Kandidaattiopinnoista maisterivaiheen opintoihin

Maisterivaiheen opinnot uudessa tutkintorakenteessa

Insinööritieteiden korkeakoulun uuden tutkintorakenteen mukaiset maisteriohjelmat alkoivat syksyllä 2016 ja ne ovat englanninkielisiä. Syksyllä 2017 Energy Technology- ohjelman tilalla aloittaa Advanced Energy Solutions -ohjelma.

Uudessa tutkintorakenteessa maisteriohjelman pääaineen laajuus on 60, diplomityön laajuus 30 op ja vapaasti valittavien opintojen laajuus 30 op. Maisteriohjelmien kokonaislaajuus on 120 op ja kesto 2 vuotta.

Insinööritieteiden korkeakoulussa on kahdeksan maisteriohjelmaa:

Diplomi-insinöörin tutkinnon rakenne 1.8.2016 alkaen Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa

Maisteriohj rakennekuva 581x417px

 

Maisteriohjelmissa jatkaminen kandidaatiksi valmistumisen jälkeen

Tekniikan kandidaatin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistoon hyväksytyllä opiskelijalla on oikeus jatkaa opintojaan diplomi-insinöörin tutkintoon asti maisteriohjelmassa. Maisteriohjelman valintamahdollisuudet edellä mainitun oikeuden puitteissa näkyvät alla olevasta maisteriohjelmien ryhmittelystä.

Kunkin kandidaattivaiheen pääaineen alla mainitaan kyseiseen pääaineeseen liittyvät vaihtoehtoiset maisteriohjelmat. Siirtyessä kandidaattivaiheesta maisterivaiheen opintoihin, opiskelija pyritään sijoittamaan haluamaansa maisteriohjelmaan alla mainittujen kandidaattipääaineesta riippuvien maisteriohjelmavaihtoehtojen sisällä. Silti saatetaan joutua tilanteeseen, jossa osa opiskelijoista tulee valituiksi johonkin muuhun maisteriohjelmaan kuin ensisijaisesti haluamaansa.

Energia- ja ympäristötekniikan pääaineesta valmistuneilla tekniikan kandidaateilla on mahdollisuus jatkaa yhdessä seuraavista maisteriohjelmista:

 • Master’s Programme in Advanced Energy Technology
 • Master’s Programme in Geoengineering
 • Master’s Programme in Geoinformatics
 • Master’s Programme in Water and Environmental Engineering

Kone- ja rakennustekniikan pääaineesta valmistuneilla tekniikan kandidaateilla on mahdollisuus jatkaa yhdessä seuraavista maisteriohjelmista:

 • Master’s Programme in Building Technology
 • Master’s Programme in Mechanical Engineering

 Rakennetun ympäristön pääaineesta valmistuneilla tekniikan kandidaateilla on mahdollisuus jatkaa yhdessä seuraavista maisteriohjelmista:

 • Master’s Programme in Real Estate Economics
 • Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering

Hakeminen oman kandidaattipääaineen mukaisiin maisteriohjelmiin (sisäinen haku)

Edellä mainittuihin kandidaattipääaineisiin liittyviin maisteriohjelmiin haetaan nk. sisäisessä haussa. Haku järjestetään kerran vuodessa tammikuussa. Tarkempia tietoja sisäisestä hausta löytyy Intosta Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa / Etusivu / Insinööritieteiden kandidaattiohjelma / Maisteriohjelmissa jatkaminen kandidaatiksi valmistumisen jälkeen https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=16715198

Hakeminen toisen pääaineen mukaisiin maisteriohjelmiin (ns. joustava siirtyminen)

Hakeminen toisen pääaineen mukaisiin maisteriohjelmiin (ns. joustava siirtyminen)

Korkeakoulun opiskelija voi vaihtaa maisterihakuvaiheessa oman kandidaattiohjelman pääaineen mukaan valittavan maisteriohjelman tietyin edellytyksin toiseen Insinööritieteiden korkeakoulun maisteriohjelmaan. Edellytyksenä on, että kandidaatin tutkintoon sisältyy vähintään 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus ko. maisteriohjelman erikseen nimeämiä kursseja.
(Linkki taulukkoon).

Menettelyä sovelletaan 1.8.2016 jälkeen kandidaattiopinnot aloittaneisiin opiskelijoihin ja vain erityisestä syystä sitä ennen aloittaneisiin opiskelijoihin. Myös tämä haku tapahtuu sisäisenä hakuna.

Hakeminen maisterivaiheen valinnoissa (ulkoinen haku)

Kandidaattiohjelmasta valmistuneet voivat hakea maisteriopintoihin myös muihin kuin edellä esitettyihin oman kandidaattipääaineen mukaan määräytyviin maisteriohjelmiin. Kandidaatiksi valmistuttuaan opiskelijalla on oikeus hakea maisterivaiheen valinnoissa oman tai muiden korkeakoulujen tai muiden yliopistojen ilmoittamien hakukelpoisuusehtojen mukaisesti:

 • muihin Insinööritieteiden korkeakoulun maisteriohjelmiin
 • muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen maisteriohjelmiin
 • muiden kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen maisterivaiheen opintoihin

Tällöin opiskelija osallistuu kyseisen korkeakoulun tai yliopiston maisterivaiheen valintoihin yhdessä muiden hakijoiden kanssa.

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa maisterivaiheessa johonkin toiseen Insinööritieteiden korkeakoulun, Aalto-yliopiston muun tekniikan alan korkeakoulun tai muun yliopiston tarjoamaan maisteriohjelmaan, hän voi edistää valintaansa seuraavasti: Opiskelemalla kandidaattivaiheessa oman pääaineensa rinnalla sopivasti valitun sivuaineen (25 op) ja valitsemalla kaikki vapaasti valittavat opinnot sivuainettaan tukeviksi, opiskelijalle kertyy yhteensä 50 op sellaisia opintoja, jotka voivat edistää toiseen maisteriohjelmaan valituksi tulemista. Hyvä opintomenestys kaikissa kandidaattivaiheen opinnoissa edistää luonnollisesti pyrkimyksiä päästä haluamaansa maisteriohjelmaan. Edellä kerrotulla sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen tarkoituksen mukaisella suuntaamisella ei kuitenkaan voida taata opiskelupaikan saamista jossain toisessa maisteriohjelmassa. Päätös edellä kuvatusta opintojen suuntaamisesta on tehtävä jo opintojen varhaisessa vaiheessa, jotta opiskelija voi valita sopivia kursseja kandidaattiopintojen aikana.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Login Form

Powered by jms multisite for joomla