aalto-logo-sci-fi-1

Tuotantotalous

Sivuaineen perustiedot

Koodi: SCI3037

Laajuus: 25 op

Kieli: Suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Eila Järvenpää

Kohderyhmä: Tekniikan alan kandidaattiopiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat. Tekniikan alalla sivuaine on tarkoitettu vain uuden rakenteen mukaan opiskeleville. Tuotantotalouden sivuaine on tarkoitettu muille kuin tuotantotalouden ja informaatioverkostojen pääaineiden opiskelijoille.

Haku: Tekniikan alan opiskelijoille vapaa sivuaine (ei erillistä hakua). Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä Kauppakorkeakoulun opiskelijat hakevat sivuaineoikeutta sisäisen liikkuvuuden kautta.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.                                        

Esitiedot: Ei esitietoja.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Produktionsekonomi, Industrial Engineering and Management

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Konteksti tuotantotalouden sivuaineen osaamistavoitteille

Tuotantotalouden sivuaine antaa valmiuksia yhdistää tekniseen osaamiseen taloudellista ja sosiaalista osaamista. Sivuaineen suorittaminen luo perustan sellaisen osaamisen hankkimiselle, joka mahdollistaa siirtymisen tuotantotalouden pääaineopiskelijaksi toisen vaiheen valintojen yhteydessä. Sivuaineen osaamistavoitteiden lisäksi mahdollisesti vaadittava muu aloitusosaaminen määritellään erikseen ylempien ohjelmien hakukohteiden valintakriteereissä.

Tuotantotalouden sivuaineen osaamistavoitteet

Tuotantotalous tarkastelee arvoa luovien organisaatioiden toiminnan kehittämistä ja johtamista systeeminä, jossa eri osa-alueita on hallittava kokonaisuutena: omistaja-arvo, asiakasarvo ja rajallisten resurssien tehokas käyttö ovat toisiinsa liittyviä päämääriä. Yrityksen toiminta syntyy pohjimmiltaan ihmisten vuorovaikutuksesta, vaikka teknisillä ja sääntöihin perustuvilla järjestelmilläkin on oma tehtävänsä. Teknologian kehitys vaikuttaa sekä yrityksen että sen asiakkaiden toimintamahdollisuuksiin. Yritys on sidoksissa globaaliin toimintaympäristöönsä ja siinä tapahtuviin muutoksiin, joten sekä nykyisten että potentiaalisten asiakkaiden, kilpailijoiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien päämäärät ja toimet on otettava huomioon.

Suoritettuaan sivuaineen opiskelija tunnistaa edellä tuotantotalouden keskeisimmät käsitteet, ilmiöt, lainalaisuudet, mallit ja menetelmät. Hän tuntee ryhmän johtamiseen sekä ryhmän ja organisaation tehokkaaseen toimintaan liittyvät pääperiaatteet, projektinhallinnassa ja yleisemminkin tuotantojärjestelmien ohjauksessa tarvittavat pääperiaatteet, yrityksen taloudellisen tilan arvioimisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa käytettävät perusmenetelmät sekä yrityksen strategisessa kehittämisessä käytettävät pääperiaatteet. Näin opiskelija kykenee arvioimaan insinöörityön tuloksia, prosesseja ja metodeja kriittisesti taloudellisesta ja organisatorisesta näkökulmasta.

Lisäksi opiskelija tuntee tuotantotalouden keskeisiä tiedonlähteitä ja osaa hakea tietoa oman työnsä tueksi. Tietoa on osattava hakea sekä suomen- että englanninkielisistä lähteistä. Tämän vuoksi osa kursseista voi olla englanninkielisiä ja monilla kursseilla käytetään englanninkielistä oppimateriaalia.

Tuotantotalouden sivuaine

Tuotantotalouden sivuaine on tarkoitettu muiden Aallon korkeakoulujen kandidaattiohjelmien opiskelijoille ja Teknistieteellisen kandidaattiohjelman opiskelijoille lukuun ottamatta tuotantotalouden ja informaatioverkostojen pääaineopiskelijoita. Sivuaineen ydinkursseista on yhteys tuotantotalouden DI-ohjelmatasoisiin pääaineisiin ja tuotantotalouden laitoksen tutkimukseen: strategia, operaatiot ja organisaatiokäyttäytyminen.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

TU-A1100

Tuotantotalous 1*

5

I-II, III-IV, V

TU-C1010

Ihminen ryhmässä

5

I-II

TU-C1030

Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena

5

III-IV

TU-C2010

Introduction to Strategic Management

5

I-II

TU-C2020

 

TU-C3010

Operations Management

TAI

Projektien suunnittelu ja ohjaus

5

 

5

I-II

 

III-IV

*Jos kurssi TU-A1100 Tuotantotalous 1 kuuluu opiskelijan kandidaattiohjelman perusopintoihin, sivuaineen voi suorittaa joko 20 op:n laajuisena tai 25 op:n laajuisena suorittamalla ao. kurssin tilalla yhden seuraavista kursseista:

  • Joko TU-C2020  Operations Management tai TU-C3010  Projektien suunnittelu ja ohjaus
  • TU-C3021  Managing knowledge and knowledge-intensive organizations 
  • TU-C3030  Basics in Research and Development

Login Form

Powered by jms multisite for joomla