitteluneuvojalta. Kattavimman tiedon ajankohtaisista harjoitteluasioista, harjoitteluohjelmista sekä avoimista harjoittelu- ja työpaikoista löydät Aalto CareerWebistä.

Kansainvälinen harjoittelu on erittäin suositeltavaa. Ulkomaan harjoittelussa on olennaista tutustua tekniikan alaan kansainvälisessä ympäristössä, oppia työskentelemään toisen kulttuurin työympäristössä sekä parantaa kielitaitoa.

Ulkomaan harjoittelusta kiinnostuneiden kannattaa tutustua Ura- ja rekrytointipalveluiden Aalto CareerWebissä esiteltyihin kansainvälisiin harjoitteluohjelmiin, hakuaikoihin ja kansainvälisen
harjoittelun apurahoihin.

Voit hakea ulkomaille harjoitteluun harjoitteluohjelmien kautta tai itsenäisesti. Harjoitteluohjelmia ovat mm. Vulcanus ja CERN -harjoittelut. Lisäksi kannattaa tutustua opiskelijajärjestöjen tarjoamiin harjoittelumahdollisuuksiin. Harjoittelupaikan ulkomailta voi hankkia myös omatoimisesti ottamalla itse yhteyttä ulkomaiseen työnantajaan.

Ulkomaanharjoittelun apurahat. Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut myöntää ulkomailla harjoitteleville opiskelijoille matka-, harjoittelu- ja Erasmus-apurahaa. Apurahoja voidaan
myöntää opiskelijoille, jotka ovat edenneet opinnoissaan kohtuullisesti. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Ura- ja rekrytointipalveluihin ennen harjoittelun alkamista. Hakemuslomakkeen, tarkemmat ohjeet ja tietoa apurahoista löydät ositteesta Into / Aalto CareerWeb /… /Kansainvälinen harjoittelu / Harjoittelu ulkomailla CHEM, ELEC, ENG, SCI

Alumnitoiminta. Aalto-yliopiston alumniverkosto kokoaa yhteen 38 000 yliopiston kasvattia eri korkeakouluista. Alumniportaali AlumniNET toimii yhteydenpitoalustana alumnien kesken ja tarjoaa monipuolisen kanavan ammatilliseen verkostoitumiseen.
Voit rekisteröityä AlumniNETiin jo kandidaatintutkinnon suoritettuasi! Alumniverkoston jäsenenä pysyt kuulolla yliopiston kuulumisista, saat kutsuja alumnitapahtumiin ja asiantuntijatilaisuuksiin, tilaisuuden kehittää osaamistasi sekä mahdollisuuden osallistua yliopistoyhteisön toimintaan monin eri tavoin.
Voit myös osallistua alumnitoimintaan jo opiskeluaikanasi. Mentorointi, urahaastattelut ja ystäväperhetoiminta edistävät opiskelijoiden työelämätietoutta ja alumnien ja opiskelijoiden kohtaamisia sekä verkostoitumista.

Opiskelija tänään – alumni ikuisesti!
alumninet.aalto.fi

Att studera på svenska

Aalto-universitetet

Aalto-universitetet är ett tvärvetenskapligt universitet med utbildning och forskning inom teknik, ekonomi och konst. Universitetet inledde sin verksamhet 1.1.2010. Aalto-universitetets högskolor är Handelshögskolan, Högskolan för elektroteknik, Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Högskolan för kemiteknik, Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för arkitektur, konst och design. De är internationellt erkända inom sina områden. Aalto-universitet består av cirka 20 000 studerande och cirka 5 000 anställda.

Kandidatexamen vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper består av fyra studiehelheter:

 • Grundstudier 70 sp, dessa är likformiga i alla tre huvudämnen
 • Huvudämnesstudier 50 + 10 sp, varav 10 sp består av kandidatarbetet och kandidatseminariet
 • Biämnesstudier 25 sp
 • Valbara studier 25 sp

 

2013 kandidatexamen struktur

 

Studier

Aalto-universitetet är tvåspråkigt, vilket innebär att svenskspråkiga studerande har rätt att använda sitt modersmål i studierna, t.ex. i tenter, övningsarbeten och seminarier. Kom också ihåg att själv vara aktiv i denna fråga! Mera information om Att studera på svenska hittar du i Into, Into / Kandidat- och magisterstuderande, Högskolan för ingenjörsvetenskaper / Startsida / Planera dina studier / Att studera på svenska

Information om studierna i det andra inhemska språket och det främmande  språket finns på Språkcentrets webbplats i Into / Språkcentret / Startsida http://languagecentre.aalto.fi/sv/

Grundkurser på svenska under läsåret 2015-2016

Matematik
MS-A0009 Matrisräkning (5sp)

MS-A0109 Differential- och integralkalkyl 1 (5sp)

MS-A0209 Differential- och integralkalkyl 2 (5sp)

MS-A0309 Differential- och integralkalkyl 3 (5sp)

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik (5sp)
MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik (5sp)

