Kandidaatin tutkinto

Tekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto.

Insinööritieteiden kandidaattiohjelma

Insinööritieteiden korkeakoulussa käynnistyi uusi Insinööritieteiden kandidaattiohjelma lukuvuonna 2013-2014. Kandidaattiohjelma on 3-vuotinen ja laajuudeltaan 180 opintopistettä (op). Ohjelma sisältää kolme pääainetta. Opiskelijat valitaan suoraan pääaineisiin. Kandidaattiohjelmasta valmistuneet voivat ilman erillistä hakua jatkaa opintojaan yhdessä kunkin kandidaattipääaineen jatkona olevassa maisteriohjelmassa. Maisteriohjelmista kerrotaan luvussa ”Insinööritieteiden kandidaattiohjelmasta maisteriopintoihin”.

Kandidaattiohjelman pääaineet ovat:

  • Energia- ja ympäristötekniikka
  • Kone- ja rakennustekniikka
  • Rakennettu ympäristö

Kandidaattivaiheen opetus on pääsääntöisesti suomenkielistä, sisältäen kuitenkin joitain kursseja englanniksi ja/tai ruotsiksi. Kandidaattiohjelmaa ei tarjota englanninkielisenä ja ulkomaalaisilta hakijoilta edellytetään kielitaitotodistus suomen kielessä.

Kandidaatin tutkinto koostuu neljästä opintokokonaisuudesta, jotka ovat:

  • perusopinnot 70 op
  • pääaineen opinnot 60 op,johon sisältyy 10 op:n laajuinen kandidaatintyö ja seminaari sekä kypsyysnäyte
  • sivuaineopinnot 25 op
  • vapaasti valittavat opinnot 25 op

2013 kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne

 

Perusopinnot ovat kaikille pääaineille lähes samat. Matematiikan kurssivalintoja koskevissa suosituksissa on pieniä erovaisuuksia eri pääaineiden opiskelijoille. Tästä syystä pääaineet ja niiden perusopinnot esitellään tässä oppaassa omina kokonaisuuksinaan.

Perusopinnot sisältävät matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, tietotekniikkaa, tietokoneavusteisia työkaluja, tuotantotaloutta, sekä projektityön, Aalto-opintoja ja kieliopintoja. Aivan ensimmäiseksi opiskelijat suorittavat orientaatiokurssin, joka antaa perustan opiskelulle kandidaattiohjelmassa ja sitä seuraavassa diplomi-insinöörin tutkintoon johtavassa maisteriohjelmassa.

Pääaineopinnoissa opiskelijat tutustuvat oman alansa perusasioihin, jotka luovat perustan diplomi-insinöörin opinnoille. Pääaineen opinnot sisältävät opiskeltavaan alaan liittyvän kandidaatintyön ja kandidaattiseminaarin sekä kypsyysnäytteen.

Sivuaine on kandidaatin tutkinnossa pakollinen osa tutkintoa. Sivuaineen laajuus on 25 op(*. Sivuaine on suositeltavaa valita niin, että se tukee pääaineen opintoja. Sivuaineeksi voi valita esimerkiksi Insinööritieteiden korkeakoulun toisesta pääaineesta muodostetun sivuaineen, Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoaman sivuaineen tai sivuaineen jostain muusta kotimaisesta tai ulkomaisesta yliopistosta. Toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa opiskeltavaan sivuaineeseen suoritettavien kurssien on täytettävä Insinööritieteiden korkeakoulun(1 opintojen hyväksilukemista koskevat vaatimukset.

Muussa yliopistossa (kotimaisessa tai ulkomaisessa) suoritettavasta sivuaineesta on sovittava etukäteen pääaineesta vastaavan professorin kanssa. On tärkeää varmistaa etukäteen, että opiskeltava sivuaine muodostaa opintokokonaisuuden, joka on sellaisenaan opetuksen järjestävän yliopiston opetussuunnitelmassa. Opiskelijan tulee toimittaa tarvittavat dokumentit muussa yliopistossa opiskeltavasta sivuaineesta.

*) Mikäli opiskelija valitsee jonkin Insinööritieteiden korkeakoulun sivuaineen, se pitää suorittaa 25 op laajuisena. Mikäli opiskelija valitsee sivuaineen Insinööritieteiden korkeakoulun ulkopuolelta, sen voi suorittaa 20-25 op laajuisena. Vajaaksi jääneet opintopisteet pitää kompensoida suorittamalla puuttuva määrä opintopisteitä esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin.

1) Ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Insinööritieteiden korkeakoulussa löytyvät Intosta, Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa / Etusivu / Omien opintojen suunnittelu / Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen.

Sivuaine vahvistetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Sekä Insinööritieteiden omat että muiden tekniikan alan korkeakoulujen tarjoamat sivuaineet löytyvät Aallon sivuaineoppaasta. Kutakin lukuvuotta varten laadittu sivuaineopas löytyy Aallon verkko-oppaiden sivulta http://studyguides.aalto.fi/ ja Intosta https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Sivuaine-+ja+erillisopiskelijalle

Vapaasti valittaviin opintoihin on suositeltavaa valita joko pääainetta tai sivuainetta tukevia opintoja. Opintoja voi valita Aalto-yliopiston korkeakoulujen kurssitarjonnasta tai muista yliopistoista. Muiden Aallon korkeakoulujen ja muiden yliopistojen yksittäisillä kursseilla voi olla osallistumisrajoitteita, esitietovaatimuksia ja/tai kurssikohtaista karsintaa. Nämä on syytä selvittää etukäteen WebOodista (oodi.aalto.fi).

Aalto-yliopistossa voi suorittaa opintoja myös oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Osaan opinnoista täytyy hakea ja osa on vapaasti valittavissa. Oman korkeakoulun ulkopuolella voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai kokonaisen sivuaineen.

Joustavan opinto-oikeuden (JOO-opinnot) kautta Aallon opiskelijoiden on mahdollista suorittaa opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa. Sisäisestä liikkuvuudesta ja JOO-opinnoista on lisätietoa Intossa, Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa / Etusivu / Aallon sisäinen liikkuvuus ja JOO-opinnot.

Muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen tulee täyttää ne vaatimukset, jotka mainitaan ”Opintojen hyväksilukeminen Insinööritieteiden korkeakoulussa” -säädöksissä. Muissa yliopistoissa suoritetut opinnot viedään Aalto-yliopiston opiskelijatietorekisteriin hyväksilukumenettelyn kautta.

Kandidaattiopintojen aikana suoritettu harjoittelu sisällytetään vapaasti valittaviin opintoihin. Opiskelija voi sisällyttää harjoittelua kandidaatin tutkintoonsa 1 - 5 op riippuen siitä, mitä harjoittelukursseja hän suorittaa. Harjoittelusta kerrotaan tarkemmin tämän oppaan luvussa ”Harjoittelu”.

Harjoittelukurssit

Koodi

Kurssin nimi

op

ENG-A1010

Harjoittelupassi

1

ENG-A2020 tai
ENG-A2021

Työympäristöharjoittelu tai
Työympäristöharjoittelu ulkomailla

2

ENG-A3030 tai
ENG-A3031

Syventävä harjoittelu tai
Syventävä harjoittelu ulkomailla

2

Save

Login Form

Powered by jms multisite for joomla