Fysik
PHYS-A5120 Termodynamik (5sp)
PHYS-A5130 Elektromagnetism (5sp)
PHYS-A5140 Materiens struktur (5sp)

Datateknik
CSE-A1110 Programmering 1
Ics-A1120 Programmering 2 (delvis på svenska)

Produktionsekonomi
TU-A1200 Grundkurs Produktionsekonomi (5 sp)

Mera info om undervisning på svenska hittar du i Into: Into / Kandidat- och magisterstuderande, Högskolan för ingenjörsvetenskaper / Startsida / Planera dina studier / Undervisning på svenska

Inom samarbetsprogrammet Processindustri & miljöteknik kan du avlägga studier vid Soc&kom (Svenska Social- och kommunalhögskolan) på svenska inom kandidatexamen och vid Chalmers i Göteborg i huvudsak på engelska inom DI studierna. Mera info: Aalto.fi / Insinööritieteiden korkeakoulu / Energiatekniikan laitos / Opiskelu / Vaihto-opiskelu -> http://energytech.aalto.fi/fi/studies/exchange_programs/

(FIF) Framtidens industriföretag (fif.aalto.fi) är ett svensk- och engelskspråkig studiehelhet på magisternivå (DI) som kan läsas som huvud- eller biämnen inom de tekniska högskolorna.

Vid Aalto-universitetet består ett läsår av fem undervisningsperioder som följs av en utvärderingsperiod. Perioderna samt kvälltentamen, läs- och tentordningar för läsåret 2015-2016 finns i Into, Into / Kandidat- och magisterstuderande, Högskolan för teknikvetenskaper / Startsida / Läsårskalender

Alla kursers webbplatser finns samlade i studie- och undervisningsportalen MyCourses på https://mycourses.aalto.fi/ MyCourses innehåller bl.a. beskrivningar av kurserna, föreläsnings- och övningstider samt undervisningsmaterial, information om övningsarbeten och tentamina, kursnyheter och kursresultat.

Studerande ska anmäla sig till kurser och tentamen. Anmälan sker i allmänhet elektroniskt via WebOodi-systemet http://oodi.aalto.fi/r Anmälningsförfarandet bör kontrolleras på den i frågavarande kursens webbplats.

Studieplanering med hjälp av en individuell studieplan (ISP/ HOPS på finska) underlättar studierna. Under studietiden ska den studerande göra en obligatorisk studieplan för studierna som siktar mot examen. Studieplanen görs på en specifik blankett Into / Kandidat- och magisterstuderande, Högskolan för ingenjörsvetenskaper / Startsida / Planera dina studier och den ska godkännas av högskolan. Det är möjligt att göra ändringar i den godkända studieplanen.

Du kan även utnyttja Aalto-universitetets samarbetsavtal för att avlägga studier på svenska. Som exempel kan nämnas JOO-avtalet och Språkalliansen. I JOO-avtalet (flexibel studierätt) ingår alla Finlands universitet. Avtalet berättigar Aalto-universitetets studerande att ansöka om rätt att avlägga studiehelheter eller enskilda kurser vid ett annat universitet. Ansökan görs via JOOPAS-tjänsten på adressen http://www.joopas.fi.

Språkalliansen är ett samarbetsnätverk mellan Aalto-universitetet och övriga svensk- och tvåspråkiga högskolor och universitet i huvudstadsregionen. Syftet med Språkalliansen är att förbättra möjligheterna för regionens svenskspråkiga universitetsstuderande att få språkligt stöd och studera språk utgående från sitt modersmål. Studierätt för språkalliansens gemensamma kurser beviljas i samband med anmälan till kursen, dvs. av det samarbetsuniversitet där kursen ordnas. Mera information finns på adressen http://www.studeraihelsingfors.fi/sprakalliansen/.

Det är även möjligt att avlägga en del av sin examen utomlands genom de utbytesprogram som erbjuds. Tilläggsinformation: into.aalto.fi > Kandidat- och magisterstuderande > [Välj din högskola] > Internationalisering och studier utomlands.

Bestämmelser om studier

Information om allmänna bestämmelser rörande studier vid olika högskolor (teknik), tentamensstadgan, tillgodoräknande av studier mm. hittar du i Into: Into / Bestämmelser om studier / Startsida

Studievägledning

Svenskspråkig studievägledning och information om studierna fås av planerarna vid Aalto-universitetets Studerandeservice, Otsvängen 1, rum Y199a.

De viktigaste informationskanalerna vid högskolan är webben (into.aalto.fi, mycourses.aalto.fi, oodi.aalto.fi) och anslagstavlorna. Ifall det uppstår frågor gällande någon speciell kurs, lönar det sig att i första hand besöka kursens webbplats i WebOodi eller MyCourses.

Kontaktinformation

Pia Rydestedt, studieplanerare, Otsvängen 1, rum 199a, tfn 050 5608 378, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Johanna Söderholm, studieplanerare, Otsvängen 1, rum 199a, tfn 050 3841 725, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Teknologföreningen:

https://www.teknologforeningen.fi/, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla